Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet várható változásai Fekete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet várható változásai Fekete."— Előadás másolata:

1 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet várható változásai Fekete László főosztályvezető-helyettes Fővárosi és Pest Megyei Földmérő Nap 2016. április 20.

2 egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását eredményező Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását eredményező földmérési munkák. Ezek különösen: a) a telekalakítások, b) a kisajátítás, c) a közigazgatási határvonalak megváltoztatásának, d) földrészleten belüli (épület, alrészlet, művelési ág) változások földmérési munkái, e) egyéb önálló ingatlanok alaprajzának változásával kapcsolatos, f) a földvédelmi, földminősítési tevékenységgel kapcsolatos földmérési munkák,

3 változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel válnak térképi alapadatbázis részévé tevékenységnek minősül g) a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kiigazítására irányuló munkák, h) telki szolgalmi jog, és egyéb jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, valamint tények feljegyzéséhez szükséges földmérési munkák. A felsorolt munkák során előállított munkarészek szerinti változások az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel válnak az állami ingatlan- nyilvántartási térképi alapadatbázis részévé. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységnek minősül a) földrészlethatárok kitűzésével, b) a földrészleten belüli használati megosztással kapcsolatos munka.

4

5 tevékenység részletes szabályait állami átvétel rendjét egyéb önálló ingatlanokra vonatkozó alaprajzokkészítésének szablyait rendeletben Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályait és követelményrendszerét, a minősítés és az állami átvétel rendjét, b) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolandó, az Inytv.-ben előírt, az egyéb önálló ingatlanokra vonatkozó alaprajzok, illetve azok digitális változata készítésének részletes szablyait rendeletben állapítsa meg.

6 A 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet módosításnak okai - egységes jogalkalmazás elősegítése - jogalkalmazók tapasztalatai, észrevételei - pontosabb, részletesebb szabályozás - jogharmonizáció - elektronikus kapcsolattartás

7 Adatszolgáltatás -térképi kivágat -térképi adatbázisból a munkával érintett terület és környezetét tartalmazó kivágat a az adatbázis adatszerkezeti formátumban -alappontok -alappontok pontleírásai -újfelmérések -újfelmérések mérési munkarészei földmérési munkákmunkarészei -korábbi földmérési munkák munkarészei -földmérési földkönyv -földmérési földkönyv, az érintett és szomszédos ingatlanokról jogokkal, jogilag jelentős tényekkelmunkarészek -telki szolgalmi és egyéb használati jogokkal, jogilag jelentős tényekkel kapcsolatos adatok, munkarészek -metaadatok új alaptérképi kivágat, mérési adatok -forgalomba nem adott új állami földmérési alaptérképi adatbázisból kivágat, mérési adatok helyrajzi számok -kiinduló helyrajzi számok -címkoordináta

8 Földmérési igazságügyi szakértői véleményhez, felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba bejelentéséhez szükséges szakvéleményhez forgalomból kivont térképekről -a forgalomból kivont térképekről kivágatot -digitalizált térkép -digitalizált térkép transzformált állományának kivágatát mérési vázlatait, tömbrajzait, mérési jegyzeteitfelvételi előrajzokat -korábbi felmérések mérési vázlatait, tömbrajzait, mérési jegyzeteit és a felvételi előrajzokat földhivatali intézkedések iratait -az érintett ingatlanokkal kapcsolatos földhivatali intézkedések, műszaki munkarészek iratait -telekkönyvi betéteket -manuális tulajdoni lapokat tervezeteket -tulajdoni lap tervezeteket ellenőrzött elektronikus úton is teljesíthető Az adatszolgáltatás földmérők és földmérési igazságügyi szakértők részére ellenőrzött elektronikus úton is teljesíthető.

9 Új változási vázrajz, vázlat -egyéb önálló ingatlanoktulajdoni viszonyok megváltoztatására -egyéb önálló ingatlanok tekintetében a tulajdoni viszonyok megváltoztatására készítet alaprajz -tények -tények feljegyzéséhez és törléséhez szükséges vázlatok - -erdő igénybevételének -vezetékjog előzetes engedélyezése -vezetékjog előzetes engedélyezése iránti kérelemhez készített vázlat szakértői vélemény szakvélemény mellékleteként készített -igazságügyi szakértői vélemény és a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba bejelentéséhez szükséges szakvélemény mellékleteként készített vázlat

10 Változási vázrajz készítésre vonatkozó előírások -értesítés a munka megkezdése előtt a) személyesen b) postai úton c) elektronikus levélben d) hirdetményi úton -vázrajzok összevonása a) épületfeltüntetés – művelési ág változás (udvar) b) önálló tulajdonú épület feltüntetése – földhasználati jog c) épületmegszüntetés – épületfeltüntetés

11 -címkoordináta a) 1-gyel kezdődően (1-es a földrészleté) b) kitöltött nullkörrel kell jelölni c) hrsz. szerinti bontásban b) ahol nincs, helyszíni méréssel meghatározni -változott alrészletek határvonalát 0,5 mm szaggatott vonallal -művelési ágak jelölése (rövidítések meghatározása) -épülettartozék (5 m2-nél nagyobb) -digitális koordinátajegyzék

12 Társasház és szövetkezeti ház alaprajzok Ingatlan-nyilvántartásba vétel előtt a járási hivatalhoz szintenkénti alaprajzot vizsgálat és nyilvántartásba vétel céljából be kell nyújtani. tulajdoni viszonyok határát - Az eltérő tulajdoni viszonyok határát a külső tartószerkezeti fal esetében a lakáson belüli oldalán, - nem tartószerkezeti válaszfalak esetén az eltérő tulajdoni jogállások felöli oldalain kell meghatározni. határvonal nem haladhat falközépvonalában - Az önálló ingatlanok közötti határvonal nem haladhat tartószerkezeti vagy válaszfal középvonalában. EOV rendszerbe betranszformálni - Az alaprajzot az épületfeltüntetési vázrajz töréspontjai alapján EOV rendszerbe kell betranszformálni. változása esetén alaprajzot is kell készíteni - Az önálló ingatlanok határvonalának változása esetén alaprajzot is kell készíteni.

13

14 Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba térképi adatbázistterületi adatokathivatalból bármikor kijavíthatja Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba megállapítása esetén az ingatlanügyi hatóság az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, illetve a hozzá tartozó területi adatokat hivatalból bármikor kijavíthatja. hivatal észlelése alapjántulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a járási hivatal észlelése alapján, a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul.

15 adatszolgáltatás adatai alapján - A szakvéleményt az adatszolgáltatás adatai alapján helyszíni mérésekkel alátámasztva mérésekkel alátámasztva kell elkészíteni. A műszaki részletezni kell az ellentmondás leírásban részletezni kell az ellentmondás jellegét, annak rajzi kidolgozását. Kijavítást lehet végrehajtani újfelmérés vagy térképfelújításkor - Kijavítást lehet végrehajtani újfelmérés vagy térképfelújításkor a közigazgatási határ felmérése alkalmával meglévő közigazgatási határ felmérése alkalmával, az ellentmondás feloldása esetén ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázissal történő ellentmondás feloldása esetén. -A hiba kijavításáról rendelkező járási hivatali határozatot, annak jogerőre emelkedésétől függetlenül jogerőre emelkedésétől függetlenül, a járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásban átvezeti ingatlan-nyilvántartásban átvezeti.

16 Teljes tömböt érintő felmérési, térképezési hiba kijavítása alkalmazott technológia átszerkesztésekEOV rendszerbe történő átalakítás során elcsúszás, elcsavarodás mutatható Eredeti felmérésnél alkalmazott technológia, valamint a grafikus térképi átszerkesztések miatt, az EOV rendszerbe történő átalakítás során a megengedett eltérésnél nagyobb szabályos elcsúszás, illetve elcsavarodás mutatható ki a természetbeni és a térképi állapot között. forgatás és eltolás alkalmazásával - javítás kizárólag forgatás és eltolás alkalmazásával nem változhatnak - nem változhatnak tömb és a tömbbelsők geometria jellemzői a) geometria jellemzői területe b) területe határoló földrészletek területével kell elszámolni - tömböt határoló földrészletek (közterület, vonalas létesítmény) területével kell elszámolni tömb földrészletei külön eljárásban - tömb földrészletei külön eljárásban változtathatóak meg

17 Műszaki határkiigazítás Közigazgatási egységek határvonalának megállapításánál nem a területszervezési eljárás szabályai szerint kell eljárni ha a település határvonala Közigazgatási egységek határvonalának megállapításánál (tekintet nélkül arra, hogy települések vagy megyék közötti határvonal) nem a területszervezési eljárás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott közös szabályai szerint kell eljárni abban az esetben, ha a település határvonala: a) természetes határvonal (folyó, patak, vízmosás, határút) és az a természeti folyamatok (erózió) miatt megváltozott; b) az eltérő felmérési technológiák miatt, a közigazgatási határok eltérően lettek megállapítva. - kérelemre vázrajz - vázrajz becsatolásával

18 Időszakonként végzett helyszínelések állami alapadat tartalmáthelyszíneléssel ellenőrzi Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmát a járási hivatal időszakonkénti helyszíneléssel ellenőrzi. Céljaváltozások feltárása - Célja a természetbeni változások feltárása, amelyekkel kapcsolatban a változás bejelentése elmaradt. Ha - Ha a földmérési helyszínelés során a járási hivatal olyan változást kötelezett nem jelentett be, az Fttv. észlel, amelyet az arra kötelezett nem jelentett be, az Fttv. 14. § (3), (4) bekezdéseiben írtak szerint jár el 14. § (3), (4) bekezdéseiben írtak szerint jár el.

19 Kérdések - Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai – széljegyzés, Ket. szabályai - Területszámítási hibahatárok táblázata Másfélszeres adatok táblázatba foglalhatóak? - DAT adatcsere formátum -FÖMI honlapján legfrissebb verzió szerepel-e, verziószám, dátum feltüntethető-e? adatbázis verziószám: 4.16.00; dátum 2016. február - Földmérő technikusok ingatlanrendező földmérő minősítsének meghosszabbítása?

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet várható változásai Fekete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések