Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai műhelyfoglalkozás 2015. november 27. Bedőné Fatér Tímea Blog: Intézményi önértékelés - a vezető és a pedagógus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai műhelyfoglalkozás 2015. november 27. Bedőné Fatér Tímea Blog: Intézményi önértékelés - a vezető és a pedagógus."— Előadás másolata:

1 Szakmai műhelyfoglalkozás 2015. november 27. Bedőné Fatér Tímea bftimi@enternet.hu Blog: www.zalai-iskola.hu Intézményi önértékelés - a vezető és a pedagógus a folyamatban

2 Önértékelés szabályozása 20/2012. EMMI - rendelet 145.§-; Pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozóan először a 2016. évi ellenőrzésben szereplők Legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógus 2020. június 30-ig minden intézmény Szakmai ellenőrzés előtti határidő: 15 nap 2015-ben csak az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettekre vonatkozó intézményi elvárás- rendszert és a kérdőíves felmérések eredményét tartalmazta az önértékelés.

3 EMMI-OH-NPK-KOSZOE …bevezetésének tapasztalatai alapján szükséges a rendszer finomhangolása annak érdekében, hogy az önértékelés ne járjon túlságosan sok adminisztrációval, ne jelentsen jelentős többletmunkát a pedagógusok számára, ugyanakkor az egységes önértékelési rendszer szakmai színvonala semmiképpen se sérüljön. …döntés született arról, hogy a teljes körű intézményi önértékelésre nem kettő, hanem öt éves időszakonként kerül sor mind a pedagógusok, mind az intézményvezetők, mint az intézmények tekintetében. …az önértékelés és a tanfelügyelet átmeneti ideig nem számít bele a pedagógusok minősítésébe…. …elvi megállapodást kötöttek továbbá arról, hogy szükséges az önértékelés eszközrendszerének egyszerűsítése… Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kozneveleseert- felelos-allamtitkarsag/hirek/az-emberi-eroforrasok-miniszteriuma-kozlemenye-20151123

4 Önértékelés és tanfelügyelet Pl. a pedagógusok esetében: Vizsgálati módszerek, szempontok megegyeznek Vizsgálati módszerek Dokumentumok elemzése (Ö 28. – Tf 26.) 2 óralátogatás – megfigyelés (Ö 30. – Tf 28.) Interjú a vezetővel, nevelővel (Ö 32. – Tf 30.) Kivétel: a kérdőív - a tanfelügyelet felhasználja az önértékelés eredményeit. (Ö 33. 86 – 90.) Vizsgálati területek (8 kompetencia) megegyeznek Vizsgálati területek Szempontrendszer, elvárások megegyeznek kivéve a szaktárgyi vonatkozású elvárások az 1. kompetenciaterületnél

5 Önértékelés Tanfelügyelet

6 Bevezetés folyamata Az előkészítés és tervezés fázis Hány pedagógust kell értékelni, kiket lehet bevonni? Önértékelést támogató csoport létrehozása Felkészülés Intézményi „elvárások” rendszerének kidolgozása Önértékelési program elkészítése Éves terv elkészítése Tájékoztatás Megvalósítás fázis Önértékelési folyamat (Ön)Fejlesztés, követés fázis

7 Előkészítés, tervezés Vezető Önértékelést támogató munkacsoport szervezése (kik, hányan?) Munkaköri leírásban – kötött munkaidő terhére Csoportmunka tervezése - feladatkörök További erőforrás - pedagógusok - bevonása egy-egy részfeladatba Példa a bevezetési tervre

8 A munkacsoport tagok munkája Tervezés Tájékoztatás Előkészítés / felkészítés / támogatás Szervezés, bevonás (nevelőtestület tagjai) Adatgyűjtés Rögzítés Minőségbiztosítás Vezetői feladat: résztvevők és partnerek tájékoztatása, önértékelési terv, feladatleosztás, felelősségi körök meghatározása, beszámoltatás, ellenőrzés, értékelés, fejlesztési tervek elkészítése és azok év végi értékelése. Csoporttag feladat: bevonás a résztvevők és partnerek tájékoztatásába, felkészítésébe, dokumentumelemzés, kérdőívezés, óralátogatás, interjúztatás, adatrögzítés

9 Munkacsoport, munkaterv?? Nincs külön ilyen dokumentumunk! Az éves önértékelési terv részeként szerepel Éves munkatervben szerepel: A tanév legfontosabb céljai, kiemelt feladatok: 2.3 Intézményi önértékelésből adódó teendők Szakmai feladatok: 4.2. Minőségfejlesztési feladatok Intézményi kapcsolatrendszer: 6.3. Szakmai kapcsolatok

10 Tervezés, „alkotás” Belső elvárások rendszere– Úm.: 10.o. Öt éves önértékelési program – Úm.: 15.o. Éves önértékelési terv – Úm.: 16.o

11 Belső elvárások rendszere Három szinten Önértékelési standardok szempontrendszere – Úm. 19-27.o.; 40-50.o.; 58-77.o. Átvétel? Kényelmes, gyors „Ha egy intézmény elmulasztja az értelmezést, akkor az önértékelés és a tanfelügyelet során is az általános elvárások alapján történik az értékelés.” (Úm. 12.o.) Vitában a szakértők

12 „Véleményem szerint ezek a standardok jól átgondoltan, megfelelő alapossággal és részletességgel tartalmazzák az elvárt magatartást vagy eljárást. Az önértékelési kézikönyv információi alapján az intézménynek értelmeznie, adaptálnia kell (vagy inkább már lehet) a standardokban szereplő elvárásokat, és azokat saját helyzetére, intézményére értelmezheti, pontosíthatja. Véleményem szerint erre – a standardok minden igény kielégítő kidolgozottsága miatt – nem nagyon van szükség, mert a táblázatokban szereplő általános elvárások kifejezetten kidolgozottak és jól értelmezhetők. Véleményemet megerősíti az önértékelési kézikönyvek 2015. október 5-én jóváhagyott második kiadása, amely már megengedi azt is, hogy az intézmények ne részletezzék tovább, ne fogalmazzák át, ne árnyalják a standardokban meghatározott általános elvárásokat. Ebben az esetben az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet értékelési folyamata a kézikönyvben meghatározott standardok alapján folyik (ld. az önértékelési kézikönyvek második kiadásának 10. oldalán). Ha egy intézmény úgy dönt, hogy van energiája, ideje a standardokban jól meghatározott elvárásoknak a pontosítására, árnyalására, az nagyon tiszteletre méltó hozzáállásnak számít. Magam részéről úgy érzem, nem tudok érdemben pontosabb, jobb és árnyaltabb elvárásokat megfogalmazni a standardokban meghatározottaknál. Ennek szellemében fogok cselekedni.” Forrás: http://www.petroczigabor.hu/cikkek/intezmenyi-onertekeles/7_tulelesi_esely.html

13 Adaptálás, de okosan Érdekünk, hogy áttekintsük! Időigényes Elveim Ha az intézményben az általános szempont elfogadható, értelmezhető (átvétel) Ha az intézményben volt/van olyan sajátos elvárás, ami pl. alapdokumentumokban benne van, de nem jelenik meg általános szempontként (hozzáfűzés) Ha az intézményben az általános szempont árnyaltabban értelmezhető (átfogalmazás, konkretizálás, árnyalás) Nevelőtestület tájékoztatása, bevonása Például munkaanyagként Hasznos segítség (egy átdolgozott belső elvárás rendszer minta) a https://www.oktatas.hu/sajatoldal/intezmeny/dokumentumfeltolto felületen jelent meg!

14 Ötéves program Vásárolható sablonok  Legyünk kreatívak Elvárt tartalmi elemek (Úm.: 15.o. szerint) Sablon Példa, elkészült dokumentum

15 Éves önértékelési terv Vásárolható sablonok  Legyünk kreatívak Elvárt tartalmi elemek (Úm.: 16.o.) Sablon Aktuális tervezési problémák Példák, elkészült dokumentumok

16 Egyeztetés a pedagógussal, tájékoztatás Mikortól kerül sor az önértékelésre A folyamat elemei A teendői Kik irányítja, koordinálja a vele kapcsolatos adatgyűjtési feladatokat (kivel konzultálhat) Milyen dokumentumokat készítsen elő? (4) Ki látogatja az óráit (2) Ki készíti az interjút (2) Kivel készít önfejlesztési tervet Kérdőíves adatokat szolgáltató munkatársak és szülők köréről történjen egyeztetés vele is! Határidők!

17 A pedagógus felkészülése Tájékozódás Útmutató ( Ö 15 - 35. o.) Területek, módszerek, eszközök, folyamat Intézményvezető, önértékelést támogató munkacsoport tagok tájékoztatási felelőssége! Módszerek, eszközök Kérdőívek Dokumentumelemzés Interjú Óralátogatás

18 Adatgyűjtés módszereihez tartozó szempontsorok! Módszereknél megjelölt vizsgálati szempontok elemző áttekintése: Úm.: 30-35. o. illetve az 1. 2. 3. mellékletek Reflektív átgondolással Erősségek, hiányosságok vagy „fejleszthető területek” felismerése Javítási, megoldási módok

19 Tennivalók a kérdőíves méréssel Felmérésben résztvevő szülők, (tanulók), kollégák körének meghatározása – Hány fő? Tájékoztatás a feladatról, annak határidejéről Résztvevői létszám bejelölése a felületen – egyedi kódok generálása Biztosítjuk a kérdőív elérhetőségét (az egyedi kóddal) Emailben kiküldve? – hibaüzenet a linkről, hiányos Informatikai felületen online az iskolában? – egy/több gépről, Excelben, az egyedi kódot tartalmazó linkekkel Papír alapon? – rögzíteni kell! Kiküldve/ Iskolában A munkacsoport tagja rögzíti az eredményeket Pedagógus áttekinti, értékeli önmagát: kompetenciánként - erősségek, fejleszthető területek

20 További tennivalók a folyamatban Kolléga megvizsgálja adott szempontok szerint a dokumentumokat (Ö 28.), jegyzőkönyvben rögzíti dokumentumonként a tapasztalatokat. Kolléga interjútervet készít, majd lefolytatja az interjúkat (Ö 32.), majd a kérdéseket és a válaszok kivonatát jegyzőkönyvben rögzíti. Kolléga órát látogat, megbeszéli azt, a tapasztalatokat a szempontok (Ö 30.) alapján rögzíti a jegyzőkönyvben. Kolléga a kész jegyzőkönyvet rögzíti az informatikai felületen. Pedagógus értékeli az elvárások teljesülését Pedagógus önfejlesztési tervet készít, rögzíti a felületen

21 A vezető önértékelése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása (Ö 36.)

22 A folyamat módszerei Dokumentumelemzés (Ö 49.) Vezetői pályázat, PP, SZMSZ, munkatervek és beszámolók Kérdőíves felmérés (Ö 91. 4-6. mellékletek) Vezető önértékelése, munkatársak és szülők elégedettségmérése Interjúk (Ö 51.) Munkáltató, vezetőtárs, vezető

23 Egyeztetés, tájékoztatás, szervezés Mikortól kerül sor az önértékelésre A folyamat elemei Kik koordinálják a vele kapcsolatos adatgyűjtési feladatokat Ki készíti az interjút Ki elemez dokumentumokat Ki koordinálja a kérdőívezést Kérdőíves adatokat szolgáltató munkatársak és szülők köréről történjen egyeztetés Határidők!

24 Tennivalók a folyamatban Kolléga elindítja a kérdőíves felmérést (munkatársak, szülők), összesíti a válaszokat Kolléga megvizsgálja adott szempontok szerint a dokumentumokat, jegyzőkönyvben rögzíti dokumentumonként a tapasztalatokat. Kolléga interjútervet készít, majd lefolytatja az interjúkat, majd a kérdéseket és a válaszok kivonatát jegyzőkönyvben rögzíti. Kolléga a kész jegyzőkönyvet rögzíti az informatikai felületen. Vezető értékeli az elvárások teljesülését (fenntartó megjegyzéseket fűzhet az eredményekhez) Egyéni önfejlesztési terv készítése Feltöltés, fenntartó részére továbbítás

25 A támogató informatikai felület

26

27 Önfejlesztési terv Szaktanácsadói segítség Tanfelügyeleti kézikönyv: „A pedagógus, a tanfelügyeletben született értékelése alapján a már meglévő, az önértékelése után készített önfejlesztési tervét kiegészíti.” Sablon: PSZE kézikönyv - 100. o.

28 Forrás: Országos tanfelügyelet, Kézikönyv az általános iskolák számára c. kiadvány

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! bftimi@enternet.hu Blog: www.zalai-iskola.hu


Letölteni ppt "Szakmai műhelyfoglalkozás 2015. november 27. Bedőné Fatér Tímea Blog: Intézményi önértékelés - a vezető és a pedagógus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések