Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. 09. 17.1 Általános forgalmi adó változásai 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. 09. 17.1 Általános forgalmi adó változásai 2011."— Előadás másolata:

1 2016. 09. 17.1 Általános forgalmi adó változásai 2011

2 Áfa változások 2011-től Jogharmonizációs célú változások Jogalkalmazást segítő pontosítások Egyéb módosítások

3 Évközi változás(2010. június 17-től) 259.§ 9/A: közcélú adomány, adományozás fogalma Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány, adományozás Feltételekkel! – nem járhat vagyoni előnnyel az adományozónak; igazolás az adományozottól;

4 Közcélú adomány, adományozás Ha az adózó az eredetileg adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységi körébe –adólevonási jog gyakorlásával –beszerzett terméket v. az ilyen termék használatával adományozásnak minősülő szolgáltatást nyújt, nincs áfa fizetési kötelezettsége; De, ha eleve adományozás céljára szerez be terméket, akkor az ilyen beszerzést terhelő előzetesen felszámított áfa nem vonható le,(az átadást pedig nem terheli áfa fizetési kötelezettség)

5 Külföldi adomány (257/A §) Ha a kfi illetőségű adománytevő pénzbeli adománya felhasználását ahhoz köti, hogy abból áfa nem finanszírozható, akkor a termékbeszerzések, szolgáltatás- igénybevételek árában foglalt áfát a kedvezményezett kérelmére az adóhatóság visszatéríti; De! legfeljebb olyan hányadban, amilyen hányadban a kfi adomány az összfinanszírozásból részesedik; feltéve, hogy a kedvezményezettnek nincs áfa levonási joga az adott ügyletekre;

6 Az adó alapjának utólagos csökkenése Adó szaklap 2010/9-10. szám Az adóalap és a fizetendő adó csökkenése esetén (számlakibocsátói oldal) - 77. § esetkörei: a) érvénytelen ügyletek b) minőségi, mennyiségi kifogás miatti adóalap-csökkenés (hibás teljesítés) c) teljesítés hiánya miatt történő előleg visszafizetés d) betétdíj, göngyöleg díjának visszatérítése e) utólagos – számlázott – engedmény (71.§ (1) a) és b)) f) futamidő alatt az ellenérték maradéktalan megtérítése hiányában zárt végű lízing/részletvétel esetén (2010)

7 Az adó alapjának utólagos csökkenése (2010) A teljesítésre kötelezett a 10.§ a) pontja szerinti értékesítés, bérbeadás esetén – az adófizetési kötelezettség keletkezését követően eláll az ügylettől az ellenérték maradéktalan megfizetésének hiánya miatt. (77.§ (2) b) Feltétel (78.§) –Az ügylet teljesítését tanúsító számla érvénytelenítése (ügylet kötése előtti helyzet helyreállítása) –A számla adattartalmának módosítása (ha az ügyletet a meghiúsulásig hatályosként ismerik el) Abban az adó megállapítási időszakban számolja el, amelyikben a bizonylat a jogosult személyes rendelkezésére áll

8 Az adó alapjának utólagos csökkenése Az adó alapját, adó összegét érintő korrekciók - Számlakibocsátói oldal A fizetendő adó csökkenése esetén – minden más eset (77. §-ban foglaltakon kívül) pl.: a) téves adómérték b) téves adóalap  Önellenőrzés

9 Számla helyesbítések 1. termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, Közösségen belüli beszerzés esetén, - a 77.§ esetköreiben!, a 78.§ feltételeivel (78. § (3), ha a helyesbítés a korábban fizetendő adóként bevallott adót is csökkenti) - fizetendő adót csökkentő tételként vallható abban az időszakban, amikor az érvénytelenítő, módosító számla a jogosult rendelkezésére áll;

10 Számla helyesbítések 2. Adóalap v. adó változása 77.§ esetkörein kívüli okból (pl.téves adómérték, téves ár stb.) számlakibocsátó: mindig önellenőriz, bármely irányú változás esetén; számlabefogadó : ha a levonható adó csökken – a módosító-, érvénytelenítő okirat személyes rendelkezésére állásának időszakában, de nem később, mint az okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja (132.§ (3)) ha a levonható adó nő – a módosító-, érvénytelenítő okirat személyes rendelkezésére állásának időszakában, de elévülési időn belül bármikor (132.§ (4))

11 Fordított adózást érintő korrekciók 3.a) Fordított adózás szabályai szerint állították ki a számlát, de az egyenes adózás szabályai szerint lett volna helyes: számlakibocsátó: 0 ---> + önellenőrzés (pótlékalappal) számlabefogadó: 1) +/-  -/+ = 0 önellenőrzés (pótlékalap nélkül) 2) levonható adója keletkezik (132.§ (4)) az okirat birtokában v. elévülési időn belül bármikor

12 Fordított adózást érintő korrekciók 3.b) Egyenes adózás szabályai szerint állították ki a számlát, de az a fordított adózás szabályai szerint lett volna helyes: számlakibocsátó: kötelezettség csökkenés önellenőrzéssel (pótlékalap nélkül) számlabefogadó: 1) levont adó rendezése önellenőrzéssel (kötelezettség növekedés miatt pótlékalappal) 2) fordított adózás szabályai szerint önellenőrzéssel megállapítja a fizetendő és levonható adót (feltételek fennállása esetén) 60.§ (1) b) ellenérték megtérítésének vagy (1) c) teljesítést követő hónap 15. napja közül a korábbi adómegállapítási időszakára

13 Elszámolásos ügyletek bizonylat korrekciója (58.§ (1) Teljesítés időpont= ellenérték esedékességének időpontja Minden módosítás, mely újabb fizetési kötelezettséget keletkeztet(adóalap változás miatt), az új teljesítési időpontot is keletkeztet! Ekkor nem korrekciós bizonylatot kell kibocsátani, hanem egy új számlát, új teljesítési (fizetési esedékesség) időponttal. Ha a módosítás miatt a fizetési kötelezettség csökken, akkor helyesbítő számlát kell kiállítani, hiszen a vevőt visszatérítés illeti meg (a teljesítési időpont azonos az eredeti számla teljesítési időpontjával)

14 Elszámolásos ügyletek bizonylat korrekciója (58.§ (1) Hibás teljesítési időponttal kibocsátott számla korrekciója: Számlakibocsátó: Az eredeti és a módosított számla alapján is önellenőriz. Számlabefogadó: Levonható adó nem változik (nincs 132.§ szerinti változás), ezért önellenőriznie kell. Az eredeti számla alapján önellenőrzés az eredeti (téves) teljesítési időpontban. Az új számla alapján a levonási jog a fizetési esedékességkor keletkezik, de tárgyi feltétel a számla birtoka, ezért a levonási jog az okirat rendelkezésre állásának időpontjában (de elévülési időn belül bármikor) gyakorolható.

15 Az adó alapjának utólagos csökkenése (2011) 78.§ (4) – új rendelkezés Áfa mentes ügyleteknél az adóalap utólagos korrekciója miatt nem kell önellenőrizni (77.§ esetköreinek kiterjesztése az áfa mentes ügyletekre) pl. Közösségi adómentes termékértékesítésnél utólag adott árengedménynél Apeh honlap tájékoztató az összesítő nyilatkozatot érintő 2011. évi változásokról (Art. 2010.12.10.) A 77.§ alá nem tartozó esetekben csak önellenőrzés és az összesítő nyilatkozat visszamenőleges javítása alkalmazható.

16 Az adó alapjának utólagos csökkenése (2011) 2011-től – a közösségi kereskedelem 77.§ szerinti korrekciói esetén elszámolás a 78.§ (3) bekezdése szerint – összesítő nyilatkozaton is ebben az időszakban kell negatív előjellel feltüntetni a változást. Kivéve a közösségi szolgáltatás nyújtást (37.(1) szerint), mert ott nem adómentesség, hanem területi hatályon kívüliség áll fenn. Ezen ügyletek változása adót nem érint, ezért helyesbítésre van lehetőség. Az ügyleteket mind a bevallásban, mind az összesítő nyilatkozatban a „számla-kézhezvételi időszakban kell szerepeltetni az Art. rendelkezése szerint.

17 Az adó alapjának utólagos csökkenése (2011) 77.§ (2) b) pont változása – a 10.§ a) pont szerint értékesítés, bérbeadás bővül a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedésével! az ok nem csak a nemfizetés miatti elállás lehet, hanem, bármelyik félnek felróható magatartás v. a feleken kívül álló ok (vis major)

18 Jogharmonizációs célú módosítások (teljesítési hely) Vezetékes földgáz, villamos energia teljesítési helyének szabályozása a távfűtés- és távhűtés teljesítési helyére is (2009/162/EU irányelv) 34.§ Az adóalany-kereskedő (továbbértékesítési célú beszerző) gazdasági célú letelepedésének helye 35.§ Nem adóalany-kereskedő általi beszerzésnél, ahol a tényleges felhasználás (fogyasztás történik), a fel nem használt energia esetén pedig a beszerző gazdasági célú letelepedésének helye;

19 Jogharmonizációs célú módosítások (teljesítési hely) Kettős adóztatás elkerülése: Vezetékes földgáz, villamos energia, távfűtés és távhűtés-értékesítés esetén, a speciális szabály alkalmazása mellett, nem keletkezik import v. Közösségi termékbeszerzés címén adófizetési kötelezettség. (Közösség területén található földgázrendszerben v. ilyen rendszerhez kapcsolt bármely hálózatban lévő földgáz értékesítésre vonatkozik)

20 Jogharmonizációs célú módosítások (teljesítési hely) Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sport szolgáltatások (ideértve kiállítások, vásárok, bemutatók szervezését is) teljesítési helye változik, ha az igénybevevő adóalany Főszabály : igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye! Kivétel : eseményekre szóló belépőjegyek értékesítése (teljesítési hely a rendezvény tényleges teljesítési helye) Nem adóalany igénybevevő esetén nincs változás!

21 Jogharmonizációs célú módosítások Közösségi kiváltságok (2009/162/EU irányelv) az EU és intézményei mentesülnek az áfa teher viselése alól, akár termék importról, akár belföldi termékbeszerzésről vagy szolgáltatás igénybevételről van szó, beszerzéseik mentesek az adó alól;

22 Fordított adózás esetei bővülnek Fa/csa adóalany által 100 e Ft-ot meghaladóan nyújtott szolgáltatás is (a termékértékesítésen túl) – a 100 e Ft ügyletenként értendő (nem a termék értéke, hanem a termékértékesítés v. szolgáltatásnyújtás értéke haladja meg a 100 e Ft- ot!) CO 2 kibocsátási kvóta értékesítése (2010/23/EU irányelv) Használt akkumulátorok és elemek értékesítése (2006/112/EK irányelv)

23 Jogalkalmazást segítő pontosítás Ingyenes termékátadás adóalapja nem a beszerzéskor, hanem az átadáskor (teljesítéskor) megállapított beszerzési ár; Egyszerűsített számla adattartalmának kiegészítése a vevő adószámát szerepeltetni kell, ha a vevő a saját államában adófizetésére kötelezett (159.§ (2) c) szerinti ügyleteknél)

24 Adómentes termékimport ~, ha a terméket az importáló a 89.§ szerint értékesíti, azaz Közösségen belül adómentes értékesítés keretében egy másik tagállamba elfuvarozza (95.§ (1)a); A vámjogi szabadforgalomba bocsátásra irányuló árunyilatkozaton az importálónak meg kell adnia az import tagállama szerinti közösségi adószámát; okirat csatolásával igazolni kell az ügyletet; vevő neve, címe, adószáma;

25 Külföldi illetőségűek áfa visszatérítése A 2009. évet érintő adó visszatérítése iránti kérelem benyújtási határidejét meghosszabbították 2011. március 31-ig (2010.szeptember 30.helyett) – belföldi letelepedettekre is vonatkozik (Art-ban rögzítve) 3. országban letelepedett adóalany áfa visszatérítési kérelme az Apeh bármely szervénél benyújtható, de a Kaig-nak címezve;

26 Egyéb módosítások K+F motorfejlesztéshez felhasznált motorbenzin áfa-ja levonható Hangos könyvek, kotta (fizikai adathordozón) kedvezményes adómértéke (5%) de elektronikus formában nem (letöltések; e-book)

27 Utazásszervezés Utas(2010) - az adóalany is, ha a saját nevében megrendelt utazás költségeit nem hárítja tovább, azt végső fogyasztóként viseli! Az utazásszervező köteles minden ügyfelét a teljesítés előtt nyilatkoztatni, hogy utasként veszi-e igénybe a szolgáltatást. Az ügyfél valótlan nyilatkozat miatt bírságolható (Art. 172.§ (1) ny) pont) (Árrés adózás utasnak nyújtott szolgáltatásnál)

28 Utazásszervezés Teljesítési hely: két utazásszervező között a főszabály szerint 37.§ (1) alapján az igénybevevő adóalany székhelye; az adót a megrendelő önadózással teljesíti; Árrés adózás esetén azonban sem az áthárított, sem a megállapított adót nem helyezheti levonásba. Adóalap: árrés = utastól beszedett nettó érték – utas javára megrendelt szolgáltatások adóval számított ellenértéke A megrendelőként megállapított és önadózóként megfizetett áfa az árrés alapját csökkenti.

29 Együttműködő közösség/Költség megosztó csoport Bővül a levonási joggal nem járó adómentes szolgáltatásnyújtások köre (85.§ (1) p) Együttműködő közösség által a tagjai részére,a közös cél elérése érdekében nyújtott szolgáltatás. Feltételek: –A tag nem adóalany v. nem adóalanyi minőségében jár el –A szolgáltatás igénybevétel a tag levonási joggal nem járó adómentes értékesítése, szolgáltatás érdekében történik –A közösség nem profitorientált (a szolgáltatásnyújtásért kapott ellenérték nem több a felmerült költségeknél, ill. nem több, mint a tagok által a közös cél elérése érdekében a közösség rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás)

30 Együttműködő közösség/Költség megosztó csoport A közösség a tagok kollektív adóalanyiságát teremti meg, anélkül, hogy a tagok elveszítenék egyéni adóalanyiságukat. Létrejötte: 1)Polgári jogi társaság alakítás (Ptk. szerint) – a felek közösen és egybehangzóan kérhetik az adóhatóságtól a nyilvántartásba vételüket 2)Már létező szervezetek pl. egyesülés, európai gazdasági egyesülés Humánegészségügy, szociális ellátás, oktatás stb.

31 Szolgáltatások teljesítési helye 2010-től

32 Adókötelezettség megállapítása két lépésben 1.Szolgáltatás teljesítési helyének meghatározása 2.Az adófizetésre kötelezett személyének meghatározása

33 Megítélése attól függ: –Adóalany részére teljesített szolgáltatás (B2B) vagy –Nem adóalany (=végső fogyasztó) részére teljesített szolgáltatás (B2C) Szolgáltatások teljesítési helye főszabály

34 Adóalany Adóalany fogalma (5.§) Kiterjesztett adóalanyiság: adóalanyokkal egy tekintet alá eső közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személyek is adóalanyok a szolgáltatások teljesítési helyének megállapításakor; eva alanyok is; Adóalany az is, aki adóalanyiságán kívüli tevékenységhez vesz igénybe szolgáltatást (Áfa tv.36.§) Kivéve: a saját v. alkalmazott részére igénybevett szolgáltatás (ilyenkor végső fogyasztóvá válik)

35 Adóalany Eseti adóalanyok: új közlekedési eszközt értékesítők, sorozat jelleggel ingatlant értékesítők csak azon ügylet tekintetében viselkednek adóalanyként, amely szolgáltatást az adóalanyiságukat eredményező tevékenységük érdekében vesznek igénybe (pl. közlekedési eszköz értékesítéséhez igénybevett ügynöki szolgáltatás) speciális jogállású adóalanyok: –alanyi adómentes, –kizárólag adólevonásra nem jogosít tevékenységet folytató, –mezőgazdasági különleges jogállású, –nem adóalany jogi személy,

36 speciális jogállású adóalanyok közösségi ügyei 1. Van közösségi adószámuk termékbeszerzés miatt mind a termékbeszerzés, mind a szolgáltatás igénybevétel után fordított adózás 2. Nincs közösségi adószámuk termékbeszerzés miatt igénybevett szolgáltatásaik miatt a kötelezően kiváltott közösségi adószámon a szolgáltatás után itthon adóznak termékbeszerzésnél 10 ezer € alatt továbbra is viselik a másik tagállam hozzáadott-érték adóját (nem adóznak itthon), ha a szolgáltatásra vonatkozó közösségi adószámot erre nem használják ha megadja a szolg. miatt kiváltott közösségi adószámát termékbeszerzésnél is fordított adózás (Áfa tv. 20. § (7)

37 Áfa tv.20.§ kiegészült a (7) bekezdéssel ha a közösségen belülről terméket beszerző speciális adóalanynak más okból (pl. szolgáltatás nyújtás, igénybevétel miatt) van közösségi adószáma és ezt a termékbeszerzéskor használja – ezzel a közösségen belüli termék beszerzései utáni adófizetési kötelezettséget választja! Bejelentési kötelezettség; ettől 2 évig nem térhet el!

38 Szolgáltatások teljesítési helye Főszabály (Áfa tv. 37.§) adóalany igénybevevő esetén a teljesítési hely az igénybevevő székhelye, a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephelye (Áfa tv. 37. § (1) bek.) – Itt a kereskedelmi képviselet is telephelynek minősül! nem adóalany igénybevevő esetén a teljesítési hely a szolgáltatást nyújtó székhelye, telephelye (Áfa tv. 37. § (2) bek.)

39 B2B (szolgáltatás igénybevétel) Magyar adóalany (EU adószám  OK) (Fordított)adófizetési kötelezettsége keletkezik: MAGYARORSZÁGON!!! Szolgáltatást vesz igénybe egy másik EU adóalanytól (EU adószám  OK); vagy EU-n kívülről

40 B2B (szolgáltatás nyújtás) Magyar adóalany (EU adószám  OK) (Fordított)adófizetési kötelezettsége keletkezik az igénybevevőnek a székhelyén. A magyar adóalany fordított adózás szabályai szerint állítja ki a számláját. Szolgáltatást NYÚJT egy másik EU adóalanynak (EU adószám  OK); EU-n kívül  területi hatályon kívül

41 Mi következik ebből ? A szolgáltatást nyújtó legyen tisztában a szolgáltatás igénybevevőjének adóstátuszával. Érvényes EU adószám. /3. ország esetén igazolás adóalanyiságról

42 Közös szabályok B2B és B2C esetén 1.Ingatlan (39.§) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás teljesítési helye: Ingatlan fekvése idetartozik pl.: –Ingatlanközvetítés, szakértés –Kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás –Építési munkák

43 Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Magyar anya 1 Magyar leány 2 párizsi szálloda számla, francia ÁFA számla francia ÁFA

44 Építőipari szolgáltatás(ingatlan) Magyar vállalkozó Romániában épülő ingatlanon végez kőműves szolgáltatást, melyhez román alvállalkozót vesz igénybe (a munka 6 hónapnál rövidebb ideig tart, s így a magyar adóalanynak nincs letelepedési kötelezettsége Romániában) A teljesítési hely: az ingatlan fekvése miatt - Románia A magyar adóalany a román megrendelőnek áfa nélkül számláz, a szolgáltatás utáni adót a román megrendelő fizeti meg. A román alvállalkozó román Áfa-val növelten számláz a magyar adóalanynak. A magyar adóalany a román alvállalkozó által felszámított áfa-t a román adóhatóságtól kérheti vissza az adó- visszatérítési eljárásban.

45 Közös szabályok B2B és B2C esetén 2. Személyszállítás Teljesítési hely: a megtett útszakasz Áfa tv. 105. § alapján: mentes az adó alól a személyszállítás, akár az indulási, akár az érkezési hely, akár mindkettő külföldön van (a belföldi szakasz adómentes, a kfi szakasz az Áfa területi hatályán kívül esik)

46 Közös szabályok B2B és B2C esetén 3. Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sport szolgáltatások stb. ideértve ezek szervezését és a kapcsolódó járulékos szolgáltatásokat is (kiállítás, bemutató, vásár rendezése is) (42.§) Teljesítési hely: a tényleges teljesítési hely 2011-ben változás!

47 Közös szabályok B2B és B2C esetén 4. Éttermi, egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatások(45.§) Teljesítési hely: ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják De! Közösségen belüli személyszállítás esetén, Jármű (vonat, repülő, hajó) fedélzetén nyújtott vendéglátó-ipari szolgáltatásnál a teljesítési hely az indulás helye; oda-vissza út esetén az utakat külön-külön kell minősíteni;

48 Közös szabályok B2B és B2C esetén: 5. Közlekedési eszköz bérbeadása Rövid távúHosszú távú Azonosítás30 (vízi eszköz esetén 90) napnál nem hosszabb bérlés esetén Ennél hosszabb időszak Adóalany részére Tényleges birtokbavétel helye Igénybevevő székhelye Nem adóalany részéreNyújtó adóalany székhelye

49 Vagyoni előny szerzés helye Áfa tv. 49.§ Közlekedési eszközök (ideértve vasúti kocsikat is) bérbeadása esetén a teljesítési hely –Belföld, ha a tényleges igénybevétel ill. a vagyoni előny szerzése belföldön van (és a teljesítési hely egyébként a Közösség területén kívülre esne) –A Közösség területén kívüli terület, ha a tényleges igénybevétel ill. a vagyoni előny szerzése Közösség területén kívül van ( és a teljesítési hely egyébként belföldre esne)

50 B2C esetén összesen 11 db kivétel! 1.Ingatlan 2.Személyszállítás 3.Kultúra, művészet, oktatás, sport, stb. 4.Közlekedési eszköz bérbeadása 5.Éttermi, egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatások ------------------------------------------------------------------------- 6.Ügynöki díj 7.Teherközlekedés 8.Közlekedés járulékos szolgáltatásai 9.Ingóságon végzett szakértés 10.Ingóságon végzett javítás 11.EU-n kívüli személynek végzett szolgáltatás B2B

51 További kivételek – B2C esetén 6.Közvetítői szolgáltatás (Ügynöki díj) Ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van (38.§) 7.Teherközlekedés EU-n belüli fuvar:Indulási hely (Áfa tv. 41. § (2) bek.) EU-n kívüli fuvar:Megtett útvonal (Áfa tv. 41. § (1) bek.) 8.Közlekedéshez járulékosan kapcsolódó szolgáltatás (pl.: költöztetés; ki-, be-, átrakodás) tényleges teljesítési hely

52 További kivételek – B2C esetén 9.Ingóságon végzett szakértői értékelés (pl. becsüs) tényleges teljesítési hely 10.Terméken végzett munka (pl.autószerelő) tényleges teljesítési hely 11.Ha a magánszemély EU-n kívüli (Áfa tv.46.§) megrendelő lakóhelye, szokásos tartózkodási helye (területi hatályon kívül!)

53 Áfa tv.46.§ szerinti szolgáltatások 2010.01.01-től a 46.§-t csak a harmadik országban letelepedett nem adóalany személy, szervezet igénybevevő esetén kell alkalmazni! Pl. reklámszolgáltatás; ügyvédi, számviteli, adóügyi, fordítói szolgáltatás; telekommunikációs szolgáltatások stb. Teljesítési hely: a megrendelő illetősége

54 Példa a B2C területi hatályon kívülre (11. kivétel) Magyar ügyvéd, Magyarországon ad jogi képviseletet Román ügyfél EU állampolgár Ukrán ügyfél (területi hatályon kívüli állampolgár) magyar ÁFA-s számla ÁFA-t NEM tartalmazó számla

55 Bérmunka szolgáltatás teljesítési helye adóalany felé főszabály (Áfa tv. 37.§ (1) bek.) nem adóalany felé, ahol a szolgáltatást fizikailag teljesítik (Áfa tv. 43.§ (1) bek.) a kiszállítás a továbbiakban már nem feltétel a teljesítési hely megállapítása szempontjából;

56 Teherfuvarozás teljesítési helye Adóalany megrendelő felé: főszabály szerint az igénybevevő székhelye (áll. telephelye) (Áfa tv. 37.§ (1)) Amennyiben több országban van telephelye, akkor a fuvarhoz leginkább köthető (a fuvarral közvetlenül érintett) telephely a meghatározó. A szállítóval közölni kell, hogy melyik országbeli letelepüléshez kötődik a fuvarfeladat.

57 Teherfuvarozás adóalany megrendelésére Ha magyar adóalany –magyar megrendelőnek fuvaroz, akkor a teljesítési hely mindenképpen MAGYARORSZÁG. –a közösség másik tagállamában letelepedett megrendelőnek fuvaroz, akkor a főszabály szerint a kiállított számláján áfa-t nem tüntethet fel, a vevő az adófizetésre kötelezett (közösségi adószám!) –harmadik országban letelepedett megrendelőnek fuvaroz, akkor szintén nem tüntethet fel áfa-t a számlán, és megjegyzi, hogy külföldön teljesített szolgáltatásról van szó. A partnernek igazolnia kell adóalanyiságát a letelepedése szerinti országban.

58 Adómentes szolgáltatások 2010. január 01-től a termékexporthoz kapcsolódó szolgáltatás abban az esetben is mentes az áfa alól, ha a termék kiviteli eljárásban (és nem értékesítés közvetlen következtében hagyja el a közösség területét). A kiléptetést a vámhatóságnak igazolnia kell. (102.§ (1) b) különösen alkalmazandó termék fuvarozása, ill. ahhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások esetén (102.§ (2))

59 Export-import fuvar Magyar fuvarozó – magyar megrendelő megbízásából terméket fuvaroz Magyarországról Svájcba Teljesítési hely – főszabály (megrendelő székhelye) – Magyarország A fuvar mentes az adó alól az Áfa tv. 102.§ (1) b) alapján ( a terméket a vámhatóság kiléptette) – összesítő nyilatkozatot nem kell benyújtani (áfa bevallás 01. sorában kell feltüntetni) Adómentes a termékimportot megvalósító fuvarozás is, ha a fuvar ellenértéke beépül a termékimport adóalapjába.

60 Ki a fizetésre kötelezett? 1.B2B v. B2C ügylet 2.Hol teljesült a szolgáltatás? 3.Szerepel-e a kivételek között? 4.Ezen a helyen le van-e telepedve a szolgáltatást nyújtó? 5.Be kell-e jelentkeznie, vagy 6.Fordított adós számlát állít ki, vagy 7.Területi hatályon kívüli számlát állít ki

61 Adófizetésre kötelezett személy (140.§) ha a szolgáltatást nyújtó nem letelepedett a teljesítési hely szerinti országban az igénybevevő adóalany az adófizetésre kötelezett nem minősül letelepedettnek az, akinek van ugyan belföldön telephelye, de az a konkrét szolgáltatás nyújtásában nem érintett (Áfa tv. 137/A. §) 140.§ a) – főszabály szerinti (37.§ (1) szerinti szolgáltatásoknál a gazdaságilag letelepedett igénybevevő adóalany; 140.§ b) – kivételeknél (ingatlan, személyszáll. stb.) pedig a belföldön nyilvántartásba vett adóalany;

62 Mikor kell az adót megfizetni? Áfa tv. 60.§ (adófizetési kötelezettség fordított adózás esetén) 1.Számla kézhezvétele, vagy 2.Ellenérték megfizetése, vagy 3.Teljesítés hónapját követő 15. nap ------------------------------------------ Az Áfa tv. 140. §(a) pontja alapján ezek a szabályok nem alkalmazhatóak, de a 140.§ (b) pontja szerinti kivételekre igen. főszabály (37. § (1) bek.) szerinti szolgáltatások esetén a tényállásszerű teljesítéskor keletkezik az adófizetési kötelezettség könnyítés viszont, hogy számla hiányában a levonási jog egyéb okirat (pl. szerződés, teljesítésigazolás, stb.) birtokában is gyakorolható (127. § (1) bek. bb) pont)

63 Határozott időre szóló elszámolás határon átnyúló szolgáltatások esetén Áfa tv. 58.§ (2) bekezdés Ha az elszámolási időszak a 12 hónapot meghaladja, az adófizetési kötelezettség az év utolsó napján is beáll (140.§ (a), 37.§ (1) ) Még abban az esetben is, ha az ellenérték elszámolása a megállapodás alapján nem esedékes; időarányosan meg kell állapítani a teljesítés utáni áfa kötelezettséget; Módosítás oka: a határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó összesítő nyilatkozatadási kötelezettség

64 Alanyi adómentes státuszú adóalanyok nem járhat el alanyi adómentes minőségében más tagállamba nyújtott szolgáltatásnál (Áfa tv. 193. § (1) d) pont); szolgáltatása utána a másik tagállami igénybevevőnek adóznia kell; az alanyi mentes státusban lévő nyújtó a másik tagállami teljesítési helyű szolgáltatásához történő belföldi beszerzése után áfa levonási jogot gyakorolhat (Áfa tv. 195. § (2) d) pont) A 1065 bevallást kell beadnia és nem a speciális adózók 1086 bevallását!

65 Összesítő nyilatkozat A B2B típusú szolgáltatásokról a termék forgalomhoz hasonló adattartalmú összesítő nyilatkozatot kell beadni (1065. 17-sor=10A60 04 lap) Az öt kivétel ezen nem szerepel! Csak a főszabály szerinti (37.§ (1)) teljesítések Gyakoriság: –Havi bevalló:havonta –Negyedéves:negyedévente –Éves:negyedévente

66 Összesítő nyilatkozat Gyakoriság váltás: Az a negyedéves bevalló, akinek a közösségi adómentes értékesítése a 100 ezer EUR-t meghaladja, havi összesítőt ad be (de, marad negyedéves bevalló) A speciális adóalanyok, havi összesítőt adnak be.

67 a szolgáltatásokkal kapcsolatos adókötelezettséget a 1086-os bevalláson vallja be a bevallást és az ehhez kapcsolódó összesítő nyilatkozatot havonta adják be csak azokról a hónapokról amikor a bevallással érintett ügyletük volt Speciális adóalanyok bevallása

68 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

69 Békés, boldog Karácsonyt kívánok!


Letölteni ppt "2016. 09. 17.1 Általános forgalmi adó változásai 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések