Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogos és köteles Avagy a felek kötelezettségei és jogai a munkaviszonyban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogos és köteles Avagy a felek kötelezettségei és jogai a munkaviszonyban."— Előadás másolata:

1 Jogos és köteles Avagy a felek kötelezettségei és jogai a munkaviszonyban

2 Típusválasztás szabadsága Alkotmány 70/B. § PTK A szerződés a felek akaratának kölcsönös, egybehangzó kifejezésével jön létre. 205. §(1) Ált. szabadon döntenek, kívánnak-e szerződést kötni, ill. tartalmáról, kivéve, ha jogszabály kötelez. A szerződéses szabadság korlátja, tilos –jogszabályba ütközik, annak megkerülésével kötöttek –Jó erkölcsbe ütközik.

3 Jogviszonyok elhatárolása Előzmények 7001/2005.(MK.170.)FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról Vizsgálat ÖSSZESSÉGÉBEN ÉS VALÓS TARTALMUNK SZERINT!

4 A munkaviszony jellemzői Elsődleges minősítő jegyek: –a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat meghatározás –személyes munkavégzési kötelezettség –foglalkoztatási, illetve rendelkezésre állási kötelezettség –alá- fölérendeltségi viszony

5 A munkaviszony jellemzői Másodlagos minősítő jegyek: –irányítási, utasítási, ellenőrzési jog –a munkavégzés helye –az elvégzett munka díjazása –a munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása –a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása –írásbeliség

6 A munkaviszony ismérvei Célja Tárgya a munkatevékenység, amely általában tartós, kivételek? Nem önmegszüntetőkivételek? Résztvevői között személyes, bizalmi jelleg Kölcsönös együttműködési kötelezettség

7 A munkavállaló kötelességei Rendelkezésre állásiMunkavégzésiMagatartási személyes jellegTárgya:munkakörtitoktartási, és (helyettes nem állítható)DE:versenytilalmi átirányítás/helyettesítés-díjazás munkára képes állapotmunkavégzés helyeszervezeti rendbe DE:illeszkedés kiküldetés, kirendelés rendelkezésre állásmunkavégzés idejeoltalmi helye, ideje

8 Feladat Az üzletben két eladó alkalmazott egymás között megállapodik az alábbiakról: „A”dolgozik ma és holnap, „B” dolgozik holnapután, megállapodásuk szerint holnap „B” helyettesíti „A”-t. Mi a véleménye?

9 Feladat Óraleolvasó munkatárs megbetegszik és a már magához vett leolvasó lapokat átadja az élettársának, hiszen ő is meg tudja oldani, továbbá nem halasztható, mert meghirdették. Jogszerű az eljárásuk?

10 Feladat Egy dolgozónak két teljes munkaidős állása van: –adatrögzítő –call center operátor Elmegy a hangja,keresőképtelen állományba kerül. Mi a helyzet egyes munkaköreiben?

11 Feladat Mindenképp köteles-e teljesíteni a munkavállaló a munkáltató kirendelési utasítását?

12 Feladat Elmondhatja-e csemegepultus munkavállalónk otthon, piacon, baráti körban, hogy milyen trükkökkel teszik „frissebbé” az árut?

13 A munkáltató jogai 1. Utasítási jog (normatív) –megtagadás joga –figyelemfelhívási jog –megtagadási kötelesség Irányítás joga Felügyelet, ellenőrzés joga Fegyelmezési jog

14 A munkáltató jogai 2. Vagyoni jellegű jogok –tulajdonhoz való jog –használat, hasznosítás joga –birtoklás joga Személyzeti jogok –alkalmazás, módosítás, megszüntetés –minősítés, előléptetés, át/besorolás

15 Feladat Figyelheti-e a munkáltató kamerával a munkaterületet?

16 Feladat Adhat-e fegyelmit a munkavállalónak az üzletvezető? Vagy egyáltalán ki adhat ilyet és milyen formában?

17 Feladat Kiviheti-e a munkahelyről a munkavállaló a használatra kapott laptopot?

18 Feladat Kell-e értékelnie a munkahelyi vezetőnek a munkavállaló munkáját az év végi prémium kiosztása miatt?

19 Feladat Közölheti-e és hogyan a közvetlen munkahelyi vezető a munkavállalóval, hogy „holnap már nem kell bejönni dolgozni”? És fordítva: a munkavállaló hogyan és kivel közölheti, hogy holnap már nem jön dolgozni?

20 A munkáltató kötelességei DíjazásFoglalkoztatásGondoskodás pénzbeni alap-ésfeltételek biztosításaegyenlő bánásmód bérpótlékok természetbenimunkakör, munkahelyazonos értékű juttatásokmunka azonos bér költségtérítésekmunkafeltételekmunkahelyi biztonságaegészség biztonság a munkabér védelmetámogatási, ellátási kötelezettség

21 Feladat Melyek azok az esetek, amikor a munkáltatónak nincs bérfizetési kötelessége a munkavállalóval szemben?

22 Feladat Lehet-e a főkönyvelő munkavállalót átirányítani takarító munkakörbe?

23 Feladat Mi a munkáltató teendője, és/vagy lehetősége, ha az egyébként védősisak köteles építőipari segédmunkása otthon felejtette a saját sisakját?

24 Feladat Kell-e iskolakezdési támogatást kapnia a három iskolás korú gyermekét egyedül nevelő munkavállalónak?

25 A munkavállaló jogai A munkáltatói kötelességek ellenpárjai +kollektív jogok –koalíciós szabadságjogok –részvételi/participációs jogok

26 A munkavállaló jogai Díjazáshoz való jog Foglalkoztatáshoz való jog Gondoskodáshoz való jog pénzbeni alap-ésfeltételek biztosításaegyenlő bánásmód bérpótlékok természetbenimunkakör, munkahelyazonos értékű juttatásokmunka azonos bér költségtérítésekmunkafeltételekmunkahelyi biztonságaegészség biztonság a munkabér védelmetámogatási, ellátási kötelezettség

27 Munkajogi kártérítési felelősség

28 Munkavállalói kártérítési felelősség –Általános (vétkességi) –Megőrzési Munkáltatói kártérítési felelősség –Objektív felelősség –Vétkességi alapú felelősség

29 Általános munkavállalói kártérítési felelősség Feltételei (munkáltatói bizonyítás): –A munkavállaló jogellenes magatartása –Vétkes kötelességszegés –Kár bekövetkezése –A magatartás és a kár közötti ok-okozati összefüggés Fajtái: –Szándékos károkozás (közvetlen/eshetőleges) –Gondatlan károkozás (súlyos/enyhe gondatlanság) A felelősség mértéke: –Szándékos - teljes kár megtérítésére köteles –Gondatlan – 1 havi átlagkereset 50%, (1,5 havi átlagkereset, KSZ: 6 havi átlagkereset, kivéve pénzintézeti pénztári számfejtő/ellenőr)

30 Megőrzési felelősség Általános megőrzési felelősség –Vétkességre tekintet nélkül a kizárólagosan használt/kezelt tételekben –Mentesülés csak elháríthatatlan külső ok bizonyítása mellett Leltárfelelősség –Vétkességre tekintet nélkül –Írásbeli megállapodás alapján –Mi a leltári készlet? –Legalább a leltáridőszak felében kezelt leltárkészlet kezelése esetén –Csoportos leltárfelelősség: megállapodás szerint, vagy átlagkereset alapján –Eljárási szabályok: KSZ, vagy a munkáltató által meghatározott

31 Feladat Milyen felelőssége áll fenn a munkavállalónak, ha a saját jelenléti ívét – a munkáltató utasítása ellenére – nem vezette, s ezért a munkáltatót munkaügyi bírsággal szankcionálta az OMMF?

32 Feladat Milyen felelősség van a munkavállalónak, aki elkésett az üzletnyitáskor, s az üzlet elé rakott áru egy részét ellopták az érkezéséig?

33 Feladat Milyen felelőssége van a házi pénztáros munkavállalónak, aki beosztása szerint a munkaidő végén a bevételt elviszi a bankba, viszont azt hiányosan fizeti be? Hogyan változik ez, ha hárman kezelik a házi pénztárt, de mindig ugyanaz a munkavállaló viszi a bevételt a bankba?

34 A munkáltató objektív felelőssége Vétkességre tekintet nélkül Teljes mértékben Mentesülés: a kár a működési körén kívül, elháríthatatlan ok, vagy a munkavállaló magatartása Feltételei: –Munkaviszonnyal összefüggésben –Kár bekövetkezése –Ok-okozati összefüggés

35 Vétkesség alapú munkáltató felelősség Csak a max. 10 főt foglalkoztató természetes személy munkáltató esetén

36 Munkáltatói felelősség A munkavállaló életében, egészségében, testi épségében bekövetkezett károk –A munka jellege –A munka körülményei –A munkavállaló magatartása (mentesülés csak ha a munkavállaló kizárólag maga okozta)

37 Munkáltatói felelősség A munkahelyre bevitt dolgokban esett károk –Feltételei Munkaviszonnyal összefüggésben Kár bekövetkezése –Mentesülés Elháríthatatlanság A munkavállaló magatartása A munkáltató szabályozása (mit lehet bevinni, őrzés helye, bejelentés, tiltás stb.)

38 Munkáltatói felelősség Egyéb károk a munkaviszonnyal összefüggésben –Bármi a polgári jogi szabályok szerint –Akár munkába állás előtt is –Akár a munkaviszony megszűnése után is (jogellenes munkaviszony megszüntetés)

39 Feladat Az irodai alkalmazott asztaláról eltűnik a mobiltelefonja. Mennyiben felelős a munkáltató?

40 Feladat Felelős-e a munkáltató, ha a munkavállaló esős időben csúszós cipőben munkába menet elesik, eltörik a bokája? Mi a helyzet, ha mindez az üzemen belül az öltözőbe menet történik?

41 Feladat Milyen felelőssége van a munkáltatónak (mint jogi személynek), ha a dolgozónak közvetlen felettese szóban felmondott?

42 A kár Fajtái –Vagyoni Elmaradt jövedelem (természetbeni is) Dologi kár Felmerült költség –Nem vagyoni Élet, testi épség, egészség, személyiségbeli (34/1992 AB hat.)

43 A kártérítés formái Egy összegben Járadék (tartás, tartás-kiegészítés)

44 Kárigény érvényesítése Munkavállalói igényérvényesítés –A munkáltató tevőleges magatartása (felhívás) alapján Munkáltatói igényérvényesítés –Bíróság előtt (kv.KSZ) –Kötelező határozat (nem mentesít a bírósági eljárástól) –Fizetési felszólítás (csak bértartozásokra)

45 Munkaügyi ellenőrzés a gyakorlatban

46 OMMF 1996. évi LXXV. Tv (Met.), 2004. évi CXL. Tv (Ket.)

47 A törvény hatálya Foglalkoztató Foglalkoztatási jogviszony (ellenérték fejében végzett munka) Megelőző eljárásokban az egyenlő bánásmód követelményei DE: PTK, GT, Köt, Szöv. tag Munkavégzésre irányuló jogviszonyok minősítésének joga! Ágazati eltérések (MH, bányaüzemek stb.)

48 A munkaügyi ellenőrzések iránya Met. szerint Éves ellenőrzési irányelv alapján

49 A munkaügyi ellenőrzés tárgya Létesítés jognyilatkozatai(alakszerűség, tartalom stb.) Bejelentési kötelezettségek (létesítés, megszüntetés stb.) A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége Egyenlő bánásmód követelménye Nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Munkaidő, pihenőidő, rendkívüli munka, szabadság Munkabér, munkabér védelme, teljesítmény-követelménnyel kapcsolatos munkáltatói eljárás Igazolások kiadása Külföldiek magyarországi foglalkoztatása Munkanélküli ellátás melletti foglalkoztatás Munkaerő-kölcsönzés szabályai Kollektív jogok, ÜT kapcsolatos munkáltató kötelezettségek

50 Munkaügyi ellenőrzés megindítása Hivatalból Kérelemre (akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti) Munkaerő-kölcsönzés esetén: kölcsönbeadó/kölcsönvevő/mindkettő kötelezettségei Igazolvány

51 A munkaügyi felügyelő jogai Külön engedély, előzetes bejelentés nélkül Személyi azonosság megállapításának igazolása Másolat készítése, kép- és hangfelvétel, lefoglalás

52 Feladat Köteles e kitelepült (vásár) munkahelyen tartani és a munkaügyi ellenőr rendelkezésére bocsátani a munkaszerződéseket, jelenléti íveket, beosztásokat?

53 Feladat Kit és mikor nyilatkoztathat a munkaügyi ellenőr?

54 Feladat Milyen dokumentumokat kér be a munkaügyi felügyelő az ellenőrzés során?

55 Feladat Ha van a foglalkoztatónak egy külsős dolgozója, munkaügyi ellenőrzésen hogyan, kinek a felelősségével kerül az vizsgálatra?

56 A munkaügyi felügyelő intézkedései Figyelemfelhívás Kötelezés Foglalkoztatás megtiltása Munkaerő-piaci alapba történő befizetésre kötelezés Jogalap nélkül felvett munkanélküli ellátás megszüntetésének kezdeményezése Javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására (egyes esetekben kötelező) Szabálysértési eljárást folytathat le Jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállásának megállapítása Foglalkoztató tevékenységtől való eltiltása

57 A munkaügyi bírság mértéke 30.000-20.000.000 Ft 20 fő foglalkoztatott alatt a felső kategóriák fele Függ: –A jogsértések számától –A jogsértések súlyától –A jogsértések típusától –Az érintett munkavállalók számától –A foglalkoztató „visszaeső-e”

58 Munkaerő-piaci alapba befizetés Külföldi engedély nélküli magyarországi foglalkoztatása esetén Függ: –Engedély nélküli időszak hosszától –A foglalkoztató „visszaeső-e” –A kifizetett munkabér mértékétől (ill. a minimálbértől)

59 Eljárási szabályok-egyszerűen Ket. szerint az eljárás folyamata (ügyfél, tanú, nyilatkozatok, határidők) I. fokú közigazgatási határozat II. fokú közigazgatási határozat Bíróság

60 Új szabály 2011. július 1-től munkaügyi tanács is kérhető az OMMF-től!

61 Munkaerő-piaci kedvezmények Avagy hogyan olcsóbb a munkaerő?

62 Munkaerő-piaci kedvezmények Munkahelymegőrző bérköltség támogatás /1991. évi IV. tv., 6/1996. (VII. 16.) MüM rend./ Munkaerő-piaci képzés /1991. évi IV.tv./ Munkába járással összefüggő költségek támogatása /39/2010. (II.26.) Korm.r./

63 Munkaerő-piaci kedvezmények Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról /177/2005. (IX. 2.) Korm.r./ Pályakezdő fiatalok, 50 éven felüliek, gyermek gondozását, családtag ápolását követően munkát keresők, ösztöndíjas foglalkoztatás /2004. évi CXXIII. tv./

64 START kártyák fajtái –START pályakezdők –START PLUSSZ GYES-ről, GYET-ről GYED-ről, ápolási díjról visszatérők –STARAT EXTRA 50 éven felüli, tartós munkanélküliek Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők

65 START kártya Jogosult –25/30 évét nem töltötte be –tanulmányait befejezte, vagy megszakította –először létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt (megbízási, vállalkozási, e.v. sem, de tanulói, hallgatói jogviszony melletti, szünidő alatti és iskola utáni EF nem akadály)

66 START kártya A kedvezmény –a munkaadó járulékkedvezménye 27% TB járulék, HELYETT a bruttó munkabér 1. évben 10%, 2. évben 20% START járulék, ff.végzettség esetén az első 9 hónapban a munkabér 10%, a következő 3 hónapban 20% de a kedvezmény-maximum: a minimálbér másfélszerese (alap/középfokú végzettségű) kétszerese (felsőfokú végzettségű START tulajdonos esetén) járulékalappal

67 STARAT kártya A kedvezmény feltétele –A munkába lépést megelőző napon rendelkezik a kártyával, vagy az erről szóló igazolással –A foglalkoztatás ideje alatt a kártyát a munkáltató őrzi.

68 START PLUSZ kártya Jogosult: –GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás esetén. –Többször kiváltható, ha különböző személyekre tekintettel igénylik

69 START PLUSZ kártya A kedvezmény –A munkaadó járulékkedvezménye a minimálbér 2X maximumáig. 27% TB járulék, HELYETT a bruttó munkabér 1. évben 10%, 2. évben 20% START járulék, ha a kártya érvényességi ideje két évnél rövidebb, az első 12 hónapra a kedvezőbb szabályt kell alkalmazni.

70 START PLUSZ kártya A kedvezmény feltétele –A munkába lépést megelőző napon rendelkezik a kártyával, vagy az erről szóló igazolással –A foglalkoztatás ideje alatt a kártyát a munkáltató őrzi. –A foglalkoztatás időtartama meghaladja a 30 napot és a munkaidő eléri legalább a napi 4 órát.

71 START EXTRA kártya Jogosult: –Tartósan álláskereső 50 éven felüli, vagy –Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező (életkorra tekintet nélkül), vagy –Rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső. –A START, vagy START PLUSZ kártyával rendelkező, ha jogosult lesz START EXTRA kártyára, kérelmére az érvényességből hátra lévő időre START EXTRA kártyát kell biztosítani.

72 START EXTRA kártya A kedvezmény I. –A munkaadó járulékkedvezménye 27% TB járulék, HELYETT a bruttó munkabér 1. évben nincs! 2. évben 10% START járulék, ha a kártya érvényességi ideje két évnél rövidebb, az első 12 hónapra a kedvezőbb szabályt kell alkalmazni.

73 START EXTRA kártya A kedvezmény II. –Ha a személy lakóhelye gazdasági, infrastruktúrális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási, szempontból legkedvezőtlenebb kistérségben, településen van, és a munkaadó éves átlagos statisztikai létszámát a fentiekkel emeli, megtartja és kötelezettséget vállal, hogy működéssel összefüggő rendes felmondással, valamint közös megegyezéssel a munkaviszonyt nem szünteti meg, és önmaga ellen végelszámolási eljárás megindítását nem kezdeményezi, –A munkaadó járulékkedvezménye (a START EXTRA érvényességi idejétől függetlenül). Egy év után további 2 évig 27% TB járulék mentesség.

74 START EXTRA kártya Jogosult: –Tartósan álláskereső 50 éven felüli, vagy –Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező (életkorra tekintet nélkül), vagy –Rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső. –A START, vagy START PLUSZ kártyával rendelkező, ha jogosult lesz START EXTRA kártyára, kérelmére az érvényességből hátra lévő időre START EXTRA kártyát kell biztosítani.

75 Részmunkaidős foglalkoztatás Járulékkedvezménye Feltétel: –Gyermekgondozási szabadságról (közvetlenül) visszatérő munkavállaló + –A helyette felvett, vagy a visszatérővel egyszerre felvett munkavállaló heti 20-20 ó –Ha a feltételek legalább 1 évig fennállnak –Csak ha létszámnövelés (nem csere) és közben sem csökkenti, kivételek: mv. R, RK fm. –Egyéb járulék-, vagy foglalkoztatási kedvezmény ua. munkavállalóra nem vehető igénybe

76 Részmunkaidős foglalkoztatás Kedvezmény mérték: –TB járulék /Tbj 19. § (1)/ helyett 20%, max. a legkisebb kötelező munkabér 2X járulékalapra Kedvezmény időtartam: max. 3 évig

77 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Jogos és köteles Avagy a felek kötelezettségei és jogai a munkaviszonyban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések