Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiotikaszemiotika. Van Gogh: Rozsmező Arany halotti maszkok Mükéné, GörögörszágMexikó, Azték birodalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiotikaszemiotika. Van Gogh: Rozsmező Arany halotti maszkok Mükéné, GörögörszágMexikó, Azték birodalom."— Előadás másolata:

1 szemiotikaszemiotika

2 Van Gogh: Rozsmező

3 Arany halotti maszkok Mükéné, GörögörszágMexikó, Azték birodalom

4 Thamsanqa Mbenekazi: Aranykor, Afrika

5 III. ELŐADÁS A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA 1. MITIKUS GONDOLKODÁS 2. MÍTOSZTÍPUSOK 3. MITOLOGÉMÁK 4. MITOGRAMMÁK

6 1. MITIKUS GONDOLKODÁS Mitikus gondolkodás -analogikus -metaforikus -képi-imaginárius -szimbolikus -archetipikus tudattalan -differenciálatlan -paradigmatikus -konzervatív Tudományos gondolkodás -racionális - deduktív -konkrét -absztrakt -közvetlen -tudatos empirikus -fókuszált/reflexív -kísérletező -ellenőrző/szelektív

7 Az arany iránytű

8 1.1.1 analogikus …a tárgyak külső, másodlagos, érzékelhető tulajdonságaival manipulál; a tárgyak közt másodlagos, érzékelhető tulajdonságok, tér- vagy időbeli egymásmellettiség teremt kapcsolatot. (Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

9 1.1.2 metaforikus …a mitológiai alakzatok „metaforák” – lélekkel felruházott,megszemélyesített konfigurációi… (Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

10 1.1.3 képi-imaginárius nagyfokú képiség – képzelet! - imagináció - fantasztikum

11 1.1.4 szimbolikus A megjelenő csak megjelenít valamit önkényesség (?), egyezményesség utalás és elkülönböztetés (megjelölés) rejtés és felfedés - megfeleltetés

12 1.1.5 archetipikus tudattalan közös tudattalan – személyes tudattalan álom… Jung ösztön

13 1.1.6 differenciálatlan Közös tudattalan „törzsi öntudat” – NEM személyes öntudat misztikus részvétel… nincs elkülönülve objektív – szubjektív valóság – képzelet tárgy – jelentés

14 1.1.7 paradigmatikus paradigma: minta mintákra épülő gondolkodás – konzervatív

15 1.1.7b Kirakós kitérő: szintagmatika és paradigmatika Szövegek, képek részeinek összekapcsolódása és szerveződése (mítoszvariánsok) Kombináció, szelekció Lévi-Strauss, Voigt, Campbell… Szövegelemek, képelemek használati rendszerbe való illeszkedése (mítoszelemek) Rendszerszerűség, koherencia

16 1.1.8 konzervatív nemzedékek tapasztalata – ősi tudás… hiten és hagyományon alapul nem ellenőrizhető – nem bizonyítandó!

17 1.2.1 mitikus gondolkodás eredete Lévy-Bruhl, René Girard; Eric Gans; Greg Nixon - „eredetjelenet” – mimetikus elmélet… - „törzs”-öntudat – participáció-elmélet öntudat – jel – nyelv – szent „együttszületése” (saját feltételezés: katasztrófa…)

18 1.2.2 mitikus gondolkodás – mitopoiézis – Mimesis és poiesis - Már Platón és Arisztotelész megkülönböztet mimézist (imitatio) és diegézist (narratio)>>> AUERBACH Mimesis – utánzás (figuratív, hangulati reprezentáció) GIRARD – ember utánzó természete (már állatok is - mimikri) mimémák >>> mémek – DAWKINS Poiesis – alkotás, költészet (költés) - teremtő, újat létrehozó munka „ut pictura poiesis” - („a költészet akár a kép festés”)

19 1.2.2 mitikus gondolkodás eredete Eliade -halál felismerése - személyes öntudat ébredése -halál – eredet!

20 1.2.3 az eredet mítoszai keresztény terminológiával: - teremtésI - paradicsomI – történetei - bűnbeesésI

21 Vaszary János: Aranykor

22 2. mítosztipológia CAMPBELL – monomítosz Eredetmítoszok Küzdelem-mítoszok Kultúrhős-mítoszok Utazásmítoszok Végmítoszok

23 2.1. Eredetmítoszok Etiológiai mítoszok - átváltozás-mítoszok - teremtés-mítoszok - eredetmítoszok

24 2.1.1 átváltozás-mítoszok -legelemibb formák: „állatmesék” - állatok, növények tulajdonságai, eredete (Ausztrália, Afrika) -zoomorfizáció - TOTEM – átváltozó állat-ős (Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amerika…)

25 2.1.2 teremtés-mítoszok metamorfózisok zoomorfizálás – antropomorfizálás kognitív metaforizáció folyamata: megtestesítés – átlelkesítés megszemélyesítés! világ eredete, ember eredete, dolgok eredete, bajok eredete (!)

26 2.1.2.1 világteremtés-mítoszok Legősibbek: asztrálmítoszok (Nap, Hold, csillagok) meteorológiai mítoszok (szél vihar eső) Kozmogóniák egy vagy több állat, ős, istenség teremti, kiszakítja, átalakítja… a VILÁGOT

27 2.1.2.2 Benépesítés-mítoszok Teogóniák„istenek teremtése” Antropogóniák„emberek teremtése”

28 2.1.3 eredetmítoszok KOZMOGÓNIÁK: - teremtésközpontúak - fejlődésközpontúak

29 2.2 Küzdelem-mítoszok Prototípus: világalapító / világteremtő ősküzdelem Teomachiák…

30 2.3 Kultúrhős-mítoszok Dolgok eredete… kultúrhősök! tudás, mesterségek, javak (tűz), dolgok - megtanítása, elhozása, átmentése szokások, intézmények, helyek - alapítása Családiasodás – viszonyrendszerek!

31 2.4 Utazásmítoszok Istenek / emberek / kultúrhősök utazása (Campbell: Quest of the Hero, The Hero with a Thousand Faces…) küzdelem vagy keresés- történetek Ikerpár-mítoszok – alkotó és cselvető (trickster) Sámán-utazások – lélekutazás kapcsolattartás emberi s szellemvilág között világra segítés, gyógyítás, halott-kísérés

32 Eldorádó, az aranyváros

33 2.4.1 Utazások a túlvilágon Túlvilág-mítoszok – legősibbek? továbbélés… ősök útja – sámán útja – holtak útja Túlvilági ítélet mítoszai – legkésőbbiek? újjászületés eszméje, feltámadás eszméje

34 2.4/5 Meghaló – feltámadó istenek Földművelés: gabona – mítoszok ÁLDOZAT – bűnbakmítoszok (Girard: Erőszak és szentség) cikliklusság – körkörös időfelfogás Ismételt élet-halálkörök – örökös újrakezdés!

35 2.6 Végmítoszok Eszkatologikus mítoszok – idő lezárása APOKALIPTIKA világvége kérdésköre… Kettős eszmeiség – (elrontott) világ újraalkotása - romlott emberiség megbüntetése Örökkévalóság gondolata! – kései szoros összefüggésben az egyistenhittel

36 2.7 a szent idő Ősidők – jelen Kezdetben (in illo tempore – Eliade) Szent – profán (idő, tér, cselekedet…) az alapító cselekedetek ismétlése! szentség – folytonosság biztosítása

37 2.8 mítosz és rítus VALLÁS: Intézményesült és szertartásos mítosz-rend a rítus a mítosz gyakorlata - KULTUSZ

38 mítoszok és rítusok MitológiaArchetipológiaRituális antropológia 1.mitopoézis, analógiás gondolkodásszimbolikus formák, archetípusokátmeneti rítusok/ beavatási szertartások 2Teremtésmítoszokfény és szószületés – névadás 3Az Aranykor és a Vízözön mítoszai, Bűnbeesésparadicsom, kiűzetésgyerekkor, ártatlanság (elvesztése) 4Mitikus geográfiazárt tér, ciklikus világévkör, ünnepek 5Meghaló és újjászülető istenekáldozat, haladásbüntetés, áldozat, megváltás 6Istennőalakok, szerelemveszélyes és tisztátalan nőiség / élet, termékenység, szerelem nemi érés, lányok beavatása / nász, nemiség, anyaság 7A Hős a mítoszokbanharc, tisztítás, elválasztásférfivá érés, próbatétel! 8A lélek útja: alvilág-elképzelések, alvilági istenek, a lélekvezető zuhanás, karnevál, labirintusbetegség, őrület 9Mitikus uralkodók - szakrális királyokfelemelkedés, rendérettség / öregség 10Mitikus lények: sárkányok, kentaurok, szfinxállatiasság, démonológiaállattartás, állatviadalok, vadászat, tor 11Mitológiai alakok: a trickster, ikeralakok, alakváltók, kovácsok, varázslók megfordulás, eufemizálódás / anyagoktestvérek, ellentétek, játék 12.A világ végehalál – éjvízhalál

39 2.9 rituális társaságok beavató szertartások (rites de passage…) titkos társaságok szertartás-specializálódás: a társaságoktól a rétegezett társadalomig („osztályok”)

40 2.10 a mitológia rétegződése „felső mitológia”„alsó mitológia” hősepikafolklór, népi vallásosság (Frye: 4 mítosztípus tkp. hőseposz-típus) (tavasz-nyár-ősz-tél)

41 3. mitologémák A mitologémák (Lévi-Strauss) továbbélnek… A mémek – kulturális… (Dawkins) - mese (szépség és a szörnyeteg) - monda/eposz (Iliász, Mahábharata, Arthúr) - történelem (Igor, Honfoglalás) - irodalom (Dante, Milton, Madách, Tolkien) - film (Lucas, Jackson, Jankovics) Mitopoézis…

42 Modern mítoszok - Hősmítoszok = a kultúrhős, harc a Káosszal - A Férfi mítoszai - a testépítő (bodybuilding) - a katona (pl. a katonai szolgálat vége) - harc a világuralomért - az amerikai hős mítosza - szuperhősök (Superman, Tarzan) - az intelligens hős (pl. Harry Potter szemüvege, internet, a cigaretta mint jelkép) - Don Juan - a detektív (Sherlock Holmes, Maigret) - ikermítoszok -androgün jelleg (kettős nemiség) -- a Nő mítoszai - Az emancipált nő (feminizmus) - a harcias nő (amazonok) – pl. politikai mítoszokban - a modern angyal (pl. Diana mítosza), anorexia - a démoni nő - a Megváltó - a diktátor - a hasonmás mítosza (klónozás)

43 Modern mítoszok - Állatmítoszok - vámpírizmus - metamorfózisok - totemizmus - Növényiség mint életszimbólum → növényi totemizmus - Az utazás mítoszai - űrutazás, időutazás - a sebességek, járművek - Aranykor - ökológia - a keleti paradicsom, a sziget - szekták, millenarizmus - a szerelem (pl. Valentin Day) - folklór az ünnepeken: a szent kezdet tisztasága - Eszkatológia - nukleáris apokalipszis - vendégek a világűrből - csillagok háborúja - SIDA - a sárga veszedelem - Shoah

44 Könyvészet, források: BARTHES, Roland: Mitológiák, Európa Könyvkiadó, Bp. 1983 CAMPBELL, Joseph: The Power of Myth, Anchor Edition, N.Y., 1991 (R: 1985); CAMPBELL, Joseph: Az ezerarcú hős, Édesvíz, Bp. 2010 DURAND, Gilbert: Structurile antropologice ale imaginarului, Buc., Humanitas ELIADE, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, Európa, Bp. EVSEEV, Ivan: Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale, Editura „Amarcord", Timisoara, 1994 FRYE, Northrop: Anatomia criticii, Bucuresti, Univers/ A kritika anatómiája, Helikon, Bp. 1998 HAMVAS Béla: Tabula Smaragdina, Mágia Szútra, Medio Kiadó; Bp., 1995 HANKISS Elemér: Az emberi kaland / Félelmek és szimbólumok, Osiris, Bp. HANKISS Elemér: Proletár reneszánsz, Helikon, Bp. 1999 JANKOVICS Marcell munkái! (Fa, Nap, Szarvas) JUNG, Karl Gustav: Emlékek, álmok, gondolatok, Bp.; JUNG, Karl Gustav (szerk.): Az ember és szimbólumai, Bp., KAPITÁNY Ágnes és KAPITÁNY Gábor: Modern mitológiák, in Kultúra és Közösség, XXVII:(2000/4 -- 2001/1) pp. 127-145. (2001) LÉVI-STRAUSS, Claude: A mítoszok struktúrája, in Strukturális antropológia I, Bp. Osiris, 2001, pp. 164-183 RIES, Julien (szerk.): A mítosz az emberiség történetében, Officina’96, Bp., 2007 ÚJVÁRI Edit: Szimbólumfelfogásunk, in PÁL József- ÚJVÁRI Edit: Szimbólumtár, Balassi Kiadó, Szeged, 2001 VOIGT, Vilmos: Jelek és Vallások, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2015

45 Mítoszgyűjtemények -GRAVES, Robert: Görög mitológia -GRAVES, Robert – PATAI, Rafael: Zsidó mítoszok -IPOLYI Arnold: Magyar Mythologia -KERÉNYI Károly: Görög mítoszok -KERNBACH, Victor: Miturile esentiale -MITRU, Alexandru: Legendele Olimpului -SZTYEBLIN-KAMENSZKIJ, V.: A mítosz -TOKAREV, J.A. – MELETYINSZKIJ, J.M.: Mitológia I-II, Gondolat, Bp., 1983 -VULCANESCU, Romulus: Mitologie romana


Letölteni ppt "Szemiotikaszemiotika. Van Gogh: Rozsmező Arany halotti maszkok Mükéné, GörögörszágMexikó, Azték birodalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések