Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Szankciók. 2913/92/EGK rendelet (KVK). – nincs szankció 952/2013/EU rendelet (UVK) 42. cikk tagállamnak rendelkeznie.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Szankciók. 2913/92/EGK rendelet (KVK). – nincs szankció 952/2013/EU rendelet (UVK) 42. cikk tagállamnak rendelkeznie."— Előadás másolata:

1 Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Szankciók

2 2913/92/EGK rendelet (KVK). – nincs szankció 952/2013/EU rendelet (UVK) 42. cikk tagállamnak rendelkeznie kell a szankciókról hatékony, arányos, visszatartó erejű pénzbírság vagy engedély visszavonása, felfüggesztése vagy módosítása vagy mindkettő együtt

3 Szankciók Új Vámkódexúj Vámtörvény UVK alapján a 2016. évi XIII tv. szankció- rendszere: hatékony – megelőzze a jogsértést, illetve annak ismételt előfordulását arányos – az adott jogsértést a tevékenység vagy mulasztás súlyával arányosan szankcionálja, visszatartó erejű – a szankció alkalmazásának lehetősége nagyobb kárt okoz, mint a jogsértésből származó haszon.

4 Szankciók Az új szankciórendszer alapjai: 2003. évi CXXVI. törvény 61/A. § és 61/C. §, a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló EU parlamenti és tanácsi irányelv tervezet, a szankciórendszerről 2016. május 1-jétől számítva 180 nap van tájékoztatni a Bizottságot (UVK 42. cikk (3) bek.)

5 Szankciók Szankciós irányelv tervezet: összegyűjti az UVK-ban foglalt kötelezettségeket, csoportosítja a kötelezettségszegéseket – objektív felelősség körébe tartozó szabályszegések, – gondatlanságból elkövetett szabályszegések, – szándékosan elkövetett szabályszegések, – felbujtás, bűnsegély és kísérlet.

6 Szankciók Szankciós irányelv tervezet – alapelvek: a jogi személyek is felelősségre vonhatók, a vámhatóság hibája esetén nincs szankció, az egyes csoportosított kötelezettségszegések eltérő pénzügyi szankciókkal sújtandók – objektív felelősség körébe tartozó szabályszegések (áruérték 1-5%, illetve ha nem árura vonatkozik, 150-7500 EUR), – gondatlanságból elkövetett szabályszegések (áruérték 15%-ig, illetve ha nem árura vonatkozik, 22000 EUR-ig), – szándékosan elkövetett szabályszegések, felbujtás, bűnsegély és kísérlet (áruérték 30%-ig, illetve ha nem árura vonatkozik, 45000 EUR-ig),

7 Szankciók Szankciós irányelv tervezet – mérlegelési szempontok: a jogsértés súlya és időtartama, a jogsértésért felelős AEO, a megkerült fizetési kötelezettség összege, az érintett áruk tilalmak vagy korlátozások hatálya alá tartoznak, vagy közbiztonsági kockázatot jelentenek, a jogsértésért felelős személy illetékes hatósággal együttműködik-e; a jogsértésért felelős személy „előélete” (korábbi jogsértések).

8 Szankciók Szankciós irányelv tervezet – elévülés: az eljárások elévülési ideje a vámjogszabályok megsértésének napjától kezdődően négy év, folytatólagos vagy ismétlődő jogsértés esetében az elévülés az adott cselekmény vagy mulasztás megszűnésének napján kezdődik, elévülési időt megszakítja, ha az érintett személyt illetékes hatóság értesítette, hogy az adott ügyben eljárást folytat (közig. vagy büntető), nyolc éven túl semmilyen eljárás nem vezethető be a bírsághatározat végrehajtásának elévülése a jogerőre emelkedéstől számított 3 év.

9 Szankciók Szankciós irányelv tervezet – további elvek: eljárás felfüggesztése, joghatóság, tagállamok közti együttműködés, lefoglalás

10 Szankciók Nemzeti jogalkotási folyamat: NAV és NGM közös munkacsoport alakult, koordinációt NAV KH végezte, a vámszervek bevonásával, normaszöveg javaslat készült, az került hivatalosan az NGM részére megküldésre, alapelv, hogy a tv. csak azt szabályozza, amit tv-ben feltétlenül muszáj, a részletszabályokat miniszteri rendelet.

11 Szankciók A 2016. évi XIII. tv. szerint szankcionálandó elkövetési magatartások csoportjai: árunyilatkozat-adással, értesítéssel, okmánymegőrzéssel összefüggő, vámfelügyelettel, vámellenőrzéssel kapcsolatos, vámeljárásokhoz kapcsolódó, vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozatokkal összefüggő, vámmentességekkel összefüggő, vámszabad területtel, tranzitterülettel összefüggő kötelezettségek megszegése

12 Szankciók Árunyilatkozat-adással, értesítéssel, okmány- megőrzéssel összefüggő főbb kötelezettség- szegések: a nyilatkozattevő nem biztosítja az árunyilatkozat vagy értesítés adatainak pontosságát, az alátámasztó okmányok hitelességét, okmánymegőrzési kötelezettség nem teljesítése, nem nyújtanak be kötelező alátámasztó okmányokat vagy árunyilatkozatot/értesítést;

13 Szankciók Vámfelügyelettel, vámellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségszegések megszegése: jogellenes bejuttatás, vámfelügyelet alóli elvonás, vámellenőrzés akadályozása, vámzár sértés, jogellenesen bejuttatott nem uniós áruk megszerzése, birtokban tartása,

14 Szankciók A vámeljárásokhoz kapcsolódó kötelezettségek megszegése : elszámolási, bemutatási határidő elmulasztása, vámraktározási eljárás alatt álló árukkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, exporttámogatott áruk bejelentésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése, hamis információk biztosítása a vámhatóság részére a vámeljárás alkalmazásához, vámeljárás lezárására vonatkozó határidő elmulasztása (aktív feldolgozás).

15 Szankciók A vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozatokkal összefüggő kötelezettségek megszegése: átmeneti megőrzésre vonatkozó határidő be nem tartása, nem uniós áruk engedély nélkül vámraktárban vagy átmeneti megőrzési raktárban tárolása, engedély valótlan információk alapján történt megszerzése, az engedélyben foglalt feltételek változásokról nem értesítik a vámhatóságot.

16 Szankciók Vámmentességekkel összefüggő kötelezett- ségek megszegése: ha a vámmentesség igénybevételéhez szükséges feltételeket, kötelezettségeket már nem teljesítik, a vámhatóság utólag megállapítja, hogy a vámmentesség feltétele a vám-árunyilatkozat elfogadásának időpontjában nem állt fenn.

17 Szankciók Vámszabad területtel, tranzitterülettel összefüggő kötelezettségek megszegése: vámszabadterületre nem közvetlenül szállítanak be árut, az erre kötelezett nem nyújt be a vámszabad területen végzett tevékenységekről szóló értesítést, engedély nélküli építkezés a vámszabadterületen, a vámszabadterületre beszállított árut nem állítják vám elé.

18 Szankciók Ami nem változik: az adóbevallásban „rendezett” áfa különbözet nem vámhiány, a valótlan származási okmány vagy beszállítói nyilatkozat kiállítása továbbra is szankcionálandó (okmányonként); ha az exportőr vagy a beszállító a származást igazoló okmányokkal kapcsolatos benyújtási kötelezett- ségének a vámhatóság felszólításában megjelölt időpontig nem tesz eleget bírságot kap;

19 Szankciók Ami nem változik: vám-visszatérítési tilalom tekintetében a vámhatóság megtévesztése szankciót von maga után; a gyorsított eljárás szabályai változatlanok, a felső összeghatár azonban 50 000 forint lett (30 000-ről). a lefoglalás és elkobzás szabályai változatlanok.

20 Szankciók Szankciók mértéke: fő szabály szerint a vámhiány 50%-a; ha nem keletkezik vámhiány, akkor – árunyilatkozat-adással, értesítéssel, okmánymegőrzéssel összefüggő kötelezettségszegés esetén természetes személy 1.000-100.000, szervezet: 1.000-500.000 forint, – vámfelügyelettel, vámellenőrzéssel kapcsolatos, a vámeljárásokhoz kapcsolódó kötelezettséggel, továbbá a vámmentességekkel összefüggő kötelezettségszegés esetén természetes személy 1.000-125.000, szervezet: 1.000-500.000 forint;

21 Szankciók Szankciók mértéke: ha nem keletkezik vámhiány, akkor – vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozatokkal, vámszabad területtel, tranzitterülettel összefüggő kötelezettségszegés esetén term. személy 1.000-150.000, szervezet: 1.000-1.000.000 forint; valótlan származást igazoló okmány vagy beszállítói nyilatkozat esetén az eladási ár, annak hiányában az áru vámhatóság által megállapított értékének 1%-a, de legalább 50.000, legfeljebb 1.000.000 forint; valótlan hosszú távú beszállítói nyilatkozat esetén nyilatkozatonként legalább 500.000 forint, legfeljebb 1.000.000 forint.

22 Szankciók Enyhébb szankciók: figyelmeztetés – a kötelezettségszegést v. mulasztást nem a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmi- sítésével követték el és – nincs vámhiány, vagy a vámhiány term. személy esetén a 30.000 forintot, szervezetnél a 150.000 forintot nem haladja meg és – a kötelezettségszegést v. mulasztást első ízben követik el, és – a kötelezettségszegés nem jogellenes bejuttatás.

23 Szankciók Enyhébb szankciók: nem bírságolandó, ha a vámáru-nyilatkozat módosítását vámhatóság áruátengedést követő ellenőrzésének megkezdése előtt kérelmezik, a közölt vámokat és az egyéb terheket is érintő információ alapján. az eredeti bírság 50%-a, ha az áruátengedést követő ellenőrzés megkezdését követően, de még a jegyzőkönyv közlése előtt értesítik a vámhatóságot, és kezdeményezik a jogszerű állapot helyreállítását.

24 Szankciók Enyhébb szankciók alkalmazásának feltételei: az utólagos fizetési kötelezettség nem a vámtartozás megállapításához szükséges adatok eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, ha utólagos fizetési kötelezettség keletkezik, azt az adós megfizeti, vagy arra a vámhatóság jogerősen fizetési könnyítést engedélyez.

25 Szankciók Szigorúbb szankciók: ha az utólagos fizetési kötelezettség a vámtartozás megállapításához szükséges adatok eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghami- sításával, megsemmisítésével függ össze, a bírság: – a vámhiány 200%-a, – ha nincs vámhiány, term.személy esetében minimum 15.000 forint, maximum 300.000 forint, minden más személy esetében minimum 50.000 forint, maximum 3.000.000 forint.

26 Szankciók Technikai kérdések: a bírság összegét 1.000 forintra kerekítve kell megállapítani; a bírság egy eljárásban több – eltérő – kötelezettség- szegés esetén önállóan vagy egymás mellett is kiszabható (egy ány-on belül ismétlődő hiba= 1 hiba); a döntés jogerőre emelkedésének napjától számított tizenöt napon belül kell megfizetni; késedelmes megfizetése esetén késedelmi kamatot kell felszámítani; mérséklésére, elengedésére az Art. adómérséklésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

27 Szankciók Mérlegelési szempontok (ha nem keletkezik vámhiány): eset összes körülménye, az ügyfél, illetve eljáró képviselője magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlya; a jogsértés gyakorisága; az ügyfél, intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja elvárható körültekintéssel járt-e el?

28 Szankciók Elévülés: nem lehet bírságot kiszabni, ha a szankcionálandó jogsértés tekintetében a vámok és egyéb terhek utólagos könyvelésbe vételére nyitva álló határidő eltelt, ha nincs vámhiány, a jogsértés napjától számított 3 év az elévülés; a bírság végrehajthatósága az arról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított három év elteltével évül el;

29 Szankciók Elévülést nyugtatja: végrehajtási eljárás felfüggesztése (jelzálogjog bejegyzés ide értendő), szüneteltetése; a fizetésére kötelezett vagyonára elrendelt bűnügyi zárlat; törvényben biztosított fizetési kedvezmény; feltételhez kötött adómentesség.

30 Szankciók Nem pénzügyi szankciók: engedély visszavonása, felfüggesztése, módosítása; pénzbírsággal együtt alkalmazható; (2016. május 1-jétől AEO is engedély!)

31 Szankciók Engedély visszavonása: vissza kell vonni az engedélyt, ha – a jogsértést az engedéllyel kapcsolatban követték el és – az engedélyes vagy alkalmazottja ellen indított büntetőeljárás jogerős elmarasztaló ítélettel zárult vagy vissza lehet vonni az engedélyt, ha az engedély érvényben tartása a vámfelügyelet gyakorlását vagy az engedélyhez kapcsolódó vámellenőrzés lefolytatását súlyosan veszélyeztetné.

32 Szankciók Engedély felfüggesztése: FJA 16-17. cikk szerint; ha a visszavonás feltételei nem állnak fenn; a felfüggesztést nem lehet megszüntetni, amíg a jogsértésre okot adó körülmények fennállnak; ha a figyelmeztetés feltételei fennállnak és a visszavonáséi nem, akkor vámhatóság felszólít a jogsértés megszüntetésére, és ennek hiányában függeszti fel vagy módosítja az engedélyt; követheti az engedély visszavonása, módosítása is.

33 Szankciók Engedély módosítása: csekély mértékű jogsértés esetén a felfüggesztés helyett lehetséges, melynek keretében a vámhatóság: – egyszerűsített árunyilatkozat alapján történő vámeljárás alá vonásra vonatkozó engedély kapcsán további adatok vagy alátámasztó okmányok benyújtását követeli meg; – a vám elé állítás alóli mentesítést részben vagy egészben visszavonja; – csökkentett összegű összkezesség nyújtása vagy a biztosítéknyújtás alóli mentesség helyett az érintett engedélyekhez a teljes biztosítékösszeg nyújtását követeli meg.

34 Szankciók Engedély módosítása: a visszavont könnyítésekre okot adó körülmények újbóli teljesítésének feltételeit a módosítás hatályba lépésétől kell vizsgálni.

35 Köszönöm a figyelmet! Kurunczi Zoltán pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály


Letölteni ppt "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Szankciók. 2913/92/EGK rendelet (KVK). – nincs szankció 952/2013/EU rendelet (UVK) 42. cikk tagállamnak rendelkeznie."

Hasonló előadás


Google Hirdetések