Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bírósági felülvizsgálat Nappali tagozat Győr 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bírósági felülvizsgálat Nappali tagozat Győr 2015."— Előadás másolata:

1 Bírósági felülvizsgálat Nappali tagozat Győr 2015

2 A közigazgatási bíráskodás indokai Jogállamiság a közigazgatás törvény alá rendeltsége A közigazgatást korlátozó jog érvényesíthetősége az aktív közigazgatástól független hatóság előtt A különböző jogrendszerekben eltérő megoldások Történeti okok A hatalommegosztás alkotmányos rendje Európa Tanács ajánlásai Emberi jogi egyezmény – EEJE 6. § 13.§ Polgári jogi igényeket Alapvető jogokat érintő A bűnösség kérdésében hozott közigazgatási döntések bírói kontrollja

3 A közigazgatási bíráskodás európai modelljei Dualista megoldások Francia modell – Államtanács – közigazgatási törvényszékek – a végrehajtó hatalom részeként Német modell – az igazságszolgáltatáson belül – külön bíróságként – közigazgatási bíróságok Monista megoldás Angol modell – rendes bíróságok Vegyes rendszer – olasz, belga, svájci Konvergencia folyamatok Magyar megoldás 2012 dec. 31-ig – törvényszékek 2013. jan. 1.-től –közigazgatási és munkaügyi bíróság

4 A közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata A bírói felülvizsgálat alkotmányos alapjai Alkotmány 50. §, 57. § (1) bekezdés, 70/K. § - 32/1990. (XII. 22.) AB határozat – általánossá vált Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés b) pont, XXVIII. Cikk (1),(7) bek. A bírói felülvizsgálat lehetőségének jogi szabályozása Ket. hatálya alatt álló ügyekben – általános – 109. § generális klauzula Hatósági ügynek nem minősülő ügyekben – ha jogszabály kifejezetten lehetővé teszi

5 Mely döntések támadhatók meg? A Ket. hatálya alá tartó minden ügyben Határozat támadható meg Végzés csak akkor - ha tv. lehetővé teszi Fellebbezéssel megtámadható végzések Feltétele a fellebbezés kimerítése II. fokú döntés I. fokú döntés - ha törvény a fellebbezést kizárja

6 Ki jogosult a határozat megtámadására? Keresetindítási jog Az ügyfél joga Akinek jogát a határozat érinti Akinek jogos érdekét a határozat érinti Ügyféli jogállással bíró szervezet 2/2004. KJE., 4/2010. KJE. A határozat rá vonatkozó rendelkezése és a rá vonatkozó végzés esetén – az eljárás egyéb résztvevője is Ügyész keresetindítási joga – ha a hatóság a felhívása alapján nem szüntette meg a jogsértést Kereshetőségi jog – 2/2004.KJE

7 A bírói felülvizsgálat jogi szabályozása A Ket. csak néhány kérdést szabályoz Megtámadható döntések köre A hatóság teendői a bírói felülvizsgálat kezdeményezése esetén A bíróság felülvizsgálati jogkörének terjedelme, a bírói határozat jogi hatása A bírósági eljárás kezdeményezésére, a bíróság eljárására nem a Ket. szabályai alkalmazandók A bíróság eljárhat Közigazgatási nem peres eljárásban - 2005. évi XVII. törvény Közigazgatási perben - Pp. XX. Fejezet, ha az valamely kérdésről nem rendelkezik, általános szabályok 1/2009. KJE – a kérelem tartalma szerinti eljárás

8 Nem peres eljárás I. A Pp. XX. fejezete megfelelően alkalmazandó Hallgatás esetén Ha az eljáró szervnek nincs felettes szerve, a felettes szerv sem intézkedik Önkormányzati hatósági ügyben, ha a kormányhivatal felhívása eredménytelen maradt Az I. fokú hatóság székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság A bíróság – 30 napon belül - eljárásra kötelezi a mulasztó hatóságot A bíróság végzése ellen fellebbezésnek van helye

9 Nem peres eljárás II. Végzések bírói felülvizsgálata Megtámadható végzések: II. fokú végzések Fellebbezéssel megtámadható I. fokú végzések akkor, ha a határozat elleni fellebbezést törvény kizárja Közigazgatási és munkaügyi bíróság A bíróság a feleket meghallgathatja A bíróságnak kasszációs, törvényben meghatározott esetekben reformatórius joga van A bíróság végzése ellen további jogorvoslatnak nincs helye

10 A közigazgatási per sajátosságai A per tárgya: a közigazgatási határozat törvényessége A felperes: Ügyfél, ügyféli jogállással rendelkező szervezet Alperes: A megtámadott közigazgatási határozatot hozó szerv, személy Az ellenérdekű ügyfél perbeli jogállása - beavatkozó Szakhatóságok perbeli jogállása – perbe hívható – nem utasíthatja vissza A bíróság korlátozott hatásköre – szubjektív jogvédelem

11 Melyik bíróság jár el 2013. január 1-jétől különbíróság - közigazgatási és munkaügyi bíróság Az eljáró bíróság illetékességét általános szabályként az I. fokon eljárt közig. szerv székhelye alapítja meg - törvényi kivételek Regionalizmus miatt – kiegyensúlyozott ügyelosztás miatt - speciális illetékességi okok Ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy kötelezettség – az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság Bejelentéshez vagy engedélyhez kötött tevékenység – a tevékenység gyakorlásának helye Országos illetékességű szerv járt el I. fokon – Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság –kiv. 326. § (12)-(13) bekezdésben felsorolt ügyek Általános szabályként egyes bíró jár el kivéve ha a bíróság a tárgyalás megkezdése előtt az ügy bonyolultságára tekintettel az ügynek tanács elé utalásáról rendelkezett

12 A kereset benyújtása A kereset nem formátlan – Pp. formai és tartalmi követelményeket állapít meg A keresetet jogszabálysértésre hivatkozva kell benyújtani A keresetindítási határidő 30 nap – igazolási kérelemről a bíróság dönt Az I. fokon eljárt hatósághoz kell benyújtani – 5 napon belül felterjeszti a II. fokú hatósághoz – 15 napon belül az bírósághoz Ha a hatóság nem terjeszti fel - bírság Ha a bírósághoz nyújtja be az ügyfél – bíróság megküldi az I. fokú hatóságnak Keresetváltoztatás Legkésőbb az első tárgyaláson Határozat önálló rendelkezésére – keresetindítási határidőn belül

13 A keresetindítás hatása a végrehajtásra A keresetnek halasztó hatálya nincs A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól kell kérni Ilyenkor a keresetet 3+8 napon belül kell eljuttatni a bírósághoz és a bíróság 8 napon belül dönt a végrehajtás felfüggesztéséről A bíróság a végrehajtást a per során – kérelemre - bármikor felfüggesztheti

14 A végrehajtás felfüggesztése Elbírálási szempontok: Az eredeti állapot helyreállítható-e A végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint a felfüggesztés elmaradása járna Nincs helye felfüggesztésnek, ha a határozat Polgári védelmi szolgálattal összefüggő kötelezettséget állapít meg Jogerős bírói ítélet végrehajtását szolgálja A honvédelmi kötelezettségek körébe tartozó gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséget állapít meg Honvédelmi, katonai célú létesítmények engedélyezése A felfüggesztő végzés ellen fellebbezni lehet – a fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya Jogi hatása – nem lehet a végrehajtást elrendelni, a jogok nem gyakorolhatók

15 Tárgyaláson kívüli elbírálás Főszabály a tárgyaláson kívüli elbírálás A feleket az elbírálás időpontjáról értesíteni nem kell Jegyzőkönyvet sem kell felvenni 60 napon belül döntés Tárgyalás Bármelyik fél kérelmére A felperes – a keresetlevélben, illetőleg az hatóság ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 napon belül Hatóság a keresetlevélre vonatkozó nyilatkozatában Ellenérdekű fél a bíróság értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül A bíróság döntése alapján Nem lehet tárgyaláson kívül elbírálni Ha bizonyítást kell lefolytatni Soron kívüli eljárásban Ha kitűzték a tárgyalást

16 A bíróság hatásköre A bíróság felülvizsgálati jogköre korlátozott Keresethez kötöttség Hivatalból bizonyítást akkor rendelhet el semmisségi ok észlelése kiskorú érdekeinek védelme ha tv. előírja Jogsértést vizsgálhat – alapvetően anyagi jogi jogsértést, eljárási jogsértés csak akkor, ha az kihatott az ügy érdemére A megtámadott közigazgatási határozat jogszerűségét vizsgálhatja – a határozat meghozatalkor fennálló tények és az akkor hatályos jogszabályok alapján

17 Mérlegelésen alapuló határozatok felülvizsgálata Sokáig vitatott volt a bírói felülvizsgálat Pp. mikor tekinthető az ilyen határozat jogszerűnek A hatóság a tényállást megfelelően feltárta Az eljárási szabályokat betartotta A mérlegelés szempontjai a határozatból megállapíthatóak A határozat indokolásából a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége megállapítható

18 A bíróság döntése Jogsértés miatt kasszáció – hatalommegosztás Bíróság határozatai Helyben hagyja a határozatot és elutasítja a keresetet Megsemmisít Megsemmisítés mellett új eljárásra kötelez Kivételesen – tv.-ben [Pp.339. § (2) bek.] meghatározott – főként az ügyfél magánjogban, alkotmányban szabályozott alanyi jogait érintő határozatok esetén - reformatórius jogkör

19 Jogorvoslatok a közigazgatási perben Az I. fokú bírói határozat jogerős Fellebbezés kivételesen, 2 konjunktív feltétel: a határozatot egyfokú eljárásban és a bíróságnak megváltoztatási joga is van Felülvizsgálati kérelem Korábban teljes volt 2012. IX. 01.-től nincs helye felülvizsgálatnak Adó fizetési kötelezettséget megállapító Bírságot kiszabó és Kisajátítási határozat bírói felülvizsgálata során ha a fizetési kötelezettség, illetőleg a kártalanítás összege nem haladja meg az egymillió forintot Perújítás

20 A bírói út és a közigazgatási döntés- felülvizsgálatok viszonya Ha a bíróság tudomására jut, hogy az ügyész felhívást nyújtott be, vagy felügyeleti eljárás indult – a közigazgatási eljárás kap elsőbbséget A bíró felfüggeszti a tárgyalást – legfeljebb 30 napra Ha az ügyészi felhívás, felügyeleti eljárás, illetőleg módosítás, visszavonás nyomán új közigazgatási határozat születik - attól függően dönt az eljárás folytatásáról, hogy az mennyiben tett eleget a keresetben foglaltaknak Ha az új közigazgatási határozat eleget tesz a kereseti kérelemben foglaltaknak – megszünteti a pert Ha csak részben tesz eleget – e részében megszünteti a pert, a fennmaradó rész tekintetében folytatja – keresetváltoztatásnak ilyenkor helye van


Letölteni ppt "Bírósági felülvizsgálat Nappali tagozat Győr 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések