Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Államháztartástan: az állami bevételek és kiadások összessége, az állam gazdasági tevékenysége. Az állam gazdasági funkciói: Rendszer fenntartó funkció:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Államháztartástan: az állami bevételek és kiadások összessége, az állam gazdasági tevékenysége. Az állam gazdasági funkciói: Rendszer fenntartó funkció:"— Előadás másolata:

1 1 Államháztartástan: az állami bevételek és kiadások összessége, az állam gazdasági tevékenysége. Az állam gazdasági funkciói: Rendszer fenntartó funkció: a működési feltételek biztosítása Allokációs: közjavak biztosítása, piac működésében keletkező zavarok ellensúlyozása Disztribúciós: jövedelem elosztás, a piac okozta igazságtalan arányok miatt az elosztási viszonyok kiigazítása. Stabilizációs: érdekek összehangolása, a gazdasági növekedés viszonylag kiegyenlített legyen, az egyensúly jellemezze. A központi költségvetés bevételeit, kiadásait és azok egyenlegét 3 csoportba lehet sorolni: Elsődleges egyenleg: valódi, állami funkcióiból adódó tételeket adja GFS- rendszerű egyenleg: elsődleges egyenleg és a kamattételek összege Folyó vagy teljes egyenleg: minden tételt magába foglal. Többlet=szufficit, hiány=deficit. Deficit finanszírozása: belföldi és külföldi megtakarításból, állami vagyontárgy és devizatartalék értékesítéséből, privatizációs bevételekből, pénzteremtéssel. Pénzügypolitika: az állami pénzügyekre vonatkozó döntések, programok, irányelvek, koncepciók összessége, a gazdaságpolitika része. Célja a piackonform, a vegyes rulajdonú szociális piacgazdaság kiépítése. Eszközei direkt és indirekt eszközök, melyek lehetnek tartósak és rugalmasak. Fiskális politika: adópolitika, költségvetési politika Monetáris politika: pénzpolitika, hitelpolitika

2 2 Államháztartás alapelvei: Bruttó elszámolás (teljesség) elve Valódiság elve Részletesség elve Pénzforgalmi szemlélet Áttekinthetőség és egyenesség elve A költségvetés egy naptári évre szól Nyilvánosság elve Törvény szabályozza, hogy az alrendszer költségvetéséből ellátandó feladatokhoz ki, milyen címen járul hozza. Díj kivételével fizetési kötelezettséget, mentességet csak törvény állapíthat meg. Az államháztartási feladatokat az állam elsősorban a költségvetési szerveken keresztül látja el. Államháztartás ellenőrzése:  Állami Számvevőszék: ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, költségvetési javaslat megalapozottságát, szükségességét, cél szerűségét, zárszámadást, ellenjegyzi a hitel felvételre vonatkozó szerződéseket, ellenőrzi az önkormányzatok gazdálkodását.  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal: a kormány jóváhagyása alapján végzi vizsgálatait, elsősorban a minisztériumokat ellenőrzi.  Egyéb formák: felügyeleti szerv, adóhatóságok, külföld (EU)

3 3 Közpénzügyek területei: államháztartás alrendszerei Központi költségvetés: törvényben rögzített éves pénzügyi terv, amely tartalmazza a különböző jövedelemtulajdonosoktól elvont állami bevételek felosztását. tagolva van, tartalékokat tartalmaz, átcsoportosítási lehetőség van, pótköltségvetés készíthető. bevételei: adófizetési és adó jellegű bevételek, nem adó jellegű bevételek, egyoldalú tételek, tőke jellegű bevételek, a többi alrendszer fizetett tételei. Kiadásai: a központi költségvetési szervek kiadásai, állami felhalmozások finanszírozása, a gazdálkodó szervezetek támogatása, állami adósságszolgálat, önálló társadalombiztosítási kiadások, az önkormányzatok és társadalombiztosítási alrendszerek támogatása, egyéb kiadások. Helyi önkormányzatok: saját hatáskörben szabályozza és igazgatja a helyi közügyeket Bevételei: helyi adók, bírságok, támogatások, SZJA, kötvény kibocsátás, hitelfelvétel, stb. kiadások: szoc.intézmények működtetése, települési infrastruktúra, helyi közig. feladatok. Társadalombiztosítás: közös kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszer. Elkülönített állami pénzalapok: az egyenleget az OGY hagyja jóvá, nem végezhet vállalkozási tevékenységet, kincstári folyószámla –Központi Nukleáris Pénzügyi Alap: forrása a paksi Atomerőmű Rt befizetése, költségvetési támogatás –Munkaerőpiaci alap: forrásai a munkaadói, vállalkozói és munkavállalói járulék, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulás, egyéb. –Wesselényi Ár- és Belvízvédelmi Alap –Kutatási és Technológiai Innovációs Alap: forrásai az innovációs járulék, költségvetési és nemzetközi támogatások, önkéntes befizetések, támogatások visszatérítése Közpénzügyek irányítása: központi kormányzat, helyi hatóságok, egyéb megbízott szervek Közpénzügyek: a közfeladatok ellátása érdekében végzett pénzügyi tevékenység. Közfeladat: a közszükséglet kielégítése érdekében kifejtett tevékenység, amely lehet állami, önkormányzati, non-profit, közhasznú szervezetek.

4 4 Pénzügyi elvonások:  Adó: kényszer jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés nélküli, általános pénzbeli szolgáltatás, amelyet jogszabály alapján hajtanak be.  Vám: a termékek vagy szolgáltatások határon történő átengedéséért fizetett adó.  Lefölözés: piaci versenyképesség befolyásolására eszközölt elvonás.  Díj: meghatározott szolgáltatásért fizetett ellenérték (tandíj, vámkezelési díj)  Illeték: általában állami (nem gazdasági) szolgáltatás ellenértéke, eseti jellegű.  Járulék: későbbi kiadások fedezésére szolgál (pl.TB)  Pénzbírság: a törvények érvényesítése miatt, általában nevelő szándékkal kiszabott összeg (pl. pénzbüntetés) Adóztatás alapelvei: közteherviselés elve, megbízhatóság elve, könnyen teljesíthetőség elve, jutányosság elve. Adózási elvek: Egyenlőségi elv: vállaljon mindenki azonos áldozatot Áldozatelmélet: magasabb jövedelműek többet fizessenek (progresszív adózás) Hatékonysági elv: degresszív adó a célszerű, mert a progresszív adó a hatékony területekről allokál tőkét a kevésbé hatékonyakra Fogyasztási elv: a társadalmi össztermelésből való igénybevétel alapján fizessünk adót Viszontszolgáltatási elv: az adó az állam által biztosított szolgáltatások ellenértéke. Adóztatás általános céljai: Pénzügyi politikai célok (bevétel, adóforrás megőrzése) Speciális célok: elosztás politikai cél, növekedéspolitikai cél, ösztönzési cél, foglalkoztatáspolitikai cél, allokációs cél, egyéb.

5 5 Adóalanyiság: törvény hozza létre, alá-fölé rendeltség jellemzi, kizárólag pénzszolgáltatásra irányul, közvetlen kényszerítő eszköz nem teljesítés esetén, közvetlen ellenszolgáltatás nincs. Magánjogi alanyiság: polgárjogi jogügylet alapján jön létre, mellérendeltségi viszony, vagyoni jellegű kapcsolat, közvetlen kényszerítő eszköz nincs nem teljesítés esetén, a szolgáltatások egyenértékűek. Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társas vállalkozás, minden olyan szervezet, amelyre adókötelezettség vonatkozik. Elsődleges adóalany: akit adóköteles tevékenység folytatása miatt jelölnek ki adófizetővé Másodlagos:ha vele vagyoni kapcsolatban álló nem tesz eleget az adófizetésnek(örökös) Egyéni: magánszemély, akit az állam adófizetésre kötelez Kollektív: azon adóalanyok, akik egyetemlegesen kötelesek adót fizetni Szervezeti: szervezetek, akiket az állam adófizetésre kötelez Egyetemleges: adóalanyok, akik egyetemlegesen felelnek az adófizetésért (örökösök)

6 6 Adók rendszerezése, típusai: Adóalanyok szerint: természetes személy, jogi személy, egyéb 1.Adóviselés alapján: direkt adó (egyenes pl:SZJA,TA, vagyonadó), indirekt (közvetett adóviselő≠adófizető) 2.Adó tárgya szerint: jövedelmet terhelő (jövedelemadó, hozadéki adó), vagyont terhelő 3.Az adó felhasználása szerint: általános adó, céladó 4.Az adó mértéke szerint: lineáris (átlagadókulcs), progresszív (határadókulcs), degresszív 5.Jogosultság szerint: központi, helyi, vegyes 6.Adóztatás jellege szerint: kötelező, fakultatív 7.Adó megjelenése szerint: pénzbeli, természetbeni 8.Közgazdasági funkciója szerint: költséget befolyásoló (árbevételt alakító), nyereséget alakító, eszközállomány adóztatása, vagyon- és árumozgás, hozadék, fedezeti funkció, befolyásolási funkció, arányosítási funkció 9.Időbelisége alapján: folyamatos, egyszeri 10.Behajtás módja alapján: önadózás, levonás, kivetés, behajtás 11.Üzemgazdasági folyamat szerint: eszközök adóztatása(eszközbeszerzés, állomány, eszközhasználat adóztatása), Vállalkozói teljesítmény adóztatása(ÁFA, fogyasztási adó), vállalkozási eredmény adóztatása (TA, OA), vagyonátszállás adóztatása (örökség, ajándékozás) 12.Kötődés szerint: tulajdoni adók, forgalmi adók, fogyasztási adók, vámok 13.Az adóztatás jogi alapjai alapján: nemzetközi egyezmény, törvény, önkormányzati rendelet

7 7 Az adózás rendjéről (Art. 2003.CXII) Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. Adott területen egységes normák alkalmazása minden adónemre. A törvény hatálya: 1.Területi: MK területén székhellyel, telephellyel rendelkező vagy gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, lakóhellyel rendelkező magánszemély, vagyonnal rendelkező vagy bevételt elérő magánszemély, jogi személy, és egyéb szervezet, közigazgatási eljárásban résztvevő személy Vámszabad területre, ha törvény másként nem rendelkezik EU tagállamban illetőséggel nem bíró adózóra, ha APEH-hoz elektronikus úton bejelentkezik 2.Személyi: –Adózó: akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, költségvetési támogatási igényét törvény írja elő. –Adóhatóságok: APEH, VPOP, önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal Az adóhatóság feladatai: megállapít, nyilvántart, beszed, végrehajt, kiutal, ellenőriz Adózó jogosultsága: irat-betekintési jog, önellenőrzési jog, hatóság előtti képviselet Adókötelezettség: bejelentés, nyilatkozattétel, adó megállapítás, bevallás, adó és előleg fizetés, bizonylat kiállítás, megőrzés, nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás, adólevonás, adóbeszedés.

8 8 Nyilvántartásba vétel: adószám, adóazonosító jel, közösségi adószám. Bejelentési kötelezettség: állami vagy önkormányzati adóhatóság felé, nyomtatványban, írásban, a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül. (változás 15 nap) Adó megállapítás: Önadózás: (adózó) megállapítás, bevallás, befizetés, igénylés Adólevonás: (kifizető, munkáltató) Adóbeszedés (adóbeszedésre kötelezett) Kivetés (VPOP), kiszabás (illetékhivatal), adóhatósági adó megállapítás, utólagos adó megállapítás (APEH), feltételes adó megállapítás (PM) Adóbevallási időpontok: Havi, évközi bevallások: követő hó 20-ig, negyedévet követő hó 20-ig. elektronikus úton kell bevallást készíteni, ha az adóévet megelőző második naptári évben az áfa, fogyasztási adó, jövedéki adó, levont SZJA, ≥ 10M Ft havonta, 4M Ft negyedévente, ha áfájának pozitív előjelű összege ≥1M Ft havonta, ha összesített előjel független összege ≤ 250e Ft évente, minden más esetben negyedévente. Éves adóbevallás: ha havi vagy évközi adóbevallásra nem kötelezett, február 15-ig állami adóhatósághoz, önkormányzati adóhatósághoz magánszemélynek márc. 20-ig, kifizetőnek febr.15-ig.

9 9 Adófizetés, támogatás esedékessége: SZJA: előleg-munkáltató, kifizető követő hó 12-ig, átalányadó, egyéb negyedévet követő hó 12-ig, adó-munkáltató a levonást kifizető követő hó 12-ig, magánszemély május 20-ig EVA: előleg-negyedévet követő hó 12-ig, adó-egyéni vállalkozó febr.15-ig,egyéb máj.31-ig ÁFA: havi bevallásnál tárgyhót követő hó 20-ig, negyedévi bevallásnál negyedévet követő 20-ig, éves bevallásnál febr.15-ig. TA: előleg-ha az adó >5M Ft havonta 20-ig, egyébként negyedévet követő 20-ig, adó- rendezés május 31-ig, megszűnés, átalakulásnál átalakulás időpontja. Osztalék: előleg levonást követő hó 12-ig, adó követő év május 31-től Eü, nyugdíj, tb, baleseti járulék: munkáltató, kifizető tárgyhót követő 12-ig Játékadó, kereskedelmi adó: tárgyhót követő 20-ig Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás: előleg negyedévet követő hó 20-ig, adó követő év február 15-ig Külön fel nem sorolt befizetések: előleg tárgyhó 28-ig, adó tárgyhót követő 20-ig Helyi adók: márc.15.,szept.15.,kommunális iparűzési adó várható éves adóra kiegészíteni dec.20-ig kell, adó május 31-ig Termőföld bérbeadás: tárgyhót követő 12-ig Külföldi személytől levont adót a belföldi személy:a kifizetést követő hó 12-ig Munkavállalói járulék: tárgyhót követő 20-ig Munkaadói járulék: tárgyhót követő 20-ig Szakképzési hozzájárulás: követő év február 15-ig Nemzeti kulturális járulék: negyedévet követő hó 20-ig Jövedéki adó: előleg tárgyhó 28-ig, adó követő hó 20-ig Költségvetési támogatások:követő hó 20-tól Nem áfa alany visszaigénylése a bevételt követő hó utolsó napján esedékes.

10 10 Adóigazgatási eljárás Ellenőrzés: –Önellenőrzés: tárgyévet érintő(későn érkezett számla),megelőző éveket érintő(éves zárás után hibás adószámítás) Feltétele: helyesbítés min.1e Ft,kv:helyi adó,SZJA, eü.h. 100 Ft. Feladat: új analítika, önellenőrzési jegyzőkönyv és nyilvántartás, öei pótlék számítás, nyomtatvány kitöltése, benyújtása, pénzügyi rendezés. –Adóellenőrzés: bevallások utólagos vizsgálata, állami garancia beváltása, adókötelezettség teljesítésére (nyilvántartás is) és adatgyűjtésre irányul. határidők: 30nap (90nappal hosszabbítható), felszámolásnál 1 év, áfa ellenőrzés 45. ellenőrzés folyamata: kiértesítés, átvizsgálás, zárás, jegyzőkönyv. ismételt ellenőrzés: a korábbi ellenőrzés végrehajtását vizsgálja, adózó kérelmére, ha új adat merült fel, felül ellenőrzés(felettes szerv kérésére, új adat merült fel) jogkövetkezmények: késedelmi pótlék (jegybanki alapkamatx2/365), önellenőrzési pótlék (késp. 50%-a, ism.ell.-nél 75%-a, max.ezer Ft), adóbírság (adóhiány 50%-a), mulasztási bírság, késedelmes, hibás teljesítéskor (msz: 100e Ft, más 200e Ft) Hatósági eljárás: hivatalból vagy adózó kérelmére indul, adóalap, adó, támogatási jogosultság, adó visszatérítés, stb megállapítására irányul. Adóhatóság határozatot hoz. (fizetési meghagyás, fizetési értesítés) ellene kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemmel élhet. VPOP határozattal állapítja meg (kivetés) termékimport adót, regisztrációs adót, adómentesek áfáját. Határozattal állapítja meg az adóhatóság az adókülönbözetet. Soron kívüli adó meghatározása halál, kivándorlás, vita esetén, nem belföldi külf.-re távozásakor. Fizetési halasztás, részletfizetés kérhető, kérelemre bírság, illetéktartozás és pótléktartozás mérsékelhető. Határozat ellen 15 napon belül lehet fellebbezni. Felügyeleti intézkedés a felettes hatóság vagy a PM kérelme indítható, ha jogsértés lehetősége áll fenn, végzést megváltoztathatja, megsemmisítheti, új eljárás lefolytatását kezdeményezheti.

11 11 Végrehajtási eljárás: eljáró az elsőfokú adóhatóság, köztartozás jogosultjának megkeresése alapján. Fizetési felszólítás eredménytelensége után indul. Biztosítási intézkedés elrendelhető, ha a követelés kiegyenlítése veszélyben forog, pénzkövetelés biztosítása, dolog zárlata. Végrehajtás történhet munkabérre, bankszámlára, ingó és ingatlan vagyontárgyra. A tudomásra jutást követő 8 napon belül végrehajtási kifogásnak van helye, 6 hónap után nincs. Halasztó hatálya van. A felettes hatóság 15 napon belül helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti. Eljárás szünetelhet, ha nincs jogerős döntés, részletfizetésnél, stb. a végrehajtás költsége az adózót terheli. (,in.5000 Ft) Elévülés: az adó megállapításához való jog a bevallás évének utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Jellemző büntetőjogi következmények: közokirat hamisítás (3) magánokirat hamisítás (1), számviteli fegyelem megsértése (2), adócsalás (2), hűtlen kezelés, stb. Jogorvoslat: –A hat. Saját hatáskörben történő módosítsa (jogszabálysértés) –Fellebbezés: (ahol a határozatot hozták) sz adózó kérelmére a határozatot felülvizsgálják. –I. fokon visszavonja, módosítja, 8 napon belül felettes szervhez felterjeszti –II. fokon felettse helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti – új eljárás I.fokon Bírósági felülvizsgálat: feltétele minden más fellebbezési lehetőséget kimerített, jogszabály sértésre kell hivatkozni, 30napon belül lehet kérni. Bíróság elutasítja, hatályon kívül helyezi, új eljárásra kötelezheti az adóhatóságot, módosítja a határozatot. perújítási vagy felülvizsgálati kérelem.

12 12 Társadalombiztosítás: (1997.LXXXI.tv.) Alanya: munkaviszony, szövetkezeti tag, munkanélküli, ügyvédi közjegyzői iroda tagja, segítő családtag, megbízási jogviszony, egyéni vállalkozó, ha nem kiegészítő tevékenységű, társas vállalkozó, gazdasági társaságban ha ténylegesen és személyesen közreműködik. Alapelvek: kockázatközösség, a pénzbeli ellátás és a nyugellátás összege a járulékfizetéssel arányos, egységes nyilvántartási rendszer, fedezete a járulékok és hozzájárulások, az állam a fedezetet akkor is biztosítja, ha a kiadások meghaladják a bevételeket. Alapok: nettó módon kapcsolódnak a központi költségvetéshez, évközi finanszírozáshoz a költségvetés a kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt. nyugdíjbiztosítási alap, egészségbiztosítási alap Kiadások: (szolgáltatások) betegségi, anyasági ellátások, baleseti ellátások, nyugdíjellátás Bevételek: –Járulékok: munkáltatói 29%: nyugdíj 18%, Eü 11%, baleseti 5%, munkavállaló nyugdíj 8,5%(0,5+8%), Eü 4%, Eü-i hozzájárulás tételesen:1950 Ft/fő/hó, %-os: 4/11/20/25% –Szankciók (pótlékok, bírságok) –Központi költségvetésből –Kamatbevételek, hozadékok –egyéb

13 13 Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások: 1.Kötelező ellátások Egészségügyi szolgáltatások: igénybevétel TAJ számmal ─Térítésmentesen: megelőzést szolgáló vizsgálat, gyógykezelés céljából végzett ellátások, járó és fekvő beteg szakellátás, szülészet, orvosi rehabilitáció, betegszállítás ─Térítéses árhoz nyújtott szolgáltatással: gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás, utazási költségtérítés részleges térítés mellett: 18 év alatti fogszabályzás, fogmegtartó ellátás, fogpótlás, szanatóriumi ellátás, egyes beutaló nélküli ellátás Pénzbeli ellátások ─Terhességi gyermekágyi segély: 168 nap, jogosult aki a szülést megelőző 2 éven belül biztosított volt, a napi átlagkereset 70 %-a ─Gyed: a tgys lejáratát követően a gyerek 2 éves koráig, a napi naptári jövedelem 70 %-a, max.87500, feltétel 180 napi és fennálló biztosítás ─Táppénz: biztosítás tartama alatt, vagy megszűnését követő 3 napon belül, max.1 évre vagy megszűnéskor 90 napra, beteg gyerekre 1-3 évesig 84 nap, 3-6 évesig 42 nap, 6-12 évesig 14 nap, mértéke 2 évi biztosítási időnél a napi átlagkereset 70 %-a, 2 évnél rövidebb biztosításnál 60%-a Baleseti ellátások: üzemi baleset (munka közben vagy munkába járás során) és foglalkoztatási betegség esetén jár. Részei: baleseti eü. szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék

14 14 2.Nyugdíj szolgáltatások Saját jogú: ─Öregségi: a biztosított haláláig, 2009.01.01. előtt: teljes nyugdíj (62 év+20 év szolgidő) résznyugdíj (adott nykorhatár+15 év szolgidő) előrehozott (38 év+szolgidő-kedvezmények), csökkentett összegű. Utána: teljes nyugdíj (62 év +20év szolgidő) ─Rokkantsági: a rokkantság időtartama, min. 67% egészségromlás, mértéke függ a szolgidőtől és a rokkantsági csoporttól (átlagkereset III=37,5%, II=42,5%, I=47,5% ─Baleseti rokkantsági Hozzátartozói: ─Özvegyi: ideiglenesen (1 év), állandó (haláláig), ha nincs saját nyugdíja az elhunyt nyugdíjának 55%-a, ha van sajátja 30%, az elhalálozott házastársa ─Árvaellátás: nyugdíjas vagy szolgálati idővel rendelkező elhalálozott gyermeke (mostoha is), 16 éves koráig vagy továbbtanulásnál max25 éves korig, az elhalt nyugdíjának 30 %-a, ha teljesen árva, szülője elhagyta, rokkant akkor az elhalt nyugdíjának 60 %-a ─Szülői nyugdíj: eltartott 65 éves, vagy rokkant szülő az elhalálozott gyermeke után, ha az nyugdíjas volt, vagy a szolgálati idővel rendelkezett, a rokkantság tartamára vagy haláláig, mértéke=özvegyi, több jogosult esetén meg kell osztani a mértékét ─Baleseti hozzátartozói ellátás 2. Pillér: magánnyugdíj 3. pillér: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak

15 15 3.Családtámogatási ellátások: Családi pótlék: 1gy-11eFt, 2gy-12e Ft, (max.23 éves korig) Anyasági támogatás: szülést követő 180 napon, min. örnyd 225%-a (25800) Gyed: Gyermekgondozási támogatás: min.örnyd 100%-a, (iker 200%-a) –GYES: gyermekgondozási segély, 3 éves korig –GYET: gyermeknevelési támogatás, 3 vagy több kiskorú gyermek EHO: célja egészségügyi szolgáltatásra jogosultak ellátására és eü szolgáltatás fedezetének kiegészítésére az arányos közteherviselés elve alapján adó jellegű fizetési kötelezettség. Százalékos mértékű: azon összeg, amely nem képez a tb szabályok szerint járulékalapot, az alapját képező jövedelem 11%-a, alanya: kifizető, magánszemély Tételes: alapja egyénenként, mértéke 1950Ft/hó/fő Magánszemély által fizetett 4% eho, külön adózó jövedelmek után (vállalkozásból kivont jövedelem, ép kölcsönzésből származó jövedelem, osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségből származó jövedelem, ingatlan bérbeadásából származó 1 M Ft feletti jövedelem)

16 16 Személyi jövedelemadó: (2005.CXIX.) személyi jellegű, általános, progresszív, több csatornán kedvezményez, összes jövedelem utáni teherviselés. Hatálya kiterjed a magánszemélyre, jövedelmére és ezzel összefüggő adókötelezettségre, kifizetőre. Adóalany: belföldi illetőségű magánszemély (állampolgárság, lakóhely ill. szokásos tartózkodási hely 183 nap, állandó lakhely, létérdekek központja) – teljes körű adókötelezettség Külföldi illetőségű magánszemély – korlátozott adókötelezettség (belföldi jövedelemre) Kötelezettségei: bejelentési, nyilatkozattételi, vagyonnyilatkozat tételi, adóalap és adó megállapítási, bevallási, adóelőleg és adó fizetési, nyilvántartás vezetési bizonylat kiállítási és megőrzési, adatszolgáltatási. Adókötelezettség keletkezése bevételszerző tevékenység megkezdése, jogviszony keletkezésének napja, megszűnése halállal, tevékenység megszűnésével, kitelepüléskor. Adó megállapításának módja: 1.Önadózás: adóévenként, a jövedelmet és az adót megállapítja, az adót bevallja, befizeti, nyilvántartásokat vezet, összevont adóalapot képez, sávosa adózik. 2.Adóhatósági adó megállapítása: adóhatóság állapítja meg, ha a magánszemély nyilatkozatot tesz, ha az adóévben kizárólag munkáltatótól, kifizetőtől származó bevétele volt. (nem teheti meg pl:egyéni vállalkozó) 3.Egyszerűsített nyilatkozat: mezőgazdasági őstermelő, ha bevétele 600e-4000e Ft, és min. a bevétel 20%-át kitevő költségelszámolással rendelkezik.

17 17 Jövedelem: adott évben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, ill. költségekkel csökkentett része, vagy meghatározott hányada. Bevétel: magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, dolog, pénz, ép, igénybevett szolgáltatás, elengedett tartozás. A teljes bevétel jövedelem: nem önálló tevékenység, munkanélküli járadék, kisösszegű kifizetések, kamatjövedelem, kifizetőtől albérleti és lakásbérleti díj, gyes, ösztöndíj, egyéni vállalkozói kivét, osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozói osztalékalap, stb. Adóalapba nem tartozó, ill. költségnek nem számító tételek: véglegesen:nyugdíj, kapott kölcsön, hitel, visszatérített adó, fizetett tagdíj, kifizetőtől utólagos elszámolásra kapott összeg, stb, ideiglenesen: privatizációs lízing alapján szerzett részvény, üzletrész. Adómentes bevétel: szociális és más juttatások (segély, családi pótlék), lakással kapcsolatos juttatások (támogatások), a közcélú juttatások (alapítványtól kapott), egyes tevékenységekhez kapcsolódóan (ösztöndíj), költségtérítés jellegű (albérleti díj), károk megtérülése, kockázatok viselése (elemi kár), egyéb indokkal (örökség), természetbeni juttatások (üdülési csekk, kis értékű, iskolakezdési támogatás, utazási bérlet) Költség: a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő naptári évben ténylegesen kifizetett igazolt kiadás. Nem számít költségnek családi szükségletre, hitelre visszafizetett összeg, közcélú adomány, tagdíj, biztosítási díj. Költségtérítés: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatban: tételes számla bizonylattal. Önálló tevékenységgel kapcsolatban: a törvény vagy kormányrendelet szerinti mérték igazolás nélkül elszámolható.

18 18 Személygépkocsi használat elszámolási szabályai: 1.Hivatali szgk  Magáncélú használat: adóköteles juttatás, nem kell nyilvántartást vzetni, cégautó adó (3-112e Ft), Msz megtéríti a költségeket.  Üzemanyag megtakarítás 2.Saját szgk:  Hivatali használat: ─Üzemanyag költség: alapja az útnyilvántartás teljes km, üzemanyag fogyasztási norma APEH üzemanyag ár vagy számlával igazolt ár alapján. ─Fenntartási, javítási költség: 9 ft/km vagy számlával igazolva (écs is elszámolható) ─Úthasználati díj: 50%átalány vagy hivatali célú utakra arányosítva (számlával)  Munkába járás: max.9 Ft/km

19 19 Jövedelem meghatározási módok: 1.Összevonandó Önálló: minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély a tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel megszerez. Jellemző bevételek: értékesített termék, áru, szolgáltatás, tárgyi eszköz ellenértéke, előleg, kapott kamat, kötbér, bírság, büntetés, felvett támogatás, mezőgazdasági őstermelő kapott kártérítése, biztosítási szolgáltatás. elszámolható költségek: bér, közteher, baleseti kártérítés, szavatossági, jótállási költség, hitelkamat, munkaruha, védőruha, hivatali, üzleti utazás, adók, illetékek, tervrajz, lízingdíj, bérleti díj, stb. Nem önálló: munkaviszonyból származó képviselői díj, társas vállalkozásból származó jövedelem személyes közreműködésért, segítő családtag, választott tisztségviselő Egyéb: minden olyan bevétel igazolt kiadással csökkentett része, amelyre más adókötelezettséget a tv. Nem ír elő. Adóterhet nem viselő járandóság ÖV Adó meghatározása: Összevontan adózó jövedelmek adóalapja Adó – 1.550.000-ig 18 %, feletti részre 36% =Számított adó Adót csökkentő tételek: külföldön megfizetett adó, adóterhet nem viselő járandóságokra jutó adó, szociális gondozó, és leleki segélyszolgálat együtt max.120e Ft Adójóváírás: bér 18%-a, max.9000 Ft/hó, jöv.határ 1,5 M Ft, 2,1M-ig a feletti rész 18%-ával, kiegészítő jóváírás: 2340 Ft/hó, 1M-1561e között 1M feletti rész 5%-ával = (jövedelem-50e)xhóx0,18 Összevont adóalap adója

20 20 Egyéni vállalkozó átalányadózása: Adóalap a bevétel 60/75%-a, meghatározott tevékenység esetén 20/25%, kizárólag kiskereskedelmi tevékenység 13/17%-a, kiskereskedelmi tevékenységből kizárólag élelmiszer jellegű vegyes üzlet bevételének 7/9%-a, mg kistermelő 15%. Adómérték 1550e Ft-ig 18%, felette 36%. Tételes átalányadózás: fizető vendéglátó tevékenység, mértéke 32e Ft/szoba, tulajdonban vagy haszonélvezetben levő lakás vagy üdülő, számlaadási, nyugtaadási, bizonylat- megőrzési kötelezettség, adófizetés negyedévet követő hó 12-ig. Szellemi tevékenység jövedelme: tételes költségelszámolás vagy diktált költségátalány (10%), összevonandó jövedelmek utáni adózás, adókedvezmény 25% (max.50e Ft) Mezőgazdasági őstermelő: 600e Ft alatt nincs jövedelem, ha a bevétel<7M Ft,átalányadó. Adóalap adóját csökkentő adókedvezmények: TB-nek, nyugdíjpénztárnak fizetett díj (17330Ft/nap), illetve tagdíj 25 %-a, magánnyugdíj pénztárba fizetett 30%-a Felsőfokú intézmény tandíjának, felnőttképzés 30 %-a, max 60eFt, számítógépre fordított összeg 50 %-a, max 60e Ft Lakáscélú hitel 40%-a, max120e Ft Súlyosan fogyatékos magánszemély, havi minbér 5%/hó Családi kedvezmény, min.3 gyerek, 4000Ft/hó/gyerek Életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás 20%-a+díjnövekedés10%-al növelve Szellemi tevékenység: 25%, max50e Ft, mgi őstermelő jöv.adója+könyvelői díjkedvezmény együttesen max.100e Ft

21 21 2.Külön adózó jövedelmek a)Vállalkozói jövedelem Vállalkozó SZJA átalányadó b)Vagyonátruházás Ingó vagyon: bevétel csökkentve a tételes ráfordításokkal vagy a bevétel 75%- ával, adó mértéke 25%/tulajdonos. (adókedvezmény ma.50e Ft) Ingatlan: ua, mint ingónál, a számított jövedelem a szerzést követő 6. évtől csökkenthető 10-10%-al, 15. évtől adómentes Tartás, életjáradék: tartás(ell nélkülinél 44%, ellenszolg: forgalmi ért-költségek 25%) életjáradék(ell nélkülinél 35%, pénzbelinél egésze jöv. 25%) c)Tőkejövedelmek Kamat: bevétel egésze jövedelem, adókulcsa 0% Osztalékból:(25%,feletti rész 35 %,(saját tőke-ért.Tartalék)xtul.hányadx 0,3) Árfolyamnyereségből: (=bev-megszerzésre fordított érték-költségek, ak:25%), d)Természetbeni juttatások és más engedmények: természetbeni juttatás adómentes, üzleti ajándék, reprezentáció adóalapja bruttó ár, ak:44%, e)Vegyes jövedelmek: önálló tevékenységből származó 15eFt alatti, kisösszegű, ingatlan bérbeadás, nyeremény, prémium, lízing, ép, társasház, üdülő jövedelme. Adóalap a teljes összeg, ak:38%.

22 22 Vállalkozói személyi jövedelemadó: I.Bevétel II.Bevételt növelő(korábban igénybevett tartós adomány kedvezménye, ha nem teljesít) csökkentő tételek: helyi iparűzési adó 100%-a, munkanélküli, börtönviselt, szakmunkás tanuló foglalkoztatásakor TB 100%-a, K+F költsége, kisvállalkozói kedvezmény: az adóévi beruházás összege, átl. állományi létszámnövekedés I.Költség II.Számított jövedelem (I±II-III) III.Előző évekre elhatárolás IV.Külföldön adóztatható jövedelem, ha van nemzetközi szerződés V.Vállalkozói adóalap (IV-V-VI) VI.SZJA – 5M Ft-ig 10%, felette 16% VII.Külföldi jövedelem adójának 90 %-a, max átlagkulccsal számított adó VIII.Kisvállalkozói adókedvezmény, hitelkamat 40%-áig, max SZJA 70%-a IX.Fizetendő vállalkozói SZJA (VIII-IX-X) X.Adózás utáni váll. Jövedelem (IV-XI+kisvállalkozói kedvezmény (II)) XI.Osztalék alap növelő XII.Osztalék alap csökkentő XIII.Vállalkozói osztalék alap (XII+XIII-XIV) XIV.Vállalkozói osztalékalap adója, a vállalkozói kivét 30 %-áig 25%, maradékra 35%

23 23 Adóelőleg számítás: I.Bérből számított éves jövedelem II.Adó számítása: 1550e Ft-ig 18%, felette 36% III.1 hónapra jutó adó (:12) IV.Adójóváírás, adókedvezmény levonása V.= fizetendő előleg I.Munkaviszonyból származó nem rendszeres jövedelem (prémium, albérleti díj, jutalom, forgalmi juttatás, üdülési hozzájárulás) II.Előző havi rendszeres jövedelem után számított éves adóalap+nem rendszeres jövedelem = éves adóalap III.Számított adó IV.- csak rendszeres jövedelemre alapján számított levonandó adó V.=nem rendszeres jövedelemre jutó adóelőleg VI.- adójóváírás, adókedvezmény VII.=nem rendszeres jövedelemből levonandó adóelőleg

24 24 Rendszeres jövedelem adóterhet nem viselő járandóság mellett: I.Adóterhet nem viselő járandóság+rendszeres jövedelem=éves adóalap II.Éves adó - adóterhet nem viselő járandóságra jutó adó III.- adójóváírás bér után, adókedvezmények IV.= rendszeres jövedelemre jutó adóelőleg Munkaviszonyból származó nem rendszeres jöv. adóterhet nem viselő járandóság mellett: I.(Előző havi rendszeres jövedelem + adóterhet nem viselő járandóság)x12 II.+ nem rendszeres jövedelem = éves adóalap III.Számított éves adó IV.- rendszeres jövedelem + adóterhet nem viselő járandóságra jutó adó V.= nem rendszeres jövedelemből levonandó adóelőleg Nyilvántartás: Alapnyilvántartás: (egyéni váll.,mgi őstermelő) naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás, értékelési betétlap Kiegészítő nyilvántartás: vevők tartozásai, szállítók követelései, tárgyi eszköz nyilvántartó lap, beruházás és felújítás költségnyilvántartás, ép jogok nyilvántartása, munkabér és más jellegű kifizetések nyilvántartási lap, útnyilvántartás, hitel nyilvántartás, egyéb követelések nyilvántartása, selejtezés, leltár, alkalmi foglalkoztatás nyilvántartása, alvállalkozói nyilvántartás, szigorú számadású nyomtatvány.

25 25 Egyszerűsített vállalkozói adó: EVA (2002.XLIII.tv.) Jellemzői: Keverék tv.: kiváltja a társasági, osztalék, áfa, cégautó, váll. SZJA átalányadót, a törvény hatálya kiterjed a szakképzési hozzájárulással összefüggő köt-re is. Komplex: egy helyen szabályoz anyagi, eljárásjogi kérdéseket. Központi költségvetés bevétele APEH hatásköre. Adóalanyiság feltétele: 1.Belépéskor: egyéni vállalkozó, Kkt, Bt, Kft, Szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, ügyvédi és közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, végrehajtói iroda. feltételek: nincs adótartozása, nem volt mulasztási bírsága számlaadás ismételt elmulasztása miatt, nem volt kötelezett az áfa különleges eljárásaira, nem volt felszámolás, végelszámolás alatt, nem értékesített fordított adózás alá eső hulladékot, adóévben nem folytat jövedéki adós, közvetett képviselői tev.-t, várható bruttó ÁB ≤ 25M Ft, belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik. Továbbá egyéni vállalkozó esetében folyamatos tevékenység, vállalkozói bevételt számolt el, Gt-nél változatlan formában, tagjai magánszemélyek, új tag nem szerzett 50%-ot meghaladó tulajdonrészt, SZT alapján árbevételt számolt el. 2.Működéskor:évente bejelentkezik, bevételi értékhatárt nem lépi túl, megfelel a feltételeknek, mulasztási bírsága nincs, vállalkozói jogállása nem szűnik meg.

26 26 Adóalap: adóévben szerzett összes bevétel + TA szerint kapcsolt vállalkozásból kapott bevétel + szolgáltatás import + kapott előleg –visszafizetett elszámolt előleg – adóévben megszerzett olyan bevétel, amit előző évben megszerzettnek kellett tekinteni + megszűnésnél a készlet – olyan bevétel, amit a kettős könyvvitelre való áttérés miatt számolt el az adóalany – az EVA alap csökkenthető azzal a bevétellel, melyre már más adót megállapított ± csökkentő (aktív időbeli elhatárolás, elsz.vevőkkel szembeni követelés) és növelő tételek (passzív időbeli, vissza nem térítendő támogatás) – káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel + megszűnéskor ki nem egyenlített számla összege = adóalap Adómérték: pozitív adóalap 15 %-a. Kilépés: önkéntesen vagy kötelezően, ha nem felel meg a feltételnek. A következő 4 évben nem választhatja az EVA-t, előzetes ÁFA nem igényelhető vissza, EVA időszakra nem keletkezi áfa kötelezettség (utólag sem), EVA időszaki áfa nem igényelhető vissza később sem, következő adóévre az átalányadó választható (SZJA), az adóévet követő első napon vagyonleltárt kell készíteni. 1 évig nem fizet TA előleget, EVA-ból történő visszatéréskor Kkt és Bt nyitómérleget készít, könyvvizsgálóval ellenjegyeztetni kell. EKHO: (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) hatálya kiterjed a törvényben meghatározott tevékenységet munkaviszonyban, vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján folytató magánszemélyre és munkáltatóra, kifizetőre. Alanya csak magánszemély lehet. Adóalap a nettó (áfa nélküli) bevétel, bevételi határ évi 25 M Ft, adó,érték a magánszemélynél 15%, kifizetőnél a kifizetett összeg után 20%+EHO.

27 27 Vagyonadók: tárgyiasult jövedelmek adóztatását szolgálják, 1.Gépjárműadó: Belföldi gépjármű adója: alanya üzembenntartó, tulajdonos, üzemeltető. Adókötelezettség a forgalomba helyezést követő hó 1-én vagy ideiglenes rendszámtábla esetén a kiadás napján keletkezik. Megszűnik a forgalomból történő kivonáskor, kérelemre szünetel, ha jogellenesen kikerül az adóalany birtokából. ─Adó mértéke: 100 kg-onként 1200 Ft, E-s rendszámtáblánál 8e és 40e Ft, P rendszámtábla 20e Ft/hó. Adó alapja az önsúly, tehergépjárműnél önsúly+a raksúly 50%-a. adó meghatározás módja kivetés. ─Adómentes: költségvetési szerv, egyház, BV, helyi és helyközi tömegközlekedés, NATO, nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján. ─Adókedvezmény lehet 20-30-50% és kombinált. Külföldön nyilvántartott gépjárművek adója: nem terjed ki a személyszállító gépjárművekre és az EU tagállamiban nyilvántartott gépjárművekre. Önadózási forma, az adó mértéke tételesen átalányként van meghatározva. 2.Luxusadó: (2005.CXX) a MK területén lévő ingatlan 100M Ft feletti értéke. (0,5%) önkormányzati bevétel.

28 28 Társasági Adó: (2005.LI.) Adókötelezettség: korlátozott vagy korlátlan. (teljes körű) Alanya: belföldi illetőségű GT, egyesülés, ERt, előtársaság, szövetkezet, közhasznú társaság, vizitársulat, ügyvédi iroda, köztestület, egyház, alapítvány, külföldi személy, gha üzletvezetés székhelye belföld, vagy belföldi telephellyel rendelkezik. nem terhed ki: műsorszolgáltatókra, MNB, BV, felszámolási eljárás alatt állók, EVA alany. Adó alapja: 1.Kettős könyvvitel: AEE:± üzemi tevékenység eredménye ± pü.műv.eredménye ± rendkívüli eredmény a csökkentő és növelő tételekkel módosítva 2.Egyszeres könyvvitel: AEE: +adóköteles bevétel – termelési kezelési költség - egyéb ráfordítás ± vásárolt készlet változás – SZT szerinti écs leírás a csökkentő és növelő tételekkel módosítva. A vállalkozás érdekében felmerülő költségek: magánszemélynek juttatott segély, reprezentáció üzleti ajándék, személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg és járuléka, köztestületi érdekképviseleti tagdíj. Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek: értékkel nyilvántartott TE könyv szerinti értéke, hiányzó eszköz könyv szerinti értéke, személyenként (áfa nélkül) évi 200e Ft-ot meghaladó szolgáltatás ellenértéke, bíróság előtt nem érvényesíthető, az elévült követelés miatt elszámolt ráfordítás.

29 29 SZT és TA szerinti écs: immateriális javak, tenyészállat, kutatásban kisérleti fejlesztésben használt TE, 200e Ft alatti és 33%-os norma alá sorolt gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében, kis értékű eszköz (100e Ft) TA szerinti écs: (csak!) első ízben üzembe helyezett gép után évi 30% écs számolható el, terven felüli écs (ha a megrongálódás elháríthatatlan okból történt), hátrányos kistérségben történő üzembe helyezés. Adóalap növelő tételek: Átlagos állományi létszám csökkenés x bázisév min.bérx1,2 Beruházás adóalap csökkenésként elszámolt összege 2x, ha nem helyezi üzembe 4 évig Megelőző évben adóalap csökkentőként elszámolt tartós adomány, ha a feltételek nem teljesültek, adott támogatás. Eredmény terhére elszámolt écs, terven felüli écs Nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek, ráfordítások Bírság, büntetés (kv:önellenőrzési pótlék), adóévben követelésre elszámolt értékvesztés Kötelezettség, ami alapján kamatfizetés történik (kv: hitelintézeti) Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés Ellenőrzés, önellenőrzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként, bevétel csökkenéseként elszámolt összeg.

30 30 Adóalap csökkentő tételek: Elhatárolt veszteségből adóévben elszámolt összeg Céltartalék bevételként elszámolt része, környezetvédelmi céltartalék, fejlesztési tartalékként az eredménytartalékból a lekötött tartalékba átvezetett összeg Kapott osztalék (bevételként elszámolt) Terven felüli écs adóévben visszaírt összege, écs leírás Szakmunkásképzés tanulószerződéssel min.bér 24%-a/fő/hó, iskolával kötött megállapodás alapján 12%-a/fő/hó Munkanélküli, börtönviselt foglalkoztatása után max.12hónapig a befizetett tb Kapott támogatás miatt adóévben elszámolt bevétel Visszavásárolt saját üzletrész Jogdíjbevétel 50%-a Követelésre visszaírt értékvesztés Alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés költsége, szabadalom, mintaoltalom költségei Adóévi beruházás összege a kis és középvállalkozásoknál (ma. AEE vagy 30M Ft) Mikrovállalkozásoknál az átlagos állományi létszámnövekedés és a min.bér szorzata Ellenőrzés, önellenőrzés során megállapított bevételként elszámolt összeg 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazása során a munkabér, de max. min.bér

31 31 Adómérték: a pozitív adóalap 16 %-a. (poz.adóalap≤5M Ft, 10%) Nem kell társasági adót fizetni: (alanyi mentesség) közhasznú szervezetnek, ha a vállalkozási bevétel < összes bevétel 10%, max.10M Ft Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak, zha a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele < összes bevétel 20% Közhasznú társaságnak az adóalap olyan része után, amit kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértékét meghaladóan elért Kedvezményezett tevékenységek: (tárgyi mentesség) Alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület: közhasznú tevékenység, ezt szolgáló imm.javak, TE, készletek értékesítésének bevétele, szabad pénzeszközök után kapott kamat arányos része. Lakásszövetkezet: szabad pénzeszközök után kapott kamat arányos része, lakásszövetkezeti tevékenység. Közhasznú társaság: közhasznú tevékenység, ehhez kapott támogatás, jutatás, szabad pénzeszközök után kapott kamat arányos része.

32 32 Adókedvezmények: Elmaradott térségben nagyberuházó 100%, termék-előállítás (beruházás előtti két közül az egyikben 15% a munkanélküliség, 1996.után, min.3milliárd, üzembe helyezés után 10 adóévig, utoljára 2011.) 10milliárd értékű termék előállító beruházás (helytől független) a második adóévben minden adóévben 500 fővel meg kell haladnia a beruházást megelőző létszámot. Filmgyártáshoz adott kedvezmény: filmiroda által kiadott támoga5ási igazoláson szereplő összeg, max. adó 70%-áig Szoftverfejlesztésre: 10%, max. adó 70%-áig Kis és középvállalkozások kedvezménye: adóévben fizetett kamat 40%-a, max. 5M Ft/év, 2004.utáni hiteleknél 6M Ft, a számított adó 70%-áig. Adóelőleg: fizetése havonta, ha az előző évi fizetendő > 5M Ft, negyedévente, ha az előző évi fizetendő<5M Ft, a várható éves 90%-ára dec. 20-ig kell kiegészíteni. Előtársaságnál nem kell adóelőleget bevallani, ha előző évben létrejött, az éves szintre vetített előző évi. Hitelintézeti és pénzügyi vállalkozások különadója: belföldi székhelyű, külföldi székhelyű, ha üzletvezetés vagy telephely belföldi pénzintézményekre. Az adó alapja a kamatkülönbözet vagy AEE, adó mértéke a kamatkülönbözet 6 %-a vagy a pozitív adóalap 8 %-a.

33 33 Helyi adók: 1.Vagyoni típusú Építményadó: lakás, nem lakás céljára szolgáló épület. Adó alapja hasznos alapterület m2 vagy korrigált forgalmi érték, adó mértéke max. 900 Ft/m2 vagy max. 3%. Adómentes: szükséglakás, költségvetési szerv, egyház, szociális, egészségügyi oktatási intézmények, kiegészítő helyiség, kistelepülési komfort nélküli lakás 100négyzetmétere. Telekadó: beépítetlen belterületi földrészlet, telek. Az adó alapja: telek m2 vagy korrigált forgalmi érték, adó mértéke max. 200Ft/m2 vagy max. 3%. Adómentes: építési tilalom alatt álló telek, védő terület, erdő művelési ágú telek. 2.Helyi iparűzési adó: állandó jellegű tev.:max. 2%, ideiglenes jell.tev.: max. 5eFt/nap adóalap áll.jell.-nél az értékesített termék, szolgáltatás nettó árbevétele, vagy az EVA adóalap 50%-a, adóbevallás máj.31., fizetés márc.15.,szept.15., feltöltés dec.20. 3.Kommunális jellegű: Magánszemélyek kommunális adója: építmény, telek tulajdonosa, ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja, nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkező. Az adó alapja az adótárgyak száma, adó mértéke max. 12e Ft/adótárgy/év, adóelőleg nincs. Vállalkozók kommunális adója: az adó alapja a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma, adó mértéke max. 2e Ft/fő/év Idegenforgalmi adó: alanya a magánszemély, ha 1 vendégéjszakát eltölt, és akinek üdülője, telke van. Adómentes 18 év alatti vagy 70 év feletti. Adóalap és adó mértéke: a megkezdett éjszakák száma (300Ft/fő/nap) vagy szállásdíj (4%) vagy épület után.(900Ft/m2/év)

34 34 Ökoadók: cél a környezet érdekeinek védelme, terhelésének visszaszorítása. Díjelőleg fizetése negyedévente a bázis év adatai alapján, díjfizetés az előleget követő év máj. 31-ig. díjkedvezmény vehető igénybe (50%) a környezetvédelmi beruházás időtartamára. 1.Környezetvédelmi termékdíj: közvetlenül szennyező (olaj), és hulladékká váló termékekre (gumiabroncs, hűtő, akkumulátor, csomagolás) 2.Környezetterhelési díj:aki környezetszennyező anyagokat bocsát ki, és az anyagokra. Levegőterhelés: kéndioxid, nitrogén-oxid, szilárd anyag után egységdíjban. (Ft/kg) Vízterhelés: foszfor, higany, stb után egységdíjban (Ft/kg) Talajterhelés: aki a közcsatornára nem köt rá, egységdíj: 120 Ft/m3 3.Energiaadó: adóalanya a közüzemi szolgáltató, energia kereskedő, energia importnál a feljogosított fogyasztó, végfogyasztó, ha adóval nem terhelt energiát vásárol. Adóalap és az adó mértéke villamos energiánál megawatt óra (186Ft/MW), földgáznál giga joule (56Ft/GJ). Bányajáradék: célja az állami részesedés a kitermelt nyersanyag és energia után. Alapja a kitermelt nyersanyag értéke, adó mértéke kőolaj, földgáz esetén 12%, nem fémes ásványi anyagoknál 5%, egyéb ásványi nyersanyag és energia 2%, szilárd energiahordozó mélyműveléses bányászat esetén 0%. Egyéb fizetési kötelezettségek: erdőfenntartási járulék, tenyésztési hozzájárulás, földvédelmi járulék, vízkészlet járulék, csatornabírság, betétbiztosítási járulék, stb.

35 35 Egyéb adók és adó jellegű kötelezettségek: Szakképzési hozzájárulás: TA adóalany, egyéni vállalkozó, EVA alanya, (1,5%) Rehabilitációs hozzájárulás: TA adóalany, költségvetési szerv, szociális foglalkoztató, adóalap az átlagos statisztikai állományi létszám 5%-a és a tényleges rehabilitációs foglalkoztatottak pozitív különbözete, mértéke 139.900Ft/fő/év. Mentesség ha az átl. stat. állományi létszám ≤ 20fő, vagy a rehabilitáltak aránya ≥ 5 %. Munkavállalói (munkaviszony bruttó bér,kereset 1%-a), munkaadói (bruttó kereset + adóköteles természetbeni juttatások 3%-a), vállalkozói járulék (eb járulék alap után 4%) Játékadó: sorsolásos (7/16/17/24/30%), nem sorsolásos (adómentes), pénznyerő automata (100eFt/hó), játékautomata (60e Ft/év), fogadás (17/20%), kaszinójáték (30%/ 25%+1,5milliárd Ft/ 15%+2,75milliárd Ft) Innovációs járulék: adóalap az iparűzési adó alapja, mértéke 3% Kulturális járulék: dísztárgyak, kártya, könyv, érem, ékszer, stb. után (1/2/3%,stb.) Illetékek: 1.Vagyonszerzési illeték: ─Ingyenes vagyonszerzés: általánosan 11/15/18/21/30/40%, lakásnál 2,5/5/6/8/11/15/21/30% ─Visszterhes vagyonszerzés:általában 10%, lakásnál 2/6% 2.Eljárási illeték: –Államigazgatási: első fokon 2e Ft, fellebbezésnél 4e Ft vagy érték után, felügyeleti intézkedésnél 15e Ft, és tételesen szabályozott illetékek. –Bírósági: %-os és tételes megállapítás

36 36 ÁFA: (2003.XLI.) Célja a fogyasztók megadóztatásával állami bevételek elérése. Jellemzői: Általános adó: mert termékek, szolgáltatások teljes körére kiterjed. Szektor semleges: adóalanyok között nem tesz különbséget. Forgalmi: adót az értékesítésre kell számítani. Közvetett: adóterhet a végső fogyasztó viseli. Összfázisú: a termelési folyamat minden pontján, ahol értékesítés történik, az adót fel kell számítani. Hozzáadott érték adó: a hozzáadott értéket terheli. Nettó adó: az értékesítő az adót a teljes forgalmi értékre számítja, de az előzetes, áthárított adót levonhatja, így a költségvetés felé nettó módon számol el. Jól tervezhető, stabil költségvetési bevétel Mechanizmusa áttekinthető (számla hordozza), adminisztrációt igényel Számlázásra kényszerít (visszaigénylés csak számla alapján) Típusai: –Realizálás helye szerint: fogyasztási, termelési –Hatókörök szerint: általános, egy-két termékre kiterjedő –Kapcsolódása szerint: összfázisú, többfázisú, egyfázisú –Beszedés technikája szerint: bruttó, nettó jellegű

37 37 Hatálya: Területi:MK területe, vámszabad és tranzit terület Személyi: természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki saját nevében rendszeres vagy üzletszerű gazdasági tevékenységet végez. csoportos adóalany: csoporton belüli szolgáltatás esetén nem kell áfát fizetni, választhatja hitelintézet, befektetési váll., biztosító. nem adóalany: a közhatalmak gyakorlására jogosult szerv a közhatalmi tevékenységére és a koncessziós jog bevételére tekintettel. adó megfizetésére kötelezett: termékimport, új közlekedési eszköz beszerzés esetén a nem adóalany is, közösségi beszerzés a nem adóalany esetén is. Tárgyi: –belföldi termékértékesítés: dolog ellenérték fejében történő átadása, ellenérték nélküli átadás, ha az előzetes áfa levonható volt, vállalkozásból való kivonás, megszűnéskor olyan termék birtoklása, melynél az előzetes áfa levonható volt, termék más tagállamba fuvarozása. a teljesítés helye: a fuvarozás megkezdésének időpontjában, fel vagy összeszerelés helye, indulás országa, vagy ahol található (ingatlan) –Szolgáltatásnyújtás:minden ami nem termékértékesítés, jogok, kötelezettségvállalás, imm. javak átengedése. Nem szolgáltatásnyújtás: közcélú adomány, áruminta, kis értékű ajándék. teljesítés helye: a szolgáltatást nyújtó székhelye, ingatlan fekvése, ahol a szolgáltatás történik, a megrendelő székhelye.

38 38 –közösségi termékbeszerzés: fizikailag másik tagállam területére fuvarozás, a termékértékesítést teljesítő adóalany nem választott alanyi adómentességet és közösségi adószámmal rendelkezik. Nem minősül közösségen belüli beszerzésnek, ha nem adóalany jogi személy, mezőgazdasági tevékenységet folytató, ha a közösségen belüli beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem haladta meg a 10e eurót. teljesítés helye: rendeltetési hely, célország. –Termékimport: 3. ország területéről a közösség területére történő behozatal teljesítés helye: (hol adóztatható) ahol a terméket beléptették Adózási módok:  Tételes adózás: adókötelezettséget a teljesítés helye határozza meg. Elszámolandó ÁFA bevallása, fizetése, visszaigénylése Elkülönítve kell gyűjteni az előzetes (levonható, le nem vonható, arányosított) és a fizetendő áfa-t Van alanyi és tárgyi mentesség: nem fizet adót, de nem is vonhat le. Tételes átalányadózó (SZJA) fizető vendéglátó tevékenység esetén: nyilvántartási és számlaadási kötelezettsége van, adót nem fizet, nem is vonhat le. EVA-s adót nem fizet, nem is vonhat le, de a fizetendő áfa-t feltűnteti a számlán. Kv:termékimport, közösségi beszerzés, új közlekedési eszköz importja. Közösségi értékesítés, beszerzés: célország szerinti adózás, bizonyos esetekben eredet szerint adózás Import, közösségi beszerzés: fordított adózás Export, közösségi értékesítés: adómentes Speciális ügyletek: speciális szabályok

39 39  Különleges adózások: 1.Bolti kiskereskedelmi tevékenység: (választható) fizetendő ÁFA megállapítása kulcsonként nehézkes, ezért a beszerzések ÁFA kulcsai arányában határozza meg. Levonhat, fizet is, számlán feltűntet. 2.Mezőgazdasági termelés: termék import kivételével áfa-t nem fizet, nem vonhat le, nyilvántartási és bevallási kötelezettsége nincs, az előzetes ÁFA megtérülését a felvásárló által fizetett 7;12% kompenzációs felár fedezi, a felvásárló levonhatja. 3.Különbözet szerint adózók: (kötelező) használt cikk, bizományi értékesítés, nem adóalanytól vásárolnak, nincs előzetes, áthárított ÁFA, árrés után fizet, nem vonhat le, de fizet áfa-t, nem tűntethet fel számlán 4.Idegenforgalmi tevékenység: közvetítő jellegű tevékenység, árrés alapján fizet, nem vonhat le, nem tűntethet fel számlán áfa-t 5.Befektetési célú arany forgalmazása: teljes adómentesség Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontja, rendszeresnél elszámolási időszak vége,egyszerűsített számla esetén a kibocsátás napja, lízingnél a termék birtokba vételének napja, előlegnél a fizetés napja, saját vállalkozású beruházásnál az üzembe helyezés napja, egyszeresről kettős könyvvitelre való áttérés esetén a nyitómérleg fordulónapja, kettősről egyszeresre áttéréskor nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Egyszeres könyvvezetés vagy csak bevételi nyilvántartás esetén az ellenérték tényleges megfizetésének időpontjáig, de max.30 napig halasztásra jogosult az adóalany.

40 40 Teljesítésért járó ellenérték: része az adóalapot növelő tényezők (adók), járulékos költségek. Nem része: árleszállítás, más nevében és javára beszedett összeg, kártérítés, kötbér, késedelmi kamat. Az adóalap: Teljesítésért járó ellenérték: a tartozás kiegyenlítésére fordított vagyoni érték. Forgalmi érték: ha a résztvevők gazdaságilag nem függetlenek. Bizományosi értékesítésnél: bizományi díj vagy közreműködési díj. Ha az ellenérték nem pénzben kifejezett: nettó forgalmi értéken. Termékimport esetén: vámérték, feldolgozás esetén hozzáadott érték, a vámmal, adókkal illetékekkel együtt. Adóalap csökkentő: árcsökkentés, engedmény címén visszatérített összeg, visszavett göngyöleg betétdíja, meghiúsulás miatt visszatérített összeg, kapcsolódó térítésmentes termékátadás, szolgáltatás. Adó mértéke: Általában 20% (16,67%) 15% (13,04%): gáz, gőz, vízellátás, művészeti tevékenység, élelmiszerek, szálloda, kereskedelmi szálláshely, ételforgalmazás, temetkezési szolgáltatás, gyógyszerek 5% (4,76%): humán gyógyszerek, könyv, folyóirat, adómentes levonási joggal (0%): termékexport, közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítése, közösségen belüli jövedéki termék értékesítése, közösségi beszerzés.

41 41 Adómentesség: Alanyi: belföldi székhely, lakóhely, ha az előző évi és tárgyévi várható bevétel (tárgyi áfa mentes bevétel nélkül) ≤ 4M Ft, mezőgazdasági kistermelőnél 6M Ft. Adót nem kell fizetni, de levonási joga sincs, nincs nyilvántartási, megállapítási, bevallási, elszámolási kötelezettsége, de számlát adnia kell. Tárgyi: termékimport, közösségi beszerzés, saját beruházás, ellenérték nélküli átadás, tárgyi eszközök értékesítése (ÁFA kötelezettek, de ilyenkor le is vonhatnak) Adólevonási jog: (előzetesen felszámított adó visszaigénylése) a befizetendő áfából vonja le Feltétele: egyszeres vagy kettős könyvvitel alkalmazása, hiteles igazoló dokumentum: számla, egyszerűsített számla, határozat, egyéb okirat, bizonylat.  Levonható: termékimport után megfizetett összeg, saját vállalkozásban megvalósított beruházás után fizetett összeg, ha a szolgáltatást saját nevében megrendelő fizetett, közösségi beszerzés esetén megfizetett összeg  Nem vonható le: nem adóköteles tevékenységhez használja, tárgyi adómenteshez használja fel, benzin, élelmiszer, ital beszerzés, éttermi cukrászati szolgáltatás, telefon, mobiltelefon előzetesen felszámított adó 50 %-a Visszaigénylési jog megnyílik: adóévi adóköteles bevétel≥4/6M Ft, tárgyi eszköz beszerzése, saját beruházás esetén a göngyölített egyenleg≥200e Ft. Adólevonási jog keletkezése: teljesítés időpontja, adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja (halasztásnál a lejárat napja), értékesítés napja,

42 42 Előzetesen felszámított adó megosztása: Tételes elkülönítés Arányosítás: történhet folyamatosan göngyölítve, vagy megelőző vre vonatkozó megosztás alapján,év végi korrigálással. levonható %= adólev-ra jogosító bevétel/lev-ra jogosító és nem jogosító bevétel összege Tárgyi eszközökre vonatkozó különleges szabályok: ttárgyi eszköznél 4 év, ingatlannál 9 év a korrekció, ha az ar5ányszámban az eltérés > 10% Eljárási szabályok: Számlaadási kötelezettség: számla (tartalma: sorszám, kibocsátó neve, címe, adószáma, vevő neve, címe, adószáma, teljesítés időpontja, számla kelte, fizetés módja, határideje, megnevezés, besorolás, mennyiségi egység, mennyiség, nettó egységár, nettó ellenérték tételesen, adómértékenként és összesen, áfa %, áthárított adó, bruttó ellenérték, végösszeg, egyéb), egyszerűsített számla, helyesbítő számla, nyugta, stornó számla Nyilvántartási kötelezettség: részletezett nyilvántartás a fizetendő, előzetesen felszámított adóról, adómentességről Adó megállapítása: adóalany a tárgyhóra illetve adóévre (áfa összesített előjel független összege ≤ 250e Ft), negyedévre (aki nem havi és évi bevalló), havonta (éves elszámolandó áfa pozitív előjelű összege ≥ 1M Ft), termékimport esetén önadózás, vámhivatali határozat. Adó megfizetése, visszaigénylése: beszámítás alapján fizet, vagy visszaigényel tárgyhót követő hó 20-ig.

43 43 Jövedéki szabályozás: (2004.CI.) Adóalany: előállító, betároló adóraktár engedélyese, bejegyzett, nem bejegyzett és közösségi kereskedő, adómentes felhasználó, importáló. Adómentes: vámmentes üzemanyag, vámmentesen vámkezelt jövedéki termék, diplomáciai és konzuli képviseletek által behozott jövedéki termék, vámkedvezményben részesülő termékimport. Felfüggesztés esetei: adóraktárban, adómentesen felhasználó üzemben tárolják, adóraktári engedély megszűnése után a készlet más raktárba történő szállításáig, adófelfüggesztéssel szállítják (adóraktárból, honvédség,stb.), max.30napig. Felfüggesztés megszűnése: végleges mentesüléssel vagy adókötelezettség beállásával. Adóalap mennyiségi egységenként, adó mértéke tételesen. (pl:pezsgő 11.400 ft/hl) Jogkövetkezmények: adóbírság (adóhiány 100/200/50%), mulasztási bírság (max.500e Ft), jövedéki bírság (a jövedéki adó kétszerese magánszemélynél, ötszöröse gazdálkodónál). Vámok: Forgalom irány szerint:behozatali, kiviteli, átviteli (tranzit) Hatása szerint: pénzügyi és közgazdasági Időbeli hatálya szerint: állandó és időszaki Vámvédelem mértéke szerint: kiegyenlítő vám, nevelő vám Vámkiszabás alapja szerint: értékvám, mértékvám, alternatív vám, compoud (vegyes). Vámmegállapítás módja szerint: autonóm, szerződéses

44 44 WTO (GATT): 1947.10.30. Általános vámtarifa és kereskedelmi Egyezmény, 1995. Után Kereskedelmi Világszervezet. Egyedüli kereskedelempolitikai eszközként a vámokat ismeri el. Vámkódex hatálya: Területi: a közösség tagállamainak vámterülete Személyi: természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli személyegyesülés Tárgyi: a közösség és 3. országok közötti import, termékexport, az ESZAK, EGK vagy Euratom szerződés hatálya alá tartozó áruk. Vámérték megállapítási módja: GATT vámérték egyezmény alapján, egyszerűsített eljárásban. Vám kiszabása az árubesorolás alapján. A vám megfizetése az adós értesítését követő 10. napon, halasztott fizetés esetén, 30 napon belül.


Letölteni ppt "1 Államháztartástan: az állami bevételek és kiadások összessége, az állam gazdasági tevékenysége. Az állam gazdasági funkciói: Rendszer fenntartó funkció:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések