Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁTOSZ Az új Közbeszerzési Törvény néhány jelentősebb rendelkezése, és hatása a támogatásban részesülő vállalkozásokra Előadó: Dr. Littmann Éva ügyvéd,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁTOSZ Az új Közbeszerzési Törvény néhány jelentősebb rendelkezése, és hatása a támogatásban részesülő vállalkozásokra Előadó: Dr. Littmann Éva ügyvéd,"— Előadás másolata:

1 PÁTOSZ Az új Közbeszerzési Törvény néhány jelentősebb rendelkezése, és hatása a támogatásban részesülő vállalkozásokra Előadó: Dr. Littmann Éva ügyvéd, „néhai” hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2015. november 12.

2 „Új” Kbt. „Régi” Kbt. – 2011. évi CVIII.tv. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről Hatálybalépés (196.§): 2015. november 1. Kivételek: -Központosított közbeszerzési eljárások elektronikus gyakorlása (31.§ (5) bekezdés, 32.§ (3) bekezdés) 2016. november 1. -Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során (40.§) – 2017. november 1. KH által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési alkalmazás igénybe vétele – elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése Átállásig a „régi” Kbt.-ből ismert szabályok alkalmazandók: írásbeliség, fax, elektronikus út (kivételesen posta, közvetlen kézbesítés) (Közszolgáltatókra nem tér ki az előadás !)

3 Hatálybalépés – átmeneti rendelkezések 197.§ !!!!!!! SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS !!!!! A 2015. november 01. előtt megkezdett közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosítása esetén az új Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó egyes rendelkezései alkalmazandók !!!! (Felek személyében történő változás, szerződésmódosítás szabályai szigorodnak !!)

4 Értékhatárok A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. november 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról (KÉ 2015. évi 129. szám, 2015. november 11.) Uniós értékhatárok (kivéve közszolgáltatók) áru / szolgáltatás megrendelés – 39 287 460 Ft. (meghatározott ajánlatkérők védelem területén), 60 690 330 Ft. (egyéb ajánlatkérők, védelem területén), 750 000 euró – forint meghatározás folyamatban van (szociális és egyéb szolgáltatás 3. melléklet) építési beruházás 1 520 483 340 Ft. Nemzeti értékhatárok (kivéve közszolgáltatók) áru / szolgáltatás megrendelés – 8 000 000 Ft. építési beruházás - 15 000 000 Ft.

5 Értelmező rendelkezések – egyes új fogalmak (3.§) 5. egységes európai közbeszerzési dokumentum: EU-ban egységesen alkalmazandó dokumentum, uniós eljárásokban kötelező, egyéb eljárásokban alkalmazható, kizáró okok, alkalmasság tekintetében benyújtandó dokumentumok helyett 12. innováció: olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat - beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, vagy új szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, amelynek célja különösen valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése; 24. közbeszerzési szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 30. műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti; NEM VÁLTOZOTT - 39. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást;

6 Támogatott szervezetek 1. (5.§ (2) – (4) bekezdés) „Régi” Kbt.: támogatás mértéke uniós értékhatárt elérő beszerzések – többségi részben támogatott uniós értékhatárt el nem érő (kivéve egyéni vállalkozó) – 75 %-ot meghaladó „Új” Kbt. : 1.) támogatás mértéke + beszerzési tárgy (5.§ (2) bekezdés) 1.) uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések – többségi részben támogatott uniós értékhatárt el nem érő, de a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó (kivéve egyéni vállalkozó) – 75 %- ot meghaladó FELTÉVE, hogy a) 1. melléklet szerinti mélyépítés b) épber: kórház, sportlétesítmény, szabadidős, szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület c) olyan szolgáltatás, amely az a) vagy b) ponthoz kapcsolódik ???? 2.) támogatás mértéke (5.§ (3) bekezdés) Közbeszerzésre köteles az előző bekezdés alá nem tartozó szervezet, ha a szolgáltatás megrendelést, árubeszerzést, építési beruházást legalább 25 millió Ft. értékben támogatja minisztérium / kormány / állam/ ktgvetési szerv stb. Önkéntes követés továbbra is lehetséges

7 K+F Új Kbt. 9.§ (8) bekezdés l) pont l) a 73000000-2-tól 73120000-9-ig tartó, valamint a 73300000-5, a 73420000-2 és a 73430000-5 CPV kódok által meghatározott kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenysége során, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő szerv teljesíti. (Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások, Kutatási szolgáltatások, kutatólaboratóriumi szolgáltatások, Tengerkutatási szolgáltatások, Kísérleti fejlesztési szolgáltatások, Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése, Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció, Tesztelés és értékelés) Egyéb K+F Kbt. hatály alá tartozik Régi Kbt. 9.§ (5) bekezdés f) pont kutatási és fejlesztési szolgáltatás, kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.

8 Becsült érték 16.§ - 19.§ - KH útmutató (lesz) (1) A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni. „Régi” Kbt. : a közbeszerzés megkezdésekor kért vagy kínált legmagasabb összegű ellenszolgáltatás Új szabályozás reálisabb, „életszerűbb” megközelítés ÚJ: területileg elkülönült, decentralizált, önállóan gazdálkodó szervezeti egységek (4) Ha az ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből (a továbbiakban: működési egység) áll, a közbeszerzés - 19. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével megállapított - becsült értékének meghatározása során valamennyi működési egység beszerzési igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy különálló működési egység saját gazdasági szervezettel és működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír. Ez utóbbi esetben a közbeszerzés becsült értékét az érintett különálló működési egység szintjén is meg lehet határozni.

9 Részekre bontás tilalma („egybeszámítás”) 19.§ (3) Ha egy építési beruházás - teljes műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező építési beruházás (17.§ (5) bekezdés, 19.§ (3) bekezdés) ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelés --- műszaki és gazdasági funkcionális egység azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése --- pontosít részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni. „régi” Kbt.: 18.§ (2) Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni.

10 Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 27.§ (3) bekezdés (Volt már ilyen a történelemben, amikor hasonló eljárásokban kötelező volt a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybe vétele) Kötelező a bevonása: -részben vagy egészben európai uniós forrás -árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, -építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárás.

11 Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 46/2015. (XI.2.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról (hatályos:2015.11.02. 11:00 óra) – előzetes regisztráció alapján 2016.06.30-ig folytatható a tevékenység Feladatai: felhívás, dokumentáció, bontási jegyzőkönyv, összegezés ellenjegyzése Felelősségbiztosítás: évi 20 millió Ft. és káreseményenként legalább 10 millió Ft. Kötelező: -Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum -Közbeszerzési gyakorlat igazolása -Felelősségbiztosítási kötvénymásolata -Előzetes regisztrációs díj befizetés Gyakorlat: - 3 éven belül 2 évet elérő közbeszerzési tevékenység - bonyolítói vagy ellenőrzési (jogorvoslatban eljárás nem)

12 Eljárás előkészítése 28.§ Eljárás előkészítésével kapcsolatos elvárások: -beszerzés tárgyára, becsült értékre tekintettel megfelelő alaposság -magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítása -környezetvédelem -fenntarthatósági szempontok -szerződésmódosítások megelőzése -értékelemzés módszere alkalmazható AJÁNLATKÉRŐ FOKOZOTTABB FELELŐSSÉGE A MEGFELELŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRT !!

13 Becsült érték meghatározása 28.§ (2) bekezdés Kötelező külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. Vizsgálat: objektív alapú módszerek, különösen: a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis, f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. AJÁNLATKÉRŐ FOKOZOTTABB FELELŐSSÉGE A BECSÜLT ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁÉRT! REÁLIS AJÁNLATOK !!

14 Építési beruházás 28.§ (3) bekezdés Szakjogszabályokban meghatározott megfelelő tervek birtokában indítható !!!

15 Előzetes piaci konzultáció 28.§ (4) bekezdés (4) A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést - különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében. AJÁNLATKÉRŐ FELELŐSSÉGE !!! REÁLIS AJÁNLATOK!

16 Közzététel 37.§ - 39.§ 44/2015.(XI.2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről KH által működtetett elektronikus hirdetménykezelő rendszer alkalmazásával Főszabály: Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni. Ettől eltérni csak a Törvényben felsorolt esetekben lehet Kötelezően alkalmazandó hirdetményminták

17 Feltételes közbeszerzés 53.§ (6) bekezdés ÚJ:53.§ 6) Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ptk. 6:116.§ Feltétel és időhatározás – hatályba lépés felfüggesztő feltételhez kötése RÉGI: 40.§(3) Ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljárást megindíthatja - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére -, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra. (4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.

18 Részajánlat 61.§ (4) – (6) bekezdései Ha ajánlatkérő nem biztosít részajánlat-tételre lehetőséget, a felhívásban meg kell adni ennek indokát Ajánlatkérő korlátozhatja, hogy ugyanazon ajánlattevő legfeljebb meghatározott számú rész esetében lehet az eljárás nyertese – felhívásban meg kell adni az elnyerhető részek számát Objektív megkülönböztetéstől mentes indokokat kell előzetesen meghatározni, melyek alapján ajánlatkérő eldönti, hogy mely részekben nyilvánítható nyertesnek az ajánlattevő Ha az adott részben nem nyilvánítható az ajánlattevő nyertesnek, a soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ????

19 Kizáró okok, öntisztázás, alkalmassági követelmények Kizáró okok 62.§ - 63. § Öntisztázás 64. § Alkalmassági követelmények 65.§ 321/2015.(X.30.) Korm.rend. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

20 Referencia követelmény 65.§ (5) bekezdés Árbevétel követelmény 65.§ (5) bekezdés Referencia követelmény a közbeszerzés értékének, mennyiségének maximum 75 %-a Árbevétel követelmény legfeljebb becsült érték mértékével megegyező mértékű

21 Egységes európai közbeszerzési dokumentum 67.§ 321/2015.(X.30.) Korm.rend. Uniós eljárási rendben kötelező – formanyomtatvány Elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani „Előzetes” igazolás: nyilatkozat -kizáró okok nem állnak fenn -az alkalmassági követelmények teljesülnek -kért információk megadása (alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatok) Ajánlatkérő köteles iránymutatást adni: alkalmassági követelményeknek való megfelelésről milyen részletezettséggel kell nyilatkozni, igazolások kiállításra mely szerv jogosult EB által létrehozott webfelületen is kitölthető Uniós értékhatárok alatti eljárásokban nem kötelező, de az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a tartalma megfelelő, egyébként elegendő az egyszerű nyilatkozat

22 A bírálat folyamata 69. – 70.§ Ajánlat: egységes európai közbeszerzési dokumentum (kizáró okok, alkalmasság igazolása) és egyéb dokumentumok benyújtása Ajánlatkérő megvizsgálja az egyéb dokumentumokat, hiánypótlást rendel el, felvilágosítást, árindokolást kér, ellenőrzi az elektronikus adatbázisokban található adatokat (EU adatbázisból is, e-Certis) Döntés meghozatala előtt öt munkanapos határidő tűzésével ajánlatkérő felhívja „az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt” a kizáró okokkal és alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására (kapacitást nyújtó szervezet alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtása) Hiánypótlás, felvilágosítás kérés Ha nem vagy nem megfelelő az igazolás – ajánlat figyelmen kívül hagyása és ajánlatkérő öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az igazolások benyújtására „az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt” Döntés /Ajánlatkérő felhívhatja a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt(vagy előre meghatározott számban többet is) az igazolások benyújtására

23 Érvénytelenné nyilvánítás speciális esete – ár meghatározás 73.§ (6) bekezdés c) pont - ajánlati elem minimumának meghatározása 77.§ (1) bekezdés Érvénytelen az ajánlat, ha c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. (Volt már ilyen joggyakorlat a történelemben) Ajánlatkérő jogosult bármely szempont esetén olyan elvárást meghatározni, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (pl. kötbér minimum) (Ilyen is volt már a történelemben)

24 Értékelési szempontok – 76.§ - 78.§ Elvi és gyakorlati alapú jelentős változás! Kifejezetten megfogalmazott jogalkotói szándék: „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása” Értékelési szempontok: a)legalacsonyabb ár – kivételes b)legalacsonyabb költség (költséghatékonysági módszer alkalmazása) - kötelező c)legjobb ár-érték arány – kötelező Jogszabály, vagy támogatással megvalósuló beruházások esetén megadott feltételrendszer kötelezően meghatározhatja az értékelési módszert Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a műszaki tartalom versenyeztethető? Építési beruházások – engedélyhez kötöttség és a műszaki tartalom versenyeztetésének egymáshoz viszonyulása?

25 Legalacsonyabb ár – értékelési szempont 76.§ (5) bekezdés Kivételesen, ha az ajánlatkérői igénynek csak egy bizonyos konkrétan meghatározott műszaki, minőségi követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg ÉS a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi követelmények nem, csak az ár szolgálja Kizárt: -tervezési, mérnöki, építészeti szolgáltatások -építési beruházások

26 Legjobb ár-érték arány értékelési szempont 76.§ (3) – (5) bekezdés a) minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb szociális, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka; b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének (4) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alkalmazható úgy is, hogy az abban szereplő ár vagy költség elemet az ajánlatkérő egy rögzített értéken megadja, és az ajánlattevők az egyéb értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással.

27 Életciklusköltség-számítás 78.§ Nem kötelező a) az ajánlatkérő vagy más felhasználók által viselt költségek, különösen aa) a megszerzéshez kapcsolódó költségek, ab) a használat költségei, különösen az energia és más erőforrások felhasználása, ac) a fenntartási költségek, ad) az életciklus végéhez kapcsolódó költségek (különösen az elszállítási és újrahasznosítási költségek), b) az adott áruhoz, szolgáltatáshoz vagy építési beruházáshoz annak életciklusa során kapcsolódó környezeti externáliáknak betudható költségek, ha ezek pénzben kifejezett értéke meghatározható és ellenőrizhető; az ilyen költségek magukban foglalhatják az üvegházhatású gázok és más szennyező anyagok kibocsátásának költségeit, valamint a klímaváltozás hatásainak csökkentésével kapcsolatos egyéb kiadásokat. KH útmutatót bocsát ki

28 Ajánlat bírálata 69.§ Ajánlat értékelése 76.§ Ajánlat bírálata: folyamat (ajánlat benyújtása – hiánypótlás, felvilágosítás kérés, elektronikus ellenőrzések, ár, költség vizsgálata) – igazolások benyújtása – hiánypótlás, felvilágosítás kérés – döntés Ajánlat értékelése – értékelési szempontok alapján Nyílt eljárás: !!!! 1. Bírálat folyamatából az aránytalanul alacsony ár, költség vizsgálatának kiemelése, ezt csak az ajánlatok értékelése után végzi el az ajánlatkérő és nem minden, hanem a legkedvezőbb (és a második legkedvezőbb ) ajánlattevő esetében (ha aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen az ajánlat, a következő ajánlat lép a helyébe) 2. Először értékeli az ajánlatokat az ajánlatkérő, és ezt követően csak a legkedvezőbbet, és az azt követő egy vagy több legkedvezőbbet bírálja el (Utánérzés: FIDIC „kétborítékos rendszer”)

29 Uniós értékhatár alatti eljárások – kivételek III. Rész 111.§ Kivétel: d) 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a 18 millió forintot nem éri el eü, szociális, közigazgatási, oktatási, kulturális tb., vallási, szállodai, éttermi, jogi szolgáltatások (ha a CPV kód szerint a kivételi körbe tartozik), h) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó r) a 71221000-3, 71222000-0, 71223000-7, 71243000-3, 71245000-7, 71410000-5, 71420000-8, 79932000-6 CPV kódok által meghatározott tervezési szolgáltatásokra; egyes építési munkákhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor;

30 Uniós értékhatár alatti eljárások – alkalmazandó eljárási rend 112.§ 1.) szabadon kialakított eljárás 2.) II. Részben meghatározott szabályok szerinti eljárás

31 Uniós értékhatár alatti eljárások - eljárási szabályok 112.§- 115.§ II. Részben meghatározott szabályok szerinti eljárások 113.§ Nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás - eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé - összefoglaló tájékoztatás küldése a KH-nak (eljárás indítása előtt 5 munkanap, legfeljebb 12 hónap), ebben az ajánlatkérővel és az eljárással kapcsolatos információkat kell feltüntetni, KH honlapján közzé teszi (közzététel után nem módosítható, de visszavonható) - felhívás megküldése 1.) az ajánlattevő által meghatározott legalább 3 ajánlattevőnek + 2.) azoknak is, akik érdeklődésüket (az összefoglaló tájékoztató alapján) jelezték ELŐZŐEK NEM ALKALMAZHATÓK: -építési beruházás esetében, ha a becsült értéke az 500 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja -3. melléklet szerinti szolgáltatások, ha a becsült érték az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja ????? -előzetes tájékoztató,időszakos előzetes tájékoztató, előminősítés esetén

32 Uniós értékhatár alatti eljárások - eljárási szabályok 115.§ „Kis értékű” eljárások -építési beruházás becsült értéke nem éri el a 100 millió Ft.-ot (tehát 15 – 100 millió Ft.) -árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el a 18 milllió Ft.-ot (tehát 8-18 M Ft.) Nyílt vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti szabályai szerint, eltérésekkel Ajánlattételi felhívás megküldése legalább 4 gazdasági szereplőnek (lehetőleg kkv) NEM ALKALMAZHATÓ: Ha a beszerzés uniós alapból finanszírozott ÉS Magyarország országhatárán túlnyúló projekttel kapcsolatos Egyéb uniós értékhatár alatti (nemzeti) eljárások

33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PÁTOSZ Az új Közbeszerzési Törvény néhány jelentősebb rendelkezése, és hatása a támogatásban részesülő vállalkozásokra Előadó: Dr. Littmann Éva ügyvéd,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések