Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ APOSTOLI HITVALLÁS Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel. Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ APOSTOLI HITVALLÁS Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel. Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel."— Előadás másolata:

1 AZ APOSTOLI HITVALLÁS Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel. Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel. A keresztyén hitigazságok rendszerbe foglalása. A keresztyén hitigazságok rendszerbe foglalása. Az egyetemes keresztyénség közös hitbeli alapjául szolgál. Az egyetemes keresztyénség közös hitbeli alapjául szolgál.

2 Hiszek… Apostoli Hitvallás magyarázata A hit meghatározása a Biblia fényében Felkészítés bemerítésre

3 HISZEK Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Aki teremtetten az eget és földet.

4 HISZEK És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

5 HISZEK Hiszek Szentlélekben. Hiszem a szent egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

6 Apostoli Hitvallás görög nyelven Tò ἀ ποστολικòν σύμβολον

7 Πιστεύω Πιστεύω ε ἰ ς θεòν πατέρα παντοκράτορα τòν κτίσαντα τòν ο ὐ ρανòν κα ὶ τ ὴ ν γ ῆ ν. Πιστεύω ε ἰ ς θεòν πατέρα παντοκράτορα τòν κτίσαντα τòν ο ὐ ρανòν κα ὶ τ ὴ ν γ ῆ ν.

8 Πιστεύω Κα ὶ ε ἰ ς Ἰ ησο ῦ ν Χριστòν, τòν μονογεν ῆ υ ἱὸ ν α ὐ το ῦ τòν κύριον ἡ μ ῶ ν, τòν συλληφθέντα παρ ὰ το ῦ ἁ γίου πνεύματος, τεχθέντα ἐ κ Μαρίας τ ῆ ς παρθένου,

9 Πιστεύω τòν παθόντα ἐ π ὶ Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, ἀ ποθανόντα, ταφέντα, καταβάντα ε ἰ ς ἅ δην,

10 Πιστεύω τ ῇ τρίτ ῃ ἡ μέρ ᾳ πάλιν ἀ ναστάντα ἐ κ νεκρ ῶ ν, ἀ ναβάντα ε ἰ ς το ὺ ς ο ὐ ρανούς, ο ῦ κάθηται ἐ κ δεξι ῶ ν το ῦ θεο ῦ πατρ ὸ ς το ῦ παντοκράτορος,

11 Πιστεύω ο ̃ θεν ἐ λεύσεται κρίνειν το ῦ ς ζ ῶ ντας κα ὶ το ῦ ς νεκρούς.

12 Πιστεύω Πιστεύω ε ἰ ς τò ἅ γιον πνε ῦ μα, ἁ γίαν καθολικ ὴ ν ἐ κκλησίαν, κοινωνίαν τ ῶ ν ἁ γίων, ἄ φεσιν τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν, ἀ νάστασιν τ ῆ ς σαρκ ὸ ς, κα ὶ τ ὴ ν ζω ὴ ν α ἰ ώνιον. Αμήν.

13 Apostoli Hitvallás latin nyelven

14 CREDO Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae; Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae;

15 CREDO Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,

16 CREDO passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad infernos, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad infernos,

17 CREDO tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

18 CREDO inde venturus est iudicare vivos et mortuos; inde venturus est iudicare vivos et mortuos;

19 CREDO Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

20 1. Atya Hiszek: Az Atya személyében Az Atya személyében Az Atya munkájában Az Atya munkájában

21 2. Fiú Hiszek: A Fiú (Jézus Krisztus) személyében A Fiú (Jézus Krisztus) személyében A Fiú (Jézus Krisztus) munkájában A Fiú (Jézus Krisztus) munkájában

22 3. Szentlélek Hiszek: A Szentlélek személyében A Szentlélek személyében A Szentlélek munkájában A Szentlélek munkájában

23

24 Mi a hit? Azt jelenti először is hogy igaznak tartom, amit a Szentlélek az igében kijelent nekem, továbbá szívbeli bizonyosság, belső bizonyosság is, melyet a Szentlélek az Ige által erősít bennem. Amit hiszek, az a hitem tárgya, ahogyan hiszek, az a hitem minőségét tükrözi.

25 Mi a hit? A hit a kegyelemre való hagyatkozás (Róma 5,2 kk.) A hit a kegyelemre való hagyatkozás (Róma 5,2 kk.) Az Istenben való hit nem emberi képesség (értelem+akarat) eredménye Az Istenben való hit nem emberi képesség (értelem+akarat) eredménye A Szentlélek és az Ige által munkált ajándék A Szentlélek és az Ige által munkált ajándék

26 Mi a hit? A hit olyan mint egy csatorna, melyen átárad Isten ereje. A hit olyan mint egy csatorna, melyen átárad Isten ereje. A hit olyan, mint egy kéz, mellyel elveszem az ajándékot, amit kapok. A hit olyan, mint egy kéz, mellyel elveszem az ajándékot, amit kapok.

27 Mi tehát a hit? „A hit: felelet a minket megszólító Istennek.”

28 Mi tehát a hit? „ A hit magáévá teszi Isten kijelentéseit; a bizalom aláveti magát az Ő vezetésének; a szeretet pedig megpihen, kipiheni magát az Ő lényében.”

29 A hit megnyilvánulása A hit megnyilvánul: Istenhez való viszonyunkban Istenhez való viszonyunkban A kijelentés elfogadásában A kijelentés elfogadásában engedelmességben (Róm 1,5; 10,16k). engedelmességben (Róm 1,5; 10,16k).

30 A hit megnyilvánulása cselekedetekben (Gal. 5,6; Ef. 2,8kk; Tit. 2,14; 3,8; Zsid. 9,14; Jak. 2,22; 2 Pt. 1,5). cselekedetekben (Gal. 5,6; Ef. 2,8kk; Tit. 2,14; 3,8; Zsid. 9,14; Jak. 2,22; 2 Pt. 1,5). beszédben, beszédben, imádságban (Zsid. 11,6; 4,16; 10,22; Jak. 1,6), imádságban (Zsid. 11,6; 4,16; 10,22; Jak. 1,6), bizonyságtételben bizonyságtételben

31 Hogyan lehet hitre jutni? A Szentlélek és Isten igéje munkálja bennünk A Szentlélek és Isten igéje munkálja bennünk Az élő bizonyságtétel ébreszt hitet bennünk Az élő bizonyságtétel ébreszt hitet bennünk A hit ajándék: A hit ajándék: „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.” (Róma 10,17)

32 Hogyan lehet hitre jutni? A bibliai hit felülről jön, az észhit pedig az agyból származik. A hiszékenység pedig a megosztott szívből ered. A hitért imádkozunk, Isten előtt megalázkodva és bűnbánattal. A hitért imádkozunk, Isten előtt megalázkodva és bűnbánattal.

33 Mit jelent hinni? Imádkozó hit: „higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” (Márk 11,24) A hit erőforrása és hatalmi eszköze az imádság.

34 Mit jelent hinni? Valakiben hinni azt jelenti, hogy rábízom magamat. Ismerem őt a szívemmel, ezért rá merem bízni magam. Ismerem Őt, ezért amit Ő mond, azt igaznak veszem.

35 Mit jelent hinni? A héber gondolkodásban a hivés eseményében az történik, hogy a dinamikus igazság/valóság felindítja az embert egy cselekvésre, amelyben aztán az ember egész valójával részt vesz nemcsak értelemmel, hanem cselekvéssel is.

36 Mit jelent hinni? „Hinni” JÉZUS nyelvén azt jelenti, hogy merészen mindent lehetségesnek tartunk.

37 Mit jelent hinni? „Hinni” PÁL és JÁNOS nyelvén: leborulni Isten dicsőssége előtt.

38 Mit jelent hinni? „Hinni” ZSIDÓK 11,1 szerint: A hit… a nem látott dolgokról való meggyőződés.

39 Mit jelent hinni? „Hinni” a JELENÉSEK könyvében a mártír- hűséget is jelenti.

40 Mit jelent hinni? PÁL és JAKAB: Hit és cselekedetek szoros összetartozása Nem cselekedetek által, de nem is cselekedetek nélkül üdvözülünk.

41 Mit jelent hinni? Az IRÁSTUDÓK szerint a hit valamely csodás tapasztalatnak a következménye (Máté 15,32) JÉZUS: A hit föltétele annak, hogy veled csoda történjék (csoda: nem isteni erő mutogatása, hanem szabadítás a célja!)

42 Mit jelent hinni? A hit állandó harc a kísértéssel (Márk 9,24) Az álmodozó hit szétporlik a valóság kemény szikláján A Jézus Krisztusba vetett bízó hit csak Krisztusba fogódzik minden erejével Ez a hit nemcsak csodákat tapasztal meg, hanem csodatettet visz végbe (hegyeket mozdít)

43 A hit próbája A hitet az Úr tűzben próbálja meg: „Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. ” (Jelenések 3,18)

44 A hit célja A hit célja nem csupán egy erkölcsi változás, hanem az üdvösség elérése A hit célja nem csupán egy erkölcsi változás, hanem az üdvösség elérése „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” ( 1 Péter 1,8-9) mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” ( 1 Péter 1,8-9)

45 Kire vagy mire irányul a hit? A hit Istenre irányul, Aki Atya, Fiú, Szentlélek A Belé vetett hit alapján kérdéseinkre választ kapunk. Aki vállalja a hit kockázatát, annak a szívében felkél az igazság napja, mely soha sem nyugszik le! Aki viszont nem vállalja, sötétségben marad!

46 Hiszek egy Istenben… Az „egy” szó hiányzik az eredeti szövegből. „Halld Izráel, az Úr, a mi Istenünk egy Úr!” (5 Móz. 6,4) 1. 1. Ez egy hitvallás: Isten dicsőítése – olyan közegben, ahol nem adtak dicsőséget az Úrnak. 2. 2. A maga-dicsőség keresés elutasítása 3. 3. Nemet mondás a világnak, aki a maga isteneinek imádatára csábít

47 Hiszek egy Istenben… 4. Istennek szóló igen a kísértés órájában 5. Aki megismeri az Urat, nem élhet megosztott szívvel 6. Reménység: Eljön az az idő, amikor Isten egyetlenségét széles körben elismerik „Azon a napon egy lesz az Úr,és az ő neve is egy lesz.” (Zak. 14,9) „Én vagyok az Úr, nincs más, nincs más Isten rajtam kívül.” (Ézsa. 45,5)

48 Hiszek egy Istenben… A keresztyénség is vallja, hogy Isten egy. Isten lényében egy, csak egy Isten van és nincs több. „Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10,30) „Fülöp így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát?” (János 14,8-9)

49 Hiszek egy Istenben… „Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!” (Gal. 4,6) Jézus Krisztus kijelentése alapján hisszük, hogy az egy Isten létformájában három. Más szavakkal egy Isten van, de ez az egy Isten háromféleképen van: úgy is van, mint Atya, úgy is van, mint Fiú és úgyis van, mint Szentlélek. Ez az emberi értelmet meghaladó titok.

50 Isten mindenható Atya Isten Jézus Krisztus örökkévaló Atyja. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.” (Efézus 1,3) Isten Jézus Krisztus által, a megváltás révén és nem a teremtés jogán Atyánk. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. ” (János 14,6)

51 Isten mindenható Atya Isten Atyánk, aki gondot visel rólunk és a legnagyobb próbákban is törődik velünk, „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” (Zsoltár 23, 4) – mondja a zsoltáríró. Az Úr jól tudja, hogy mire van szükségünk. „… a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Máté 6,32)

52 Isten nevei az Ósz-ben יְהוָה [Jahve]. A név a lenni igével áll összefüggésben (h. הָיָה [hájáh]). Erre mutat, hogy Isten először így mutatkozik be: Vagyok, aki vagyok. (2 Móz. 3,14k).

53 Isten nevei az Ósz-ben Isten, h. אֵל ['él]. (Költői szövegekben használják, ott, ahol Isten erejéről van szó, az 'elóhím vagy jahve szinonimájaként )

54 Isten nevei az Ósz-ben Mindenható Isten, h. אֵל שַׁדַּי ['él saddaj]. Ezen a néven ismerték a pátriarchák Jahvét (2Móz. 6,2). Így mutatkozik be Jahve Ábrahámnak (1Móz. 17,1) és Jákóbnak (35,11) – hatalom.

55 Isten nevei az Ósz-ben A Seregek Ura – יְהוָה צְבָאוֹת [jahveh cöbá'ót]. (Mindenre kiterjed hatalma. Földi – mennyei sereg.) Isten, h. אֱלֹהִים ['elóhím]. (A többes szám intenzitást, erőt, fokozást jelent az egyes számú formához képest.)

56 Isten mindenható Atya Isten nem személyválogató a gonviselésben. „Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” (Máté 5, 45)

57 Teremtő Isten A Biblia szerint az egész kozmosznak, a világegyetemnek, és minden dolognak volt kezdete és Isten hívott létre mindent. Mózes I. könyve első fejezete leírja a világegyetemnek, mint egésznek a teremtését. 1 Mózes 2. része viszont inkább részletekbe menően tudósít az ember teremtéséről, és nem tér ki a többi dolgoknak, a világosságnak, az égitesteknek, növényeknek és állatoknak a teremtésére, csupán utal arra, hogy az állatok teremtése már korábban végbement.

58 Evolució? Kreació? Ha az evolúció elméletét akarnánk alátámasztani a Bibliából, akkor elcsűrnénk- csavarnánk Isten világos kijelentését. A Biblia nem szól annak a lehetősége ellen, hogy egy bizonyos faj keretein belül mutációk, változások álljanak elő, és fejlődés következzen be. Egyik faj azonban nem fejlődhet át a másikba. Kutya nem alakul át macskává vagy majomból nem fejlődik ki ember.

59 Istenképűség Isten a maga képére teremtette az embert, mert közösségben akart vele élni. Ha a közösség az istenképűség értelme, akkor a közösség: Istennel és emberekkel való közösség. Az ember Istentől azt a feladatot kapta, hogy óvja és gondozza a teremtett világot. A rábízott feladatért felelősséggel tartozik Istennek.

60 Bűnbeesés A csodálatos teremtés után a Biblia egy szomorú tényről is beszámol: a bűn megjelenéséről a világban. A magasztos feladattal megbízott ember bűnbe esett, mert a Sátántól eredő kísértéssel nem szállt szembe, és nem győzte le azt!

61 Bűnbeesés Ahhoz, hogy a megkísértett ember bűnbe essék, az kell, hogy a bűnös kívánságot megtűrje lelkében, és melengesse, ami által felfokozódik a kívánság ereje. Mivel az ártatlanság és tisztaság állapotában lévő ember nem szállt szembe a kísértéssel, ezért a kívánás megfogamzott benne és bűnt szült.

62 Jézus és a kísértés Amikor a második Ádámot, Jézust kísértette a Sátán a pusztában, akkor a kísértés nem tudott kívánságot kiváltani belőle, mert azonnal Isten Igéjével legyőzte. Az ember Istenhez való eredeti viszonya a bűneset folytán megromlott, fellázadt a kegyelem ellen és jósága iránt bizalmatlanná vált.

63 A bűn hálója A bűn ezt a közösséget megrontotta, az ember életirányt tévesztett. Kain ellensége lett Ábelnek és megölte, ez az első gyilkosság a földön. A bűn végül is behálózta az egész világot, hatalmából csak Isten szabadíthat meg.

64 Mit tanít a Biblia a Sátánról? A Sátán valóságát tanítja Nem biblikusan gondolkodunk, ha azt állítjuk: a Sátán csak a bajoknak, a bűnöknek, e világi rossznak a megszemélyesítése Nem őslétező, hanem teremtmény, személy Kárhozatos voltát elpártolásával, bukásával szerezte magának Meghúzódik önzésünkben, szeretetlenségünkben

65 Mit tanít a Biblia a Sátánról? Ha elbizakodottan a magunk erejével akarunk szembeszállni vele. Jézus nevének üres használata nem ad győzelmet, a Szentlélekkel betöltött szív tud Jézus nevében győzni a Sátán fölött

66 A túlzó démonológia Démonközpontú gondolkodás: amikor a túlzók mindenben démont sejtenek, így a hívő felelőssége csökken, mert minden negatív történést a démonoknak tulajdonítanak. Például: összeveszik a férj és a feleség. A beszédvihar után ezt mondják : „Ja, ordítottunk egymásra?! Űzzük ki a veszekedés démonát…”

67 A túlzó démonológia (valóban megtörtént dolgok) Hamisan szól az orgona hangja? Megoldás? Démonűzés: „Jézus nevében távozz, hamisságnak szelleme!” Fogyókúra: Nem tudok lefogyni. Megoldás? „A Jézus nevében űzzük a kövérség szellemét…”

68 A túlzó démonológia Jézus démonológiája merőben különbözik a mai túlzó démonológiától. 1. 1. Jézus és a tanítványai űztek démonokat, de azok nem „a bűnök megszemélyesítései” voltak. 2. 2. Jézus számolt az emberi bűnös természettel, amely szüntelenül bűnöket produkál.

69 A túlzó démonológia Jézus kereszthalála a Sátán és csatlósai feletti győzelem is volt. A bűnbánattartás helyére nem kerülhet a démonűzés! Például: Jézus nem űzte Péterből „a tagadás szellemét”, hanem azt várta tőle, hogy tartson bűnbánatot!

70 És Jézus Krisztusban… Jézus név Szabadítót jelent. „akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” (Máté 1, 21), a héber יֵשׁוּעַ [Jesua, Jésua]névnek felel meg.

71 Jézus Ő szabadít meg minket a kárhozatból, a bűn és a sátán hatalmából az üdvösségre. „…nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (Ap. csel. 4,12)

72 Messiás Khrisztosz Krisztus, Χριστὸς [Khrisztosz] azaz Messiás, מָשִׁיחַ [Masi’ah], Felkent. Az olajjal való megkenés az Ószövetségben az Istentől való megbízatás jelképes ábrázolása volt Az olaj ugyanis mindig a Szentlélek jelképe a Bibliában. Jézus a Szentlélekkel felkent, Messiás, Megváltó.

73 Megváltó Megváltó. Jézus Krisztus, a Megváltó az emberiséget kereszthalálával kiszabadította a bűn és a halál hatalmából.

74 Emberfia Emberfia. Dán. 7,13 kk. látomásában a jövendő uralkodó képe mint EMBERFIA jelenik meg, akinek hatalom, dicsőség és királyi uralom adatik, éspedig örökké tartó érvénnyel.

75 Isten Fia Krisztus Isten egyszülött Fia, vagyis Isten örök, természet szerint való Fia. A kijelentésre alapozzuk, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia. Jézus Krisztus az ő Atyját jelentette ki, az ő Atyja pedig Isten.

76 Isten Fia Nem ember emelkedett isteni rangra Nem az isteneszme megszemélyesítője, nem általános igazság megszemélyesítője Jézus Krisztus Isten örök, természet szerint való Fia

77 Isten Fia „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14) Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (János 1,18)

78 Az egyszülött Fiú az ÚSZ-ben „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.” (Zsidók 1,1-2)

79 Isten Fia Isten minket Jézus Krisztusért, az ő egyszülött Fiáért, kegyelemből, a hit alapján fogad gyermekeivé, Szentlelke által újjászületésben részesít minket.

80 Isten fia - Isten gyermeke „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (János 1, 12-13)

81 Úr Urunk, mert „drága véren” váltott meg: „Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:” (1 Pét. 1,18-19)

82 Úr Urunk, mert a maga tulajdonává tett: „A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” (Titusz 2,14)

83 Úr Urunk, mert megváltotta: testünket-lelkünket „Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.” (1 Kor. 6,20)

84 Úr Urunk, mert megváltott: a b ű nből „Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;” (Kol. 1,14)

85 Úr Urunk, mert megváltott: az ördög hatalmából „ Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.” (Zsidókhoz írt levél 2,14-15)

86 „…aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától” Ha természettudományos nézőpontból közelítenénk meg a fenti témát, mai biológiai ismereteink birtokában tehetetlenül állnánk a Szentlélektől fogantatás és a szűztől születés kérdése előtt. Ez csupán mint csoda közelíthető meg a hit alapján!

87 „…aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától” E csoda tartalma: az Ige testet öltött – Isten emberré lett! A csoda formai megjelenítése: Jézus Krisztus Szentlélektől fogantatott és szűztől született.

88 „…aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától” Jézus Krisztusnak kettős természete van: emberi és isteni természete. A Bibliának is kettős természete van!

89 Ebioniták Ebioniták: az 1. században keletkezett zsidókeresztyén közösség. Jézust elismerték Messiásnak, kit azonban csak József és Mária fiának tartottak. Tagadták Jézus Krisztus istenségét, praeegzisztenciáját, valamint szűzi születését.

90 …szenvedett Poncius Pilátus alatt… Az ember megváltását Krisztus szenvedések árán vitte véghez. isteni természete szerint az áldozó, emberi természete szerint az áldozat.

91 …szenvedett… Isteni természete szerint nem szenvedett, mert nincs hatalma rajta a testi szenvedésnek és halálnak. Emberi természete szerint szenvedett értünk.

92 Ézsaiás 53 beteljesedett! „ Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.

93 A prófécia beteljesedett! Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.

94 A prófécia beteljesedett! Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.

95 A prófécia beteljesedett! Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

96 A prófécia beteljesedett! Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. (Ézsaiás 53, 2-6)

97 A prófécia beteljesedett! Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. (Ézsaiás 53, 12)

98 Poncius Pilátus Poncius Pilátus római helytartó neve is szerepel a hitvallásban, ezzel Jézus személyét, kereszthalálát kiemeli a mítoszok, mondák időtlenségéből és pontosan elhelyezi azt az egész emberiség történelmében.

99 A szenvedésben Szenvedésben Isten Fiának bizonyult, aki szabad! Minden megaláztatás ellenére bizonyságot tesz Pilátus előtt. 3 nyelv hirdeti, hogy Király!

100 Kereszthalál - eltemetés A legkegyetlenebb kivégzési mód Rabszolgákat, lázadókat végeztek ki ilyen módon A zsidó közvélemény szerint átkos büntetés: kitaszítás az életből és örökéletből Az Édenkert fája számunkra bukást eredményezett, a Golgota fája viszont üdvösséget

101 Kereszthalál - eltemetés A megfeszített Krisztus nekünk megtartatás és üdvösség. Sorsdöntő fordulat: a bűn nélküli Jézus helyünkbe lépett és életét adta értünk váltságul.

102 Kereszthalál - eltemetés Krisztus kereszthalála elégtétel és kiengesztelés. A bűnös ember nem tud eleget tenni a bűneiért, ezért Isten Fia, a bűntelen halála által tett eleget és engesztelte ki Istent.

103 Kereszthalál - eltemetés „…az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Máté 20, 28)

104 Kereszthalál - eltemetés A helyettes elégtétel nem jelenti azt, hogy kedvünkre vétkezhetünk, hiszen Jézus eleget tett értünk! A megfizetés, a Krisztus áldozata csak azokra érvényes, akik befogadták őt és nem melengetik magukban a bűnt, hanem tudatosan harcolnak ellene.

105 Kereszthalál - eltemetés Krisztus többé nem idegen számunkra, befogadásával elkezdődik bennünk egy folyamat: a régi énünktől elidegenedünk és Krisztusban élünk.

106 Kereszthalál - eltemetés „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal. 2,20)

107 Jézus eltemetése Az eltemetés annak a bizonysága, hogy Jézus valóságosan meghalt.

108 (folyt. köv.)


Letölteni ppt "AZ APOSTOLI HITVALLÁS Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel. Az apostoli hitvallás a próféták, apostolok tanítására épül fel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések