Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állami támogatási szempontú szabályok alkalmazása a HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyar Zsanett Katalin Projekt menedzser NFÜ-NEP IH.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állami támogatási szempontú szabályok alkalmazása a HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyar Zsanett Katalin Projekt menedzser NFÜ-NEP IH."— Előadás másolata:

1 Állami támogatási szempontú szabályok alkalmazása a HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyar Zsanett Katalin Projekt menedzser NFÜ-NEP IH

2 Az állami támogatás fogalma EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdés: „Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.”

3 Jogszabályi Háttér Közösségi jogszabályok: EK Szerződés - 87. cikk (1) bekezdés 800/2008/EK – általános csoportmentességi rendelet 1998/2006/EK – de minimis támogatás 2005/842/EK – közszolgáltatások ellentételezése Horizontális, ágazati és regionális keretszabályok, iránymutatások Nemzeti jogszabályok: 85/2004 (IV. 19.) Kormányrendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről Előkészületben a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeirőltámogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló jogszabály

4 Állami támogatás teljesülésének kritériumai Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén állami támogatásról van szó:  Állami forrás: A támogatásnak állami forrásból kell származnia, amely forrásba többek között beletartoznak: a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok, illetve az Európai Unió közösségi forrásaiból származó pénzek is. Ez azt jelenti, hogy a Strukturális Alapokból származó források esetén is be kell tartani az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat. Az állami forrás fogalmába tartoznak továbbá az állam által befolyásolt, valamint az állami tulajdonban lévő vállalatokon keresztül történő finanszírozás is.  Előny: Az állami támogatásnak olyan előnyt kell jelentenie a kedvezményezett számára, amelyet azonos finanszírozási viszonyok mellett a piacon egyébként nem érhetne el. Az előny nem csak kifizetés formájában jelentkezhet, hanem államháztartási bevételkiesés formájában is, mint például az adókedvezmények.  Szelektivitás: Az intézkedés nem terjed ki a gazdaság minden szereplőjére, csak egy régió, egy gazdasági ágazat vagy adott vállalatok számára stb. jelent gazdasági előnyt. Amennyiben egy intézkedést minden korlátozás – pl. ágazati, földrajzi vagy a vállalat mérete szerinti különbségtétel – nélkül alkalmaznak a tagállam területén letelepedett bármely vállalkozásra, akkor az általános intézkedésnek, és nem állami támogatásnak minősül.  Versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás: Az érintett vállalkozásnak olyan piacon kell tevékenykednie, amelyen a vállalkozások között verseny van (vagy lehetne), mert ellenkező esetben az intézkedés nem tartozik az EK Szerződés 87. cikkének hatálya alá. (Ezen feltétel meglétét a Bizottság általában vélelmezi, ellenkezőjét a tagállamnak kell bizonyítania.) Azonban nem érinti a kereskedelmet az olyan tevékenység, amelynek csak a belső versenytársakra van hatása, vagy amelynek hatása helyileg korlátozott, illetve csak a piacnak igen kis szegmensét érinti.

5 A programban alkalmazandó állami támogatási szabályok – A csekély összegű (de minimis) támogatás 1998/2006/EK rendelet (HL L 379/9, 2006.12.28.) alapelv: ilyen csekély mértékű támogatás nem befolyásolja a kereskedelmet – úgy tekintik, hogy nem ÁT Bizottságnak nem bejelenés köteles, TVI-nek igen bármely 3 pénzügyi év alatt 200 000 euró vállalkozásonként, közúti szállítás területén 100 000 euró A felső határ a támogatás formájától és a kitűzött céltól függetlenül alkalmazandó, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben közösségi eredetű forrásokból finanszírozzák. A 3 éves időszakot az érintett tagállamban a vállalkozás által alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni – Mo-n naptári év – adott év + előző két év –Ha a támogatási program keretében nyújtott teljes támogatás meghaladná a felső határt, a támogatás összege nem mentesíthető még a felső határt meg nem haladó rész tekintetében sem.

6 A programban alkalmazandó állami támogatási szabályok – A csekély összegű (de minimis) támogatás 2 Kumuláció: azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás nem kumulálható más állami támogatással, ha az intenzitás így túllépné a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban meghatározott támogatási intenzitást. – csak azonos költség!! A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni, az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával. Mo.-n ref. ráta 2008. jan. 1-től 7, 58 % A támogatás összege a bruttó támogatástartalom Támogatás tartalom: 85/2004. Korm. rendelet 2. sz. melléklete A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás, írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni

7 A programban alkalmazandó állami támogatási szabályok – Regionális beruházási támogatás Beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei az alábbi költségekből tevődnek össze: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel és az eszközöket független beruházó veszi meg. Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható, támogatás intenzitása nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértékeket.

8 A regionális támogatási térkép

9 A programban alkalmazandó állami támogatási szabályok – Regionális beruházási támogatás A támogatási intenzitás a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadaként, illetve - közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén – az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket. Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás az előzőek alapján meghatározott támogatási intenzitás:  100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig;  50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre;  34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor  kisvállalkozásnak minősül, akkor - szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével - a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,  középvállalkozásnak minősül, akkor - szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével - 10 százalékponttal növelt értéke az előzőekben meghatározott mértéknek.

10 A programban alkalmazandó állami támogatási szabályok – Regionális beruházási támogatás A támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt évig - kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig - fenntartja (kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban. Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz és cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja. Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel. A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzőkönyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül - az Ámr. 89. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a Támogató, előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az elidegenítéshez a Támogató hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni.

11 A programban alkalmazandó állami támogatási szabályok – Regionális beruházási támogatás Elszámolható költségek a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor; immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50 százalékáig (a továbbiakban: támogatható immateriális javak). A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás, valamint az ingatlanvásárlás esetét, vagy amennyiben KKV részesül támogatásban. Felvásárlás, ingatlanvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet. A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, míg KKV-k esetében három évig kell folytatódnia.

12 A programban alkalmazandó állami támogatási szabályok – Regionális beruházási támogatás Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján: acélipari tevékenységhez; a hajógyártáshoz kapcsolódó tevékenységhez a széniparban folytatott tevékenységhez; szintetikusszál-ipari tevékenységhez; a halászatihoz és akvakultúrához kapcsolódó g) a szállítási ágazatban gördülőeszköz vásárlásához; a mezőgazdasági termékek előállításához; csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek; nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költségekre: a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor; a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe; olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be; a támogatási programot kezelő szervezet által kiadott írásos megerősítést tartalmazó okirat kelte előtt felmerült költség, ráfordítás; személygépkocsi bekerülési értéke.

13 A támogatások állami támogatási szempontú szabályok szerinti vizsgálatának felelős szervei: EU: DG Competition, Európai Bizottság - állami támogatások ellenőrzése, EKSZ 88. cikk szerinti bejelentések, előzetes engedélyezések HU: Pénzügyminisztérium, Támogatásokat Vizsgáló Iroda - hazai támogatási programok előzetes elbírálása és jóváhagyása SK: Pénzügyminisztérium, Támogatásokat Vizsgáló Iroda

14 Köszönöm figyelmüket!

15 NFÜ - Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 Tel.: 06-1-474-92-00 Fax: 06-1-474-92-01 Honlap: www.nfu.huwww.nfu.hu


Letölteni ppt "Állami támogatási szempontú szabályok alkalmazása a HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyar Zsanett Katalin Projekt menedzser NFÜ-NEP IH."

Hasonló előadás


Google Hirdetések