Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGÉSZSÉGNEVELÉS, PROGRAM, és EGY EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA 2013. KÖRMÖCI KATALIN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGÉSZSÉGNEVELÉS, PROGRAM, és EGY EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA 2013. KÖRMÖCI KATALIN"— Előadás másolata:

1 EGÉSZSÉGNEVELÉS, PROGRAM, és EGY EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA 2013. KÖRMÖCI KATALIN kormoci.katalin@gmail.comkormoci.katalin@gmail.com www.kormocikatalin.huwww.kormocikatalin.hu

2 Bevezetés  Amit én hiszek  Tudok  Megtapasztaltam, átéltem, m ű ködik  Rálátásom van (44 év)  Ami sikeres, mert hosszútávú érték Mindezt: „a GYERMEKEK mindenek felett álló érdekében”

3 Tartalom 1. +++alapelveim 2. egészség – érték (fogalomtárban) 3. egészségnevelés – kötelesség (fogalomtárban) 4. +++egészséges életmód - testi szükséglet és kielégítése 5. +++mozgás - mozgásigény kielégítése – a mozgás ÖRÖM 6. egészségnevelés alternatív programjai (szakanyagban) 7. +++egészségnevelés lehetőségei - ötletek 8. +++egy projekt valóra váltása

4 1. --- ALAPELVEIM a. Az esélyegyenlőség biztosítása - minden egyes gyermek számára b. A tevékenység és a mozgás hatása a kedvező értelmi fejlődésre c. Sokszínű, érdekes, változatos, örömteli, biztonságos, játékos, meseszerű tevékenységek átélése d. Differenciálás szakszerű megtervezése helyett - öndifferenciálás lehetősége e. – önmegvalósítás-önkibontakozás-az önfejlődés elősegítése f. Sajátos, egyéni szükségleinek kielégítéséhez hozzásegíteni, g. Saját tempó fejlődésre a tevékenységek kivitelezésére h. Lehetőségek biztosítása – a tevékenységek választási lehetőségével - elegendő idő biztosításával

5 a.) ESÉLYEGYENLŐSÉG  Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték.  Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen az önmagában benne lévő értékek kibontakoztatására --- a jövőben való boldogulásra függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy anyagi helyzete.  Az esélyegyenlőség alapja a diszkrimináció-mentesség. Joga van minden egyes gyermeknek ahhoz, hogy amire szüksége van az egészséges testi-lelki fejlődéshez az biztosítsák számára Ez az alapelv kihat:  *az összes többi alapelvre!!!  *nevelőmunkánk megszervezésére (hatásrendszerünk, lehetőségek teremtése….)

6 b.) A TEVÉKENYSÉG ÉS A MOZGÁS HATÁSA A KEDVEZŐ ÉRTELMI FEJLŐDÉSRE Tradicionális testnevelés helyett egészségfejlesztő testmozgás Megfelelő, igény szerinti mozgás és tevékenykedés kielégítésének következménye az agyi idegvégződésekre Mozgás és tevékenykedés komplex személyiségfejlesztésben (értelmi, érzelmi, szociális és pszichomotoros dimenziókban együtt) betöltött szerepét. 2012-ben (ONAP)megjelennek: a * pozitív énkép, * önkontroll, * érzelemszabályozás, * szabálykövető társas viselkedés, * együttműködés, * kommunikáció, * problémamegoldó gondolkodás

7 c.) SOKSZÍNŰ, ÉRDEKES, VÁLTOZATOS, ÖRÖMTELI, BIZTONSÁGOS, JÁTÉKOS, MESESZERŰ, mozgásos TEVÉKENYSÉGEK ÁTÉLÉSE  A gyermek abban fejlődik legjobban, amiben jól érzi magát  Kínáljunk változatos tevékenységeket  Tevékenység-repertoárunk a gyerekek igényeihez, szükségleteihez, érdeklődésükhöz, kíváncsiságukhoz igazodjon  Ismernünk kell, mi érdekli!!!!  Kezdetben a közvetlen fizikai szükségletek (evés, biztonság, mozgás, tevékenykedés… --- van aki soha nem lép túl ezen a fázison), majd elfogadás szeretet, tisztelet előnyt élvez – miközben az előzők is megmaradnak

8 Amit átélést, megtapasztalást, az: **ÖRÖMérzés kíséri **hozzájárul személyisége kibontakozásához **magasabb rendű igények kibontakozását hívja elő **újabb kihívások felé fordul, egyre fontosabb ügyekben, meggyőződésből **  GAZDAGODIK, FEJLŐDIK  Ez spirális fejlődés  Saját igényei fölé emelkedik, mások igényeinek kielégítése felé, másokkal való törődés dominálódik – az boldogítja

9 Az öröm, a flow megtapasztalásához szükséges  A cselekvés vagy feladat felismerése – Óvodapedagógusi ösztönzés  Nyitottság, kíváncsiság iránta - Óvodapedagógusi ösztönzés  Merni kipróbálni, kockáztatni, kísérletezni – Óvodapedagógusi ösztönzés  Amíg eleget tesz a kihívásnak:  * a tevékenységhez szükséges képességek adottságait kibontják, és bővítik is – önfejlődés, önkibontakozás  *a többi képességeihez igazítják - önfejlődés  *figyelmét, türelmét előhívják - önfejlődés  *alkotás, felfedezés örömét nyújtják - önfejlődés  *saját képességeiben való biztonságot átéli - önfejlődés  *saját hatékonyságát megismeri --- énképe javul - önfejlődés

10 d.) DIFFERENCIÁLÁS SZAKSZERŰ MEGTERVEZÉSE HELYETT ÖNDIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGE Az ÖNDIFFERENCIÁLÁS: olyan bánásmód, amely során – nem a gyermekeket differenciáljuk, különböztetjük meg fejlődési ütemük szerint, - hanem a tanulás-tapasztalatszerzés, a munkavégzés feltételeit szervezzük meg a differenciált lehetőségek felkínálásával (tevékenységválasztás, témaválasztás, eszközválasztás, csoportválasztás…..).

11 Ezután a gyermek maga dönti el, hogy a felkínált (szintben és formában eltérő) lehetőségek közül neki melyik felel meg aktuálisan az adott pillanatban a legjobban, s azt választja. Ez ad lehetőséget a gyermek számára az:  ÖNNÖNMAGA MEGVALÓSÍTÁSÁRA,  És a benne rejlő értékes lehetőségeinek ÖNKIBONTAKOZÁSÁRA Mert a pedagógus a gyermek ÖNFEJLŐDÉSÉT ezzel segíti elő.

12  Ott, ahol a gyermeki igényekhez, érdeklődéshez való igazodás a sikeres fejlődéshez-fejlesztéshez alapvető, ott ez a differenciálási mód különösen hatékony.  Az öndifferenciálás alapvető FELTÉTELEI: * megfelelő eszközrendszer  *lehetőségek biztosítása  * választás szabadságának biztosítása *érdeklődésre számot tartó tevékenységek biztosítása *ösztönző, tanácsadó, katalizáló szerep *nyitottság, indirekt irányítás  PÉLDA….

13 AZ ALÁBBI 3 TÉMÁT A GYAKORLATI PÉLDÁKON JELENÍTEM MEG f.) Sajátos, egyéni szükségleinek kielégítéséhez hozzásegíteni g.) Saját tempó fejlődésre a tevékenységek kivitelezésére h.) Lehetőségek biztosítása – a tevékenységek választási lehetőségével - elegendő idő biztosításával

14 NÉZETEK A FEJLŐDÉS ELŐSEGÍTÉSÉRE  I. A gyermekek FEJLESZTÉSÉT TARTJÁK FONTOSNAK KÉT SZÉLSŐ FEJLETTSÉGI PÓLUS VONATKOZÁSÁBAN: *GYENGÉK (koordinálatlan, gátlásokkal, … rendelkezők, képességek fejletlenségét mutatók) felzárkóztatását tartják fontosnak *TEHETSÉGESEK gondozását tartják fontosnak II. A GYERMEKEKHEZ VALÓ IGAZODÁST TARTJÁK FONTOSNAK: * mozgásigényéhez, érdeklődéséhez, társválasztás igényéhez, elismerés-, önállóság vágyához, szabadságigényéhez …..stb. ---- szükségleteihez igazodni * képességeinek aktuális fejlettségéhez * aktuális testi, szellemi, lelki állapotához, kedvéhez III. A gyermeki ÖNFEJLŐDÉS ELŐSEGÍTÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉT TARTJÁK FONTOSNAK: I. * változatos tevékenységrendszerrel, érdeklődésre számot tartó, játékos, élményszerű tevékenységekkel II. * amellyel az aktivitás kiváltását érik el. (pl.: mesébe ágyazottan, érdekes eszközökkel, olyan helyszínen, ami élményszerű, olyan körülményeket teremtve, a kisebbeknek való példaadásra hivatkozva, versenyezve, ….. stb.)

15 MELYIKET? I. III. A gyermeki ÖNFEJLŐDÉS ELŐSEGÍTÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉT TARTJÁK FONTOSNAK: * változatos tevékenységrendszerrel, * érdeklődésre számot tartó, játékos, élményszerű tevékenységekkel * amellyel az aktivitás kiváltását érik el. Ezt vallom, hiszem, ez építi be a jövő értékeit.

16 4. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD - TESTI SZÜKSÉGLET ÉS KIELÉGÍTÉSE  AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS mint tudományág (diszciplina) un. „határtudományként” működik: az orvostudományok anyagán kívül más társadalomtudományokból is szüremkedik át (diffundál) tartalom az egészségnevelés diszciplínájába, így különösen a pedagógiából, pszichológiából, a neveléstudományból, a szociológiából.  Az egészségnevelés így ezeknek a tudomány-területeknek integrációját valósítja meg. Az egészségnevelés feladatköre (tartalma) így lényegesen kitágul: figyelembe veszi az ember  biológiai állapotát (testi, szervezeti egészségét)  csakúgy, mint a lelki (szellemi, érzelmi, törekvéses) tulajdonságait  és a társadalmi együttélésből adódó szociális státuszát (anyagi-gazdasági helyzetét, családi harmóniáját, társadalmi beilleszkedési zavarait)  és ezek együttes hatás-rendszerében ítéli meg tennivalóit. TEHÁT ÁT KELL HATNIA AZ ÓVODAI NEVELÉS TELJES FELADATRENDSZERÉT!

17 GONDOZÁS: TÁPLÁLKOZÁSban Területei: Jogok, igények Megvalósítás lehetőségei Szervezési feladatok - objektív feltételek: hely, idő, eszköz - szubjektív feltételek: légkör, élmények, minták, személyi feltételek, módszerek, stb. A szükségletek kielégítés során beépülő értékek TÁPLÁLKOZÁS : ANNYIT ÉS AKKOR ehet, amikor éhes ihat, amikor szomjas A gyermeknek kiegyensúlyozott táplálkozásra van szüksége. -folyamatos reggeli, uzsonna -ebéd adott időben -szokásrend -kínálás, udvariasság -tálalás, szedés önkiszolgálással -igény szerinti mennyiség -kocsi, tálca -étel, ital biztosítása (vaj, lekvár, méz, tea …) -óvónő, dajka szemlélete -idősebb társak hatása, utánozható minták -étkezés légköre, nincs erőltetés -evőeszköz: kés használatát próbálhatja Egészséges életmód, biológiai értékek: egészség értéke, önkiszolgálás- önellátás, szociális értékek, biztonság STB.

18 Salátakészítés-önkiszolgálás- ízesítés

19

20 GONDOZÁS: ALVÁSÍGÉNY Területei: Jogok, igények Megvalósítás lehetőségei Szervezési feladatok - objektív feltételek: hely, idő, eszköz - szubjektív feltételek: légkör, élmények, minták, személyi feltételek, módszerek, stb. A szükségletek kielégítés során beépülő értékek ALVÁSIGÉNYÉNEK KIELÉGÍTÉSE megfelelően aludhat, pihenhet A gyermeknek szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen. - reggel, ha álmos - délután, ha tovább alszik - a nem alvók toleranciája, csend - napirend rugalmas, -életritmus egyéni -amellett, aki a barátja - hely, ágyak elhelyezése, nem fejtől- lábtól - csend, gyerekek toleranciája, minta alapján - óvodapedagógus mintája, elalvás körülményei - nagyobbak, kevesebbet alvók szokásai - folyamatos ébredés Egészséges életmód, biológiai értékek: egészség értéke, szociális értékek, biztonság stb.

21 DONDOZÁS: TISZTÁLKODÁS Területei: Jogok, igények Megvalósítás lehetőségei Szervezési feladatok - objektív feltételek: hely, idő, eszköz - szubjektív feltételek: légkör, élmények, minták, személyi feltételek, módszerek, stb. A szükségletek kielégítés során beépülő értékek TISZTÁLKODÁS: WC-használat szükség szerint, amikor szükségét érzi -kézmosás igény szerint -fogmosás -fésülködés -ruha rendezettsége…. - intimitás biztosítása (függöny, egyedül) - tumultus elkerülése - bizalom a gyermekben, - tapasztalatcsere - berendezés - munkabeosztás - szakkönyvek, szakirodalom, továbbképzés Egészséges életmód, biológiai értékek: egészség értéke, esztétikai, biztonság, stb.

22 MOZGÁS-MOZGÁSÍGÉNY Területei: Jogok, igények Megvalósítás lehetőségei Szervezési feladatok - objektív feltételek: hely, idő, eszköz - szubjektív feltételek: légkör, élmények, minták, személyi feltételek, módszerek, stb. A szükségletek kielégítés során beépülő értékek MOZGÁS IGÉNYÉNEK megfelelően mozoghat - napirend, életritmus - -MINDENNAPI MOZGÁS -elegendő levegőzés, -udvari mozgás -szervezett mozgás -szabadtéren -kirándulás, séta -úszás, korcsolya, szánkózás …. -udvar kihasználása -gyermekismeret -mozgásfejlesztő eszközök, -tornaterem terembeosztás -mozgásos játékok kezdeményezése Egészséges életmód, biológiai értékek: egészség értéke, mozgás megszeretése, stb.

23

24

25 Amit NEM!!! Mert az esélyegyenlőség helyett kedvtelenség, lemorzsolódás annak kedvez, aki jó képességű  Kiesős játékokat  Versenyjátékok  Szigorú rend, rendgyakorlatok  Kidobós játékok  Mozgásmegvonással büntetés  Mindenki egyszerre ugyanazt!

26 Amit igen!!!!  Választási lehetőségek – öndifferenciálás  Sok játék, mindig legyen  Mozgás egyéni tempóban  Versengés helyett próbálkozások  Utasítás helyett feltételes mód, lehetőségek elmondása (PÉLDA)  Hibajavítás helyett megerősítés, elismerés, dicséret,….  Gyerekek ötleteit bevonni  Meseszerűség, szerepek (pl.: kalózok, delfinek, pókháló szövés, katonásdi, királylány kiszabadítása, 3 próbatétel, erdei nyulak, …)  Udvari kezdeményezések: mozgásos játékok, mászások, dalos játékok,  Csoportszoba megnagyobbítása  Csoportszobában mozgásigény kielégítésére szolgáló eszközök

27 6. EGÉSZSÉGNEVELÉS ALTERNATÍV PROGRAMJAI  Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata  Kiskolompos alternatív óvodai program (egészségvédő-, mozgás-, környezetvédő-, néprajzi, művészeti program)  A "szív kincsesláda" program (egészségvédő)  Hetenként egy-két gyümölcs- és zöldségnapot óvodáinkban! – Mozgalom  Az egészséges óvodai táplálkozás mozgalma  A mozgás megszerettetése, tartásjavító programok az óvodákban  A gyermekkori balesetek megelőzése  "Állítsuk meg a durvaságot!" c. mozgalom szélesítése

28 Tovább…  "Egészséges gyermeknek egészséges szülőket!" c. mozgalom  Gyermekegészségügyi program  A nemzeti csecsemő- és gyermekegészségügyiprogramban  Egészség évtizede nemzeti program  HACCP - Hetenként legalább egy-két zöldnapot óvodáinkban!"  Egészségmegőrző projekt - Teddy Maci kórháza, A helyes fogápolás  „Bébitől a Dédiig” dohányfüst mentes program …..

29 7. EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI TEVÉKENYSÉG - ÖTLETEK ŐszTélTavaszNyár Tevékenysé- gek *Szüretek *Kompótok *Befőtt, lekvár, savanyúság eltevése télire *Gyümölcssaláta *Zöldségsaláta *Dióverés *Ívólé készítése *Sütemények *Mindennapi gyümölcs *Gyümölcsteák *Őszi bál, … *Gyógyteák *Sütőtök sütése *Párologtatás *Szelektív hulladékgyűjtés *Fogászati szűrés *Egészségnap *Sószobai mozgás *Plakátkészítés *Napi gyümölcs *… *Elsősegélynyúj- tás *Virágültetés *Palántázás, vetés (zöldségek) *… Szabadban *Alvás a *Pancsolás *Homokozás *Mozgásos szabad- és szervezett játékok *Kézművesség *Dalos játékok * Mozgás minden nap *Kirándulás *Séták *Úszás *Napi mozgás *Tartásjavító torna *Lábboltozat erősítése *… *Hógolyózás *Szánkózás *Korcsolyázás *Síelés *Csúszkálás *Hóember építés *Séták *Tornatermi dáridó,… *Kerékpártúra *Családi (sport)nap *… *Kihívás napja *Kresz – Ovi-Zsarú *Szabadban 9-12- ig, 15-17 óráig *Fára mászás *….

30 8. EGY PROJEKT VALÓRA VÁLTÁSA Projekt: Családi nap PROJEKT feldolgozása A feldolgozás mozzanatainak módszerei Pedagógus előzetes feladatai: I. Pedagógus szándékterve, előzetes tervező munkája Egészségfalatok készítése Meghívó készítés – kit hívunk meg? Szörpök – teák készítése Zenés torna Versenyjátékok Kirakodó vásárra vásárfiák Sütemények sütése Terítés Kézműves tevékenységek Zöldségsaláta Gyümölcssaláta Terítő festése / batikolása Ikebana az asztalra Helyiség / udvar dekorálása Tombolatárgyak készítése Piaci bevásárlás *A gyermekek érdeklődésének átgondolása *Az alkalomnak megfelelő tevékenységek lejegyzése *Öletek gyűjtése *Előző évi tapasztalatok számbavétel *a múltévi program értékeléséből adódó következtetések levonása

31 PROJEKT feldolgozása A feldolgozás mozzanatainak módszerei Pedagógus kérdéskultúrája: Pedagógus irányításának szempontjai II. A pedagógus a szándéktervét a gyerekek elé terjeszti, megbeszélik, véleményt nyilvánítanak, ötleteiket elmondják, kiegészítik Akkor mi is a legfontosabb szerinted? És Ti hogy gondoljátok? Van még valami más ötletetek? Ez jó ötlet? És szerintetek? Mi a véleményetek arról, amit XY mondott? Melyik tetszik? Miért? És nektek melyik tetszik? Miért? És szerinted hogyan lenne jobb? És, ha én azt gondolom, hogy......, akkor szerinted jól gondolom? Hogyan lehetne megoldani? Szerintetek ez jó így? Egyetértetek vele? Hogyan készítsük el szerintetek? Stb. Indirekt irányítás Nyílt légkör Szabad véleménynyilvánítás Szimmetrikus viszony Kérdésekkel való terelés Elfogadás Véleményeztetés a gyerekekkel A végső döntést ők hozzák meg Minden ötlet megvitatása A pedagógus teret enged a gyerekek ötleteinek …

32 PROJEKT feldolgozása A feldolgozás mozzanatainak módszerei A tevékeny ségek sorrendj ének rajzos / fotós megjelen ítése (Pl.: Következő oldal) III. A letisztázott tevékeny- ségsor /eseménysor *elfogadása *rögzítése (a gyerekek rajzaival / hívóképekkel 1.Meghívó készítés – kit hívunk meg? 2.Kirakodó vásárra vásárfiák 3.Tombolatárgyak készítése 4.Terítő festése / batikolása 5.Piaci bevásárlás 6.Helyiség / udvar dekorálása, berendezése 7.Zenés torna tervezése 8.Játékok: zsákbanfutás, zsinórlabda, célbadobás, kuglizás, bicikli / toller-szlalomozás 9.Kézműves tevékenységek: aszfaltrajz, forgó, ajándékkészítés 10.Ikebana az asztalra 11.Szörpök – teák készítése: gyömbér, citromfű, menta 12.Sütemények sütése: pogácsa, leveles tészta, kókuszgolyó 13.Terítés: egy hosszú asztal 14.Zöldségsaláta: saláta, paradicsom, uborka, retek, lilahagyma, paprika – citrom, olívaolaj, só 15.Egészségfalatok készítése: kifli-, zsúrkenyér, magvas kenyérből sajttal, kolbásszal, tojásból, paradicsom, uborka 16.Gyümölcssaláta: eper, alma, banán, narancs

33 Néhány tevékenység fotóval való megjelenítése

34 Sorrendben – (kiemelések, nem teljes!) 1. Meghívó. 10. Ikebana. 4. Terítő batikolása. 12. Kókuszgolyó. 7. Zenés torna14. Zöldség-saláta 8. Zsákbanfutás15. Egészség- falatok

35 A tevékenység MOZZANATAI Kiválasztott tevékenység produktuma: Meghívó készítése IV.Egy tevékenység * megbeszélés * megszervezés (eszközök, felelősök…) * lebonyolítás – produktum elkészül * közzététel 1. Anyagok beszerzése 2. Eszközök előkészítése 3. Alkotó munka 4. Meghívók szárítása 5. Rendrakás Lásd külön!!!!

36 Tapasztalás, átélés + érzelem = élmény Az élmény rendszeressége értékké válik!  Nem a tudás mennyisége, hanem a képességek fejlettsége a fontos.  Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakozását kell elősegíteni.  A gyermek fejlődéséhez tehát olyan környezetet kell létrehozni, amely a gyermekeket minél több örömet nyújtó, életkoruknak megfelelő és egyben képességeiket fejlesztő tevékenységre motiválja. (Maria Montessori)

37 A gyermekben érlelődik a jövő – Hermann Alice  Amiben mi éltünk, ami nekünk megfelelt, a jövő felnőttjének már nem! FELELŐSSÉGÜNK: hogy a mai gyermeket a jövő kihívásaira kell felkészítenünk úgy, hogy saját lehetőségeinek maximumával felvértezzük, hogy azt az értéket, ami benne van, a maga és a környezete számára felhasználhassa.


Letölteni ppt "EGÉSZSÉGNEVELÉS, PROGRAM, és EGY EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA 2013. KÖRMÖCI KATALIN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések