Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves Megyei Kormányhivatal A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény Jegyzői értekezlet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves Megyei Kormányhivatal A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény Jegyzői értekezlet."— Előadás másolata:

1 Heves Megyei Kormányhivatal A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény Jegyzői értekezlet Eger, 2015. december 3.

2 Heves Megyei Kormányhivatal A TÖRVÉNY CÉLJA 1.adminisztratív terhek csökkentése az általános eljárási szabályok egyszerűsítése engedélyhez kötött tevékenységek körének csökkentése 2.az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása ügyintézési határidők csökkentése formálisan jogszerű, de gyakorlati szempontból nem célszerű elhúzódás megakadályozása

3 Heves Megyei Kormányhivatal HATÓSÁGI KONTROLL 1.engedélyezés 2.függő hatályú döntés 3.bejelentéshez kötött jogosultságszerzés

4 Heves Megyei Kormányhivatal KIEMELENDŐ MÓDOSÍTÁSOK  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása  A Ket. módosítása  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása  A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

5 Heves Megyei Kormányhivatal Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása  Illeték visszatérítése akkor is, ha az eljárást azért szünteti meg a hatóság, mert törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére  Bővül a tárgyi illetékmentes eljárások köre:  az érdekelt részére az anyakönyvi kivonat a bejegyzést követő, első alkalommal történő kiállítása illetékmentes, ha az apa adatait a születés anyakönyvezése után jegyezték be  illetékmentes a kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt kezdeményezett elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás  az ügyfél az eljárási illetéket az eljárás kezdeményezése előtt is átutalhatja (közleményrovatba: neve, lakcíme / székhelye)  pontosítja a leletkiállítás feltételeit

6 Heves Megyei Kormányhivatal A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása Szt. 17/A. §-sal egészül ki: a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett rendszeres pénzellátás a folyósított pénzbeli ellátás 30%-áig levonható eredménytelensége esetén adók módjára kell behajtani nem kell végrehajtani az 1000 Ft-ot nem haladó követelést a hagyaték erejéig az örököstől kell behajtani a jogosult által a halála hónapjában már fel nem vett és az örökös hozzátartozó által felvehető ellátás a hozzátartozót megillető pénzbeli ellátásból is levonható

7 Heves Megyei Kormányhivatal A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása  üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység a Szolg.tv. szerinti bejelentés alapján folytatható (járási hivatal)  üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység a Szolg.tv. szerinti bejelentés alapján folytatható (Eger MJV jegyzője)  a hatósági erkölcsi bizonyítványt a hatóság szerzi be  adattovábbításra és az adatkezelésre a Bnytv. fog felhatalmazást adni  a bejelentés rendjét NGM rendelet fogja szabályozni

8 Heves Megyei Kormányhivatal A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása  Továbbra is a jegyző igazolja a legfeljebb 10 db 3,5 tonna legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolási helyéül megnevezett települési cím alkalmasságát  DE! megszűnik a közlekedési hatóság bejelentés megtörténtét tanúsító igazolása

9 Heves Megyei Kormányhivatal Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása  a magánszemély az adóazonosító számát a tároló elemmel rendelkező állandó SZIG-gel elektronikusan igazolhatja  méltatlanság vizsgálatához az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az F/MKH-t / a helyi és nemzetiségi önkormányzatot az adótitokról  F/MKH vagy járási (fővárosi kerületi) hivatal megkeresésére az adók módjára behajtandó köztartozást a NAV hajtja be

10 Heves Megyei Kormányhivatal A Ket. módosítása  Belföldi jogsegély  Sommás eljárás  Eljárás felfüggesztése  Ügyintézési határidő  Hiánypótlás  Függő hatályú döntés  Másodfokú hatóság hatásköre  Végrehajtás  SZEÜSZ

11 Heves Megyei Kormányhivatal Belföldi jogsegély  A megkeresést kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján lehet megküldeni, ha:  illetékességi területen kívüli eljárási cselekményre irányul  az ügyfél jogos érdeke vagy költségtakarékosság miatt indokolt  az adatok iránti jogsegély során a kapcsolattartás kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján történhet 5 napon belül kell teljesíteni

12 Heves Megyei Kormányhivatal Sommás eljárás A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha  a tényállás tisztázott  nincs ellenérdekű ügyfél és  az ügyintézési határidő nem haladja meg a 2 hónapot, vagy a 60 napot. A határozatot azonnal, de legfeljebb 8 napon belül meg kell hozni, és gondoskodni kell a döntés közléséről. Kérelemnek hely adó határozat egyszerűsített döntésben (mellőzhető az indokolás). Feltételei hiányában mellőzni kell, és:  függő hatályú döntést kell hozni, vagy  8 napon belül:  érdemben kell dönteni  a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani  az eljárást meg kell szüntetni  az eljárást fel kell függeszteni  nemzetközi jogsegély iránti kérelmet kell kiadni

13 Heves Megyei Kormányhivatal Az eljárás felfüggesztése  Csak törvényben meghatározott esetben lehet!  Az eljárást meg kell szüntetni:  ha az az ügy érdemben csak előkérdés elbírálása után dönthető el, de törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére  törvény lehetővé teszi, de a más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, és az ügyfél a hatóság felhívásának határidőben nem tesz eleget  Ket.-ben meghatározott felfüggesztési okok, ha a jogutód kiléte vitás:  a kérelmező ügyfél kiesése miatt (kötelező)  egyéb ügyfél kiesése miatt (mérlegelés)

14 Heves Megyei Kormányhivatal Ügyintézési határidő  Csak törvény állapíthat meg hosszabb ügyintézési határidőt.  Az ügyintézési határidőt nem lehet hosszabbítani.  Hiánypótlás teljesítésére: legfeljebb 45 nap adható.

15 Heves Megyei Kormányhivatal Függő hatályú döntés Függő hatályú döntést kell hozni:  a kérelemre indult eljárásban (ha nem sommás)  a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül Rendelkezni kell arról, hogy: a)az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában 10.000 Ft-ot a hatóság köteles az kérelmező ügyfél részére megfizetni b)a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól c)a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti (kivéve: a hatósági bizonyítvány, igazolvány kiállítása, a hatósági nyilvántartásba való bejegyzés, törlés és módosítás, azon eljárásokban, ahol az ügy érdemében a hatóság mérlegelésétől vagy a tényállás tisztázásától függő összeget kell meghatározni, valamint ha törvény ekként rendelkezik.)  HATÁROZAT [a) + b) + c] mellőzhető az eljárás megindításáról szóló értesítés.  VÉGZÉS [a) + b)] az eljárás megindításáról szóló értesítés is szükséges.

16 Heves Megyei Kormányhivatal Függő hatályú döntés Joghatás akkor kapcsolódik hozzá:  ha a kérelem beérkezését követő 2 hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és  az eljárást nem szüntette meg. Mellőzni kell, ha:  az eljárás megindításától számított 8 napon belül  érdemben dönt,  a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,  az eljárást megszünteti,  az eljárást felfüggeszti vagy függőben tartja,  nemzetközi jogsegélykérelemmel külföldi hatósághoz fordul.  a hatósági eljárás ügyintézési határideje legalább  2 hónap, vagy  60 nap.

17 Heves Megyei Kormányhivatal Döntés kötelező tartalmi elemei:  hatóság megnevezése, az ügyszám és ügyintéző neve,  a jogosult ügyfél neve, lakcíme/székhelye, a kérelemben megadott személyazonosítására szolgáló adatok,  az ügy tárgyának megjelölése,  a rendelkező részben  függő hatályú tartalom szerint döntés, jogorvoslati tájékoztatás  a kérelem beérkezését követő 2 hónap naptári dátum szerint meghatározva [lásd Ket. 65. § (2)-(3) bekezdés]  tájékoztatás a fellebbezési illeték vagy díj mértékéről és megfizetésének, lerovásának módjáról  az indokolásban  a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek megjelölése,  hatásköri és illetékességi jogszabályra történő utalás,  a döntéshozatal helye és ideje, a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával,  a döntés kiadmányozójának aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata.

18 Heves Megyei Kormányhivatal Függő hatályú döntés  A függő hatályú határozat elleni jogorvoslati határidő a közlés és a kérelem beérkezését követő 2 hónap elteltét követő napon kezdődik.  Jogerő esetén:  erről értesíteni kell a felügyeleti szervét, és akikkel a döntést közölte, és  intézkedni kell a kérelmező által megfizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, előlegezett eljárási költség visszatérítéséről  A függő hatályú határozattal szembeni jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásban vizsgálni kell, hogy a kérelmezett jogosultság gyakorlásának feltételei fennállnak-e.

19 Heves Megyei Kormányhivatal A másodfokú hatóság hatásköre  Fellebbezés:  nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt  indokolni kell  kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatásával kell tisztázni a tényállást

20 Heves Megyei Kormányhivatal A Ket. módosításai  A tényállás tisztázása érdekében az ügyfél – nem csak a kérelmére indult eljárásban – hívható fel nyilatkozattételre.  A kézbesítési vélelem beálltát megalapozó hivatalos iratot nem kell megküldeni az ügyfélnek.  A végrehajtást fel kell függeszteni, ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezte és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő.  SZEÜSZ pontosítás (ha a technikai feltételek rendelkezésre állnak)

21 Heves Megyei Kormányhivatal  szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentést követően folytatható  kereskedelmi hatóság nyilvántartása ennek megfelelően módosul A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

22 Heves Megyei Kormányhivatal  a házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezető elbírálhatja, amennyiben a házassági eseményt korábban már rögzítették az EAK-ban  a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezésének gyorsítása, egyszerűsítése  EAK rendszeren keresztüli rögzítés  a külföldön kiállított okiratok bizonyos esetekben diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadhatóak  a konzul az elektronikus úton továbbított angol, német vagy francia nyelvű okiratok lényeges tartalmáról – hiteles fordítás helyett – kivonatos fordítást csatol  szabályozza az eljárás felfüggesztését  a SZIG-et kiállító hatóság közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni az EAK-ból a nemzetiséghez tartozó személy nemzetiségű nyelvű nevét Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

23 Heves Megyei Kormányhivatal Jegyző leltárfelvétellel kapcsolatos feladatának elmulasztása  ha a jegyző a hagyatéki leltárt 30 napon belül nem készíti el  és erről a közjegyző értesül  a jegyző költségére végzi el a leltározást a hagyatéki leltár felvételének részletes eljárási szabályai IM rendeletben A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

24 Heves Megyei Kormányhivatal  módosítások 2016. január 1-jén lépnek hatályba  a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni

25 Heves Megyei Kormányhivatal KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Heves Megyei Kormányhivatal A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény Jegyzői értekezlet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések