Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest 2012.02.29 Jászberényi Ágnes- Kaposvár. Kockázati csoportok utcán élő hajléktalanok, nem lakás céljára szolgáló helységben életvitelszerűen tartózkodó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest 2012.02.29 Jászberényi Ágnes- Kaposvár. Kockázati csoportok utcán élő hajléktalanok, nem lakás céljára szolgáló helységben életvitelszerűen tartózkodó."— Előadás másolata:

1 Budapest 2012.02.29 Jászberényi Ágnes- Kaposvár

2 Kockázati csoportok utcán élő hajléktalanok, nem lakás céljára szolgáló helységben életvitelszerűen tartózkodó személyek lakásban élő, de a fűtést megoldani vagy finanszírozni nem, vagy csak részben képes családok/személyek utcai szociális munka ( diszpécser központok) Családsegítő szolgáltatás megelőzés felkutatás: jelzőrendszer aktív működtetése Felkutatás, kezelést biztosító szociális s zolgáltató szervezetek

3 Tartósan alacsony jövedelem, ellátatlanság (vagy szezonális jövedelemszerzési lehetőség) Vezetékes gáz-, áram-, távhő - szolgáltatásból történő kikapcsolás- a fűtési alternatíva hiánya (pl. fűtéshez valaki kénytelen, pl. elektromos áramot használni) A lakások alacsony energia-hatékonysága (rossz szigetelés, megfelelő nyílászárók hiánya, elavult fűtési rendszer)

4 A szolgáltatással kapcsolatban nem állók esetén szükséges intézkedések célcsoportjai: Közvetlen: Kockázati csoportba tartozók felkutatás (családlátogatás): Szt. 64. § (2). A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. Jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. Közvetett: Helyi közösség kockázatról történő tájékoztatása, érzékenyítése, jelzésre való ösztönzés A helyi szervezetek együttműködésének ösztönzése, összehangolása

5 Cél: elszigetelődés és rossz szociális helyzet javítása Erőforrás feltárás: - „Támogató” személyi erőforrások (szomszédtól rokonság: ki és mit tud felvállalni?) - Rendelkezésre álló anyagi erőforrások számbavétele Támogatások megigénylése (pl. LFT, adósság kezelés, átmeneti segély) Szolgáltatási lehetőségek kihasználása (pl. nappali ellátások, hajléktalan ellátás, kórházi ellátás) Adományok gyűjtése ( folyamatosan, akciószerűen) - közvetítése +A szolgáltatás igénybevevőinek téli időszakra történő felkészülésében való közreműködés (pl. tüzelő beszerzés, háztartás gazdálkodás, összeköltözés lehetősége) Mezőgazdasági termékek és növényi hulladékok tüzelőként történő felhasználásának szorgalmazása, lehetőség megteremtése

6 A belügyminiszter 59/2011. (XII. 23.) BM rendelete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról keretében megvalósított program tapasztalatai

7 Az önkormányzatok az általuk jelzett mennyiséghez igazodóan 12 000 Ft/m3+áfa összegű támogatásban részesülnek. A megállapított támogatási összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 2000 Ft/m3+áfa összeggel egészít ki. Összesen 456 Önkormányzat, 56.300 m3- 858.012.000 Ft támogatás Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Családsegítővel folytatott előzetes egyeztetést követően döntött a programban való részvételről (2011. decemberéig 175 család kapott 10.000 – 30.000,-Ft összegű támogatást a tűzifa megvásárlásához, melyre közel 3,5 millió forintot költött) 120 m 3 tűzifa beszerzéséhez 12.000,-Ft/m 3 +ÁFA – azaz mindösszesen 1.828.800,-Ft összegű – támogatást kapott, 304.800,-Ft önrész mellett A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, amely nem hárítható tovább az érintett családokra. A SEFAG Zrt. Zselici Erdészete– külön megállapodás alapján – vállalta a tűzifa szociálisan rászoruló családok részére történő ütemezett szállítását 1.910,-Ft/m 3 +ÁFA áron. Ez 120 m 3 fa vonatkozásában mindösszesen 291.084,-Ft szállítási költséget jelentett.

8 Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, vagyona a háztartás tagjai egyikének sincs és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud. Tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, legfeljebb 3 m 3 mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában. Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén, a SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központ javaslata alapján a tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. Az elbírálás során előnyt élvez az: a.) aki részére a tűzifa biztosítását a kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése miatt a SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központ javasolta, b.) aki 2011. október 1-jét követően a tűzifa megvásárlásához rendkívüli szociális segélyben nem részesült. A tűzifa iránti kérelmeket 2012. február 15. napjáig lehet benyújtani azzal, hogy a tűzifa vásárlás céljából benyújtott és még el nem bírált rendkívüli szociális segély iránti kérelmeket tűzifa iránti kérelemnek kell tekintetni. A határidő elmulasztása jogvesztő. Tűzifa csak a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendeletben meghatározott mennyiség erejéig nyújtható. A tűzifa iránti kérelmek elbírálásáról – a SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központtal történő egyeztetést követően – a Polgármester dönt. A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik.

9 Előkészítés: Polgármester –média(sajtó tájékoztató, helyi tv) fórumok: ” Ha valamely gáz, vagy széntüzeléses családi háznál nem füstöl a kémény, tudakoljuk meg a házigazdától ennek okát és jelentsük a családsegítő központnak, ha szükséges- kérte a városvezető, hozzátéve: ahol nincs pénz tüzelőre, megveszik, illetve kiszállítják a rászorulóknak a fát”. Média: „katasztrófa” helyzet: védelmi bizottságok alakulása ( utcafelelősök jelzési feladata) Gyakorlati megvalósítás: 2012.febr.1-től 2012. febr. 15-ig 235 db szociális célú tűzifa iránti kérelem került benyújtásra minden kérelmet benyújtó háztartás ( a fűtési lehetőség feltárása)+ jelzőrendszeri tagoktól érkező jelzésben érintettek (20 db) felkeresése. Tájékoztatás illetve támogató javaslat megküldése KMJV Önkormányzatához közös döntés a kérelmekről Határozat hozatal és a szociális célú tűzifa kiszállításában való közreműködés

10 Kampányszerű megoldás (6 nap állt rendelkezésre) Elérhetőség nehézsége ( nem tartózkodott otthon többszöri felkeresés, a dombokon élők havazás miatti megközelíthetetlensége, lakókörnyezet rendbe tételének hiánya) A szociális célú tűzifa iránti megnövekedett igény (tűzifa beszerzési technikák kivitelezhetetlensége, nem csak szociálisan rászoruló igénylők) A védelmi bizottságok tagjainak egyirányú feladatvállalása!

11 Tüzelésre való felkészülést biztosító - jogszabályban rögzített- lehetőség Szt.47.§(2) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. (védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben). (3) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

12 Gyer 91/A. §( 7) A kirendelt eseti gondnok folyamatosan gondoskodik a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótléknak a gyermek szükségleteire történő felhasználásáról. A családi pótlék felhasználható különösen a) ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet, a gyermek korának megfelelő készségfejlesztő eszközök természetbeni biztosítására, b) a gyermek lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében közüzemi díjak kifizetésére, ideértve a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből eredő törlesztőrészletet, feltéve, hogy a családnak járó más támogatásokból ezek nem fedezhetők, c) gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére, d) a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére.

13

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Budapest 2012.02.29 Jászberényi Ágnes- Kaposvár. Kockázati csoportok utcán élő hajléktalanok, nem lakás céljára szolgáló helységben életvitelszerűen tartózkodó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések