Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalomismeret- amit egy közösségi vezetőnek tudnia kell Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége Országos intenzív képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalomismeret- amit egy közösségi vezetőnek tudnia kell Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége Országos intenzív képzés."— Előadás másolata:

1 Társadalomismeret- amit egy közösségi vezetőnek tudnia kell Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége Országos intenzív képzés és továbbképzés Csillebérc, szabadidő központ 2015. november 19-21. Előadó: Viszked Csaba okl. szociális munkás, intézményvezető Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál

2 Előadás témái 1. Állam, politika, társadalom 2. A munka világa 3. Életmód kérdései 4. Összegzés 5. Irodalomjegyék 2

3 1. Állam, politika, társadalom Politika Az állam formája és a kormányzati rendszerek főbb típusai Anómiás társadalom 3

4 Politika A politika eredetileg a közélet gyakorlását jelenti, tehát aki részt vesz a közéletben az politizál Érdekek harca, a közhatalomból való részesedés, a közhatalom döntéseinek befolyásolása Politikai háromszög Polity: a politika intézményes világa (politikai rendszerek, államformák, kormányzati rendszerek) Politics a politika konfliktusos folyamata (pártműködések) Policy: a politika taralmi oldala (közpolitika és változásai) 4

5 Az állam formája és kormányzati rendszerek főbb típusai Monarchia (kisebbség diktál, erőszakkal kormányoz, diktatórikus berendezkedés) Köztársaság (az állampolgárok választása útján kerülhetnek hatalomra) A jó állam feltételezi a az uralomnak valamilyen rendjét (önkorlátozás, kiszámíthatóság, átláthatóság) Az államszervezet lehet centralizált, központosított (unitárius) mely többségben van, vagy lehet szövetségi állam (föderáció) Kormányzati formák Demokráciák Diktatúrák Parlamentáris demokrácia Elnöki rendszer Vegyes rendszer Direktoriális kormányzat Totaritárius diktatúra Autoritárius vagy tekintélyuralom A polgári szabadságot legjobban a hatalmi ágak (Montesquieu) szétválasztása biztosítja: törvényhozói hatalom, végrehajtói hatalom, bírói hatalom 5

6 Anómiás társadalom Normál működésű államban szabályozottak a társadalmi viszonyok, az együttélés szabályrendszerében konszenzus van, az élet minimum feltételeinek biztosítása alapjog, a jogbiztonság felett maga az állam őrködik Anómiás társadalom: (Durkheim) a társadalmi együttéléshez szükséges viselkedési szabályokban való egyetértés megszűnik, vagy jelentősen csökken, ami a társadalom normáinak meggyengülését eredményezi, megnő a különböző társadalmi problémák köre, mértéke, pl. a bűnözés, az alkoholizmus, az erőszakos cselekedetek, az öngyilkosságok gyakoribbá válnak 6

7 2. A munka világa Munkaszervezet Munkaerőpiac, munkanélküliség Munkacsoport Munka humanizálása, szervezeti demokrácia, érdekegyeztetés Emberi erőforrás gazdálkodás Vállalkozások a munka világában 7

8 Munkaszervezet A munka a valamilyen szükséglet kielégítésére irányuló céltudatos tevékenység A végzett munka, a munkaszervezeti hierarchiában elfoglalt hely befolyásolja a társadalmi megbecsültséget, kihatással van a megszerezhető jövedelmekre Társadalmi szinten az egyes munkatevékenységek mértéke jelzi az adott társadalom gazdasági fejlettségét (pl. betanított munka nagy részaránya a termelésben) A gazdasági szervezetek munkaszervezete elsődlegesen a profit megszerzésére irányulnak, míg a nonprofit szervezetek elsődleges célja a társadalmilag fontos, hasznos tevékenység ellátása A munkaszervezetek feladatuk ellátására különböző feladat és felelősségi köröket hoznak létre, melyek hierarchikus rendbe belső ellenőrzési lehetőségekkel alakítanak ki (megjelenítés szmsz-ek szervezeti ábrája) 8

9 Intézményvezető 1 fő Egészségügyi és hygienes csoport Egészségügyi csoport 26 fő Hygienes csoport (takarítók) 5 fő Pszichiáter szakorvos és a háziorvos 0,175 fő+ szerz. Szociális, mentálhigiénés csoport Szociális, mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás- szervezők 6 fő Rehabilitációs célú lakóotthon 1 fő Szociális foglalkoztatási csoport, koordinátor, segítők 3 fő Intézményüzemeltetési csoport Főzőkonyha, élelmezésvezető, konyhai dolgozók 6 fő Ügyvitel, anyaggazdál-kodó, adminisztrátor 2 fő portaszolgálat, karbantartók 3 fő Mosoda, 2 fő Intézményvezető ápoló 1 fő SZGYF Költségvetési középirányító szerv Vas Megyei Kirendeltségén keresztüli irányítással A Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál intézményének szervezeti ábrája 9

10 Munkaerőpiac, munkanélküliség A munka világában az aktív korú emberek áruba bocsátják szaktudásukat, munkaerejüket Egyesek szerencsések, mivel áruba bocsáthatták munkaerejüket, tehát van munkájuk, míg mások átmenetileg nem tudnak munkához jutni, ők a munkanélküliek és vannak olyanok akik átmenetileg vagy tartósan visszahúzódnak a munkaerőpiactól nem helyezkednek el, pl. betegség, vagy elavult szaktudás stb. miatt Fejlettebb gazdasági viszonyok mellett nagyobb a munkaerőpiac felvevő képessége, ezért többen jutnak munkához, kisebb lesz a munkanélküliség, 2014 év decemberében 7,7 (munkanélküliek és foglalkoztatottak számának hányadosa) volt a munkanélküliségi ráta, mely az előző évekhez képest csökkent (torzít a közfoglalkoztatás) 2,41032 M fő gazdaságilag aktív 1,2367 M fő inaktív 187,7 e Fő munkanélküli ként nyilvántartott Összes 15-64 éves lakosság 3,6455 M fő 10

11 Munkacsoport A különböző munkahelyeken az emberek kisebb csoportokba tagozódva dolgoznak, melyekre jellemzők bizonyos törvényszerűségek, mint a csoportdinamikai jelenségek A csoport fejlődés szakaszai Maslow szükségletpiramisa 6. Csoport megszűnése 5. Eredményes munka 4.Letisztulás szakasza 3. Viharok 2. Formálódás szakasza 1. Csoport létrehozása 5. Önmegvalósítás 4. Önértékelés 3. Szociális szükségletek 2. Biztonsági szempontok érvényre jutása 1. Biológiai szükségletek 11

12 Munka humanizálása, szervezeti demokrácia, érdekegyeztetés A kezdeti munkafolyamatok szétbontása, szalagszerű részfolyamatok hatékony, de monoton munkaformái után (robotszerű foglakoztatás) a munkavállaló értékké válik, kisebb nagyobb mértékben a szervezet törekszik jó közérzetének, munkahelyi kiteljesedésének biztosítására, ami a hatékonyságot és az elégedettséget növeli (ösztönzési formák) Szakszervezetek, üzemi és közalkalmazotti tanácsok beleszólási lehetősége a munkaszervezet vezetésébe Nagyobb számban foglalkoztatottak esetében kollektív szerződés Vezetési stílusok Demokratikus vezetés Laissez-fair vezetés Autokrata vezetés 12

13 Emberi erőforrás gazdálkodás A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok pl: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról A nevesített jogszabályok eltérő megnevezéssel, tartalommal, és feltétellel szabályozzák a munkavégzés kereteit (munkaszerződés, kinevezés, eskütételi kötelezettség) A munkavégzés pontos lehatárolásához, felelősségi körök tisztázásához szükség van munkaköri leírásra is A felsorolt foglalkoztatási formákban kötelező írásba foglalni a munkavégzésre irányuló kölcsönös szándékot, ami tartalmazza a munkaidő napi, havi, esetleg nagyobb ciklus idején kezdetét és végét, a munkabért, éves szabadság mértékét, a munkavégzés első és utolsó napját, vagy határozatlan voltát, szükséges iskolai végzetségének meglétét, munkakört… 13

14 Vállalkozások a munka világában Különböző nagyságú szervezetek elégítik ki a piac szükségleteit, melyben a kisebb vállalkozások rugalmasabban igazodnak a kereslet változásokhoz, kisebb piaci réseket hatékonyabban kutatnak fel és termelésükkel azt le is fedik Piaci részesedésük növekszik, bár jelenleg az állam centralizált működése a nagyobb szervezetek kialakulásának és működésének kedvez ismét egyes területeken (pl. mezőgazdaság) Magyarországon az 50 fő alatti vállalkozások száma, munkaerő felszívási képessége meghatározó, a lakosság felének nyújt biztos munkát, megélhetést 14

15 3. Életmód kérdései A társadalom kor és nemi összetétele A társadalom kor és nemi összetétele – a korfa jellemzői Népmozgalmi adatok 2013 és 2014 évben Életmód eltérései (életfeltételek, család, rokonság, tágabb kapcsolatok, életmód időben változó jellege) 15

16 A társadalom kor és nemi összetétele Magyarország korfája 1869-ben Magyarország korfája 2014-ben 16

17 A társadalom kor és nemi összetétele - a korfa jellemzői A társadalom kor és nemi összetételét ábrázoló kettős szalag diagramon látható:  A 0-4, 5-9, 10-14 éves korosztály hasonló nagyságrendet képvisel, 500-500 ezer fővel, és összlétszámuk elmarad a következő korosztályoktól egészen a 30-34 évesekig  A 15-19, a 20-24, 25-29 évesek száma folyamatosan emelkedik, majd a 35-39 évesek száma már csökken  A nemi megoszlás a 40-44 évesekig férfi többletet, majd utána nőtöbbletet jelez  Idősebb korok korcsoportjaiban a férfi halandóság növekedik, ezért női többletet mutat a korfa 17

18 Népmozgalmi adatok 2013 és 2014 évben Magyarország lakosságszáma 2014.01.01.-én 9877365 fő volt (1989-ben 10588614 fő) 2014. évben 91500 gyermek született, és 126100 fő halt meg; a természetes fogyás 34600 fő volt (1000 lakosra 9,3 születés, és 12,8 halálozás jutott) A szülések száma 3,2%-ot emelkedett, a halálozás 0,5%-ot csökkent a 2013. évi adatokhoz képest 2014. évben 38700 házasságot kötöttek, ami 4,6%-kal magasabb az előző évi adatnál, ugyanakkor fontos megemlíteni a házasság intézménye kevésbé népszerű, az élettársi, a látogató típusú, és a szingli kapcsolati formák terjednek el, házasságok megkötése helyett, előtt, vagy azok felbomlása után, élettársi kapcsolatok létesülnek, ma már a gyermekszülések 46,2%-a házasságon kívüli születésnek minősül Válások száma az ezredforduló óta lassan csökken, a 24500 számról 2013-ban 20000 volt A szülő nők életkora az első gyermek megszületésekor 30 év fölé ért 2014. évben (1990-es évek elején 20 évei elején vállaltak gyermeket nők) Teljes termékenységi arányszám 2013. évben 1,35 (1990-ban 1,87), ami egy szülőképes 15- 49 éves nőre jutó élve született gyermekek száma (társadalmi reprodukcióhoz 2,1 kellene) 18

19 Népmozgalmi adatok 2013 és 2014. évben Magyarország népessége öregszik, ami a termékenységi és halandósági mutatók és a nemzetközi vándorlás együttesen eredményez Az évek során jelentkező kis termékenységi mutatók a fiatalabb korosztályok létszámának csökkenését eredményezik, míg az idős korosztályok növekedésében a várható élettartam emelkedése mutatkozik meg A nagyobb létszámú csoportok (pl.: „Ratkó gyerekek”) 55-64 évesek, és azok gyermekekei („Ratkó-unokák”) 35-39 éves korosztály idősödésükkel torzítják az általánosan jellemző korösszetételt A bevándorlási többlet elsősorban a 24-54 éves korosztályban figyelhető meg Öregedés mérésére alkalmas egyik mutató a 65 évesek népességen belüli aránya, ami 1990 évi 1,37 millió főről 2013-re 1,73 millió főre nőtt 19

20 Életmód eltérései Egyének, családok, nagyobb társadalmi csoportok életmódja elkülönül a rájuk jellemző tevékenységeik alapján (térben és időben változik) Az életfeltételek hatása és rangsorolása azok fontossága szerint A társadalmi hierarchia egyes fokain eltérő életmód, mely a különbségekből, másságból (pl.: születési adottságok, ki hova születik, nő vagy férfi, erős, esetleg gyenge) adódik. A szegénység mint életmódválasztást szűkítő tényező A fogyasztási javak megszerzésében a szükség rangsorolásra kényszerít, melyben a biológiai szükségletek kielégítése elsőrendű. Az életfeltételek meghatározzák a fogyasztás minőségét, és nagyságrendjét. Mit jelent a presztízsfogyasztás? 20

21 Életmód eltérései A származási család az életfeltételek legerősebb meghatározója: monogámia kifejlődése (nukleáris család kialakulása), szexuális érintkezés szabályozása, a nemi szerepek átalakulása, szerepkiegyenlítődés A gyermekes család, a társadalom legkisebb gazdasági egysége, melyben felmerül a kérdés: több gyermek vállalása gazdaságosabb? Női keresőmunka megváltoztatta a családon beüli szerepeket, egykeresős modell helyett két keresős, társadalmi gender A család érzelmi funkciója erősödik, főként ez határozza meg a párválasztást, mégis a homogámia megtartottsága mutatható ki A szülők és gyermekek érzelmi köteléke is átalakul, az apák egyre nagyobb szerepet vállalnak a gyermeknevelésben 21

22 Életmód eltérései Rokonsági kötelékek a társadalmi kapcsolatok hálózatában a legnagyobb részt foglalják el (pl. kölcsönös segítségnyújtás, a vér szerinti rokonoknak, fenntartva a társadalmi reprodukciót) Önzetlen és kölcsönösségen alapuló rokoni segítségnyújtás Nepotizmus (a hatalommal rendelkezők visszaélése, rokonok előnyben részesítése másokkal szemben pl. egy állás elnyerésénél) A kulturálisan homogám házasságok szerepe nagyon nagy, mivel elősegítik az ország színes kulturális örökségének fenntartását 22

23 Életmód eltérései A barátságok, rokonságon kívüli kapcsolatok, társasági élet alapvetően a kölcsönösségen, az erőforrások átválthatóságán alapszik Erős kapcsolatok, azok, amik életünket jelenősen befolyásolják, míg a gyenge kapcsolatok csak esetenként nyújtanak számunkra valami fontosat, mégis nagy hatásuk lehet (pl. életmódjukat vonzónak követendőnek gondoljuk) Szervezetekből, egyesületekből, klubokból származó kapcsolatok Életmód időben változó jellege (egyén oldaláról születés, gyermeki lét, serdülés, felnőtté válás, családalapítás, gyermekvállalás, gyermeknevelés, gyermek kirepülése a családból, aktivitás csökkenés, nyugdíjba vonulás, házastárs elvesztése, saját halál). 23

24 Összegzés A politikai háromszög különböző csúcsaiban a politika más-más aspektusa tárulkozik fel, ami együttesen biztosítja az állam működését, amennyiben a közpolitika gyakorlásához szükséges társadalmi konszenzus jelentősen lecsökken, vagy megszűnik, kialakul az anómia A munka világának jellemzői jelzik a társadalom gazdasági teljesítményét, szerkezetét Az egyén oldaláról megélhetési jövedelmet biztosítanak, mely a munka társadalmi értékétől függ Az életmódot befolyásolja a társadalom kultúrája, preferált értékei, a megszerzett jövedelmekből biztosítható életszínvonal A társadalom kor, nem és foglalkoztatási aktivitása, gyermekvállalási kedve 24

25 Irodalomjegyzék https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdde220.html Teljes termékenységi arányszám (1990–2013) https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdde220.html http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b325.pdf Spéder Zsolt: Demográfiai folyamatok: születések, halálozások, http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b325.pdf https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/nep/nep21412.pdf Gyorstájékoztató a KSH legfrissebb adataiból 2014. évi 28. szám, Több születés, kevesebb halálozás mérsékeltebb népességcsökkenés https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/nep/nep21412.pdf https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz13.pdf Népmozgalom, 2013 Statisztikai Tükör 2014/28 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz13.pdf http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf033.html?back=/stadat_mun 2.1.0.1. A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi adatok http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf033.html?back=/stadat_mun 2.1.0.1 Bayer József (2000/a): A politika. In:Bayer József, Jávor István, Utasi Ágnes: Társadalomismeret, Dinasztia Kiadó Budapest Bayer József (2000/b): A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, Budapest Jávor István (2000): A munka világa. In:Bayer József, Jávor István, Utasi Ágnes: Társadalomismeret, Dinasztia Kiadó Budapest Utasi Ágnes (2000): Az életmód kérdései. In:Bayer József, Jávor István, Utasi Ágnes: Társadalomismeret, Dinasztia Kiadó Budapest 25

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalomismeret- amit egy közösségi vezetőnek tudnia kell Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége Országos intenzív képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések