Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala.  2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (Földforgalmi törvény);  2013. évi CCXII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala.  2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (Földforgalmi törvény);  2013. évi CCXII."— Előadás másolata:

1 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2  2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (Földforgalmi törvény);  2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (Átmeneti törvény/Fétv.);

3  474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról;

4  47/2014. (II.26.) Korm. Rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól;

5  Földműves nyilvántartás vezetése (járási földhivatal I. fok, megyei földhivatal II. fok)  Föld tulajdonjogát érintő jogügyletek hatósági jóváhagyása (megyei földhivatal)  Föld haszonbérletét, használatát érintő jogügyletek hatósági jóváhagyása (járási földhivatal)

6  Szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése, és a jogkövetkezmények alkalmazása (járási földhivatal I. fok, megyei földhivatal II. fok)  Biztonsági okmányokkal kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzése (járási földhivatal I. fok, megyei földhivatal II. fok)

7  Földműves  Mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld  Mezőgazdasági termelőszervezet  Mezőgazdasági üzem  Mezőgazdasági üzemközpont

8  Hatálya a föld tulajdonjogának (kiadatlan részarány is) bármilyen jogcímen történő megszerzésére kiterjed, kivéve a törvényes öröklést, kisajátítást, és kárpótlást.  A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződéshez vagy átruházásnak nem minősülő tulajdonszerzéshez a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges (vannak kivételek).

9  A szerződés aláírásától számított 8 napon belül közzétételi kérelem jegyzőnek címezve;  A közzétételi kérelem kötelező melléklete 4 példány szerződés (ebből egy biztonsági okmányon);  Ha a kérelem nem az eladótól származik, megtagadás felhívás nélkül;  A kérelem vagy a szerződéspéldányok hiányossága esetén hiánypótlási felhívás (max. 5 nap);  Annak eredménytelensége esetén megtagadás és az iratok visszaküldése az eladónak;  Ha nincs hiányosság vagy pótolták, a közzétételi kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül anonimizálás és kifüggesztés;

10  A közlés kezdő napja a szerződés kifüggesztését követő nap (Ff.tv. 21.§(3));  A közzétételi kérelem a kifüggesztés napjától kezdve nem vonható vissza;

11  A kifüggesztés naptári napja;  A közlés kezdő napja: kifüggesztés+1 nap (jogszabály nem írja elő, de erősen ajánlott)  A 60 napos határidő utolsó napja és az a figyelemfelhívás, hogy ezen határnap jogvesztő;

12  Az elővásárlási jog gyakorlása a 60 nap alatt legalább t.b.e. magánokirattal, jogalappal és ranghellyel;  Hirdetmény levételének napja a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanap (nem naptári nap);  A 60 napos határidő csak munkanapon járhat le a Ptk. 8:3.§(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel;  A jegyző a 60 napos határidő utolsó napjától számított 8 napon belül iratjegyzéket készít és megküldi a megyei földhivatalnak jóváhagyás céljából;

13  A megyei földhivatal lefolytatja az előzetes vizsgálati eljárást és annak eredményeként;  Elutasítja a jóváhagyás iránti kérelmet vagy;  Továbbítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei központjának;  A NAK az állásfoglalását megküldi a jegyzői hivatalnak (Fétv. 103/A.§);  A jegyzői hivatal az állásfoglalást 3 napon belül 5 napra kifüggeszti a hirdetőtábláján;  A kifüggesztést követő 5 napon belül kifogás nyújtható be a képviselő testülethez (földhivatalt erről értesíteni kell);

14  Kifüggesztés napja: 2014. május 5. hétfő  Közlés kezdőnapja: 2014. május 6. kedd  Jogvesztő határidő: 2014. július 4. péntek  Levétel napja: 2014. július 7. hétfő (mint legközelebbi munkanap a jogvesztő határidő után)  Összesen 64 naptári nap telt el a kifüggesztés és a levétel között

15  Kifüggesztés napja: 2014. május 6. kedd  Közlés kezdőnapja: 2014. május 7. szerda  Jogvesztő határidő: 2014. július 5. szombat helyett 2014. július 7. hétfő (Ptk. 8:3.§(3))  Levétel napja: 2014. július 8. kedd (mint legközelebbi munkanap a jogvesztő határidő után)  Összesen 64 naptári nap telt el a kifüggesztés és a levétel között

16  Kifüggesztés napja: 2014. április 30. szerda  Közlés kezdőnapja: 2014. május 1. csütörtök (hiába munkaszüneti nap)  Jogvesztő határidő: 2014. június 29. vasárnap helyett 2014. június 30. hétfő (Ptk. 8:3.§(3))  Levétel napja: 2014. július 2. szerda (mint legközelebbi munkanap a közszolgálati tisztviselők július 1. napi munkaszünete miatt)  Összesen 64 naptári nap telt el a kifüggesztés és a levétel között

17  Mezőgazdasági igazgatási szerv (megyei földhivatal) hatásköre;  Az okiratok, valamint a jegyzői eljárás alaki és tartalmi vizsgálata, és az elővásárlásra jogosultak törvényi sorrendjének felállítása;  Helyi földbizottság helyett eljáró Kamara állásfoglalásának beszerzése (kifogás képviselő-testülethez);  Megtagadás vagy jóváhagyás és záradékolás;

18  A használat átengedésére kizárólag haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, és szívességi földhasználat jogcímen kerülhet sor;  A szerződés érvényességéhez a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges;  A földhasználat jogát földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg (kivéve a tanya, és bizonyos feltételek esetén erdőbirtokossági társulat, agrár oktatási intézmény, egyház);

19  Legalább egy, legfeljebb húsz gazdasági évre alapítható;  Erdő esetén legfeljebb a termelési időszak (vágás érettségi kor) lejártát követő 10. év végéig alapítható;

20  Mint adásvétel esetén az alábbi eltérésekkel:  A haszonbérbeadó nyújtja be a közzétételi kérelmet a jegyzőhöz;  Nincs szükség biztonsági okmány használatára, így három példány elegendő;  A jognyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő nem 60, hanem 15 nap, minden egyéb kifüggesztési és levételi szabály azonos;

21  Az előhaszonbérleti jog gyakorlása legalább t.b.e. magánokirattal, jogalappal és ranghellyel;  A 15 napos határidő utolsó napjától számított 8 napon belül a jegyző iratjegyzéket készít és az iratokkal együtt megküldi a járási földhivatalnak jóváhagyás céljából;  Elektronikus tájékoztató a kormányzati portálon;

22  Mezőgazdasági igazgatási szerv (járási földhivatal) hatásköre;  Az okiratok, valamint a jegyzői eljárás alaki és tartalmi vizsgálata, és az előhaszonbérletre jogosultak törvényi sorrendjének felállítása;  Megtagadás vagy jóváhagyás és záradékolás;

23  Tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalt szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni;  Csatolni kell a haszonbérlő nyilatkozatát arról, hogy a szerződések tartalmilag megegyeznek, eltérés kizárólag a tulajdonostársak személyében és tulajdoni hányadnak megfelelő területnagyságban van;  Csatolni kell a közzétételi kérelem mellett közzétételi közleményt is (2. és 3. sz. mell.);

24  Megtagadás vagy hiánypótlás az általános szabályok szerint;  Anonimizálás a szerződések helyett a közzétételi közlemény egy példányán, és kifüggesztés;  Irattovábbítás során a megszokott iratok mellett ezt a kifüggesztett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a mezőgazdasági ig. szervnek, illetve a kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs részére;

25 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala pest_m@takarnet.hu www.foldhivatal.hu


Letölteni ppt "Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala.  2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (Földforgalmi törvény);  2013. évi CCXII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések