Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a jogszabályi változásokról Bartalos Zsuzsanna irodavezető Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Iroda 2009. január-február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a jogszabályi változásokról Bartalos Zsuzsanna irodavezető Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Iroda 2009. január-február."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a jogszabályi változásokról Bartalos Zsuzsanna irodavezető Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Iroda 2009. január-február

2 Közoktatást érintő módosulások két legfontosabb területe: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény átfogó módosítása (155. számú Magyar Közlöny): 1992. évi XXXIII. törvény 2008. évi LXI. törvény 2. A közoktatási intézményekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosítása (190. számú Magyar Közlöny): 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 323/2008.(XII.29.) Kormányrendelet

3 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 2008. évi LXI. törvény

4 1. A közalkalmazotti jogviszony létesítési alapjainak változása (1. §) „1. § (2) Közalkalmazotti jogviszony „1. § (2) Közalkalmazotti jogviszony a) büntetlen előéletű, a) büntetlen előéletű, b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető. személlyel létesíthető. (3) Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez (3) Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat, a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat, b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő.” b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő.”

5 2. A pályáztatás nélküli jogviszony létesítés további esetei (20/A. §) 20/A. § (2) és a 25. § (2) bekezdés b) pontja szerint az eddigieken túl, pályázat kiírása nélkül is betölthető közalkalmazotti jogviszony, ha: a) kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, b) a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt d) egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén, vagy e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.

6 A 20/A. § (5) bekezdés szerint a korábbiakon túlmenően a pályázónak a pályázathoz csatolnia kell: a) vezetésére kiírt pályázat esetén a vezetésre, fejlesztésére vonatkozó programját, b) nyilatkozatát, hogy adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, c) további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.

7 A 20/A. § (6) bekezdés szerint eltérő rendelkezése hiányában a 23. § (2) bekezdés szerinti magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázót: - a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül, - legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, - melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő a) hatvan napon belül, vagy b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

8 A pályázati eljárásban nincs szükség bizottság létrehozására a Vhr. 5. § alapján Ha a kinevező: helyi önkormányzat, közgyűlés, fenntartó vezetője/megbízottja adja, - Az intézményvezetői megbízást; - tagintézmény vezetésére szóló igazgatói, óvodavezetői megbízást (ha az intézmény élén főigazgató áll); - többcélú intézményben az intézményegység vezetőjének megbízását.

9 A 20/A. § (7) bekezdés szerint a benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel - sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. „Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.”

10 3. A gyakornoki szabályok módosulása (22. §) (6) A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni.. A gyakornoki idő megszűnik: a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejűre történő módosításakor, vagy b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik, hogy az (1)-(3) bekezdés alapján nem lenne kötelező a gyakornoki idő kikötése. (11) Szakmai segítőnek nevezi a törvény azt a személyt, aki: a) figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, a) figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, b) segíti a gyakornoki követelmények teljesítését, b) segíti a gyakornoki követelmények teljesítését, c) félévente, illetve a szakmai segítő személyének a (9) bekezdés szerinti változása előtt írásban értékeli a gyakornok munkavégzését. c) félévente, illetve a szakmai segítő személyének a (9) bekezdés szerinti változása előtt írásban értékeli a gyakornok munkavégzését.

11 4. A magasabb vezetői, vezetői megbízás (23. §) (1) Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. (2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezető, valamint a vezető munkaköröket, illetve megbízásokat, továbbá a kinevezés, illetve a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg. (2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezető, valamint a vezető munkaköröket, illetve megbízásokat, továbbá a kinevezés, illetve a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg. A magasabb vezető munkakör betöltésére, illetőleg ilyen megbízás ellátására pályázatot kell kiírni. Kivételekre a 20/B. § irányadó. (4) A megbízás visszavonását - a közalkalmazott kérelmére - indokolni kell. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás kézbesítésétől számított három munkanapon belül, írásban kérheti. Ha a közalkalmazott a kérelmet menthető okból e határidőn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított három munkanapon belül ezt pótolhatja.

12 5. A határozott idejű jogviszony megszüntetése (27. §) 27. § (2) Ha a megszüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a közalkalmazott nem megfelelő munkavégzése vagy - nem egészségügyi okkal összefüggő - alkalmatlansága miatt került sor, a közalkalmazottat egyhavi átlagkereset illeti meg.. Ha ekkor a határozott időből még hátralévő idő egy hónapnál rövidebb, a munkáltató a hátralévő időre járó átlagkeresetet köteles megfizetni.

13 6. A felmentési szabályok változása (30. §) (1) bekezdés a) - d) pontjai változatlanok, novumként jelenik meg, hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha: e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi. Korábban: A felmentési idő ez esetben csak a jogosultság megszerzését követően kezdődhetett. Újdonság: Lehetőséget ad, hogy a felmentési idő véget érjen addigra, amikortól az előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása megkezdődhet.

14 További lényeges változások 7. A végkielégítési szabályok változása (37. §) 8. A minősítés szabályai (40. §) 9. Összeférhetetlenségi szabályok (41-43-44.§) 10. A vezetői prémiumfeladat (77/A.§ -77/C. §) 11. A vezetői felelősségi szabályok (81/A. §)

15 A Kjt., közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 323/2008.(XII.29.) Kormányrendelet

16 1. Próbaidőt érintő változások 3/A. § (1) Ha a közalkalmazotti jogviszonyt pedagógus munkakörre létesítik, nem állapítható meg próbaidő annak, akinek a)az oklevélszerzését (záróvizsgát) követő egy éven belüli alkalmazására abban a közoktatási intézményben kerül sor, amelyben pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatójaként az óvodai gyakorlati foglalkozását, illetve pedagógiai gyakorlatát részben vagy egészben teljesítette, b) határozatlan idejű kinevezésére abban az intézményben kerül sor, amelyben a felsőoktatási intézmény utolsó éves hallgatójaként határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel, óraadói megbízással foglalkoztatták, c) határozatlan idejű kinevezésére abban az intézményben kerül sor, amelyben a kinevezése előtt már határozott időre foglalkoztatták, feltéve, hogy az a)-c) pontok szerinti foglalkoztatás ideje elérte a négy hónapot.

17 3/A. § (1) Nem állapítható meg próbaidő annak a részére sem, aki magasabb vezetői megbízást kap, illetőleg magasabb vezetői munkakörre nevezik ki, ha a) legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus- munkakörre szóló kinevezése mellett b) a pedagógiai intézet alaptevékenysége szerinti munkakörben legalább tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy magasabb vezetői megbízást kap, illetőleg magasabb vezetői munkakörre nevezik ki.

18 2. Magasabb vezetői, vezetői megbízások 5. § (1) A közoktatási intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül a) magasabb vezető megbízásnak minősül: - aa) a helyi önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás, - valamint a tagintézmény vezetésére szóló igazgatói, óvodavezetői megbízás, - többcélú intézményben az intézményegység vezetőjének (igazgatójának, óvodavezetőjének, kollégiumvezetőjének) a megbízása, ab) az intézményvezető-helyettesi megbízás;

19 b) vezető megbízásnak minősül: - a tagintézmény-vezetői, - az intézményegységvezető-helyettesi, - a tagintézményvezető-helyettesi, - a tagozatvezetői, - a gyakorlati oktatás-vezetői, - a gyakorlati oktatás-vezetőhelyettesi - és gyakorlóhely-vezetői megbízás;

20 c) az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérően magasabb vezetői munkakör: ca) a központi műhely vezetői munkakör, a központi műhely vezető-helyettesi munkakör; cb) a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti intézményvezető-helyettesi munkakör; d) vezetői munkakör: a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti vezetői munkakör.

21 További lényeges változások 3. Teljesítményértékelés 8. § (1)-(2)-(3) 4. Pótlék százalékos mértékek változása 15. § (3) 5. A kiegészítő illetmény 15/A. § (1)–(6) 6. Pályáztatás 17. § (1)–(6)

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Bartalos Zsuzsanna irodavezető Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Iroda zsuzsanna.bartalos@korpi.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató a jogszabályi változásokról Bartalos Zsuzsanna irodavezető Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprém Megyei Iroda 2009. január-február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések