Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft. Tel: +36 30 480 0462.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft. Tel: +36 30 480 0462."— Előadás másolata:

1 1 Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft. csataljayzsuzsa@yahoo.com Tel: +36 30 480 0462

2 Belföldi összesítő jelentés.

3 3 Belföldi összesítő jelentés I. Art. 31/B. § szabályozza az áfa bevallás részeként nyújtandó be (eva alany esetében az eva bevallásban), mindig a tárgyidőszaki adómegállapítás keretében elszámolt adóval összefüggően kell elkészíteni, tehát amelyik időszaki bevallásban is szerepeltetésre kerül belföldi adóalany partnerrel folytatott, egyenes adózás alá eső ügyletekről kell teljesíteni

4 4 Belföldi összesítő jelentés II. azokról a számlákról, ahol az egyes számlákban egyedileg az áthárított adóösszeg 2 millió forintot eléri, az eladónak és a vevőnek is a vevőnek még akkor is, ha egy partnertől történt beszerzések után ugyanabban a bevallásban levont adó több számlából összevontan éri el a 2 millió forintot,

5 5 Adattartalma eladónál, tételes (összevont nincs) Értékesítői oldal számlánként nyilatkozni köteles Vevő adószáma (csoportazonosító száma) első 8 számjegyéről Számlában szereplő áfa alapjáról Számlában áthárított adó összegéről (ami a számlában szerepelt) Számla sorszámáról Teljesítés időpontjáról/számla keltéről

6 6 Adattartalma vevőnél, tételes Beszerzés esetén számlánként nyilatkozni köteles: Értékesítő adóalany (ideértve az eva alanyt is) adószámának (csoportazonosító számának) első 8 számjegyéről Számlában feltüntetett áfa alapjáról Számlában szereplő áthárított adó összegéről (nem azon összegben, amit levonásba helyezett, hanem ami a számlában szerepelt) Számla sorszámáról Számlában szereplő teljesítési időpontról/kibocsátás keltéről

7 7 Adattartalma vevőnél, összevont I. Beszerzés esetén (tehát vevői pozicióban) ha ugyanabban a bevallási időszakban ugyanazon partner által kibocsátott több számlában áthárított adóra gyakorol összesen 2 millió forintot elérő vagy meghaladó összegben levonási jogot, arról is nyilatkozik, de csak a következő összevont adatokról (nem tételesen)

8 8 Adattartalma vevőnél, összevont II. Értékesítő adószámának (csoportazonosító számának) első 8 számjegyéről Ezen számlákban feltüntetett áthárított adó összegéről (nem azon összegben, amit levonásba helyezett, hanem ami a számlában szerepelt) összevontan, nem számlánként Nyilatkozat szükségességét a levont adó összege alapján vizsgáljuk, de adatként a számlában szereplő adót kell szerepeltetni.

9 9 Adattartalom számla módosításnál (eladónál/vevőnél) Azokról a számlákról kell adatot szerepeltetni, amelyekben az áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően, vagy előtte és utána is eléri a 2 milliót : Eredeti számla adatairól: vevő/eladó adószámáról, számlában szereplő adó alapjáról, adó összegéről, sorszámáról, teljesítési időpontjáról Korrekció számszaki hatásáról adóalap/adó tekintetében, azaz a különbözetről Módosító okirat sorszámáról Csak tételesen, összevont nincs

10 10 Adattartalom számla érvénytelenítésnél (eladónál/vevőnél) Amennyiben az érvénytelenített számlában (módosított számlában) áthárított adó elérte a 2 milliót nyilatkozni kell : Eredeti számla adatairól: vevő/eladó adószámáról, számlában szereplő adó alapjáról, adó összegéről, sorszámáról, teljesítési időpontjáról Érvénytelenítő okirat sorszámáról (számszaki hatás kimutatása nem kötelező, de ajánlott, opcionális)

11 11 Adattartalom eva alany esetében, (eladói), csak tételes Eva alany az eva bevallásában köteles nyilatkozni, csak ha értékesítő ugyanazon adatokról mint az áfa alany eladó számlánként, ha az abban áthárított adó elérte a 2 milliót (vevő adószáma, adó alapja, áthárított adó összege, számla sorszáma, teljesítés időpontja) korrekció esetén az előbb felsorolt adatokról

12 12 Pénzforgalmi elszámolású számla feltüntetése az összesítő jelentésben I. Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kibocsátott számla esetében akár neki, mint eladónak, akár a vevőjének az összesítő jelentésben akkor kell az adott számláról a tételesen nyilatkozni, amikor először az után fizetendő adót kellett megállapítania, illetve a vevő levonási jogot gyakorolt. (Részletekben történő kiegyenlítés miatt nem kell minden rész-fizetésnél/levonásnál ismételten szerepeltetni).

13 13 Pénzforgalmi elszámolású számla feltüntetése az összesítő jelentésben II. Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany a beszerzési számlát vevőként csak egyszer köteles a nyilatkozatban szerepeltetni, amikor e számla alapján első alkalommal levonási jogot érvényesít (ha részletekben fizeti meg az ellenértéket).

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos gyakori kérdések I. Csoportos helyesbítő számla – teljesítési időpont, kibocsátási időpont, stb. Gyűjtőszámla esetén melyik teljesítési időpont szerepeljen, hogyan kell figyelni az értékhatárt Arányosítás esetén mit kell feltüntetni Hogyan összegezzünk a korrekciós lapon, ha helyesbítő és storno számlákkal is módosítottunk Kötelező-e kitölteni az adóalany nevét és a partner nevét

22 22 Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos gyakori kérdések II. Van-e lehetőség az értékhatártól függetlenül minden számlát az analitikából az összesítő jelentésbe feltölteni Kell-e az összesítő jelentést is önellenőrizni Módosítási láncok Előleg számlák és végszámlák kezelése Ki nem küldött hibás, helyesbített számlákat szerepeltetni kell-e Értékesítő csoportos adóalany, és a csoportba tartozó tagok egyedi számlái nem lépik túl a 2 milliót, csak összevontan, kell-e adatot szerepeltetni

23 Pénzforgalmi adózás.

24 24 Pénzforgalmi elszámolás Áfa tv. XIII/A. fejezet Beiktatta a 2012. évi CXLVI. törvény, hatályos, bejelentkezni már lehet alá A pénzforgalmi elszámolást azonban első alkalommal a 2013. január 1. napjától kezdődő adóelszámolási időszakra lehet alkalmazni és bejelenteni 2012. december 31-éig az adóhatóságnál be kell jelenteni ezt a szándékot

25 25 Pénzforgalmi elszámolás az Áfa tv. 61. §-a szerint - változatlan tartalommal megmarad I. 61. § Ez a régi pénzforgalmi elszámolási mód hatályban marad 2013-tól is: nyilvántartását az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezeti, vagy csak a bevételeiről köteles nyilvántartást vezetni, vagy nyilvántartási kötelezettségének a költségvetési szervként módosított teljesítési szemléletben tesz eleget, a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg. Ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig egészben vagy részben nem fizették meg, az adót a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani.

26 26 Pénzforgalmi elszámolás az Áfa tv. 61. §-a szerint-változatlan tartalommal megmarad II. 61. § Ez a régi pénzforgalmi elszámolási mód hatályban marad 2013-tól is: Levonási jog ilyen adózónál az általános szabályok szerint keletkezik (nincs kifizetettséghez kötve), kivéve, ha 2013-tól XIII/A. fejezet szerinti pénzforgalmis adóalanytól vásárol. Ez az adózási mód választás bejelentéséhez nem kötött.

27 27 Kapcsolódó módosítások Levonási jog keletkezésének időpontja – 119. § - amikor a fizetendő adót meg kell állapítani – ideértve azt az esetet, amikor a fizetendő adó megállapítása a 196/B. § (2) a) szerint történik Számla kötelező adattartalma – 169. § új p) pont - pénzforgalmi elszámolás esetén jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy a XIII/A. Fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták.

28 28 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei 1. Áfa tv. XIII/A. fejezet szabályozza a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, és c) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, és d) nem alanyi adómentes

29 29 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei – a Kkv. szerinti kisvállalkozás fogalma Kkv. szerinti kisvállalkozás: az a vállalkozás melynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, melynek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

30 30 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei 2. További feltételek: az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 125 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.

31 31 Értékhatárba nem számít bele A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárba nem számítandó be: a) az adóalany vállalkozásában aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése, ab) immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése, b) a termék 89. § szerinti, Közösségen belüli adómentes értékesítése, c) a 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, d) a 86. § (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti (pénzügyi jellegű) adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás

32 32 Pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítésére (részletvétel//zárt végű lízing típusú ügyletek) 89. §-a szerinti, Közösségen belüli adómentes termékértékesítésekre azon termékértékesítésekre, szolgáltatásnyújtásokra, amelyekre az adóalany az Áfa törvény Második részében meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza (például használt ingóság különbözet szerinti adózás, idegenforgalmi árrés adózás, mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazása esetén)

33 33 Pénzforgalmi elszámolás – fizetendő adó megállapítása az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után a fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg kivéve a 10. § a) szerinti zártvégű lízing, részletvétel, ott a teljesítéskor Részletfizetés – részlet erejéig, annak kézhezvétele/jóváírásakor Figyelem! Csak akkor, ha a számlán szerepelt a pénzforgalmi adózásra utalás. Amennyiben nem, akkor az általános szabályok szerint!

34 34 Pénzforgalmi elszámolás levonható adó megállapítása Adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti. kivéve a 10. § a) pontja szerinti zártvégű lízing, részletvétel, annál már a teljesítéskor Részletfizetéskor - kifizetett részlet erejéig Figyelem! Minden esetben, akkor is, ha nem pénzforgalmi adóalanytól vesz!

35 35 Pénzforgalmi elszámolás – korrekciók I. Áthárított adó csökkenése esetén (a számlán a pénzforgalmi adózásra utalás szerepelt) Értékesítőnél fizetendő adót csökkentő tételként abban az adómegállapítási időszakban kell figyelembe venni, amelyben a jogosultnak (vevőnek) az ellenértéket visszatérítette. Vevőnél fizetendő adót növelő tételként abban az adó adómegállapítási időszakban kell figyelembe venni, amelyben az értékesítő a vevőnek az ellenértéket visszatérítette (levonható adója csökkent).

36 36 Pénzforgalmi elszámolás – korrekciók II. Áthárított adó növekedéssel járó korrekció esetén (a számlán a pénzforgalmi adózásra utalás szerepelt) Értékesítőnél az ellenérték(rész) jóváírásakor, kézhezvételekor kell figyelembe venni Vevőnél ugyanekkor keletkezik a levonási jog (amikor kifizette a különbözetet)

37 37 Pénzforgalmi elszámolás – jogállás változás esetén A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak, ha a teljesítés és a fizetendő adó és a levonható adó pénzforgalmi szabályok szerinti megállapítása között a) jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető (például alanyi mentes lesz)- a jogállás-változást megelőző napon fizet,von le b)felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül-tevékenységet lezáró adóbevallásban fizet, von le adót c) tevékenységét szünetelteti, vagy d) b) pont szerinti eljárás nélkül jogutód nélkül megszűnik - az Art. szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban fizet,von le adót

38 38 Pénzforgalmi elszámolás megszűnése I. A pénzforgalmi elszámolás megszűnik a) a naptári év utolsó napjával, ha a követő naptári évre nem kívánja alkalmazni; b) az értékhatár meghaladásának napját követő nappal, ha a tárgy naptári évben a tényadatok alapján a 125 millió forintos feltétel nem teljesül; c) a naptári év utolsó napjával, ha a követő naptári év első napján nem minősül a Kkv értelmében kisvállalkozásnak; d) a jogerős elrendelését megelőző nappal, ha csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül; e) az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelőző nappal.

39 39 Pénzforgalmi elszámolás megszűnése II. Ha bevételi értékhatár túllépése miatt szűnik meg, a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja az értékhatárt. Ilyen esetben a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet. A fizetendő adójának pénzforgalmi elszámolás szerinti megállapítását a pénzforgalmi elszámolás megszűnését követően is alkalmazza a pénzforgalmi időszaka alatt teljesített ügyleteire Az adólevonásra nincs ilyen szabály, ezért azonnal gyakorolható a korábbiakra is

40 Egyes húsipari termékekre vonatkozó fordított adózás.

41 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás 2013. április 1-jétől tovább bővül a fordított adózású termékek köre a törvényben felsorolt, vámtarifaszámmal meghatározott húsipari és takarmány termékekkel: élősertés, az egész és hasított félsertés frissen, hűtve vagy fagyasztva, valamint a szintén vámtarifaszámmal meghatározott egyes takarmányként szolgáló termékek értékesítése Ezek a takarmányok a következőek: 41

42 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás a)Gabonafélék vagy hüvelyesek szitálásából, őrléséből keletkező korpa, korpás liszt, és más maradék labdacs alakban, b)Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa, és más szilárd maradék labdacs alakban, c)Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa vagy más szilárd maradék labdacs alakban,(kivéve 23o5, 23o4 vtsz. számú termékek), d)Állatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásosan kiszerelt kutya-, macska eledel kivételével) 42

43 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás Csak belföldön adószámmal rendelkezők között, aki nem kompenzációs feláras és nem alanyi mentes, továbbá az eva alanyok között Fordított adós számla adattartalma: nincs rajta áfa, helyette a vevő áfa fizetésére utalás ( 2o13-tól a „fordított adózás” kitétellel), kötelező a vevő adószáma Adókötelezettség keletkezése: a számla kézhezvételekor, ha az korábban történik, az ellenérték megfizetésekor, de legkésőbb a teljesítést követő hónnap 15-ig. 43

44 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás Kötelező számlánkénti adatszolgáltatás az áfa bevallás részeként a.az értékesített termék kg-ban meghatározott mennyiségéről, b.ezer forintra kerekített adóalapjáról c.partner adószámáról d.termék vámtarifaszámáról e. számlaszámról f.teljesítési időpontról 44

45 Mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás 2013. március 31-ét követő teljesítésekre, kivéve, ha a számla kézhezvétele vagy az ellenérték megfizetése április 1-je előtt történt. Ezen időpont előtt átvett előlegnél csak az annak összegével csökkentett ellenérték fordított áfás A fordított adózású értékesítésre fizetett előleg annak átvételekor nem adózási pont, csak az ügylet végén áfázik fordítottan a maradék ellenértékkel együtt A körülmények fennállásáról nyilatkozat kérhető 45

46 Számlázási változások- a 2010/45/ EU tanácsi irányelv szabályainak implementálása.

47 Számlázási irányelv - 2010/45/EU irányelv Célok: –Számlázási szabályok előmozdítása és további egyszerűsítése, –Tagállami számlázási szabályok további harmonizálása –Papíralapú és elektronikus számlák egyenlő kezelése –Eredet hitelessége, tartalom sértetlensége és olvashatóság biztosítása terén választási szabadság 47

48 Számlázási változások I. Változások a számla tartalmi kellékeiben: o 2o13-tól a 2 millió Ft-os adóösszeget elérő vagy meghaladó számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát. o pénzforgalmi adózónál erre a tényre történő utalást, o fordított adózás, különbözet szerint adózás, önszámlázás tényének jelölésére előre meghatározott szöveg előírása o A külföldön teljesített számlánál nem lesz kötelező feltüntetni az „áfa terület hatályán kívüli” kitételt 48

49 Számlázási változások II. Új típusú, egyszerűsített adattartalmú számla o 100 eurós végösszeget meg nem haladó számláknál (nem kötelező az alkalmazása) o nemcsak készpénzfizetés esetén o adóvalt növelt ellenérték szerepel rajta o nem alkalmazható közösségi mentes értékesítésnél, távolsági értékesítésnél, áfa területi hatályán kívüli számlánál 49

50 Számlázási változások III. Közösségi mentes értékesítésnél az időszaki elszámolás során le kell zárni a hónapot, nem lehet hosszabb az elszámolási időszak, teljesítési időpont a hónap utolsó napja. Közösségi mentes értékesítés előlege nem számlakibocsátási pont Közösségi mentes értékesítésről, határon átnyúló fordított adózású szolgáltatásnyújtásról kiállított gyűjtőszámla nem vonatkozhat egy hónapnál hosszabb időszakra Ugyanezen ügyleteknél a számlakibocsátási határidő a teljesítést követő hónap 15-e 50

51 Számlázási változások IV. Eltérő tagállambeli adóalanyok közötti számlakibocsátásnál meghatározza a törvény, hogy mely tagállam szabályai alkalmazandóak: a)egyenes adózásnál a teljesítési hely, b)határon átnyúló fordított adózásnál a szolgáltatásnyújtó gazdasági letelepedettsége c)Önszámlázásnál szintén a teljesítési hely tagállamának számlázási szabályait kell alkalmazni 51

52 Számlázási változások V. Változás a számlakorrekciós szabályokban o A fordított adózású ügyletekre és a közösségi termékbeszerzésre vonatkozó korrekciónál a különbözet alapján keletkező levonható adót mindig abban az adóbevallásban kell szerepeltetni, ahol a különbözet miatti fizetendő adó az áfa törvény szabályai szerint szerepel. 52

53 Számlázási változások VI.- Számlázási alapelvek I. számla eredetének hitelessége, tartalmának sértetlensége és olvashatósága Ez bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással elérhető, amely a számla és a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás között megbízható ellenőrzési kapcsolatot létesít. De az egyes adóalanyok határozzák meg, hogy ezt milyen módon biztosítják.. 53

54 Számlázási változások VII.- Számlázási alapelvek II. A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzési idejének végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, tartalmának sértetlenségét és olvashatóságát, akár papíralapú, akár elektronikus formában bocsátották ki. Bármely időpontban kell a fentieket biztosítani, függetlenül attól, hogy változott az informatikai rendszer.. 54

55 Az e-számlára vonatkozó szabályok országonként eltérőek, túl komplex és költséges folyamat Európai Bizottság szándéka, hogy az e- számlázás 2020-ig fő számlázási móddá váljon Prioritások: –Jogbiztonság, nyitott és egyértelmű technikai környezet –Nyitott és átjárható, közös szabványokon alapuló megoldások –E-számlázás elterjedését elősegítő szervezeti struktúrák létrehozása. 55 Számlázási szabályok VIII. – Elektronikus számlázás I.

56 Számlázási változások IX.- Az elektronikus számla fajtái II.. 1. Eat szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus úton kibocsátott számla (PKI) – Befogadó beleegyezése szükséges 2. Elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) létrehozott és továbbított elektronikus adat. – Előzetes írásos megállapodás kell Figyelem: Ez csak példálódzó felsorolás, más módon is kibocsátható. 56

57 Számlázási változások X.- Az elektronikus számla fajtái III. Újdonság: Ezen kívül elfogadható bármilyen más üzleti eljárással előállított elektronikus számla – elektronikus formában kibocsátott és befogadott számla - is, amely az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságát valamint termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással a megbízható ellenőrzési kapcsolatot is biztosítja. 57

58 Számlázási változások XI. – Az elektronikus számla fogalma I. Az e-számlák kibocsátásánál könnyítés, hogy o ezeket bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárás lehet biztosítani, amely a számla és az értékesítés között megbízható ellenőrzési kapcsolatot létesít o nem lesz kötelező az elektronikus aláírás és időbélyegző o csak akkor lehet kibocsátani, ha a befogadó hozzájárul (ez már 2o12-ben is megvalósult). 58

59 Üzleti ellenőrzési eljárás: Az ellenőrzési nyomvonal/kapcsolat forrásdokumentumokat, feldolgozott tranzakciókat és a kettő közötti kapcsolatra vonatkozó hivatkozásokat foglal magában (pl. megrendelés, fuvarlevél, szerződés, fizetési felszólítás stb.) Egy ellenőrzési nyomvonal akkor megbízható, ha az igazoló dokumentumok és a feldolgozott tranzakciók közötti kapcsolat könnyen követhető 59 Számlázási szabályok XII. – Elektronikus számla fogalma II.

60 Új meghatározások: o „tartalom sértetlensége”: azt jelenti, hogy az irányelv által előírtakat nem változtatták meg o „eredet hitelessége”:a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó, illetve a számlakibocsátó azonosságának biztosítása. 60 Számlázási szabályok XIII. – Az elektronikus számla fogalma III.

61 : Az „eredet hitelessége”: termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó, illetve a számlakibocsátó azonosságának biztosítását jelenti, továbbá az eszköz kizárólag az ő rendelkezése alatt áll. Termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó bizonyítja, hogy tényleg ő bocsátotta ki Termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője bizonyítja, hogy a számla a kibocsátótól származik - elektronikus aláírás vagy EDI a legbiztosabb 61 Számlázás XIV.–E-számla IV.

62 A „tartalom sértetlensége” azt jelenti, hogy az ezen irányelv által előírt tartalmat nem változtatták meg. A tartalom sértetlenségét mindkét félnek biztosítania kell (külön-külön vagy közös technológia alkalmazásával) Formátum változhat, de a tartalom nem 62 Számlázási szabályok XV. – Elektronikus számla fogalma V.

63 A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzési idejének végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, tartalmának sértetlenségét és olvashatóságát, akár papíralapú, akár elektronikus formában bocsátották ki. A számla olvashatósága az emberi szem számára olvashatóságot jelent. A számlának kérésre, ésszerű időn belül kell olvashatónak lennie 63 Számlázási szabályok XVI. – Elektronikus számla fogalma VI.

64 E-számla fogalma: a számlázási irányelvben/áfa törvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Strukturált üzenetként vagy más formátumban (pl. PDF, elektronikus fax) is megjelenhet a számla. Papíralapon készült, de szkennelt és elektronikusan elküldött számla Lehetőség van a konverzióra A számla akkor tekinthető kibocsátottnak, amikor a számla rendelkezésre állhat. 64 Számlázási szabályok XVII. – Elektronikus számla fogalma VII.

65 Számlázási változások XVIII.- Archiválás Legalább elévülési időn belüli megőrzési kötelezettség A kibocsátó a másodlatit, a befogadó az eredetit Számlakiállítás átvállalásánál a számla kiállítóját és az eredeti kötelezettet is terheli Papír alapú számla is megőrizhető elektronikusan Elektronikus számla csak elektronikusan – De a formátum megváltoztatható 65

66 Gépi nyugtaadási kötelezettség esetén a gép, pénztárgép és az általa kiállított nyugták adatairól rendszeresen adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. Külön jogszabályt fognak alkotni arról, hogy a pénztárgép működését az adóhatóság külön hírközlő eszköz és rendszer útján – közvetlen lekérdezés útján - felügyelje. 2013. április 1-jén lép hatályba a rendelkezés. 66 Számlázási szabályok XIX. – Pénztárgépek adatairól on-line adóhatósági lekérdezés

67 Adólevonással kapcsolatos változások Személygépkocsi fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás adójának 50 %-a levonható. A maradék 50 % akkor vonható le (azaz 100%-ban levonható az adó), ha bérbeadáshoz kapcsolódóan közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák legalább az 50 %-át. Személygépkocsi fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó termék áfája akkor vonható le, ha egészben vagy túlnyomó részben közvetlen anyagjellegű ráfordításként beépül a bérbeadás adóalapjába. - 67

68 Üzletág értékesítés adómentesítése

69 Üzletág fogalma (259. § 25/A pont) vállalkozás működő egysége, szervezeti szempontból független, hozzá tartozó vagyonnal együtt, önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására alkalmas 69 Üzletág értékesítés adómentesítése I.

70 Üzletág értékesítése esetén nem áll be a termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz fűződő joghatás (azaz nem áfás) – 17. § (4) bek. Általános feltételek: (18. § (1) bekezdés) A szerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen(már a szerzéskor vagy annak következtében) A szerző kötelezettséget vállal, hogy a szerzéshez, szerzett vagyonhoz fűződő jogok, kötelezettségek őt illetik illetve terhelik. 70 Üzletág értékesítés adómentesítése II.

71 Általános feltételek II. sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan jogállása, ami összeegyeztethetetlen lenne az előző pont alapján esetlegesen felmerülő kötelezettségek teljesítésével (pl nem alanyi mentes, nem kompenzációs feláras mezőgazdasági termelő – de az alábbi korlátozással tárgyi mentes tevékenységű lehet) 71 Üzletág értékesítés adómentesítése III.

72 Speciális feltételek: A szerző további működtetés céljából szerezze meg az üzletágat, Az üzletág keretében folytatott tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító tevékenység Ha a megszerzett vagyon olyan ingatlant tartalmaz, amelyre az átruházó adókötelezettséget választott, vagy az ingatlan félkész illetve új ingatlan, akkor a szerzőnek az ingatlanra adókötelezettséget kell választania – legkésőbb amikor az adókötelezettség beállna 72 Üzletág értékesítés adómentesítése IV.

73 Egyetemleges felelősség Elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az üzletágat átruházó adóalanyt az áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek a vagyonhoz kapcsolódóan a szerzésig bezárólag keletkeztek. Ha a korábban ismertetett feltételek bármelyike nem teljesül, a feltétel nem teljesülésekor adókötelezettség keletkezik 73 Üzletág értékesítés adómentesítése V.

74 Egyéb változások.

75 Köztestületek jogszabályon alapuló átalakulása, ha az tartalmában jogutódlásnak tekintendő, jogutódlással történő megszűnés címén nem jár áfa kötelezettséggel 75 Köztestületek átalakulásának adómentesítése

76 Közlekedési eszköz nem adóalany részére történő hosszú távú bérbeadása esetén a teljesítés helye az igénybevevő gazdasági letelepedés helye illetve lakhelye. Kedvtelési hajók nem adóalany részére történő hosszú távú bérbeadása esetén a teljesítés helye, ahol a hajót ténylegesen birtokba adják, de csak ha szolgáltatást ezen a helyen lévő székhelyéről nyújtják. 76 Közlekedési eszközök nem adóalany részére bérbeadása

77 Az alanyi mentességre jogosító értékhatár 2013 - tól 6 millió forint. Azok is visszatérhetnek az alanyi mentességre, akik az 5 millió forintos értékhatár téllépése miatt veszítették el mentességüket, de a 6 millió forintos értékhatárt nem érték el. 77 Alanyi mentességre jogosító értékhatár

78 Nem adózik tagállamok közötti termékmozgatásként, azaz nem jár összesítő jelentéstételi kötelezettséggel és más tagállami regisztrációval a másik tagállamba szakértői értékelés céljából kivitt, majd visszahozott termék sem.(12. § (2) bekezdés f.) pont) 78 Nem közösségen belüli termékmozgatás

79 Ha a kiszállítás igazolására nyitva álló 15 napos határidő hamarabb telik le, minthogy az Art. szerinti összesítő nyilatkozattételi vagy az áfa bevallástételi kötelezettség esedékes lenne, a közösségi mentes értékesítés megvalósulását az értékesítésről kiállított számlával vagy egyéb okiratokkal kell igazolni. 79 Adómentes termékimporttal kapcsolatos szabályok pontosítása

80 Lejárt követelés biztosítékául szolgáló vagyontárgy értékesítése Lejárt követelés dologi biztosítékául szolgáló vagyontárgy értékesítése esetén az is fordított adózással jár, ha nem a hitelező, hanem az általa kijelölt harmadik személy és az adós között zajlik a kényszerértékesítés a kielégítési jog megnyíltát követően (142. § (1) bek. f.) 80

81 Adómentesség gyermekvédelemnél Gyermek- és ifjúság védelem keretében közszolgáltató által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adómentes, kivéve a külön térítendő ellenérték fejében teljesített étkeztetést 81

82 Devizás számla árfolyama Devizás számlánál az Európai Központi Bank (EKB) árfolyama is használható a fizetendő adó forintosításnál. A 80. § (1) bekezdés szerinti időpontban hivatalosan közzétett legutolsó árfolyam A választást be kell jelenteni az adóhatósághoz Ha az adott külföldi pénznemnek nincs jegyzése, a forintosításhoz az MNB vagy az EKB előző naptári negyedévben közzé tett árfolyama Eurótól eltérő fizetőeszközök közötti átváltást az euróhoz viszonyított árfolyam alapján végezzük. - 82

83 Ingatlanbérbeadás, ingatlanértékesítés. Akik 2008. január 1-jétől választottak adókötelezettséget ingatlan bérbeadásra vagy ingatlan értékesítésre, most 2013 január 1-jétől térhetnek vissza először a mentességre, feltéve hogy december 31-ig bejelentik az adóhatósághoz az eltérést. Akik év közben választottak, adókötelezettséget, azok csak 2014. január 1- jétől térhetnek vissza a mentességre. - 83

84 Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, használt ingóság különleges eljárás Egyértelműsítette a törvény, hogy a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás céljára történő bérbeadás is bérbeadásnak minősül A viszonteladónak nem kell minden év végén újra bejelenteni az adóhatósághoz, ha a törvény szerinti jogállástól el akar térni. Ha nem tesz bejelentést dec. 31-ig,meghosszabbodik az előző évi adózási mód - 84

85 Külföldi adóalany számára teljesített visszatérítés. Az adóvisszatérítési kérelem csak a tárgyidőszakban keletkezett előzetesen felszámított adót tartalmazhatja. Korábbi időszakban keletkezett levonható adó akkor szerepeltethető a tárgyidőszaki visszatérítésben, ha arra vonatkozóan korábban nem nyújtottak be visszatérítési kérelmet és tárgyévben keletkezett. Egy visszatérítési időszakra több kérelem is benyújtható. Egy naptári évre legfeljebb 5 kérelem adható. - 85

86 Horvátország csatlakozásával összefüggő átmeneti szabályok Nem keletkezik azonnal termékimport címén adókötelezettség Horvátország csatlakozásakor a Horvátországba illetve a közösségbe már beszállított, ideiglenes behozatali eljárás, közösségi árutovábbítási vagy hasonló eljárás hatálya alatt álló termékek tekintetében, hanem csak akkor, amikor az eljárások alól kikerül. Termékimport a szabad forgalomban lévő termék ideiglenes behozatal vagy árutovábbítás alóli kikerülése, ha azt csatlakozás előtt értékesítés céljából hozták be vagy beszerezték, kivéve, ha a rendeltetési ország közösségi ország. - 86

87 Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft. E-mail: csataljayzsuzsa@yahoo.comcsataljayzsuzsa@yahoo.com csataljayconsulting@gmail.com Telefon: 06 30 480 0462 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "1 Áfa változások 2013 dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft. Tel: +36 30 480 0462."

Hasonló előadás


Google Hirdetések