Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELNŐTTKÉPZÉS – VÁLTOZÁSOK ÉS AKTUALITÁSOK Mátyus Mihály felnőttképzési osztályvezető 2016. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELNŐTTKÉPZÉS – VÁLTOZÁSOK ÉS AKTUALITÁSOK Mátyus Mihály felnőttképzési osztályvezető 2016. május."— Előadás másolata:

1 FELNŐTTKÉPZÉS – VÁLTOZÁSOK ÉS AKTUALITÁSOK Mátyus Mihály felnőttképzési osztályvezető 2016. május

2 2 Változások a szakképzésben A szakképzési törvény módosítása – változások 2015. júniusától (több más módosítás mellett): Új szakképzési képzési struktúra 2016/2017. tanévtől Az új képzési struktúrában érintett szakképesítések miatt az OKJ átfogó felülvizsgálata

3 3 Az OKJ fejlesztése I. Főbb irányok: a szakgimnáziumban az érettségivel megszerezhető szakképesítések struktúrájának meghatározása, kialakítása; az MKKR szintek megjelenítése; a felnőttképzési óraszámok felülvizsgálata, csökkentése új részszakképesítések kialakítása azon szakképesítések esetében, ahol az óraszám nem csökkenthető (ez utóbbi két fejlesztés különösen a felnőttképzőknek kedvez)

4 4 Az OKJ fejlesztése II. Az OKJ felülvizsgálatának eredményeihez igazodóan az új vagy módosult követelménymodulok, szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképzési kerettantervek kidolgozása Az új szakmai és vizsgakövetelmények kiadása 2016. első felében várható A módosított OKJ (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet) hatálybalépése: 2016. szeptember 1. (A 2016. január 1-én érvényes OKJ szerinti szakképesítésekre irányuló képzés 2016. aug. 31-ig – egyes esetekben várhatóan 2016. dec. 31-ig – indítható)

5 5 Az új felnőttképzési törvény hatályba lépése óta: Megjelentek az új rendszer indulásához szükséges jogszabályok – 1 kormány- és 5 miniszteri rendelet Folyik az engedélyezés – jelenleg 1.456 intézmény több, mint 17.000 képzése van nyilvántartásban Működik a kamarai Program Bizottság – napjainkig 149 szakmai programkövetelményt fogadott el, ez egyben 398 programkövetelmény modult is jelent 10 nyelvből 144 nyelvi programkövetelmény jelent meg Miniszter úr döntött arról, hogy mely szervezetek végezhetik a felnőttképzést folytató intézmények minőségbiztosítási rendszereinek külső értékelését

6 6 A felnőttképzési törvény 2015. májusában módosult, ennek indokai A törvény hatályának szükségszerű pontosítása elsősorban a nyelvi képzéseknél Az OKJ-s képzések megkerülésének akadályozása A nyelvi képzéseknél a tapasztalatok érvényesítése Egyéb módosítások, illetve szakmai pontosítások (pl. távoktatás fogalma, modul fogalma, nyelvi képzés szintje, típusa)

7 7 A törvény hatályának szükségszerű módosítása A törvény hatálya minden képzést folytató intézményre kiterjed, ha OKJ szerinti, vagy „annak látszó” képzést folytat, vagy kíván végezni A nyelvi képzések esetében összhangba hoztuk a törvény szövegét és az NSZFH közleményt (lásd később) A törvény nem terjed ki a szociális ágazat miniszteri rendeletekben szabályozott képzéseire

8 8 Az OKJ-s képzési körrel kapcsolatos változások I. A módosítás célja: annak megakadályozása, hogy egyes képzők az előírt óraszámokat megkerülve juttassák OKJ-s végzettséghez a résztvevőket. Ezért megtiltottuk a képzés „kiszervezését” – a gyakorlati képzés kivételével (nem csak az OKJ-s körben), szigorítottuk a modulzáró vizsgák szervezését csak az tehet modulzárót a képzőnél, aki ott tanul; aki nem vett részt képzésen, az a hatóság szervezésében tehet modulzáró vizsgát, a modulzáró vizsga szervezését előzetesen be kell jelenteni

9 9 Az OKJ-s képzési körrel kapcsolatos változások II. szabályoztuk minden képző – különösen az OKJ-hoz köthető – hirdetési, tájékoztatási tevékenységét a képző hirdetéseiben el kell különítse az engedély alapján folytatott, vagy folytatni szándékozott képzéseit, a képző hirdetései, tájékoztatói nem tartalmazhatják olyan OKJ-s képzésnek az elnevezését, vagy a szakképesítés megszerzésének a lehetőségére való utalást, amelyre nincs engedélye, a fentiek megsértésének szankciója – a havi minimálbér hússzorosának megfelelő bírság illetve az engedély megvonása.

10 10 A nyelvi képzésekkel kapcsolatos módosítások A módosítás indoka: a gyakorlati működés eddigi tapasztalatainak érvényesítése a törvény hatálya alapesetben csak a támogatott nyelvi képzésekre terjed ki támogatott nyelvi képzés csak kontakt órákból állhat a törvény kiegészült a nyelvi képzéssel összefüggő – a nyelvi programkövetelményekről szóló rendeletben már szereplő – további definíciókkal és pontosabb szabályozással (pl. előzetes tudásmérés fogalma, nyelvi képzés típusai, egyéb nyelvi képzés fogalma)

11 11 Egyéb módosítások A bírság kiszabásánál szélesebb mérlegelési lehetőség biztosítása az NSZFH-nak A vállalati belső képzés fogalmának módosítása azért, hogy a munkáltatók dolgozóik számára költségvetési (ezen belül uniós) forrásból is szervezhessenek belső képzést Taxatíve kimondja a törvény, hogy a nem az Fktv. hatálya alatt végzett képzések is az OSAP adatszolgáltatási kötelezettségbe tartoznak.

12 12 További szakmai pontosítások Egyértelmű, hogy a képzési programnak tartalmaznia kell a képzés célcsoportját, az elméleti és a gyakorlati óraszámot nyelvi képzés esetén nem kell külön megjelölni Az ellenőrzés során is szakértői bizottságot kell megbízni A felnőttképzést folytató intézmény a képzésről szóló adatszolgáltatási kötelezettségét csak a képzés első napján köteles teljesíteni A támogató számára hozzáférés biztosítása a támogatott képzés NSZFH-nál lévő adataihoz

13 13 A módosítások hatályba lépése, átmeneti rendelkezések A módosításokat a hatálybalépéskor folyamatban lévő képzésekre nem kell alkalmazni, kivéve a képző OKJ-s képzésekkel összefüggő hirdetéseit, tájékoztatóit A módosítások 2015. június 12-én, 2015. szeptember 1-én, illetve 2016. január 1-én léptek hatályba.

14 14 A 393/2013. Korm. rendelet módosítása Az egyszemélyes vállalkozás esetén a szakmai vezetőre előírt alkalmazási feltételtől eltekintünk, amennyiben az adott személy a megfelelő képesítési feltételekkel és szakmai gyakorlattal rendelkezik A csak nyelvi képzést folytató egyszemélyes vállalkozások esetében a szakmai vezetőnek az intézményi engedélyben szereplő nyelvek valamelyikéből nyelvtanári végzettséggel kell rendelkeznie További változások I.

15 15 Minden intézmény a saját maga által módosított képzési programját („fiókprogram”) legkésőbb az adott képzés megkezdésének napján elektronikusan megküldi a hatóságnak A 30 fős csoportlétszám korlát 40 főre emelkedett. A nyelvi képzésekre vonatkozó módosítások: Lehetővé vált az általános nyelvi képzések tekintetében a bölcsészettudományi nyelvszakos végzettséggel rendelkezők alkalmazása – legfeljebb a képzési idő 20%-áig Anyanyelvi oktatók foglalkoztathatósága a C1-C2 szintű képzések esetében 80%-ra emelkedik. A magyar, mint idegen nyelvet oktatók alkalmazása esetében lehetséges a bölcsészettudományi nyelvszakos végzettség További változások II.

16 16 A miniszteri rendeletek is módosultak, a módosítások indokai: A törvény és a kormányrendelet módosítása A közigazgatási bürokráciacsökkentésről szóló törvényben foglaltak Az érintett miniszteri rendeletek hatálybalépését követő időszak gyakorlati tapasztalatai Sarkalatos változás, hogy a másodfokú hatóságnak nem lesz a jövőben lehetősége arra, hogy a tényállás tisztázatlansága miatt új eljárás lefolytatására utasítsa az első fokú hatóságot, a 2. fokú hatóságnak kell döntenie. További változások III.

17 17 További változások IV. Az 59/2013. (XII. 13.) NGM (szakmai programkövetelményekről szóló) rendelet módosítása a szakmai programkövetelményt – a hatályos szabályozásban foglaltakon túlmenően – abban az esetben is törölni kell, ha a szakmai programkövetelmény kompetenciái beépítésre kerülnek valamely OKJ, vagy hatósági jellegű képzés kompetenciái közé. megnövekszik a javaslatok szakmai kompetenciái lehetséges átfedésének mértéke, max 40 %-a lehet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljaiban, a felsőoktatási szakképzés és a kamarai mesterképzések kompetenciamoduljaiban foglalt kompetenciáknak. a szakmai programkövetelményeket öt évenként, a megvalósult képzések szempontjából felül kell vizsgálni és indokolt esetben azokat törölni kell.

18 18 További változások V. A 14/2014. (III. 31.) NGM (szakértői) rendelet módosítása a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység bejelentés alapján végezhető, a bejelentéshez az erkölcsi bizonyítvány csatolásának kötelezettsége törlésre került, a szakértői tevékenység bejelentésének és ellenőrzésének szabályai a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló törvénynek megfelelően módosultak.

19 19 További változások VI. A 16/2014. (IV. 4.) NGM (nyelvi programkövetelményekről szóló) rendelet módosítása a nyelvi programkövetelmények vonatkozásában is előírás a nyelvi programkövetelmények öt évenkénti, a megvalósult képzések szempontjából történő felülvizsgálata és indokolt esetben azok törlése. csak a támogatott nyelvi képzések esetében feltétele a tanúsítvány megszerzésének a felnőttképzési szerződésben meghatározott óraszám 80%-án való részvétel.

20 20 Várható változások a felnőttképzés szabályozásában felnőttképzés katalizálásra szolgáló intézkedések, e-oktatás, távoktatás, LLL növelése, szakképzési centrumok és felnőttképző intézmények együttműködése,

21 A GINOP 6. prioritás – „Versenyképes munkaerő” a felnőttképzés szempontjából releváns pályázati felhívásai

22 22 A GINOP 6. prioritása: a 2015. évi éves fejlesztési keret A GINOP 2015. évre szóló fejlesztései, a Versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás esetében Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) GINOP-6.1.1- 15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése30,00 GINOP-6.1.2- 15A digitális szakadék csökkentése8,95 GINOP-6.2.1 -15 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség –és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)1,10 GINOP-6.2.2- 15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése 1,80

23 23 A GINOP 6. prioritása: a 2016. évi éves fejlesztési keret A GINOP 2016. évre szóló fejlesztései, a Versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás esetében Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) GINOP-6.1.3- 16Idegen nyelvi készségek fejlesztése15,00 GINOP-6.1.4- 16 Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése2,50 GINOP-6.1.5- 16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára10,00 GINOP-6.1.6- 16 Munkahelyi képzések támogatása KKV-k munkavállalói számára 20,00

24 24 A GINOP 6. prioritása: a 2016. évi éves fejlesztési keret A GINOP 2016. évre szóló fejlesztései, a Versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás esetében Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) GINOP-6.2.3- 16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése10,05 GINOP-6.2.4 -16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése7,00

25 25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! mihaly.matyus@ngm.gov.hu


Letölteni ppt "FELNŐTTKÉPZÉS – VÁLTOZÁSOK ÉS AKTUALITÁSOK Mátyus Mihály felnőttképzési osztályvezető 2016. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések