Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.A SZÁMVITELI RENDSZER, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY. 1-1 A SZÁMVITELI RENDSZER CÉLJA ÉS FELADATA AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK FELOLDÁSA: AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK FELOLDÁSA: AZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.A SZÁMVITELI RENDSZER, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY. 1-1 A SZÁMVITELI RENDSZER CÉLJA ÉS FELADATA AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK FELOLDÁSA: AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK FELOLDÁSA: AZ."— Előadás másolata:

1 1.A SZÁMVITELI RENDSZER, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY

2 1-1 A SZÁMVITELI RENDSZER CÉLJA ÉS FELADATA AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK FELOLDÁSA: AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK FELOLDÁSA: AZ ÉRDEKHORDOZÓI ÉRDEKÜTKÖZÉSEKET FIGYELEMBE VEVŐ ÉS FELOLDÓ SZABÁLYOZÁS SZAKMAI SZERVEZETEKRE ÉPÍTVE TULAJDONOSOK (TÉNYLEGES ÉS POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK) HITELEZŐK MENEDZSEREK PARTNER VÁLLALKOZÁ- SOK (VEVŐK, SZÁLLÍTÓK) KINCSTÁR MUNKAVÁLLALÓK EGYÉB (KORMÁNY, SZAKSZER- VEZET STB.) A GAZDASÁG SZEREPLŐI (ÉRDEKHORDOZÓK): AZ ÉRDEKHORDOZÓK DÖNTÉSE- IT MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK REALIZÁLT (FELOSZTHATÓ) NYERESÉG SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA ÉS HATÉKONYSÁGA TŐKE SZERKEZETE A PÉNZÜGYI HELYZET STB. AZ ÉRDEKHORDOZÓK INFORMÁCIÓ IGÉNYE: A GAZDASÁG SZEREPLŐINEK (KÜLSŐ ÉS BELSŐ) INFORMÁCIÓKKAL VALÓ ELLÁTÁSA, A MÚLT AUTOMATIKUS ELLENŐRZÉS MELLETTI DOKUMENTÁLÁSA A JELEN ÉS A JÖVŐ CÉLJAIRA

3 1.A SZABÁLYOZÁS CÉLJA: érdekhordozói érdek érvényesítés az érdekhordozói érdekütközések feloldásával. 2.A SZABÁLYOZÁS FILOZÓFIÁJA: - a valóság közelítése a valós – igaz, tárgyilagos, szabályos – őszinte, igaz – pontos – teljes képkialakítás útján. 3. A SZABÁLYOZÁS ALAPJA: szakmai szervezetek által kidol- gozott és társadalmilag is elfoga- dott alapelvek. 4.A SZABÁLYOZÁS MÓDJA, FORMÁJA ÉS JELLEGE: törvények (nem számviteli tör- vény) és szakmai szervezetek által kialakított standardok út- ján. 1-2 A SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS FORMÁJA 5. A SZABÁLYOZÁS TERJEDELME ÉS MÉLYSÉGE az éves beszámolóra irányul és annak részeit szabályozza tar- talmi és formai szempontból 6.A SZABÁLYOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE: erős, állandó szakmai szervezetek, vagy erre a célra létrehozott bizottságok útján, érdekhordozói kontrollal. 7.A SZABÁLYOZÁS VÉGREHAJTÁSÁ- NAK KÖVETELMÉNYEI: választási lehetőségek, az üzleti szemlélet érvényesítése. 8.A SZABÁLYOZÁS BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE: értéktőzsdén, könyvszakértőkön és részben adóellenőrzésen ke- resztül.

4 1-3 A 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II.BESZÁMOLÁS ÉS KÖNYV- VEZETÉS III.AZ ÉVES BESZÁMOLÓ IV.EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ V.EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ VI.ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ VII.SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK VIII.SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS IX.NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL X.KÖNYVVIZSGÁLAT XI.KÖNYVVEZETÉS, BIZONYLA- TOLÁS XII.JOGKÖVETKEZMÉNYEK XIII.AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG XIV.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK SZERKEZETE MELLÉKLETEK 1.A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA 2.AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐ- ÍRT TAGOLÁSA (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) 3.AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐ- ÍRT TAGOLÁSA (FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) 4.AZ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA 5.AZ EREDMÉNYLEVEZETÉS ELŐ- ÍRT TAGOLÁSA 6.AZ ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTA- TÁS SAJÁTOS SORAI 7.CASH FLOW-KIMUTATÁS.

5 OLYAN SZÁMVITELI SZABÁLYOKAT RÖGZÍT, ame- lyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, AMELYEK ALAPJÁN MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓS ÖSSZ- KÉPET BIZTOSÍTÓ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTHATÓ A HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉGÉRŐL, VAGYONÁNAK ALAKULÁSÁRÓL, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL. 1-4 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL

6 1-5 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZIK * A törvény hatálya kiterjed a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi FIÓKTELEPÉRE IS, DE NEM TERJED KI AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓRA. vállalkozás magyarországi FIÓKTELEPÉRE IS, DE NEM TERJED KI AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓRA. A VÁLLALKOZÓ (ideértve az egyesülést is)*, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI, AZ EGYÉB SZERVEZET, A MAGYAR NEMZETI BANK, TOVÁBBÁ az általuk, illetve természetes személyek által alapított: - egészségügyi, szociális és - oktatási intézmények. A GAZDÁLKODÓ:

7 1-6 VÁLLALKOZÓ * A számviteli törvény alkalmazásában * A számviteli törvény alkalmazásában MINDEN OLYAN GAZDÁLKODÓ, AMELY A SAJÁT NEVÉBEN ÉS KOCKÁZATÁRA, NYERESÉG- ÉS VAGYONSZERZÉS CÉLJÁBÓL, ÜZLETSZERŰEN, ELLENÉRTÉK FEJÉBEN TERMELŐ VAGY SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉ- GET VÉGEZ, de nem az államháztartás szerve- zete vagy egyéb szervezet.

8 AZOK A SZERVEZETEK, AMELYEKET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY ALAPJÁN AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MŰKÖDÉSI REND- JÉRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLY ILYENNEK MINŐSÍT. 1-7 ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI

9 LAKÁSSZÖVETKEZET, TÁRSASHÁZ, TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET, EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY, ALAPÍTVÁNY, KÖZALAPÍTVÁNY, ÜGYVÉDI IRODA, SZABADALMI ÜGYVÉDI IRODA, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, MŰSORSZOLGÁLTATÁSI ALAP, MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJ- DONOSI PROGRAM KERETÉBEN LÉTREJÖTT SZERVEZET, 1-8 EGYÉB SZERVEZETEK VÍZKÖZMŰ TÁRSULAT, BEFEKTETÉSI ALAPOK, EGYÉB ALAPOK, TŐZSDE, ELSZÁMOLÓHÁZ, MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR, ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR, ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR, KÖZRAKTÁR, KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEG- HATÁROZOTT EGYÉB SZERVEZET.

10 A JOGELŐD NÉLKÜL ALAPÍTOTT VÁLLALKOZÓ KÖNYVVEZETÉSSEL ALÁ- TÁMASZTOTT BESZÁMOLÓT A JOGELŐD NÉLKÜL ALAPÍTOTT VÁLLALKOZÓ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL CÉGJEGYZÉKBE VALÓ BEJEGYZÉSÉNEK (vagy a bejegyzés elutasítá- sának) IDŐPONTJÁIG TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL (az előtársasági időszakról) KÖNYVVEZETÉSSEL ALÁ- TÁMASZTOTT BESZÁMOLÓT KÖTELES KÉSZÍTENI. 1-9 AZ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK

11 1-10 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGHATÁROZZA A HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK ÉS KÖTELE- ZETTSÉGÉT, AZ EZEK TELJESÍTÉSE SORÁN ÉRVÉNYESÍTENDŐ AZ ELVEKRE ÉPÜLŐ ELVEKET, KÖNYVVEZETÉSI BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOKAT, továbbá a: HOZATALRA, ÉS vonat- kozó követelményeket. NYILVÁNOSSÁGRA KÖZZÉTÉTELRE KÖNYVVIZSGÁLATRA

12 A GAZDÁLKODÓ A MŰKÖDÉSÉRŐL, VAGYONI, PÉNZÜGYI és JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL, 1-11 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÜZLETI ÉV KÖNYVEINEK LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN, KÖNYVVEZETÉSSEL ALÁTÁ- MASZTOTT BESZÁMOLÓT KÖTELES – MA- GYAR NYELVEN – KÉSZÍTENI.

13 1-12 KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A KETTŐS KÖNYVVITEL VAGY AZ EGYSZERES KÖNYVVITEL SZABÁLYAI SZERINT FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST VEZET ÉS AZT AZ ÜZLETI ÉV VÉGÉVEL LEZÁRJA. A KÖNYVVEZETÉS AZ A TEVÉKENYSÉG, AMELYNEK KERETÉBEN A GAZDÁLKODÓ A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉRE HATÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEKRŐL

14 AZ ÉVES ÁRBEVÉTEL VOLUMENE A MÉRLEG FŐÖSSZEGE A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA 1. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 3. EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 4. „ÖSSZEVONT(KONSZOLI- DÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ” 1-13 A BESZÁMOLÓ FORMÁJA LEHETŐSÉGEK A FORMÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

15 1-14 BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖBBSÉGI RÉSZESEDÉSE VAN KETTŐS KÖNYVVITEL ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ A NETTÓ ÁRBEVÉTEL KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN NEM HALADJA MEG AZ 50 MILLIÓ Ft-OT EGYSZERES KÖNYVVITEL EGYSZERŰSÍ- TETT BESZÁMOLÓ KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN A KÖVETKE- ZŐ HÁROM MUTATÓBÓL LEGALÁBB KETTŐ: < MÉRLEGFŐÖSSZEG < 150 M Ft < ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL < 300 M Ft ÁTLAGOSAN FOGLALKOZ- < TATOTTAK SZÁMA < 50 FŐ EGYSZERŰ- SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN A KÖVETKE- ZŐ HÁROM MUTATÓBÓL LEGALÁBB KETTŐ: > MÉRLEGFŐÖSSZEG > 150 M Ft > ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL > 300 M Ft ÁTLAGOSAN FOGLALKOZ- > TATOTTAK SZÁMA > 50 FŐ KETTŐS KÖNYVVITEL KETTŐS KÖNYVVITEL ÉVES BESZÁMOLÓ A BESZÁMOLÓ FORMÁJÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK KÖNYVVEZE- TÉSI KÖTE- LEZETTSÉG BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FORMÁJA

16 1-15 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉG- NYILVÁNTARTÁSI ÉS CÉGINFORMÁ- CIÓS SZOLGÁLATÁNAK. KÖZZÉTÉTEL MINDEN KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁS KÖTELES A BESZÁMOLÓT KÖZZÉTENNI. E kötelezettségének azzal tesz ele- get, ha a beszámolót – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az A CÉGJEGYZÉKBE BEJEGYZETT VÁLLALKOZÓ KÖTELES a jóváhagyott könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó BESZÁMOLÓT, VALAMINT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZ- NÁLÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁ- ROZATOT AZ ADOTT ÜZLETI ÉV MÉRLEGFORDULÓNAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 150 NAPON BELÜL A LETÉTBE HELYEZNI. LETÉTBE HELYEZÉS CÉGBÍRÓSÁGNÁL

17 A vállalkozástól független könyv- vizsgáló feladata A MÉRLEG, ERED- MÉNYKIMUTATÁS, KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET valódiságának, szabályszerűségének, a számviteli törvény, a társasági szerződés (alapszabály) BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, az éves beszámoló vélemé- nyezése, a mérleg hitelesítése HITE- LESÍTŐ ZÁRADÉKKAL VALÓ ELLÁTÁSA. 1-16 KÖNYVVIZSGÁLAT HA a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a beszámoló NEM FE- LEL MEG A SZÁMVITELI TÖR- VÉNY ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAINAK, VALAMINT A VA- LÓDISÁGNAK, akkor a hitelesítő záradék helyett - ELUTASÍTÓ, vagy - KORLÁTOZOTT ZÁRADÉKOT ad, a korlátozás, vagy a megtaga- dás okainak feltüntetésével.

18 2. SZÁMVITELI ALAPELVEK, A SZÁMVITELI POLITIKA

19 2-1 SZÁMVITELI ALAPELVEK NEM NEVESÍTETT ALAPELVEK: 10. EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE, 11. IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE, 12. TARTALOM ELSŐDLEGES- SÉGE A FORMÁVAL SZEM- BEN ELVE, 13. LÉNYEGESSÉG ELVE, 14. KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZE- VETÉSÉNEK ELVE 1.HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE, 2.SEMLEGESSÉG ELVE, 3.IDŐSZERŰSÉG ELVE. 1.VÁLLALKOZÁS FOLYTA- TÁSÁNAK ELVE, 2.TELJESSÉG ELVE, 3.VALÓDISÁG ELVE, 4.VILÁGOSSÁG ELVE, 5.KÖVETKEZETESSÉG ELVE, 6.FOLYTONOSSÁG ELVE, 7.ÖSSZEMÉRÉS ELVE, 8.ÓVATOSSÁG ELVE, 9.BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE, NEVESÍTETT ALAPELVEK:

20 2-2 A SZÁMVITELI ALAPELVEK CSOPORTOSÍTÁSA A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE ALAPELVEK TartalmiFormai Tartalomra ható kiegészítő TELJESSÉG ELVE VALÓDISÁG ELVE ÓVATOSSÁG ELVE ÖSSZEMÉRÉS ELVE EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE LÉNYEGESSÉG ELVE KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZE- VETÉS ELVE TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN ELVE VILÁGOSSÁG ELVE FOLYTONOSSÁG ELVE KÖVETKEZETESSÉG ELVE SEMLEGESSÉG ELVE HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE IDŐSZERŰSÉG ELVE NEM NEVESÍTETT ALAPELVEK NEVESÍTETT ALAPELVEK

21 2-3 A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE: A GAZDÁLKODÓ A BELÁTHATÓ JÖVŐBEN IS FENN TUDJA TARTANI MŰKÖDÉSÉT, FOLY- TATNI TUDJA TEVÉKENYSÉGÉT. NEM VÁRHATÓ A MŰKÖDÉS BESZÜNTETÉSE, VAGY JELENTŐS CSÖKKENÉSE.

22 2-4 A TELJESSÉG ELVE: IDEÉRTVE A KETTŐS KÖNYV- VITELT VEZETŐKNÉL AZOKAT A GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET, AMELYEK AZ ADOTT ÜZLETI ÉVRE VO- NATKOZNAK, A LEZÁRT ÜZLETI ÉV GAZDA- SÁGI ESEMÉNYEIBŐL ERED- NEK, A FORDULÓNAP UTÁN, DE A MÉRLEG ELKÉSZÍTÉSE ELŐTT ISMERTTÉ VÁLTAK. MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNYT, ESZKÖZÖKRE, FORRÁSOKRA EREDMÉNYÉRE KÖNYVELNI KELL AMELYNEK AZ A ÉS A LEZÁRT IDŐSZAK GYA- KOROLT HATÁSÁT A BESZÁMOLÓBAN KI KELL MUTATNI.

23 A KÖNYVVITELBEN RÖGZÍTETT ÉS A BE- SZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ TÉTELEKNEK A VALÓSÁGBAN VALÓSÁGBAN IS MEGTALÁLHATÓKNAK, BIZONYÍTHATÓKNAK, KÍVÜLÁLLÓK ÁLTAL IS MEGÁLLAPÍTHATÓKNAK KELL LENNIÜK. 2-5 A VALÓDISÁG ELVE: ÉRTÉKELÉSÜKNEK MEG KELL FELEL- NIÜK A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN ELŐ- ÍRT ÉRTÉKELÉSI ELVEKNEK, ELJÁRÁ- SOKNAK.

24 2-6 AZ ÓVATOSSÁG ELVE: AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSEKET, AZ ÉRTÉKVESZTÉSEKET ÉS A CÉLTARTALÉKOKAT EL KELL SZÁMOLNI FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE NYERESÉG VAGY VESZTESÉG. PÉNZÜGYI REALIZÁLÁSA NEM LEHET EREDMÉNYT KIMUTATNI, HA AZ ÁRBEVÉTEL, A BEVÉTEL BIZONYTALAN. BIZONYTALAN. A TÁRGYÉVI EREDMÉNY MEG- HATÁROZÁSA SORÁN AZ ELSZÁMO- LÁSÁVAL, A KÉPZÉSÉ- VEL KELL FIGYELEMBE VENNI AZ ELŐRE LÁTHATÓ KOCKÁZA- TOT, A FELTÉTELEZHETŐ VESZ- TESÉGET AKKOR IS, HA AZ A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDŐSZAKÁ- BAN VÁLT ISMERTTÉ. ÉRTÉKVESZTÉS CÉLTARTALÉK

25 2-7 AZ ÖSSZEMÉRÉS ELVE: AZ ADOTT IDŐSZAK EREDMÉNYÉNEK MEG- HATÁROZÁSAKOR A TEVÉKENYSÉGEK ADOTT IDŐSZAKI TELJESÍTÉSÉNEK ELISMERT BEVÉTE- LEIT ÉS A BEVÉTELEKNEK MEGFELELŐ KÖLTSÉ- GEIT (RÁFORDÍTÁSAIT) KELL SZÁMÍ- TÁSBA VENNI, FÜGGETLENÜL A PÉNZ- ÜGYI TELJESÍTÉSTŐL. A BEVÉTELEKNEK ÉS A KÖLTSÉGEKNEK AHHOZ AZ IDŐSZAKHOZ KELL KAPCSO- LÓDNIUK, AMIKOR AZOK GAZDASÁGILAG FELMERÜLTEK.

26 A KÖNYVVEZETÉS ÉS A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍ- TÉSE SORÁN AZ ESZKÖZÖKET ÉS A KÖTELEZETTSÉGEKET EGYEDILEG KELL - RÖGZÍTENI ÉS - ÉRTÉKELNI. 2-8 AZ EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE: A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE SORÁN EZ AZ ELV A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁ- ROZOTT ESETEKBEN SAJÁTOSAN ÉRVÉNYE- SÜLHET.

27 AZ OLYAN GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KIHATÁSÁT, AMELYEK KÉT VAGY TÖBB ÜZLETI ÉVET (ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT) IS ÉRINTENEK, AZ ADOTT IDŐSZAK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI KÖZÖTT OLYAN ARÁNYBAN KELL ELSZÁMOLNI, AHOGYAN AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ IDŐSZAK MEGOSZLIK AZ ELSZÁ- MOLÁSI IDŐSZAKOK KÖZÖTT. 2-9 AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE:

28 A BESZÁMOLÓBAN, A KÖNYVVEZETÉS SORÁN A GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET, ÜGYLETEKET A TÉNYLEGES GAZDASÁ- GI TARTALMUKNAK MEGFELELŐEN – A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ALAPELVEIHEZ, ELŐÍRÁSAIHOZ IGAZODÓAN – KELL BE- MUTATNI, ELSZÁMOLNI. 2-10 A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN ELVE:

29 A BESZÁMOLÓ SZEMPONTJÁBÓL LÉ- NYEGESNEK MINŐSÜL MINDEN OLYAN INFORMÁCIÓ, AMELYNEK ELHAGYÁSA VAGY TÉVES BEMUTATÁSA BEFOLYÁSOLJA A BESZÁMOLÓ ADA- TAIT FELHASZNÁLÓK DÖNTÉSEIT. 2-11 A LÉNYEGESSÉG ELVE:

30 A BESZÁMOLÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT INFORMÁCIÓK HASZNOSÍTHATÓSÁGA (HASZNOS- SÁGA) ÁLLJON ARÁNYBAN AZ INFORMÁCIÓ ELŐÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEIVEL. 2-12 A KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEVETÉSÉNEK ELVE

31 2-13 A BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE: A ÉS A EGYMÁSSAL SZEMBEN NEM SZÁMOLHATÓK EL. KÖVETELÉSEK KÖTELEZETTSÉGEK BEVÉTELEKKÖLTSÉGEK A ÉS A (RÁFORDÍTÁSOK), ILLETVE

32 A KÖNYVVEZETÉST ÉS A BESZÁMOLÓT ÁTTEKINTHETŐ, ÉRTHETŐ, A SZÁMVITELI TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN RENDEZETT FORMÁBAN KELL ELKÉSZÍNI. 2-14 A VILÁGOSSÁG ELVE:

33 AZ EGYMÁST KÖVETŐ ÉVEKBEN – AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKE- LÉSE, – AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELE CSAK A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁRO- ZOTT SZABÁLYOK SZERINT VÁLTOZHAT. 2-15 A FOLYTONOSSÁG ELVE: AZ ÜZLETI ÉV NYITÓ ADATAINAK MEG KELL EGYEZNIÜK AZ ELŐZŐ ÜZLETI ÉV MEGFELE- LŐ ZÁRÓ ADATAIVAL.

34 A BESZÁMOLÓ TARTALMA ÉS FORMÁJA, AZ AZT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVEZETÉS TEKINTETÉBEN AZ ÁLLANDÓSÁGOT ÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTANI KELL. 2-16 A KÖVETKEZETESSÉG ELVE:

35 A SEMLEGESSÉG ELVE AKKOR ÉRVÉNYESÜL, HA A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL SEM ELŐÍTÉLET, SEM ELFOGULTSÁG NEM BEFOLYÁSOLJA AZ INFORMÁCIÓK TARTALMÁT. 2-17 A SEMLEGESSÉG ELVE:

36 AZ IDŐSZERŰSÉG ELVE AKKOR ÉRVÉNYE- SÜL, HA AZ INFORMÁCIÓ MÉG A DÖNTÉS ELŐTT ELJUT A FELHASZNÁLÓHOZ. EZZEL BIZTOSÍTJA A HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVÉ- NEK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSÉT. 2-18 AZ IDŐSZERŰSÉG ELVE:

37 A HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE AKKOR ÉRVÉNYESÜL, HA A BESZÁMOLÓ OLYAN ADATOKAT TARTALMAZ, AMELYEK o JÓL HASZNOSÍTHATÓK ÉS o AZ INFORMÁCIÓK IDŐBEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. 2-19 A HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE:

38  A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT ALAPELVEK, ÉRTÉKELÉSI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN KI KELL ALAKÍ- TANI ÉS ÍRÁSBA KELL FOG- LALNI A GAZDÁLKODÓ ADOTTSÁGA- INAK, KÖRÜLMÉNYEINEK LEGIN- KÁBB MEGFELELŐ, A TÖR- VÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDSZEREIT, ESZKÖZEIT MEGHATÁROZÓ SZÁMVITELI POLITIKÁT. 2-20 A SZÁMVITELI POLITIKA  Az ÚJONNAN ALAKULÓ GAZDÁL- KODÓ a SZÁMVITELI POLITIKÁT a megalakulás időpontjától szá- mított 90 NAPON BELÜL KÖTE- LES elkészíteni.  TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS esetén a változásokat, annak hatálybalé- pését követően 90 NAPON belül kell a számviteli politikán ke- resztül vezetni.  A számviteli politika elkészíté- séért, módosításáért a gazdál- kodó képviseletére jogosult sze- mély felelős.

39 A számviteli politikában írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a GAZDÁLKODÓRA JEL- LEMZŐ SZABÁLYOKAT, ELŐÍRÁSOKAT, MÓDSZEREKET, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁS, ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGESNEK, JELENTŐSNEK. NEM LÉNYEGESNEK, NEM JELENTŐSNEK. 2-21 A SZÁMVITELI POLITIKA TARTALMA Továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított VÁLASZTÁSI, MINŐSÍTÉSI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL MELYEKET, MILYEN FELTÉTELEK ESETÉN ALKAL- MAZZA, AZ ALKALMAZOTT GYAKOR- LATOT MILYEN OKOK MIATT KELL MEGVÁLTOZTATNI.

40 A LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATOT, AZ ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATOT, AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATOT,* A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT. 2-21 folyt. A SZÁMVITELI POLITIKA KERETÉBEN EL KELL KÉSZÍTENI * Elkészítése csak a számviteli törvényben leírt esetben kötelező. esetben kötelező.

41 1.ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS A beszámolási kö- telezettség módja A könyvvezetés módja A kettős könyvviteli rendszer jellemzése A vezetői információs rendszer A mérleg felépítése Az eredménykimutatás felépítése A folyamatba épített ellenőrzés 2-22 A SZÁMVITELI POLITIKA VÁZLATA I. A GAZDÁLKODÁSRA JELLEMZŐ SZA- I. A GAZDÁLKODÁSRA JELLEMZŐ SZA- BÁLYOK, ELŐÍRÁSOK ÉS MÓDSZEREK 2.AZ ESZKÖZÖK MINŐSÍTÉSE 3.AZ ÉRTÉKELÉS, AZ ÉRTÉK- VESZTÉS, S ANNAK VISSZA- ÍRÁSA 4.AZ AMORTIZÁCIÓS POLI- TIKA 5.AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁ- SOK KÖRE 6.A CÉLTARTALÉK KÉPZÉS SZABÁLYAI 7.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TARTALMA 8.AZ ÜZLETI JELENTÉS TAR- TALMA.

42 1.LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2.AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 3.PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4.AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA II. A SZABÁLYZATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÖSSZEÁLLÍTÁSA III. NEM KÖTELEZŐEN ELŐÍRT III. NEM KÖTELEZŐEN ELŐÍRT SZABÁLYZATOK SZABÁLYZATOK 2-22 folyt. 1.BIZONYLATI SZABÁLYZAT 2.IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 3.BERUHÁZÁSI SZABÁLYZAT 4.SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT STB.

43 3.A KÖNYVVEZETÉSRŐL ÉS A BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSRŐL ÁLTALÁBAN

44 A kettős könyvvitelt alkalmazó gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve tulajdo- nában lévő 3-1 KETTŐS KÖNYVVITEL LÉNYEGE ESZKÖZÖKRŐL és azok FORRÁSAIRÓL, továbbá a GAZDASÁGI MŰVELETEKRŐL olyan könyvviteli nyilvántar- tást köteles vezetni, amely az ESZKÖZÖKBEN (aktivákban) és a FORRÁSOKBAN (passzivákban) bekövetkezett VÁLTOZÁSOKAT a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.

45 A GAZDÁLKODÓ ESZKÖZEINEK és FORRÁSAINAK A GAZDASÁGI MŰVELETEK EREDMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK EGYSÉGES RENDSZERBE FOGLALÁSÁVAL SEGÍTSÉ- GET ADJON A GAZDÁLKODÓ SZÁMVITELÉNEK MEGSZERVEZÉSÉHEZ, BIZTOSÍTSA A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZE- RINTI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓKAT. 3-2 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET CÉLJA

46 3-3 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET FELÉPÍTÉSE 1.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2.KÉSZLETEK 3.KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ- BELI ELHATÁROLÁSOK 4.FORRÁSOK 5.KÖLTSÉGNEMEK 8.ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFOR- DÍTÁSOK 9.ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK Mérlegszámlák Eredményszámlák Szabadon használható számlák Nyilvántartási számla 6.KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 7.TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Függő kötelezettségek - Biztos (jövőbeni) kötelezettségek, stb.

47  A SZÁMLAREND TARTALMAZZA Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét és megnevezését. A számla tartalmát, ha az a megne- vezésből nem egyértelmű. A számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit. A számlát érintő gazdasági esemé- nyeket, azok más számlákkal való kapcsolatát. A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát. A számlarendben foglaltakat alátá- masztó bizonylati rendet.  AZ ANALITIKUS nyilvántartások és a főkönyvi számlák értékadatainak SZÁMSZERŰ EGYEZTETÉSI LEHETŐ- SÉGÉT BIZTOSÍTANI KELL. 3-4 SZÁMLAREND  AZ ÚJONNAN ALAKULÓ – kettős könyvvitelt vezető – gazdálkodó A SZÁMLARENDET a megalaku- lás időpontjától számított 90 NAPON belül köteles elkészíteni.  TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS esetén a változásokat, annak hatályba- lépését követően 90 NAPON be- lül kell keresztülvezetni.  A SZÁMLAREND ÖSSZEÁLLÍTÁ- SÁÉRT, annak folyamatos kar- bantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉ- RE JOGOSULT SZEMÉLY A FELELŐS.

48 PÉNZESZKÖZÖKET érintő gazdasági műveletek, események bizonylatait: - KÉSZPÉNZFORGALOM esetén a PÉNZMOZGÁSSAL EGYIDEJŰLEG, - BANKSZÁMLA forgalomnál a HITELINTÉZETI ÉRTESÍTÉS MEGÉRKEZÉSEKOR, - EGYÉB PÉNZESZKÖZÖKET érin- tő tételeket LEGKÉSŐBB A TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓ 15-IG a könyvekben rögzíteni kell. 3-5 SZÁMVITELI BIZONYLATOK* * A bizonylatokkal kapcsolatos ismereteket az első kötet tartalmazza. az első kötet tartalmazza. EGYÉB GAZDASÁGI műveletek, események bizonylatainak ada- tait, az események megtörténte után, legkésőbb A TÁRGYNE- GYEDÉVET KÖVETŐ HÓ VÉGÉIG kell a könyvekben rögzíteni. A BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSÁNAK RENDJE

49 3-6 A FONTOSABB GAZDASÁGI MŰVELETCSOPORTOK VÁZLATOS SZÁMLAÖSSZEFÜGGÉSEI ESZKÖZBEVONÁS ELSZÁMOLÁSA 43-47. Kötelezettségek 38. Pénzeszközök Hitel,- kölcsönfelvétel 41. Saját tőke 1-3. Eszközök Alapításkori tőkeellátás, tőkeemelés

50 3-6 folyt.1. BERUHÁZÁS, BESZERZÉS ELSZÁMOLÁSA 11. Immateriális javak 17-18.Befekt. pénzügyi eszk. 2. Készletek 36. Egyéb követelések 37. Értékpapírok Beszerzés 12-16. Tárgyi eszközök Beruházás 38. Pénzeszközök 43-47. Kötelezettségek

51 KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS, AKTIVÁLT SAJÁT TELJE- SÍTMÉNY, ÁRBEVÉTEL, BEVÉTEL ELSZÁMOLÁSA 3-6 folyt.2/a Az eredménykimutatás összköltség eljárással készül Eladott (közvetített) szolgáltatások, ELÁBÉ 51-57. Költségnemek Összes költség 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 81. Anyagjell. ráford. 82. Személyi jell. ráf. 83. Értékcsökk. leírás Az összes költség átvezetése 59. Költségnem átvez. számla 86-88. Ráfordítások Ráfordítások Saját termelésű készletek NÖVEKEDÉSE CSÖKKENÉSE vagy 58. Aktivált saját telj. 9. Árbevétel, bevétel Árbevétel, bevétel

52 3-6 folyt.2/b Az eredménykimutatás forgalmi költség eljárással készül Saját termelésű készletek bevételezése 58. Aktivált saját telj. Értékesített készletek és közvetített szolgáltatások költségei Ráfordítások 86-88. Ráfordítások 81-84. Értékesítés közvetlen költségei Közvetett költségek 59. Költségnem átvezetési számla 85. Értékesítés közvetett költsége Szolgáltatások költségei 9. Árbevétel, bevétel Árbevétel, bevétel 51-57. Költségnemek Összes költség 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek Saját termelésű készletek bevételezése 58. Aktivált saját telj.

53 3-7 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ  A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó AZ ÜZLETI ÉVRŐL, az üzleti év utolsó napjával, mint MÉRLEGFORDULÓNAP- PAL ÉVES BESZÁMOLÓT, vagy – ha a számviteli törvény lehetővé teszi – egyszerűsített éves beszámolót KÖTELES KÉSZÍTENI.  Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi HELYZETÉRŐL, azok VÁLTOZÁSÁRÓL meg- bízható, valós képet kell mutatnia.

54 Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az idő- beli elhatárolások téte- leit is) 3-8 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA VALAMINT azokat az adatokat, szöveges indoklásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek. TOVÁBBÁ az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt,

55 MÉRLEG 3-9 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZEI Az éves beszámolónak nem része, de azzal egyidejűleg ÜZLETI JELENTÉST is kell készíteni. EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

56 3-10 A MÉRLEG SZERKEZETE „A” változat D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ- ROLÁSOK ROLÁSOK Források összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK). BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁ- ROLÁSOK ROLÁSOK Eszközök összesen ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

57 A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mér- leg tételeinek alátámasztásához olyan LELTÁRT KELL ÖSSZEÁLLÍ- TANI, és a számviteli törvény elő- írása szerint megőrizni, AMELY - TÉTELESEN, - ELLENŐRIZHETŐ MÓDON TARTALMAZZA (az árukészleteit az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó ki- vételével) a vállalkozásnak a mér- legfordulónapján meglévő ESZKÖ- ZEIT ÉS FORRÁSAIT - mennyiségben és - értékben. 3-11 A MÉRLEGTÉTELEK ALÁTÁMASZTÁSA LELTÁRRAL Ha a vállalkozó MENNYISÉGI NYIL- VÁNTARTÁST NEM VEZET, akkor KÖTELEZŐ A LELTÁROZÁS, az - eszközök MENNYISÉGI FELVÉ- TELÉVEL, a - CSAK ÉRTÉKBEN KIMUTATOTT eszközöknél és kötelezettségek- nél, valamint az idegen helyen tárolt (LETÉTBEHELYEZETT, stb.) értékpapíroknál, egyéb a (pénzeszközök közé nem tartozó) eszközöknél, dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel. Az ÁRUKÉSZLETEIT az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó a mérlegfordulónap előtti, vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti tételes leltározással a értékbeni nyil- vántartás adatai helyességét. A különbséggel a lezárt üzleti év eredményét kell módosítani.

58 I.Értékesítés nettó árbevétele II.Aktivált saját teljesítmények értéke III.Egyéb bevételek Ebből: Visszaírt értékvesztés IV.Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI.Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés 3-12 EREDMÉNYKIMUTATÁS SZERKEZETE (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) „A” változat A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1. Eredménytartalék igénybe- vétele osztalékra, részesedésre 2. Jóváhagyott osztalék, része- sedés C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) EREDMÉNY (±A±B) D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) (±F+22-23) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) EREDMÉNYE (VIII-IX)

59 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. SPECIFIKUS RÉSZ 2.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 4. CASH FLOW-KIMUTATÁS 3-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZERKEZETE

60 4. A MÉRLEG SZERKEZETE, JELLEMZŐI A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

61 4-1 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA „A” változat I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti, vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök A. Befektetett eszközök III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszony- ban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi esz- közök értékhelyesbítése

62 4-1 folyt.1. I. KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések B. Forgóeszközök B. Forgóeszközök III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen C. Aktív időbeli elhatárolások

63 4-1 folyt.2. I.JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK (±) V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke D. Saját tőke 1.Céltartalék a várható kötelezettségekre 2.Céltartalék a jövőbeni költségekre 3.Egyéb céltartalék E. Céltartalékok E. Céltartalékok

64 4-1 folyt.3. I. HÁTRASOROLT I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem- ben 2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK 1.Hosszú lejáratra kapott köl- csönök 2.Átváltoztatható kötvények 3.Tartozások kötvénykibocsá- tásból 4.Beruházási és fejlesztési hi- telek 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6.Tartós kötelezettségek kap- csolt vállalkozással szemben 7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8.Egyéb hosszú lejáratú kötele- zettségek F. Kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK 1.Rövid lejáratú kölcsönök ebből:az átváltoztatható köt- vények 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Vevőktől kapott előlegek 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5.Váltótartozások 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8.Egyéb rövid lejáratú kötele- zettségek 1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3.Halasztott bevételek Források összesen G. Passzív időbeli elhatárolások

65 4-2 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA „B” változat I.IMMATERIÁLIS JAVAK II.TÁRGYI ESZKÖZÖK III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK I.KÉSZLETEK II.KÖVETELÉSEK III.ÉRTÉKPAPÍROK IV.PÉNZESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezett- éven belül esedékes kötelezett- ségek levonása után (A+F) ségek levonása után (A+F) F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete kötelezettségek különbözete (B+C-D-E) (B+C-D-E) D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek kötelezettségek C. Aktív időbeli elhatárolások E. Passzív időbeli elhatárolások I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I.JEGYZETT TŐKE II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK (±) V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±) H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek kötelezettségek J. Saját tőke J. Saját tőke I. Céltartalékok I. Céltartalékok

66 4-3 A MÉRLEG JELLEMZŐI ALÁÍRÁSOK HITELESÍTÉS KAPCSOLAT A KÖNYVVITELI NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLAT A LELTÁRRAL LETÉTBE HELYEZÉS ÁLLOMÁNYI ADATOK FORDULÓNAP A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDEJE SZÁMVITELI OKMÁNY ADOTT IDŐPONTRA VONATKOZIK ESZKÖZÖKET ÉS FORRÁSOKAT TARTALMAZ PÉNZÉRTÉKBEN ÖSSZESÍT BELFÖLDÖN ezer Ft-BAN; ha a mérlegfőösszeg meghaladja a százmilliárd Ft-ot, akkor millió Ft-ban. VÁMSZABAD TERÜLETEN AZ MNB ÁLTAL JEGYZETT DEVI- ZÁBAN AKTIVÁLÁS KRITÉRIUMAI AZ ÉRTÉKELÉS ELVEI FORMA ÉRTÉKROVATOK CSOPORTOSÍTÁSA AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ELŐÍRT STRUKTÚRA ÉS CSOPORTOSÍTÁS

67 4-4 A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSÉNEK STATIKUS DINAMIKUS ORGANIKUS MÉRLEG ELMÉLET IDŐÉRTÉK REALIZÁCIÓS DUÁLIS (IDŐ- ÉRTÉK ÉS REALIZÁCIÓS) ÉRTÉKELÉSI ELV NAPI BEKERÜLÉSI BEKERÜLÉSI ÉS UTÁNPÓT- LÁSI ÁR ÉRTÉKELÉSI ÁR GYAKORLATA (A számviteli törvény szerint) MEGBÍZHATÓ VALÓS KÉP, ELSŐDLEGES AZ EREDMÉNY (ÉRVÉNYESÜL A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE) DINAMIKUS REALIZÁCIÓS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (ÉRVÉNYESÜL AZ ÓVATOSSÁG ELVE) ELMÉLETE CÉL VAGYON EREDMÉNY VAGYON ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁSA

68 4-5 A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKPA- PÍROK BEFEKTE- TETT PÉNZ- ÜGYI ESZKÖ- ZÖK SAJÁT ELŐ- ÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE SAJÁT TER- MELÉSŰ KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK PÉNZESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉ- KOK KÖTELEZETT- SÉGEK AKTÍV ÉS PASSZÍV IDŐ- BELI ELHATÁ- ROLÁSOK NETTÓ ÉRTÉK BRUTTÓ ÉRTÉK ELSZÁMOLT ÉRTÉK- CSÖKKENÉS ÉS VISSZAÍRÁS IMMATERIÁLIS JAVAK BEFEKTETETT TÁRGYI ESZK. (-) + (=) DEVIZA (VALUTA) ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA BEKERÜLÉSI ÉRTÉK BESZERZÉSI ÉRTÉK ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK ÉRTÉKVESZTÉSEK ÉS VISSZAÍRÁSOK ELSZÁMOLÁSA

69 Az eszközök bekerülési értéke AZ ESZKÖZÖK MEGSZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE érde- kében üzembehelyezésig, a raktárba történő beszállításig FELMERÜLT, AZ ESZKÖZÖK- HÖZ EGYEDILEG HOZZÁKAP- CSOLHATÓ TÉTELEK EGYÜT- TES ÖSSZEGE. 4-6 BEKERÜLÉSI (beszerzési és előállítási) ÉRTÉK BESZERZÉSI ÉRTÉK A KÜLÖNBÖZŐ MÓDOSÍTÓ TÉTE- LEKKEL NÖVELT ÉS CSÖKKENTETT VÉTELÁR. BESZERZÉSI ÉRTÉKNEK minősül a NEM PÉNZBENI VAGYONI HOZ- ZÁJÁRULÁSKÉNT átvett eszközök LÉTESÍTŐ OKIRATBAN MEGHATÁ- ROZOTT ÉRTÉKE. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK bekerülé- si értéke a KISZÁMÍTOTT KÜLÖNBÖ- ZETI ÖSSZEG. Gazdasági társaságban lévő TULAJ- DONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BE- FEKTETÉS bekerülési értéke – üzle- ti vagy cégérték kimutatása esetén – a POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK- KEL CSÖKKENTETT, A NEGATÍV ÜZ- LETI VAGY CÉGÉRTÉKKEL NÖVELT VÉTELÁR.

70 GAZDASÁGI TÁRSASÁGBAN LÉVŐ tulajdoni részesedést jelentő be- fektetés bekerülési értéke az ALAPÍTÁSKOR BEFIZETETT PÉNZ ÉS ÁTADOTT ESZKÖZ ELISMERT ÉRTÉKE. Gazdasági társaság ÁTALAKULÁSA esetén a megszűnt társaságban lé- vő részesedés helyett az új társa- ságban kapott részesedés bekerü- lési értéke A MEGSZŰNT RÉSZE- SEDÉSRE JUTÓ VAGYONMÉRLEG SZERINTI SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE. A KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZ beszerzési értéke A MEG- ÁLLAPODÁS, csereszerződés, va- gyonfelosztási javaslat SZERINTI ÉRTÉKE 4-6 folyt.1. CSERE ÚTJÁN beszerzett eszköz beszerzési értéke a CSERÉBE ADOTT ESZKÖZ ELADÁSI ÁRA. A TÉRÍTÉS NÉLKÜL átvett eszköz beszerzési értéke AZ ÁTADÓNÁL KIMUTATOTT ÉRTÉK, DE LEG- FELJEBB A PIACI ÉRTÉK. AJÁNDÉKKÉNT, HAGYATÉKKÉNT kapott eszköz, a TÖBBLETKÉNT FELLELT eszköz beszerzési értéke A PIACI ÉRTÉK. PÉNZÜGYI LÍZING keretében át- adott, részletfizetéssel értékesí- tett, KÉSŐBB VISSZAVETT – a vevő által használt – ESZKÖZ be- kerülési értékének A PIACI ÉRTÉ- KET, legfeljebb az eredeti eladási árat kell figyelembe venni.

71 4-6 folyt.2.  AZ ELVÉGZETT, a nyújtott, a teljesített SZOLGÁLTATÁS ELŐÁLLÍTÁSI ÉRTÉKÉT azok a költségek képzik, amelyek A SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE, nyújtása, teljesítése során KÖZVETLENÜL FELMERÜL- TEK, A SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉ- VEL, nyújtásával, teljesítésé- vel SZOROS KAPCSOLATBAN VOLTAK, A SZOLGÁLTATÁSRA MEG- FELELŐ MUTATÓK, JELLEM- ZŐK SEGÍTSÉGÉVEL ELSZÁ- MOLHATÓK.  AZ ESZKÖZ ELŐÁLLÍTÁSI ÉRTÉ- KÉT KÉPEZIK AZOK A KÖLTSÉ- GEK, AMELYEK AZ ESZKÖZ (TERMÉK) ELŐÁLLÍ- TÁSA, üzembehelyezése, bővíté- se, rendeltetésének megváltoz- tatása, átalakítása, eredeti álla- gának helyreállítása SORÁN KÖZVETLENÜL FELMERÜLTEK, AZ ELŐÁLLÍTÁSSAL bizonyítha- tóan SZOROS KAPCSOLATBAN VOLTAK, AZ ESZKÖZRE (termékre) meg- felelő MUTATÓK, JELLEMZŐK SEGÍTSÉGÉVEL ELSZÁMOLHA- TÓK. EGYÜTTESEN: KÖZVETLEN EGYÜTTESEN: KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG ÖNKÖLTSÉG ELŐÁLLÍTÁSI ÉRTÉK

72  A SAJÁT kiskereskedelmi egy- ségbe kiszállított, illetve FEL- HASZNÁLT SAJÁT ELŐÁLLÍTÁ- SÚ TERMÉK forgalmi értéke után fizetendő adó, járulék termékdíj összege is a TERMÉK BEKERÜLÉSI (BESZERZÉSI) ÉRTÉKÉNEK (ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK) RÉSZÉT KÉ- PEZI. 4-6 folyt.3.  AZ ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG KÖ- ZÖTT KELL ELSZÁMOLNI AZ IDEGEN VÁLLALKOZÓ ÁL- TAL MEGVALÓSÍTOTT BERU- HÁZÁSHOZ A BERUHÁZÓ ÁLTAL BIZTOSÍ- TOTT (az idegen vállalkozó fe- lé nem számlázott) VÁSÁROLT ANYAG BESZERZÉSI VÁSÁROLT ANYAG BESZERZÉSI ÉRTÉKÉT, A SAJÁT ELŐÁLLÍTÁ- ÉRTÉKÉT, A SAJÁT ELŐÁLLÍTÁ- SÚ TERMÉK, nyújtott szolgálta- SÚ TERMÉK, nyújtott szolgálta- tás közvetlen ÖNKÖLTSÉGÉT, tás közvetlen ÖNKÖLTSÉGÉT, - a vásárolt anyag, a saját elő- állítású termék tényleges BE- ÉPÍTÉSEKOR, - a SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL EGYIDEJŰLEG.

73 4-7 A BESZERZÉSI ÉRTÉK ÖSSZETEVŐI vételár, felár, árengedmény (-), szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembehelyezési, közvetítői díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adó), vámköltségek (vám, vámpótlék, vámkezelési díj), fizetendő illeték, (pl. vagyon- szerzési) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, (NEM RÉSZE az áfa törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámí- tott áfa le nem vonható hányada)  hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,

74 környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj, a vásárolt vételi opció díja, az eszköz BESZERZÉSÉHEZ, ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ közvetle- nül kapcsolódó igénybe vett hitel, kölcsön, o bankgarancia díja o kezelési költsége o folyósítási jutaléka, o rendelkezésre tartási jutaléka, o a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, o az üzembehelyezésig felmerült kamat, 4-7 folyt.1. az üzembehelyezésig felmerült biztosítási díj, A beruházáshoz, a vagyoni érté- kű joghoz kapcsolódó devizahi- telnek az üzembehelyezésig ter- jedő időszakra elszámolt árfo- lyamvesztesége, A beruházás tervezés, előkészí- tés, lebonyolítás, új technológia elsajátítás díja, A tárgyi eszközök biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetés- szerű használatához szükséges tartozékok, tartalékalkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke.

75 ÉPÍTÉSI TELEK ÉRTÉKÉT NÖVELI – egyidejű beszerzés esetén – a tel- ken lévő BONTÁSRA KERÜLŐ ÉPÜ- LET, építmény BESZERZÉSI, BON- TÁSI KÖLTSÉGE az üres telek piaci értékének megfelelő összegig. AZ EZT MEGHALADÓ KÖLTSÉGEKET A MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS be- kerülési értékeként kell figyelembe venni. Egy adott BERUHÁZÁS MIATT LE- BONTOTT ÉS újraépített épület, építmény BONTÁSI KÖLTSÉGEIT AZ ADOTT beruházás BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉBE BE KELL SZÁMÍTANI. AZ ÚJRAÉPÍTÉS KÖLTSÉGE AZ ÚJRAÉPÍTETT ESZKÖZ BEKERÜ- LÉSI ÉRTÉKE. Ingatlan beszerzés esetén az INGAT- LAN ÉRTÉKÉBE – szerződés alapján – BESZÁMÍT, a KORÁBBAN BÉRLETI JOG MEGVÁSÁRLÁSA CÍMÉN fize- tett, BÉRLETI JOGKÉNT KIMUTA- TOTT, MÉG LE NEM ÍRT ÖSSZEG. NÖVELI A BESZERZÉSI ÉRTÉKET 4-8 CSÖKKENTI A BERUHÁZÁS BEKERÜLÉSI ÉRTÉ- KÉT CSÖKKENTI A PRÓBAÜZEMEL- TETÉS SORÁN ELŐÁLLÍTOTT, rak- tárra vett, értékesített, teljesített szolgáltatás - előállítási költsége, ennek hiányában - piaci értéke vagy - várható eladási ára. A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKBEN ELSZÁ- MOLT KAMAT ÖSSZEGÉT CSÖK- KENTI - a BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEG - a BERUHÁZÁSRA ELKÜLÖNÍTETT PÉNZESZKÖZ UTÁN, annak elszá- molásáig, felhasználásáig KAPOTT KAMAT ÖSSZEGE.

76 4-9 ÉRTÉKET NÖVELŐ BEKERÜLÉSI ÉRTÉKKÉNT KELL ELSZÁMOLNI AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATI ÉR- TÉKÉT NÖVELŐ MUNKAFOLYA- MATOK, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő BÉRMUNKA- DÍJAT.   A MEGLÉVŐ TÁRGYI ESZKÖZ BŐVÍTÉSÉVEL, RENDELTETÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL, ÁTALAKÍTÁSÁVAL, ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSÉVEL összefüggő munka, továbbá AZ ELHASZNÁLÓDOTT TÁRGYI ESZKÖZ EREDETI ÁLLAGA (ka- pacitása, pontossága) HELYRE- ÁLLÍTÁSÁT szolgáló felújítási munka ellenértékét, közvetlen költségét.

77 4-10 A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ TÉTELEK ELSZÁMOLÁSA  AZ EGYES TÉTELEKET FELMERÜLÉSKOR, A GAZDASÁGI ESEMÉNY MEGTÖRTÉNTEKOR, LEGKÉSŐBB AZ ÜZEMBE- HELYEZÉSKOR KELL SZÁMÍTÁSBA VENNI a számlá- zott, kivetett összegben.  HA A SZÁMLA, A MEGFELELŐ BIZONYLAT stb. AZ ÜZEMBEHELYEZÉSIG, A RAKTÁRBA TÖRTÉNŐ BE- SZÁLLÍTÁSIG NEM ÉRKEZETT MEG, akkor az ADOTT ESZKÖZ ÉRTÉKÉT a RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMOK szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás ALAPJÁN KELL MEGHATÁROZNI.  AZ ÍGY MEGHATÁROZOTT érték és a tényleges SZÁMLÁZOTT ÖSZ- SZEG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZETTEL a BESZERZÉSI ÉRTÉKET AKKOR KELL módosítani, HA A KÜLÖNB- SÉG összege az adott eszköz ér- tékét JELENTŐSEN MÓDOSÍTJA.

78 Valutakészlet. Devizakészlet. Külföldi pénzértékre szóló o követelések o befektetett pénzügyi eszközök, o értékpapírok, o kötelezettségek. EGYÜTT: külföldi pénzértékre szóló eszköz illetve kötelezettség. 4-11 VALUTA- ÉS DEVIZATÉTELEK CSOPORTJAI

79 4-12 VALUTA- ÉS DEVIZATÉTELEK ÉRTÉKELÉSE AKTIVÁLÁSKOR, PASSZIVÁLÁSKOR AZ MNB ÁLTAL NEM JEGYZETT ÉS NEM KONVERTIBILIS VALU- TA ESETÉN:  a valuta SZABADPIACI ár- folyama. INDOKOLT ESETBEN:  VÁLASZTOTT HITELINTÉZET ál- tal meghirdetett DEVIZAVÉTELI árfolyam, vagy  VÁLASZTOTT HITELINTÉZET ál- tal meghirdetett DEVIZAELA- DÁSI árfolyam. FORINTÉRT VÁSÁROLT VALU- TÁT, DEVIZÁT:  a TÉNYLEGESEN FIZETETT FORINT ALAPJÁN kell a nyilvántartásba vételi árfo- lyamot meghatározni. ÁLTALÁBAN:  VÁLASZTOTT HITELINTÉZET által meghirdetett devizavé- teli és devizaeladási árfolyam ÁTLAGA, vagy  MNB által közzétett hivatalos DEVIZAÁRFOLYAM. LEHETSÉGES ÁTSZÁMÍTÁSI ÁRFOLYAMOK

80 4-13 VALUTA ÉS DEVIZA TÉTELEK ÉV VÉGI ÁTÉRTÉKELÉSE * Valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség átértékelési különbözete átértékelési különbözete ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET = könyv szerinti forintérték – mérlegfordulónapi árfolyamon számított forintérték. ÖSSZEVONT ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET * NEM JELENTŐS Nem kell átértékelni, nem kell könyvelni VESZTESÉG JELENTŐS Pénzügyi műveletek ráfordítása NYERESÉG Pénzügyi műveletek bevétele

81 rögzíteni kell az alkalmazandó ÁTSZÁMÍTÁSI ÁRFOLYAMOT. meg kell határozni a JELENTŐSNEK MINŐSÍTETT ÖSSZEVONT ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETET  abszolút összegben, vagy a  mérlegfordulónapi – átértékelés előtti – külföldi pénzértékre szóló valuta, deviza- készlet,befektetetés, értékpapír követelés és kötelezettség együttes összegének szá- zalékában. 4-14 A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN

82 4-15 PÉLDA AZ ÖSSZEVONT ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET KISZÁMÍTÁSÁRA Megnevezés Könyv szerinti érték DEMeFt Vevők100.00013.000 Váltó 20.000 2.820 Szállítók 50.000 6.500 Devizahitel10.000 1.410 A vállalkozás az értékelést MNB árfo- lyamon végzi. Az üzleti év mérlegfordulónapján ér- vényes MNB árfolyam 140 HUF/DEM. Az átértékelési különbözet – a vállal- kozásnál – akkor számít jelentősnek, ha több mint 400 eFt. ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET Veszte- ség eFt Nyere- ség eFt eFtHUF/DEMDEM -490Árfolyamnyereség - 520 5201.010Összesen 101.40014010.000 1.410Devizahitel 5007.00014050.000 6.500Szállítók 202.80014020.000 2.820Váltó 1.00014.000140100.00013.000Vevők ÁrfolyamFordulónapi érték Könyv szerinti érték eFt Megnevezés

83 976. Pénzügyi műveletek egyéb bevétele 490 Összevont árfolyamnyereség 490 AZ ÁRFOLYAMNYERESÉG ELSZÁMOLÁSA 4-15 folyt.1. Árfolyamnyereség 10 1000 Árfolyamnyereség 1000 Árfolyamveszteség 500 20 3683. Átértékelési különbözet elszámolási számla Árfolyamveszteség 20 31. Vevők 13000 452. Devizahitel 1410 454. Szállítók 6500 34. Váltókövetelések 2820

84 5.2. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK

85 AZOK AZ ESZKÖZÖK ( részesedés, értékpapír, adott kölcsön,) amelyeket a vállalkozó AZZAL A CÉLLAL FEKTETETT BE MÁS VÁLLALKOZÓNÁL, hogy ott TARTÓS JÖVEDELEMRE: osztalékra, részesedésre, ill. kamatra tegyen szert, befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. A forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések. 5-53 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK FOGALMA ÉRTÉKPAPÍROK

86 A KIBOCSÁTÓ MEGHATÁROZOTT PÉNZÖSSZEG, nem pénzbeni vagyoni érték TULAJDONBA (használatba) VÉTELÉT ELISMERVE arra kötelezi magát, hogy az ÉR-TÉKPAPÍR, okirat BIRTOKOSÁ-NAK MEGHATÁROZOTT VAGYONI ÉS EGYÉB JOGOT BIZTOSÍT. A KIBOCSÁTÓ MEGHATÁROZOTT PÉNZÖSSZEG RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTÁSÁT ELISMERVE arra kötelezi magát, hogy a PÉNZ (kölcsön) ÖSSZEGÉT és annak KAMATÁT, egyéb hozamát AZ ÉRTÉKPAPÍR BIRTOKOSÁNAK (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon MEGFIZETI. Minden nyomdai úton előállított (előállítható) vagy dematerializált értékpapír, illetve a számviteli törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben 5-54 BEFEKTETÉS, ÉRTÉKPAPÍR Tulajdoni részesedést jelentő befektetés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

87 5-55 BEFEKTETÉSHEZ, ÉRTÉKPAPÍRHOZ TARTOZNAK a részvény, az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni betét, a befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati tőke- részvény. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az árujegy, a zálogjegy stb. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK:

88 5-56 BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK CSOPORTOSÍTÁSA A MÉRLEGBEN 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3.Egyéb tartós részesedés 4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5.Egyéb tartósan adott kölcsön 6.Tartós hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír A. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK B. III. ÉRTÉKPAPÍROK 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.Egyéb részesedés 3.Saját részvény, üzletrész 4.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

89 5-57 BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE MÉRLEGBEN KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK - Értékvesztés + Visszaírt értékvesztés = MÉRLEGÉRTÉK Különböző tételekkel módosított BESZERZÉSI (BEKERÜLÉSI) ÉR- TÉK (vételár) *, AMELYNEK RÉSZE a - BIZOMÁNYI és az - OPCIÓS díj is, és NEM TARTALMAZHATJA a be- szerzésig felhalmozott KAMAT összegét. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK kimu- tatása esetén - POZITÍV üzleti vagy cégértékkel CSÖKKENTETT, - NEGATÍV üzleti vagy cégértékkel NÖVELT vételár **. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELKOR (AKTIVÁLÁSKOR) * Lásd még a 4-6. vázlatot ** Lásd még az 5-7. vázlatot A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTHATÓ EGYEDI NYILVÁNTARTÁSSAL, CSOPORTOS NYILVÁNTARTÁS, esetén - súlyozott átlagáron, - FIFO módszer alkalmazásával.

90 5-58 ÉRTÉKVESZTÉSEK, VISSZAÍRÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél VISSZAÍRÁS Ha a következő év(ek)ben a mérlegkészítéskor KÖNYVSZERINTIÉRTÉKPIACIÉRTÉK *<*<*<*< VISSZAÍRT ÖSSZEG: a különbözet összege, de a könyv szerinti érték nem lehet több az eredeti bekerü- lési értéknél Ha a mérlegkészítés időpontjában ÉRTÉKVESZTÉS KÖNYVSZERINTIÉRTÉKPIACIÉRTÉK >*>*>*>* ÉRTÉKVESZTÉS: a különbözet összege összege * tartósan és jelentősen

91 5-58 folyt.1. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ EGY ÉVNÉL HOSSZABB LEJÁRATÚ ÉRTÉKPAPÍROKNÁL VISSZAÍRÁS Ha a következő év(ek)ben a mérlegkészítéskor KÖNYVSZERINTIÉRTÉKPIACIÉRTÉK *<*<*<*< VISSZAÍRT ÖSSZEG: a különbözet összege, de a könyv szerinti érték nem lehet több, mint a névérték Ha a mérlegkészítés időpontjában ÉRTÉKVESZTÉS KÖNYVSZERINTIÉRTÉKFelhalmozottkamattalcsökkentett PIACI ÉRTÉK >*>*>*>* ÉRTÉKVESZTÉS: a különbözet összege összege * tartósan és jelentősen ÉRTÉKVESZTÉS, ha a névérték és a kamat visszafizetése nem valószínűsíthető. RÖVID LEJÁRATÚ (MAX. ÉVES) ÉRTÉKPAPÍROKNÁL

92 A társaság tartós piaci meg- ítélését, annak tendenciáját, A befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett, tőzsdei, tőzsdén kívüli ár- folyamát, annak tartós tendenciáját. A megszűnt gazdasági tár- saságnál a várható megtérülés összegét. A gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke arányát. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEKNÉL HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROKNÁL Az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését. Az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését. Az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak tartós tendenciáját. Az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak tartós tendenciáját. Vizsgálni kell, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket és a felhalmozott kamatot várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti majd meg. Vizsgálni kell, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket és a felhalmozott kamatot várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti majd meg. A PIACI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSAKOR FIGYELEMBE KELL VENNI 5-58 folyt.2.

93 5-59 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK SZÁMLÁK TARTALMA A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének megfelelő befektetések BESZERZÉSI ÉRTÉKÉT mutatja. Év elején meglévő része- sedések, értékpapírok, kölcsönök bekerülési (be- szerzési) értéke. Évközi növekedés bekerülési értéken. 171-172. Tartós részesedések 181-184. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 191-197. Tartósan adott kölcsönök Részesedések, értékpapírok kölcsönök csökkenése bekerülési értéken. T K

94 A számla TARTOZIK EGYENLEGE év végén a részese- dések KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT EGÉSZÍTI KI A PIACI ÉRTÉKRE. A bemutatott két számla (5-59., 5-59. folyt.1.) együttes TARTOZIK EGYENLEGE év végén a RÉSZESEDÉSEK PIACI ÁRON SZÁMÍTOTT ÉRTÉKÉT MUTATJA. 5-59 folyt.1. Az év eleji tartós részesedések előző év végén kimutatott értékhelyesbítése 177. Tartós részesedések értékhelyesbítése Az értékesítés stb. miatt kivezetett részesedések értékhelyesbítésének megszüntetése T K Év végén a számla egyenlegének NÖVELÉSE VAGY CSÖKKENTÉSE az eszközök év végi piaci értékének megfelelően NÖVELÉS CSÖKKENTÉS vagy

95 A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a részesedések KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE A PIACI ÉRTÉKRE. 5-59 folyt.2. Az üzleti évben értékesített részesedések kimutatott értékvesztésének kivezetése. A FOLYÓ ÜZLETI ÉV VÉ- GÉN VISSZAÍRT ÉRTÉK- VESZTÉS ÖSSZEGE. 179. Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása Az üzleti év elején meglévő részesedések – az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt – értékvesztése. A folyó üzleti év végén elszámolt értékvesztés. T K

96 A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének meg- felelő értékpapírok BESZERZÉSI ÉRTÉKÉT MUTATJA. 5-59 folyt.3. Év elején meglévő része- sedések, értékpapírok bekerülési (beszerzési) értéke. Évközi növekedés bekerülési értéken. 371-373. Részesedések 374. Értékpapírok Részesedések, értékpapírok csökkenése bekerülési érté- ken. T K

97 A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a részesedések, értékpapírok KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE PIACI ÉRTÉKRE. 5-59 folyt.4. Az üzleti évben értéke- sített részesedések ki- mutatott értékvesztésének kivezetése. A FOLYÓ ÜZLETI ÉVBEN VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZ- TÉS ÖSSZEGE. 3719., 3729., 3749. Részesedések, értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása értékvesztése és annak visszaírása 3739. Saját részvények, üzletrészek értékvesztése Az üzleti év elején meglévő részesedések, értékpapírok – az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt – értékvesztése. A folyó üzleti év végén elszámolt értékvesztés. T K

98 5-60 RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS ELSZÁMOLÁSA 115. Üzleti v. cégérték Pozitív üzleti vagy cégérték 38. Pénzeszközök 171-172. Tartós részesedések Vételár 4834. Negatív üzleti vagy cégérték Negatív üzleti * vagy cégérték * A 96. Egyéb bevételek számlán keresztül vezetve Ha el kell számolni az üzleti vagy cégértéket vagy

99 5-61 RÉSZESEDÉS SZERZÉS ALAPÍTÁSKOR, TŐKEEMELÉSKOR 98. Rendkívüli bevételek Részesedés bevitele apportba* Eszköz bevitele apportba* * Társasági szerződés szerinti értéken 368. Különféle egyéb követelések 38. Pénzeszközök Befizetés részesedésre Egyenleg Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor 171., 172. Tartós részesedések Apportba bevitt eszközök értékének kivezetése 1-3. Eszközök 88. Rendkívüli ráfordítások

100 5-62 RÉSZESEDÉS ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA X 179. Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 171., 172. Tartós részesedések XY 368. Értékpapírok elszámolása Beszerzési érték XX Értékvesztés YYY 97. Részesedések árfolyamnyeresége Árfolyamnyereség Ny 38. Pénzeszközök Z Eladási ár Z V 87. Részesedések árfolyamvesztesége V Árfolyamveszteség 177. Tartós részesedé- sek értékhelyesbítése E 417. Értékelési tartalék E X = Beszerzési ár Y = Értékvesztés E = Értékhelyesbítés Z = Eladási ár K = (X-Y) Könyv szerinti érték Z > K = nyereség (Ny=Z-K) Z < K = veszteség (V=K-Z) vagy EEMegszüntetés

101 5-63 KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 97. Pénzügyi műveletek bevételei A vételárban lévő kamat 181-184. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megtestesítő értékpapírok 374. Értékpapírok 38. Pénzeszközök A vételárban lévő kamattal csökkentett érték Egyenleg

102 5-64 KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍR ELADÁSA 97. Pénzügyi műveletek bevételei Az eladási árban lévő kamat 181-184. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megtestesítő értékpapírok 374. Értékpapírok 38. Pénzeszközök Az eladási árban lévő kamattal csökkentett érték* Könyv szerinti érték * Ha a könyv szerinti érték és kamattal csökkentett eladási ár eltér egymástól akkor ki kell mutatni az eladási ár eltér egymástól akkor ki kell mutatni az árfolyamnyereséget vagy veszteséget. árfolyamnyereséget vagy veszteséget.

103 5-65 DISZKONT ÉRTÉKPAPÍR, VÁSÁRLÁS ÉS BEVÁLTÁS 38. Pénzeszközök 3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok Vásárlás diszkont áron Egyenleg YY 97. Pénzügyi műveletek bevétele KAMAT KAMAT DISZKONT ÁR ELADÁSNÉVÉRTÉKEN Y X-Y X 3911. Diszkont értékpapír időarányos kamatának elhatárolása kamatának elhatárolása Az elhatárolt kamat feloldása Előző időszakban elhatárolt kamat

104 5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5.1. IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK

105 5-1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközként OLYAN ESZKÖZT szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy A TEVÉKENYSÉGET, A MŰKÖDÉST TARTÓSAN, LEGALÁBB EGY ÉVEN TÚL SZOLGÁLJA. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

106 5-2 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK Immateriális jószágként azokat a nem anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az immateriális javak között ki- mutatható az alapítás, átszerve- zés és a kísérleti fejlesztés akti- vált értéke is. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK (amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz) SZELLEMI TERMÉKEK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEG IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE.

107 5-3 ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE A vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bőví- tésével, átalakításával, át- szervezésével kapcsolatos költség. Ide tartozik a mi- nőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költsége is. FOGALMA Ezt a költséget nem kötele- ző aktiválni, de ha aktivál- ják, akkor az aktivált érték- kel azonos összeget az ered- ménytartalékból le kell köt- ni.

108 5-4 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE A jövőben hasznosítható, ár- bevételben megtérülő kísér- leti fejlesztés eredménye ér- dekében felmerült költség, amely aktiválható termékben nem vehető számításba, mert a létrehozott termék a piaci árat meghaladja. FOGALMA Az alap és az alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.

109 5-5 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Önmagukban is forgalom- képes jogok. BÉRLETI JOG HASZNÁLATI JOG KONCESSZIÓS JOG JÁTÉKJOG MÁRKANÉV LICENC FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA Itt azok a vagyoni értékű jo- gok mutathatók ki, amelyek NEM KAPCSOLÓDNAK INGAT- LANHOZ, NEM TARTOZNAK A SZELLEMI TERMÉKEK KÖZÉ.

110 5-6 SZELLEMI TERMÉKEK Olyan nem anyagi javak, melyek alkalmazásával hasznosítható anyagi vagy/ és nem anyagi javak állítha- tók elő. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA találmány, iparvédelemben részesülő szabadalom, ipari minta, szerzői jogvédelemben ré- szesülő szoftver termékek, egyéb szellemi alkotás, gyártási eljárás, védjegy.

111  ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉKKÉNT KELL KIMUTATNI CÉGVÁSÁRLÁS esetén a jö- vőbeni gazdasági haszon re- ményében teljesített TÖBB- LETKIFIZETÉS ÖSSZEGÉT. ÁTALAKULÁS esetén az ilyen címen meghatározott értéket. 5-7 ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK  A POZITÍV üzleti vagy cég- értéket az IMMATERIÁLIS JAVAK között,  A NEGATÍV üzleti vagy cégértéket a HALASZTOTT BEVÉTELEK között kell kimutatni.

112 5-7 folyt.1. AZ ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor az ESZKÖZÖKET és a kötelezettségeket tételesen ÁLLOMÁNYBA VESZIK - akkor, HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték ellenérték Az egyes eszközök piaci értéke minusz átvállalt kötelezettség >

113 5-7 folyt.2. CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor a vásárlással közvetlen irányítást biztosító befolyást* szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik - akkor, HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték ellenérték A megvásárolt részvények piaci értéke > ** * A szavazatok több, mint 75%-át birtokolja. ** Lényegesen több.

114 5-7 folyt.3.  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor a vásárlással közvetlen irányítást biztosító befolyást* szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén nem jegyzik - akkor, HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték ellenérték A megvásárolt befektetésre jutó saját tőke értéke > ** * A szavazatok több, mint 75%-át birtokolja. ** Lényegesen több.

115 5-7 folyt.4. ÁTALAKULÁS ESETÉN  ÁTALAKULÁS ESETÉN, amennyiben a számviteli törvény sze- rint a gazdálkodó élhet a vagyonértékelés lehetőségével, és a vagyonértéket az üzleti értékelés, a jövedelemtermelő képes- ség módszerével határozza meg, és HA az így meghatározott A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. Társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege Az egyes eszközök piaci értékének együttes összege > ** ** Lényegesen több.

116 5-8 Az ilyen címen a szállítóknak átutalt, a levonható előzetesen felszá- mított áfa-val csökkentett ösz- szeg. IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEG FOGALMA IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE A vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek – könyv szerinti értéket meghaladó – PIACI ÉRTÉKE ÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET. FOGALMA

117 5-9 TÁRGYI ESZKÖZÖK Olyan tárgyiasult (dologi) esz- közök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják. (Függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre ke- rültek-e vagy sem.) FOGALMA Ingatlanok és a kapcsolódó va- gyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszere- lések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyes- bítése CSOPORTOSÍTÁSA

118 5-10 INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK A föld és minden anyagi esz- köz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA FÖLD, TELEK TELKESÍTÉS - Termőföld (szántó, kert, stb.) - Telek - Telkesítés ÜLTETVÉNY - Gyümölcs - Szőlő - Komló stb. ERDŐ ÉPÍTMÉNY - Épület, épületrész - Egyéb építmény - Üzemkörön kívüli ingatlan - Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (föld- használat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, víz- és csator- nahasználati hozzájárulás, stb.)

119 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 5-11 A rendeltetésszerűen használatba vett, a vállalkozási tevékenységet tartósan és KÖZVETLENÜL szolgá- ló eszközök. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA Erőgépek, erőművi berendezések. Egyéb gépek és berendezések, műszerek, szerszámok. Szállító eszközök, hírközlő berendezések. Számítástechnikai eszközök. Járművek. Az itt felsorolt bérbe vett eszkö- zökön végzett és aktivált beruhá- zás, felújítás.

120 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 5-12 A rendeltetésszerűen hasz- nálatba vett, a vállalkozási tevékenységet tartósan, DE CSAK KÖZVETVE szolgáló eszközök. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA Gépek. Járművek. Berendezések. Irodai, igazgatási felszerelések.

121 TENYÉSZÁLLATOK 5-13 Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválaszható állati terméket) ter- melnek és ezen termékek értékesítése vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítása biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül, hogy azok meddig szol- gálják a vállalkozási tevékenységet. FOGALMA

122 5-14 Az üzembe nem helyezett, rendeltetésszerűen haszná- latba nem vett tárgyi eszkö- zök bekerülési értéke, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön vég- zett felújítások még nem ak- tivált bekerülési értéke. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK FOGALMA BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK FOGALMA A beruházási szállítónak, az im- portálást végző vállalkozásnak ilyen címen átutalt – levonható előzetesen felszámított áfa-t nem tartalmazó - összeg. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE FOGALMA Az ingatlanok, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a műszaki berendezések, gépek, jár- művek, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek, a tenyészállatok- könyv szerinti ér- téket meghaladó – PIACI ÉRTÉKE ÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE KÖ- ZÖTTI KÜLÖNBÖZET.

123 5-15 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE  BEKERÜLÉSI ÉRTÉK, AMELY LEHET: beszerzési érték előállítási érték a nem beszerzésből, előállításból származó növekedés esetén be- szerzési értéknek minősülő értékek (Lásd 4-6. Vázlat) AKTIVÁLÁSKORMÉRLEGKÉSZÍTÉSKOR  + BEKERÜLÉSI ÉRTÉK + Meglévő tárgyi eszköz bővíté- sével stb. felújításával kapcsolatos el- lenérték - Terv szerinti értékcsökkenési leírás halmozott összege - Terven felüli értékcsökkenési leírás + Visszaírt terven felüli érték- csökkenési leírás NETTÓ ÉRTÉK (AKTUALIZÁLT = NETTÓ ÉRTÉK (AKTUALIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉK) BEKERÜLÉSI ÉRTÉK)  A mérlegben kimutatható a piaci ér- ték és a könyv szerinti érték közötti különbözet.ÉRTÉKHELYESBÍTÉS

124 5-16 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS, ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS, AMORTIZÁCIÓ FOGALMA E szavakat a gyakorlatban szinonim kifejezésként E szavakat a gyakorlatban szinonim kifejezésként is használjuk. is használjuk. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Az értékcsökkenés költségként elszámolt összege. AMORTIZÁCIÓ Az értékcsökkenési leírás össze- gének az előállított termék (szol- gáltatás) értékében való megté- rülését jelenti. A tárgyi eszközök műszaki, technikai és erkölcsi avulá- sa, kopása. Az immateriális javak hasz- nálati idejének csökkenése, erkölcsi avulása. Az értékcsökkenés a haszná- latbavétel és a kiselejtezés közötti időszakban követke- zik be. ÉRTÉKCSÖKKENÉS

125 AZ IMMATERIÁLIS JAVAKNAK, A TÁRGYI ESZKÖZÖKNEK a hasznos élettartam végén várható MARADVÁNYÉRTÉKKEL CSÖKKENTETT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉT – néhány kivé- teltől eltekintve – AZOKRA AZ ÉVEKRE KELL FELOSZTANI, AMELYEKBEN EZEKET AZ ESZKÖZÖKET ELŐRELÁTHATÓAN HASZNÁLNI FOGJÁK. 5-17 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA

126 5-17 folyt.1. AZ ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉKET 5 ÉV, vagy ENNÉL HOSSZABB IDŐ ALATT LEHET LEÍRNI. - A megállapított leírási időszak nem változtatható. - Ha a leírási idő több mint 5 év, akkor azt a kiegészítő melléklet- ben indokolni kell. A BEFEJEZETT KÍSÉRLETI FEJLESZ- TÉS, a BEFEJEZETT ALAPÍTÁS-ÁT- SZERVEZÉS aktivált értékét 5 ÉV vagy ENNÉL RÖVIDEBB IDŐ alatt le- het leírni. KIVÉTEL AZ 50 e Ft EGYEDI BEKERÜ- LÉSI ÉRTÉK ALATTI - vagyoni értékű jogok, - szellemi termékek, - tárgyi eszközök bekerülési értéke HASZNÁLATBAVÉ- TELKOR értékcsökkenési leírásként EGY ÖSSZEG- BEN elszámolható.

127 HASZNOS ÉLETTARTAM AZ AZ IDŐSZAK, amely alatt AZ ESZ- KÖZT A GAZDÁLKODÓ - a várható fizikai elhasználódás, - erkölcsi avulás, - az eszközök használatával kap- csolódó jogok és - egyéb korlátozó tényezők figye- lembevételével VÁRHATÓAN HASZNÁLNI FOGJA. HASZNOS ÉLETTARTAM MEGHATÁROZÁSA 5-17 folyt.2. HASZNOS ÉLETTARTAM AZ AZ IDŐSZAK, amely alatt az AMORTIZÁLHATÓ ESZKÖZT a gazdálkodó - IDŐARÁNYOSAN, VAGY - TELJESÍTMÉNYARÁNYOSAN az EREDMÉNY TERHÉRE EL- SZÁMOLJA. HASZNOS ÉLETTARTAM AZ A - MEGTERMELHETŐ DARABSZÁM, - elvégezhető teljesítmény, vagy - egyéb egységszám FIGYELEMBE VÉTELÉVEL MEGHATÁROZOTT IDŐSZAK, amely alatt a gazdál- kodó a tervezett teljesítményt VÁRHATÓAN TELJESÍTENI TUD- JA AZ ESZKÖZ FELHASZNÁLÁ- SÁVAL.

128 A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBA- VÉTEL, üzembe helyezés IDŐPONTJÁBAN, - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – AZ ESZKÖZ MEGHATÁROZOTT, a hasznos élettartam végén VÁRHATÓAN REALIZÁL- HATÓ ÉRTÉKE. MARADVÁNYÉRTÉK 5-17 folyt.3. NULLA NULLA lehet a maradványérték, HA an- nak értéke valószínűsíthetően NEM JE- LENTŐS.

129 5-18 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS LEHETŐSÉGEI IdőarányosTeljesítményarányos Egyösszegű Terv szerinti Terven felüli LineárisProgresszívDegresszív Szorzószámokmódszere Évek száma összege módszer Abszolút összeg alapján

130  AZ ÉVENKÉNT ELSZÁMOLANDÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉSNEK A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ (bruttó értékhez) vagy A NETTÓ ÉRTÉKHEZ (a terv szerint elszámolt értékcsökke- néssel csökkentett bruttó ér- tékhez) VISZONYÍTOTT ARÁ- NYÁT, VAGY A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKNEK A TELJESÍTMÉNNYEL ARÁNYOS ÖSSZEGÉT, illetve az értékcsökkenés évenkénti ABSZOLÚT ÖSSZEGÉT 5-19 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS MEGTERVEZÉSE AZ EGYEDI ESZKÖZ - várható használata, ebből adódó - élettartama, - fizikai elhasználódása és - erkölcsi avulása, - az adott vállalkozási tevékeny- ségre jellemző körülmények FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KELL MEGTERVEZNI, A NYILVÁNTARTÁSBAN RÖGZÍ- TENI; ÉS A RENDELTETÉSSZE- RŰ HASZNÁLATBAVÉTELTŐL, ÜZEMBE HELYEZÉSTŐL KELL ALKALMAZNI.

131 5-19 folyt.  AZ ÉVENKÉNT ELSZÁMOLANDÓ ÉR- TÉKCSÖKKENÉS ÖSSZEGÉNEK ÉVEK KÖZÖTTI FELOSZTÁSÁNÁL FIGYE- LEMBE LEHET VENNI az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az ESZKÖZ BESZERZÉSÉ- VEL ÖSSZEFÜGGŐ, de a bekerülési értékben nem szereplő RÁFORDÍTÁ- SOKAT (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyam- veszteségét) az ESZKÖZÖK folyamatos HASZNÁ- LATÁVAL KAPCSOLATOS karban- tartási KÖLTSÉGEKET.  Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű TÁRGYI ESZKÖZNÉL az évenként elszámolásra kerülő ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEG- TERVEZÉSEKOR FIGYELEMBE VETT KÖRÜL- MÉNYEKBEN lényeges VÁLTOZÁS KÖVETKE- TERV SZERINTI LEÍRÁS MEG- ZETT be, akkor a TERV SZERINTI LEÍRÁS MEG- VÁLTOZTATHATÓ. VÁLTOZTATHATÓ.  A KAMAT RÁFORDÍTÁS AZ ÉLETTARTAM ELŐREHA- LADTÁVAL CSÖKKEN, ezért az évenként közel azonos együttes ráfordítás biztosítása érdekében célszerű az ÉRTÉK- PROGRESSZÍV CSÖKKENÉST PROGRESSZÍV MÓDSZERREL MÓDSZERREL ELSZÁMOLNI.  A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉ- GEK az élettartam második felében FOKOZATOSAN NŐ- NEK, ezért célszerű AZ ÉR- DEGRESZ- TÉKCSÖKKENÉST DEGRESZ- SZÍV MÓDSZERREL SZÍV MÓDSZERREL ELSZÁ- MOLNI.

132  Terv szerinti értékcsökkenést a már RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLATBA VETT, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszá- molni addig, amíg azokat RENDELTETÉ- SÜKNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJÁK, vagy amíg a NETTÓ ÉRTÉK NEM ÉRTE EL A NULLÁT, vagy a tervezett MARADVÁNYÉRTÉ- KET. 5-20 A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA  NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS a földterületnél, a teleknél, az erdőnél, az üzembe nem helyezett beruházásnál, a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, az olyan kép- és hangarchí- vumnál, illetve egyéb gyűj- teménynél, egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek értéke nő.

133  TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKE- NÉST KELL ELSZÁMOLNI, HA az immateriális jószág, tárgyi eszköz ( a beruházás kivételé- vel) KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE tartósan és jelentősen MAGA- SABB, mint a PIACI ÉRTÉKE, A SZELLEMI TERMÉK, A TÁR- GYI ESZKÖZ (IDEÉRTVE A BE- RUZÁZÁST IS) ÉRTÉKE TARTÓ- SAN LECSÖKKEN, mert - a vállalkozási tevékenység változása miatt FELESLE- GESSÉ VÁLT, vagy - megrongálódás, megsemmi- sülés, illetve hiány követ- keztében RENDELTETÉSÉ- NEK MEGFELELŐEN NEM HASZNÁLHATÓ, illetve hasz- nálhatatlan, 5-21 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA A VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG a szer- ződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán NEM ÉRVÉNYESÜLHET, A BEFEJEZETT KÍSÉRLETI FEJ- LESZTÉS RÉVÉN MEGVALÓSULÓ TEVÉKENYSÉGET korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az EREDMÉNYTELEN LESZ.

134 5-21 folyt.  OLYAN MÉRTÉKŰ TERVEN FE- LÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉST kell elszámolni, hogy az IMMATE- RIÁLIS JÓSZÁG, A TÁRGYI ESZKÖZ, A BERUHÁZÁS HASZ- NÁLHATÓSÁGÁNAK MEGFE- LELŐ, A MÉRLEGKÉSZÍTÉS- KORI PIACI ÉRTÉKEN SZERE- PELJEN A MÉRLEGBEN.  Ha a terven felüli értékcsökkenést előidé- ző OKOK MEGSZÜNTEK, VAGY CSÖKKEN- TEK, akkor az elszámolt terven felüli ér- tékcsökkenés összegét RÉSZBEN, VAGY TELJES EGÉSZÉBEN VISSZA LEHET ÍRNI.  AMENNYIBEN az IMMATERIÁ- LIS JÓSZÁG, A TÁRGYI ESZKÖZ, A BERUHÁZÁS RENDELTETÉSÉ- NEK MEGFELELŐEN NEM HASZ- NÁLHATÓ, illetve használhatat- lan, megsemmisült, vagy hiány- zik, AKKOR AZOKAT A TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS EL- SZÁMOLÁSA UTÁN KI KELL VE- ZETNI A FŐKÖNYVI SZÁMLÁK- RÓL.

135 5-22 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA beruházás, beszerzés tenyésztésbe állítás térítés nélküli átvétel átvétel vagyoni hozzájárulásként követelés fejében történő átvétel többlet átsorolásból NÖVEKEDÉS CSAK AZ ÉRTÉKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK felújítás, átalakítás, stb. értékcsökkenési leírás terven felüli értékcsökkenés visszaírása értékhelyesbítés CSÖKKENÉS selejtezés értékesítés átadás vagyoni hozzájárulásként megsemmisülés térítés nélküli átadás hiány kötelezettségek teljesítésére történő átadás átsorolás miatt

136 5-23 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK BIZONYLATAI szállítótól kapott SZÁMLA előállítási költség kimutatás aktiválási jegyzőkönyv átadótól kapott értesítés társasági szerződés leltári többlet elszámolás átsorolási jegyzőkönyv, stb. NÖVEKEDÉS selejtezési jegyzőkönyv vevőnek kiállított számla társasági szerződés átvételi elismervény leltárhiány elszámolás megsemmisülésről felvett jegyzőkönyv átsorolási jegyzőkönyv, stb. CSÖKKENÉS

137 A nagy értékű tárgyi eszközök- ről és immateriális javakról EGYEDI, kis értékű tárgyi eszközökről általában CSOPORTOS NYIL- VÁNTARTÁST vezetnek. 5-24 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK NYILVÁNTARTÁSA AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS FELADATA az állomány- és értékváltozás rögzítése adatszolgáltatás az értékcsök- kenés elszámolásához az azonosításhoz szükséges adatok biztosítása adatok szolgáltatása a leltár összeállításához stb.

138 azonosításához szükséges adatokat létesítés (gyártás) évét használatbavétel évét bekerülési értékét az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos információkat hasznos élettartamát (időben vagy teljesítményben) az értékcsökkenés elszámolásának módját, mértékét terven felüli értékcsökkenés összegét a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának időpontját a felújítás utáni használatbavétel időpontját a földterület: o nagyságát (az ingatlan-nyilvántartással egyezően) o művelési ágát o fekvésének helyét o helyrajzi számát stb. 5-25 A TÁRGYI ESZKÖZÖK EGYEDI NYILVÁNTARTÁSA TARTALMAZZA A TÁRGYI ESZKÖZ

139 5-26 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLÁK TARTALMA A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök BRUTTÓ ÉRTÉKÉT mutatja. 111-115. Immateriális javak 121-126. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 121-126. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 131-132. Műszaki berendezések, gépek, járművek 131-132. Műszaki berendezések, gépek, járművek 141-144. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 141-144. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 151-153. Tenyészállatok 151-153. Tenyészállatok 161-162. Beruházások, felújítások 161-162. Beruházások, felújítások Év eleji bruttó érték A bruttó értéket növelő tételek A bruttó értéket csökkentő tételek T K

140 5-27 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE SZÁMLÁK TARTALMA A számla KÖVETEL EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök MÁR ELSZÁMOLT TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKE- NÉSÉT mutatja. 119. Immateriális javak 129. Ingatlanok 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 159. Tenyész (igás és egyéb) állatok A teljesen (0-ig) leírt eszközök terv szerinti értékcsökkenésé- nek kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök - a kivezetés időpontjáig elszá- molt - terv szerinti értékcsök- kenésének kivezetése Az üzleti év elején meglévő eszkö- zöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt - terv szerinti értékcsök- kenése A folyó évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés terv szerinti érték- csökke- nése T K A bruttó értéket és a már elszámolt értékcsökkenést tartalmazó számlák EGYÜTTES TARTOZIK EGYENLEGE a számlák nevének megfelelő eszközök NETTÓ ÉRTÉKÉT mutatja.

141 5-28 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE SZÁMLÁK TARTALMA A bemutatott három számla (5-26., 5-27., 5-28. vázlaton) együttes A bemutatott három számla (5-26., 5-27., 5-28. vázlaton) együttes TARTOZIK EGYENLEGE év végén a számla nevének megfelelő TARTOZIK EGYENLEGE év végén a számla nevének megfelelő ESZKÖZ PIACI ÁRON SZÁMÍTOTT ÉRTÉKÉT mutatja. ESZKÖZ PIACI ÁRON SZÁMÍTOTT ÉRTÉKÉT mutatja. A számla TARTOZIK EGYENLEGE év végén a számla nevének meg- A számla TARTOZIK EGYENLEGE év végén a számla nevének meg- felelő eszköz NETTÓ ÉRTÉKÉT EGÉSZÍTI KI A PIACI ÉRTÉKRE. felelő eszköz NETTÓ ÉRTÉKÉT EGÉSZÍTI KI A PIACI ÉRTÉKRE. 117. Immateriális javak 127. Ingatlanok 137. Műszaki berendezések, gépek, járművek 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 157. Tenyész (igás és egyéb) állatok Az év eleji eszközök előző év végén kimu- tatott értékhelyesbítése Az értékesítés, vagyoni hozzájárulás, stb. miatt ki- vezetett eszközök értékhe- lyesbítésének megszüntetése érték- helyes- bítése Év végén a számla egyenlegének NÖVELÉSE VAGY CSÖKKENTÉSE Év végén a számla egyenlegének NÖVELÉSE VAGY CSÖKKENTÉSE az eszközök év végi piaci értékének megfelelően az eszközök év végi piaci értékének megfelelően T K NÖVELÉS CSÖKKENTÉS vagy

142 5-29 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA SZÁMLÁK TARTALMA A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a számla nevének A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a számla nevének megfelelő eszköz KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE megfelelő eszköz KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE PIACI ÉRTÉKRE. PIACI ÉRTÉKRE. A teljesen (0-ig) leírt eszközök terven felüli értékcsökkenésének kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök – a kivezetés időpontjáig elszámolt – terven felüli értékcsök- kenése összegének ki- vezetése A TERVEN FELÜLI ÉRTÉK- CSÖKKENÉS VISSZAÍRT ÖSSZEGE. 118. Immateriális javak 128. Ingatlanok 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek 148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 158. Tenyész (igás és egyéb) állatok 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése Az üzleti év elején meglévő eszközöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt - terven felüli értékcsökkenése A folyó üzleti évben elszámolt terven felüli értékcsökkenés terven felüli értékcsök- kenése és annak visszaírása T K

143 5-30 BERUHÁZÁS, AKTIVÁLÁS (ÜZEMBE HELYEZÉS) Aktiválás (üzembe helyezés) 12-15. Tárgyi eszközök Hatósági díj Vissza nem igényelhető áfa 466. Előzetesen felszámított áfa felszámított áfaVisszaigényelhetőáfa Aktiválható beszerzési érték 38. Pénzeszközök 455. Beruházási szállítók 479. Különféle rövid lejár. egyéb kötelezettségek egyéb kötelezettségek 16. Beruházások

144 Beszerzési érték Hatósági díj 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa Vissza nem igényelhető áfa 5-31 IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE 38. Pénzeszközök 455. Beruházási szállítók 479. Különféle rövid lejár. egyéb kötelezettségek egyéb kötelezettségek 11. Immateriális javak

145 5-32 SAJÁT REZSIBEN VÉGZETT BERUHÁZÁS AKTIVÁLÁSA Előállítási költség Vissza nem igényelhető áfa 467. Fizetendő áfa 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 16. Beruházások 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa

146 57. Értékcsökkenési leírás Terv szerinti és egyösszegű értékcsökkenés 119-159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 5-33 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI, EGYÖSSZEGŰ, VALAMINT TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE, ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA Terven felüli értékcsökkenés 86. Egyéb ráfordítások 119-169. Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege 96. Egyéb bevételek

147 Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése 5-34 NULLÁIG LEÍRT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE X = Y + Z X = Y + Z 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153. Tárgyi eszközök 119. 129., 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Y 118. 128., 138., 148., 158. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Z X

148 X > (Y + Z) X > (Y + Z) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke X-(Y+Z) X-(Y+Z) Könyv szerinti érték 5-35 HIÁNYZÓ, MEGSEMMISÜLT, ÁLLOMÁNYBÓL KIVEZETETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA 119., 129., 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., 168. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök Y Z X

149 5-36 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA Bruttó érték ** Terv szerinti értékcsökkenés * Z vagy E, vagy se Z, se E * Z vagy E, vagy se Z, se E ** Az értékcsökkenés a bruttó értéket tartalmazó számlá- értéket tartalmazó számlá- ra is átvezethető és a 861- ra is átvezethető és a 861- es számlára a nettó érték es számlára a nettó érték kerül egy összegben. kerül egy összegben. ** Terven felüli értékcsökkenés Eladási ár Áfa Értékhelyesbítésmegszüntetése 417. Értékelési tartalék E 117.,127., 137., 147., 157. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése * E 31. Vevők 467. Fizetendő áfa 961. Értékesített im. javak, tárgyi eszközök bevétele 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása és annak visszaírása 119.,129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. 861. Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Y 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszk. X Z *

150 5-37 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTSOROLÁSÁNAK, MAJD ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA Bruttó érték Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés 31. Vevők Eladási ár 467. Fizetendő áfa 91-94. Értékesítés nettó árbevétele Áfa X-(Y+Z) X-(Y+Z) Könyv szerinti érték 814., vagy 812., 832. ELÁBÉ 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása és annak visszaírása 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. Y 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszk. X 267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk Z

151 5-38 TÁRSASÁGBA BEVITT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA Fizetendő áfa megtérítési igénnyel 467. Fizetendő áfa 368. Különféle egyéb köv. Terv szerinti értékcsökkenés Bruttó érték 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke 171-172. Tartós részesedés Létesítő okiratban elfogadott érték 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban elfogadott értéke 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése X Y Terven felüli értékcsökkenés 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása és annak visszaírásaZ

152 5-39 NEM PÉNZBENI VAGYONI BETÉT ELSZÁMOLÁSA Létesítő okiratban elfogadott érték 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelt áfa megtérítési kötelezettséggel 479. Különféle rövid lejáratú egyéb köt. 411. Jegyzett tőke tőke 16. Beruházások 325-328., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke 111-115. Immat. javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszk. BejegyzésÁtadásAktiválás

153 5-40 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA Feloldás (x) 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelt áfa megtérítési kötelezettséggel 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek lejáratú egyéb kötelezettségek 4833. Térítés nélkül átvett eszk. értékének elhat. Elhatárolás Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték 57. Értékcsökkenési leírás Elszámolt értékcsökkenés (x) 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökk. Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték 9891. Térítés nélkül átvett eszk. forgalmi, piaci értéke 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök 16. Beruházások

154 5-41 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA Terv szerinti értékcsökkenés Bruttó érték 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke Terven felüli értékcsökkenés 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök X Y Z 368. Különféle egyéb követelések 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa megtérítési igénnyel

155 5-42 PÉNZÜGYI LÍZING ELSZÁMOLÁSA LÍZINGBE VEVŐNÉL 16. Beruházások 4493. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség 466. Előzetesen felszámított áfa 479. Különféle rövid lejáratú egyéb követelések Lízingbe vett eszköz 38. Pénzeszközök Áfa rendezése a lízingbe adóval Lízingbe vett eszköz tőketörlesztő része 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett lízingdíj kamatrésze Visszaigényeltáfa

156 5-43 PÉNZÜGYI LÍZING ELSZÁMOLÁSA A LÍZINGBE ADÓNÁL 368. Különféle egyéb követelések 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa 97. Pénzügyi műveletek bevételei Kapott lízingdíj kamatrésze 1931. Pénzügyi lízing miatti tartós követelések 91-92. Értékesítés nettó árbevétele Lízingbe adott eszköz tőketörlesztő része Kapott lízingdíj tőketörlesztő része 38. Pénzeszközök Áfa rendezése a lízingbe vevő részéről Lízingbe adott eszköz bekerülési értékének kivezetése 814., vagy 812., 832. ELÁBÉ 261. Áruk beszerzési áron E

157 5-44 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN X = Az egyes eszközök piaci értéke Y = Átvállalt kötelezettség Z = Fizetett ellenérték C = Pozitív üzleti vagy cégérték X-Y < Z C = (Y+Z)-X; X+C = Y+Z Átvállaltkötelezettség 43-47. Kötelezettségek Y Y Értékcsökkenési leírás elszámolása 57. Terv szerinti értékcsökkenési leírás C5 C5 119. Immat. javak terv szerinti értékcs. 1-3. Eszközök XX Az egyes eszközök piaci értéke Áfa CC Üzleti vagy cégérték 115. Üzleti vagy cégérték 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa 454. Szállítók Fizetett ellenérték 38. Pénzeszközök ZEgyenlegZ

158 5-45 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN X = Az egyes eszközök piaci értéke Y = Átvállalt kötelezettség Z = Fizetett ellenérték C = Negatív üzleti vagy cégérték X-Y > Z C = X-(Y+Z) X = C+Y+Z 454. Szállítók Fizetettellenérték 38. Pénzeszközök Z Egyenleg Z Elhatárolás 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása CC Az üzleti évben leírt összeg C5C5 Megjegyzés: az áfa elszámolása azonos az 5-44. vázlaton leírtakkal. az 5-44. vázlaton leírtakkal. Átvállaltkötelezettség 43-47. Kötelezettségek YY 96. Egyéb bevételek 1-3. Eszközök Y+Z Az Az egyes egyeseszkö-zökpiaci értéke értéke C X

159 5-46 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN LÉVŐ TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z >* X Z = Fizetett ellenérték X = Piaci érték C = Pozitív üzleti vagy cégérték C = X-Z * = Lényegesen 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban X 115. üzleti vagy cégérték C Egyenleg Z Üzleti vagy cégérték Üzleti vagy cégérték Piaci érték Fizetettellenérték

160 5-47 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN LÉVŐ TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z <* X Z = Fizetett ellenérték X = Piaci érték C = Negatív üzleti vagy cégérték C = X-Z * = Lényegesen 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban X 96. Egyéb bevételek Üzleti v. cégérték Fizetett ellenérték Fizetett ellenérték Piaci érték Piaci érték Egyenleg C Z Elhatárolás CC 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása

161 5-48 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN NEM JEGYZETT TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK, ÜZLETRÉSZEINEK, STB. MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z > * X 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban X 115. Üzleti vagy cégérték C Egyenleg Z Üzleti vagy cégérték Üzleti vagy cégérték A megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke Fizetettellenérték Z = Fizetett ellenérték X = A megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke jutó saját tőke értéke C = Pozitív üzleti vagy cégérték C = Z-X * = Lényegesen

162 5-49 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN NEM JEGYZETT TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK, ÜZLETRÉSZEINEK, STB. MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z < * X 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban X 96. Egyéb bevételek Üzleti v. cégérték Fizetett Fizetettellenérték Megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke Egyenleg C Z Z = Fizetett ellenérték X = A megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke jutó saját tőke értéke C = Negatív üzleti vagy cégérték C = X-Z * = Lényegesen Elhatárolás CC 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása

163 5-50 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA ÁT- ALAKULÁS ESETÉN A VAGYON ÉRTÉKÉT A JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG MÓDSZERÉVEL HATÁROZTÁK MEG, ÉS X < (Y+Z) Y = A vagyon meghatározott értéke Z = Kötelezettségek X = Az egyes eszközök piaci értéke C = (Y+Z)-X; X+C=Y+Z 41. Saját tőke 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 115. Üzleti vagy cégérték Z Y X C Az egyes eszközök piaci értéke Üzleti vagy cégérték A vagyon megha- A vagyon megha- tározott értéke Kötelezettségek Kötelezettségek

164 5-51 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA ÁT- ALAKULÁS ESETÉN A VAGYON ÉRTÉKÉT A JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG MÓDSZERÉVEL HATÁROZTÁK MEG, ÉS X > (Y+Z) Y = A vagyon meghatározott értéke Z = Kötelezettségek X = Az egyes eszközök piaci értéke C = X-(Y+Z); X=C+Y+Z 41. Saját tőke 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek Z YX Az egyes eszkö- zök piaci értéke A vagyon megha- A vagyon megha- tározott értéke Kötelezettségek Kötelezettségek Üzleti vagy cégérték Üzleti vagy cégérték 96. Egyéb bevételek C Elhatárolás CC 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása

165 5-52 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE Értékhelyesbítés elszámolása 117. Immateriális javak 127., 137., 147., 157. Tárgyi eszk. 177. Tartós részesedések 417. Értékelési tartalék érték-helyes-bítése Az értékhelyesbítés összegének kivezetése kivezetése csökkentése csökkentése

166 6. KÉSZLETEK

167 6-1 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalkozási tevékenységet általában egy évnél rövidebb ideig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK

168 6-2 KÉSZLETEK FOGALMA A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve – általában egy évnél rövidebb ideig – szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egyetlen termelési folyamatban vesznek részt, a termék előállítás, szolgáltatás nyújtás során kerülnek majd felhasználásra (ANYAGOK) a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (BEFEJEZETLEN TERME- LÉS, FÉLKÉSZTERMÉK) már elkészült termékek (KÉSZTERMÉKEK) értékesítési célból kerültek beszerzésre és az értékesítésig változatlan állapotban maradnak (ÁRUK, GÖNGYÖLEGEK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK). A készletek között kell kimutatni az eddig felsoroltakon túl használatba vételükig a SZERSZÁMOKAT, MŰSZERE- KET, BERENDEZÉSEKET, FELSZERELÉSEKET, MUNKA- RUHÁKAT stb. ha a vállalkozási tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, a NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOKAT függetlenül a tartás idejétől, a BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖZÜL AZ IDE ÁTSOROLT ESZ- KÖZÖKET.

169 KÉSZ-TERMÉKEK Ipari Mezőgazdasági NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉBÁLLATOK Növendék Hízó Egyéb BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK Ipari Mezőgazdasági Építőipari VÁSÁROLT KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEG SAJÁT TERMELÉSŰ 6-3 KÉSZLETEK FAJTÁI ANYAGOK Alapanyagok Segéd, üzem és fűtő anya- gok Tartalék alkatrészek Fogyóeszkö- zök * Gyártóeszkö- zök * ÁRUK Kereskedelmi készletek Közvetített szolgáltatások Betétdíjas göngyölegek * Egy évnél rövidebb élettartamúak

170 B. I. 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész- termékek 3. Növendék- hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek 6-4 KÉSZLETEK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN

171 6-5 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE Az értékvesztés összegével csökkentett, a visszaírt értékvesztés összegével növelt beszerzési értéken, illetve előállítási költségen. MÉRLEGBEN BESZERZÉSI ÉRTÉKEN * ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN - tényleges közvetlen önköltség - normatív önköltség AKTIVÁLÁSKOR * Lásd a 4-6 – 4-10 vázlatokat

172 6-5 folyt.1. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE FAJTÁNKÉNT *Lásd még 4-6 – 4-10 vázlatokat BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK Előállítási költségen ANYAGOK Beszerzési áron VÁSÁROLT ÉS TOVÁBB GYARAPODOTT Beszerzési áron és nevelési, hízlalási, költségen KÉSZ- TERMÉKEK Előállítási költségen NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉBÁLLATOK ÁRUK Beszerzési áron Előállítási költségen SAJÁTTENYÉSZTÉSŰ Előállítási (nevelési, hízla- lási) költségen BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN* KÉSZLETEK

173 6-5 folyt.2. BESZERZÉSI ÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN KÉSZLETEK CSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÁRAK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁR Egyedi beszerzési ár FIFO SZÁMÍTOTT (ÁTLAGOS BESZERZÉSI ÁR) Súlyozottátlagár Elszámoló ár ±árkülönbözet A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÉSZLETEK ÉRTÉKE Egyedibeszerzésiáron Az utolsó beszerzésiárakonÁtlagáronÁtlagáron

174 6-6 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDSZERE Érték és analitikus nyilvántartást nem vezet Értéknyilvántartást vezet, az analitikát csak mennyiségben vezeti Számított beszerzési érték Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Nyilvántartásokbóladódó beszerzési érték

175 6-6 folyt.1. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁN- TARTÁSÁNAK KAPCSOLATA ÉRTÉK ÉS ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁST NEM VEZET Kötelező leltározás Utolsó beszerzési árak visszakeresésével a SZÁMÍTOTT BESZERZÉSI ÉRTÉK megállapítása, a LELTÁR összeállítása Nem leltározLeltároz ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZET, ANALITIKÁT CSAK MENNYISÉGBEN VEZETI Leltárkülönbö- zetek rendezése

176 6-6 folyt.2. MINŐSÍTÉS TELJES ÉRTÉKŰ Piaci Könyv érték szerinti érték érték > Könyv szerinti érték LEÉRTÉKELENDŐ Piaci haszonanyag, vagy hulladékérték Értékvesztés Piaci Könyv érték szerinti érték érték >*>*>*>* Értékvesztésvisszaírása KÖVETKEZŐÉVBEN * Tartósan és jelentősen Piaci Könyv érték szerinti érték érték Értékvesztés Piaci érték *<*<*<*<

177 6-6 folyt.3. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK KAPCSOLATA Leltárkülönbözetrendezése Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Leltároz Nyilvántartásokból adódó tényleges beszerzési érték (könyv szerinti érték) Nem leltároz * Lásd a 6-6 folyt.2. vázlatot MINŐSÍTÉS *

178 6-7 KÉSZLETEK VÁSÁRLÁSKOR: a beérkezett számlák SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSKOR: a MENNYISÉGET rögzítő bi- zonylatok (pl.: szállítójegy, mérlegelési jegyzék stb.), AZ ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET dokumentáló költség, önkölt- ség számítás. ÉRTÉKESÍTÉSKOR, FELHASZ- NÁLÁSKOR stb. a kiadási bi- zonylat, az átvétel igazolásával. BIZONYLATAI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA NEM KÖTELEZŐ, de a főkönyv- ben nem szereplő készleteknél pl.: - javításra átvett készletek - bizományba átvett készletek - bérmunkára átvett készletek - stb. AJÁNLOTT VEZETNI. NYILVÁNTARTÁS HIÁNYÁBAN a leltár csak leltározással állítható össze. MEGFELELŐ VEZETŐI INFORMÁ- CIÓHOZ SZÜKSÉGES.

179 6-8 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE NINCSVAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON ÁTLAGOS

180 6-8 folyt.1. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS NINCS ÉV VÉGÉN A volumen leltározással kerül meghatározásra A volumenhez az UTOLSÓ BE- SZERZÉSI ÁRAK rendelése LELTÁRÉRTÉK meghatározása A nyitó állomány KORREKCI- ÓJA ÉRTÉKVESZTÉS elszámolása, ha a piaci ár csökkent Az előző évek értékvesztésé- nek visszaírása, ha a piaci ár nőtt. ÉV KÖZBEN Minden anyag KÖLTSÉGKÉNT kerül elszámolásra.

181 A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA:  FIFO eljárással, vagy  EGYEDI HOZZÁRENDELÉS- SEL. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) LELTÁR TÉNYLEGES BESZER- ZÉSI ÁRON ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT. 6-8 folyt.2. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS TÉNYLEGES ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON

182 A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN, ILLETVE ELSZÁMOLÓ ÁRON A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA:  ÁTLAGÁRON VAGY  ELSZÁMOLÓ ÁRON ± ÁRKÜLÖNBÖZET. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) LELTÁR ÁTLAGOS BESZER- ZÉSI ÁRON ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT. 6-8 folyt.3. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK ÁTLAGÁRON, VAGY ELSZÁMOLÓ ÁRON

183 6-9 ANYAGOK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA Év közben érték és analitikus nyilvántartást nem vezet 463. Költségvetési befiz. köt. Beszerzéshez kapcsolódó adó 86. Egyéb ráfordítás KáreseményHiányÉrtékvesztés 465. VPOP Vámköltség 51. Anyagköltség 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Beszer-zésiérték áfa 454. Szállítók 98. Rendkívüli bevét. Térítés nélküli átvétel 21-22. Anyagok Anyag-visszavé- telezés forgalma- zás, káresemény stb. céljára 814. ELÁBÉ Anyageladás 88. Rendkívüli ráfordítás Térítés nélküli átadás Év végén állomány- növekedés VAGY csökkenés

184 6-9 folyt.1. ÉV KÖZBEN MENNYISÉGBEN ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST BESZERZÉSI ÁRON VEZET, A FŐKÖNYVI SZÁMLÁN BESZERZÉSI ÁRON KÖNYVEL, A KÖLTSÉGET ELSŐDLEGESEN A KÖLTSÉGHELY ÉS A KÖLTSÉGVISELŐ SZÁMLÁKON SZÁMOLJA EL 463. Költségvetési befiz. köt. Beszerzéshez kapcsolódó adók 465. VPOP Vámköltségek 21-22. Anyagok 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Beszer-zésiérték áfa 454. Szállítók 98. Rendkívüli bevét. Anyagtöbblet Térítés nélküli átvétel 96. Egyéb bevétel Értékvesztés visszaírása 86. Egyéb ráfordítás KáreseményHiányÉrtékvesztés 814. ELÁBÉ Anyageladás 88. Rendkívüli ráfordítás Térítés nélküli átadás 6. Költséghelyek 7. Költségviselők Anyagfelhasználás

185 6-9 folyt.2. NEM SZÁMLÁZOTT ANYAGOK ELSZÁMOLÁSA 4541. Szállítók Tényleges beszerzési ár Kivezetés a számla megérkezése után Könyvelés a következő időszakban, a számla megérkezésekor 4549. Nem számlázott szállítások 21-22. Anyagok KK K K Könyvelés az időszak végén kalkulált beszerzési értéken 4549. Nem számlázott szállítások 21-22. Anyagok Kalkulált beszerzési értéken KK

186 6-9 folyt.3. ÚTON LÉVŐ KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA 21-22. Anyagok Könyvelés a készlet megérkezésekor Könyvelés a következő időszakban, a készlet megérkezésekor 454. Szállítók 21-22. Úton lévő készletek UU Könyvelés az időszak végén 454. Szállítók 21-22. Úton lévő készletek Könyvelés az időszak végén UU Kivezetés a készlet megérkezésekor U U

187 6-9 folyt.4. ÉV KÖZBEN MENNYISÉGBENI ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST ELSZÁMOLÓ ÁRON VEZET, A FŐKÖNYVI SZÁMLÁN ELSZÁMOLÓ ÁRON KÖNYVEL, A KÖLTSÉGET ELSŐDLEGESEN A KÖLTSÉGHELY ÉS A KÖLTSÉGVISELŐ SZÁMLÁKON SZÁMOLJA EL 6. Költséghelyek 7. Költségviselők Felhasználás elszámoló áron 21-22. Anyagok Készletrevétel elszámoló áron 454. Szállítók 228. Anyagok árkülönbözete Beszerzési érték áfa nélkül Utólag kapott engedmény áfa nélkül Kivezetés a számla megérkezése után a következő időszakban* 4549. Nem számlá- zott szállítások Az időszak végén kalkulált beszer- zési értéken * Elszámolóáremelés VAGY csökkentés Felhasználásra jutó árkülönbözet, ha költségcsökkentő Felhasználásra jutó árkülönbözet, ha költségnövelő * Az anyagszámlára elszámoló áron el kell könyvelni. el kell könyvelni.

188 Félkésztermék Azok a saját termelésű termékek, amelyek legalább egy megmunká- lási folyamaton végig mentek és raktárra vehetők (vagy raktárra vették), de még nem késztermé- kek. A későbbiekben vagy további megmunkálásra kerülnek, vagy mint félkész terméket értékesítik. 6-10 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK FOGALMA Azok a saját termelésű termékek, amelyek a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vala- mint fordulónapig ki nem szám- lázott szolgáltatások teljesítmé- nyei. JELLEMZŐ TERÜLETEI: - Következő üzleti év növényter- mesztése érdekében végzett mun- kák értéke a MEZEI LELTÁR. (szakszerű gazdálkodás esetén a 12.31-én záródó üzleti év végén ez jelentős tétel.) - Építőiparban az el nem ismert építési költség. Befejezetlen termelés Készletszámlára év végén kerül át a költség számlán gyűjtött költség.

189 6-11 A BEFEJEZETLEN TERMELÉS FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA Költségek csak költségnemek szerint kerülnek elszámolásra 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 51-57. Költségnemek A befejezetlen termelés költségei Könyvelés a tárgy üzleti évben 231-234. Befejezetlen termelés 581. Saját termelésű készletek állományváltozása A befejezetlen termelés aktiválása előállítási költségen Könyvelés a következő üzleti évben 231-234. Befejezetlen termelés 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 581. Saját termelésű készletek állományváltozása A befejezetlen termelés kivezetése nyitás után Egyenleg

190 6-11 folyt.1. A KÖLTSÉGEK elsődlegesen költséghelyek és költségviselők szerint kerülnek elszámolásra Példa: Az őszi búza termelés befejezetlen termelésének elszámolása 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 719. Következő üzleti év búzatermelésének költségei A befejezetlen termelés költségei Könyvelés a tárgy üzleti évben 231. Mezei leltár 791. Saját termelésű készletek átvezetése A mezei leltár aktiválása előállítási költségen Könyvelés a következő üzleti évben 231. Mezei leltár 711. Folyó üzleti év búzatermelésének költségei 711. Folyó üzleti év búzatermelésének költségei A felhasznált mezei leltár elszámolása Egyenleg

191 6-12 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK E csoportba azok az állatok tartoz- nak, amelyek a termelés (tartás) költségei ered- ményeként - növekednek, - gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállal- kozási tevékenységet mennyi ide- ig szolgálják. FogalmaÉrtékelése MÉRLEGBEN: értékvesztéssel csökkentett, visszaírt érték- vesztéssel növelt élőtömeg ön- költségen. A növendék-, hízó- és egyéb állato- kat, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ, VAGY VÁSÁ- ROLT, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZ- LETKÉNT KELL KIMUTATNI. AZ ÉLŐTÖMEG ÖSSZETEVŐI AZ ÉLŐTÖMEG ÖSSZETEVŐI - Nyitó állomány - Beszerzésből - Korosbításból - Hízóbaállítás növendékből - Hízóbaállítás tenyésztésből - Szaporulatból - Tömeggyarapodásból ÉLŐTÖMEG KÖZVETLEN ÖNKÖLT- SÉG = SÉG = Élőtömeg értéke (Ft) Élőtömeg mennyisége (kg)

192 6-13 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA Beszerzés, apport behozatal, részesedés, követelés fejében, térítés nélkül átvett állatok 51. Anyagköltség* 72. Állattartás ** költségei költségei 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Beszer-zésiérték áfa 454. Szállítók 98. Rendkívüli bevétel Követelés fejében, térítés nélkül átvett * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás 325. Jegyzett, de még be nem… 411. Jegyzett tőke Elszámolás a társasági szerződés szerinti értéken 581. Saját termelésű* készl. állományvált. 791. Saját termelésű készl. átvez.** Állományba vétel saját termelésű készletként 24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

193 6-13 folyt.1. ÉRTÉKESÍTÉSRE, LEVÁGÁSRA VÁSÁROLT NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK 26. Kereskedelmi áruk 454. Szállítók Értékesítésre vásárolt állatok beszerzési értéke áfa-nélkül 466. Előzetesen felszámolt áfa A beszerzések áfá-ja 51. Anyagköltség* 74. Vágóhíd költsége** Levágásra beszerzett állat beszerzési értéke áfa-nélkül beszerzési értéke áfa-nélkül * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás

194 6-13 folyt.2. SZAPORULAT, TESTTÖMEGGYARAPODÁS ELSZÁMOLÁSA 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* 791. Saját term. készl. átvez.** 24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Állományba vétel előállítási költségen 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 51-57. Költségnemek* 72. Állattartás költségei ** Termelési költség * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás

195 6-13. folyt.3. NÖVENDÉK ÁLLATOK HÍZÓBA ÉS TENYÉSZTÉSBE ÁLLÍTÁSA 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* állományváltozása* 791. Saját termelésű készletek átvezetése** átvezetése** Tenyésztésbe vétel miatti rendezés * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás 5822. Tenyészállattá átmin. növendékállatok értéke* növendékállatok értéke* 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvez.** aktivált értékének átvez.** 242. Hízóállatok 241. Növendék állatok Hízóbaállítás elszámolása a növendék állatok élőtömeg közvetlen önköltségén (Ft/kg) Egyenleg 16. Beruházások Tenyésztésbe állítás elszámolása a tenyész-növendék állatok előállítási költségén (Ft/db)

196 6-13. folyt.4. ÉRTÉKESÍTÉS, FELDOLGOZÁSRA ÁTADÁS, ELHULLÁS, KÉNYSZERVÁGÁS, KÁRESEMÉNY ELSZÁMOLÁSA * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* állományváltozása* 791. Saját termelésű készletek átvezetése** átvezetése** Elhullás, kényszervágás, káresemény miatti rendezés 5823. Sajátos elszámolások körébe tartozó tételek* körébe tartozó tételek* 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvez.** aktivált értékének átvez.** 86. Egyéb ráfordítások Elhullott, kényszervágások, káresemények miatt elhullott állatok élőtömeg önköltsége miatt elhullott állatok élőtömeg önköltsége 74. Vágóhíd költsége Feldolgozásra átadott állatok élőtömeg önköltsége VAGYVAGY 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* 81-84. Értékesítés közvetlen költségei** 241. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Értékesített állatok élőtömeg önköltsége Értékesített állatok élőtömeg önköltsége VAGYVAGY

197 6-13. folyt.5. ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA 249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása és annak visszaírása 86. Egyéb ráfordítások Az értékvesztés összege * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* állományváltozása* 791. Saját termelésű készletek átvezetése** átvezetése** 5823. Sajátos elszámolások körébe tartozó tételek* körébe tartozó tételek* 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvez.** aktivált értékének átvez.** Értékvesztés miatti rendezés Értékvesztés visszaírt összege miatti rendezés Az értékvesztés visszaírt összege 96. Egyéb bevételek

198 6-14 A KÉSZTERMÉK Az a termék, amely valamennyi megmunkálási folyamaton túl jutott, tehát elkészült, feldolgozott állapotban raktárra vették, illetve értékesíthető. Fogalma IpariÉpítőipari Csoportosítása TARTÓSNEMTARTÓS EGYEDITÖMEG Pl. épület Pl. gépkocsi Pl. élelmiszer FŐTERMÉK MezőgazdaságiErdőgazdasági 1.OSZTÁLYÚ2.OSZTÁLYÚ IKER-TERMÉKMELLÉK-TERMÉK

199 6-15 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE NINCS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN VAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS

200 ÉV VÉGÉN A VOLUMEN LELTÁROZÁSSAL KERÜL MEGHATÁROZÁSRA A VOLUMENHEZ A TÉNYLEGES, VAGY A NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁ- SI KÖLTSÉG RENDELÉSE A LELTÁRÉRTÉK MEGHATÁRO- ZÁSA AZ ÉV KÖZBEN ELSZÁMOLT KÁR- ESEMÉNY ÉS APPORT BEVITEL ÉRTÉKÉNEK KIVEZETÉSE A SZÁMLA EGYENLEGÉNEK KOR- REKCIÓJA AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NAGYOBB, MINT A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK. 6-16 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, ÉRTÉNYILVÁNTARTÁS NINCS HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉNYILVÁNTARTÁS NINCS A KÁRESEMÉNY ÉS AZ APPORTKÉNT BEVITT VOLUMEN GYŰJTÉSE ÉV KÖZBEN

201 ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS, (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) A KÉSZLETÉRTÉK KÜLÖNBÖ- ZET ELSZÁMOLÁSA LELTÁR TÉNYLEGES, VAGY NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK. 6-17 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON VEZETNEK ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA EL- SZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON ÉV KÖZBEN

202 ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS, (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) LELTÁR NORMATÍV ELŐ- ÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK. 6-18 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN VEZETNEK NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA NOR- MATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLT- SÉGEN ÉV KÖZBEN

203 6-19 A KÉSZTERMÉKEK ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK ELSZÁMOLÁSA, HA ÉV KÖZBEN NINCS KÉSZLETKÖNYVELÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜL 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 51-57. Költségnemek Az üzleti év termelési költsége 81-83. Költségnemek Átvezetés év végén 311. Vevők 91-94. Árbevétel Árbevétele 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa 251-257. Késztermékek 581. Saját termelésű készletek állományvált. VAGY az állománynövekedés elszámolása év végén Az állománycsökkenés

204 6-19 folyt.1. A KÉSZTERMÉKEK SPECIÁLIS GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK HA ÉV KÖZBEN ELSZÁMOLÁSA ÉV VÉGÉN, HA ÉV KÖZBEN NINCS KÉSZLETKÖNYVELÉS Visszaírt értékvesztés Értékvesztés, apport Térítés nélküli átadás 581. Saját termelésű készletek állományvált. 259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása 86. Egyéb ráfordítások Értékvesztés 88. Rendkívüli ráfordítások Apport, térítés nélküli átadás 582. Sajátos elszámolások körébe tartozó tételek 26. Áruk Speciális esetben történő készletrevétel áruként Káresemény miatti csökkenés 96. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés

205 6-19 folyt.2. A KÉSZTERMÉKEK ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK ELSZÁMOLÁSA, HA ÉV KÖZBEN MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST IS VEZET AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜL 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 51-57. Költségnemek Az üzleti év termelési költsége 81-83. Költségnemek Átvezetés év végén Értékesített készlet kivezetése 251-257. Késztermékek elszámolási egységáron 581. Saját termelésű készletek állományvált. Készletre vétel elszámolási egységáron (T) E 259. Késztermékek készletérték különbözete EEVAGY A raktárra vett készlet KÉK-je, ha Ö > T, vagy ha Ö < T ha Ö < T Az értékesítésre jutó KÉK, ha Ö < T, vagy ha Ö > T ha Ö > T T = Elszámolási egységár Ö = Önköltség KÉK = Ö-T; vagy T-Ö (készletérték-különbözet) (készletérték-különbözet) 311. Vevők 91-94. Árbevétel Árbevétel 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

206 6-19 folyt.3. A KÉSZLETEK ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK ELSZÁMOLÁSA, HA ÉV KÖZBEN MENNYISÉGI ÉS ELSŐDLEGESEN ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST IS VEZET, ELSŐDLEGESEN A KÖLTSÉGHELY-KÖLTSÉGVISELŐ SZÁMLÁKRA KÖNYVEL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜL Felosztott költségek Általános költségek 85. Közvetett költségek költségek 1-3. Eszközök 43-47. Kötelezettségek 6. Általános költségek Általános költségek Közvetlen költségek 71-74. Termelés költsége 591. Költségnem átvezetési számla 51-57. Költség- nemek Költségek átvezetése 311. Vevők 91-94. Árbevétel Árbevétel 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa 79. Hozamok 251-257. Készterm. elszámol. egys.ára Készletrevétel 81-84. Értékesítés közvetlen költs. Értékesített készlet Raktárra vett készlet KÉK-JE jutó KÉK Értékesítésre 259. Késztermékek készletért.-különb.

207 6-20 ÁRUK Az a termék, amelyet a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be és az a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban marad, bár értéke változhat. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA kereskedelmi áruk göngyölegek közvetített szolgáltatások A közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. Fontos, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

208 6-21 ÁRUK (KERESKEDELMI ÁRUK) NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE Eladási áron vezeti a nyilvántartást Beszerzési áron vezeti a nyilvántartást CSAK ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST VEZET Beszerzési érték CSAK vissza- számítással Beszerzési érték KÖZVETLENszámítással Kötelező leltározás Beszerzési értéket tartalmazó leltár összeállítása MINŐSÍTÉS LÁSD a 6-6 folyt.2. vázlaton MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST IS VEZET Nem kötelező leltározás Beszerzési érték a nyilvántartásból adódik

209 6-22 A KERESKEDELMI ÁRUK ELSZÁMOLÁSÁNAK SAJÁTOS FELADATAI 467. Fizetendő áfa Az árbevételben lévő fizetendő áfa elszámolása 814. ELÁBÉ Készlet- csökkenés eladási áron Értékesítésre jutó árrés és áfa elszámolása 265. Áruk árrése Beszerzési áron 264. Bolti áron, eladási áron Árrést és áfa-t is tartalmazó fogyasztói áron 381. Pénztár 91-94. Árbevétel Árbevétel eladási áron 261. Áruk be- szerzési áron 466. Előzetesen felszám. áfa 454. Szállítók áfa-nélkül Be- szer- zésiérték áfa

210 6-23 A BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG FONTOSABB VÁLTOZÁSAINAK KIBOCSÁTÓNÁL ELSZÁMOLÁSA A KIBOCSÁTÓNÁL 582. Saját előáll. eszk. aktivált ért. 792. Saját előáll. eszk. elszámolása eszk. elszámolása Készletre vétel előállítási költségen előállítási költségen 814. ELÁBÉ Vevőnekértékesített Értékesítésre jutó árkülönbözet (VAGY fordítva) 281-287. Betétdíjas göngyölegek Készletre vétel kibocsátási betétdíjas áron Visszavétel Visszavétel áfa-ja áfa-ja 467. Fizetendő áfa Értékesítés áfa-ja 288. Betétdíjas göngy. árkülönbözete 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Be- szer- zésiérték áfa 454. Szállítók Vevőtől visszavett A visszavett göngyöleg árkülönbözete (VAGY fordítva) Vevőnek értékesített, a betétdíj összege 311. Vevők 91-94. Árbevétel

211 6-24 A BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG FONTOSABB VÁLTOZÁSAINAK FORGALMAZÓNÁL ELSZÁMOLÁSA A FORGALMAZÓNÁL 814. ELÁBÉ Vevőnekértékesített Vevőtől visszavett Visszavétel áfa-ja 467. Fizetendő áfa Értékesítés áfa-ja Vevőnek értékesített, a betétdíj összege 311. Vevők 91-94. Árbevétel Kibocsátónak áfa Visszaszállított betétdíjas ár Visszavétel 281-287. Betétdíjas 281-287. Betétdíjasgöngyölegek 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélküli áron Ki- bocsá tótól, áfa 454. Szállítók

212 6-25 A KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 812., 814., 832. ELÁBÉ Tovább számlázott, könyv szerinti érték 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa 271. Közvetített szolgáltatások 271. Közvetített szolgáltatások 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélküli áron Ki- bocsá tótól, áfa 454. Szállítók Továbbszámlázott, eladási áron 311. Vevők 91-94. Árbevétel

213 7. KÖVETELÉSEK

214 7-1 KÖVETELÉSEK Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből jogszerűen eredő, FOGALMA PÉNZFORMÁBAN KIFEJEZETT FIZETÉSI IGÉNYEK, AMELYEKET A VÁLLALKOZÁS MÁR TELJE- SÍTETT, A MÁSIK FÉL ÁLTAL ELFOGA- DOTT, ELISMERT - TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSHEZ, - SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉ- SÉHEZ, - ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS- HEZ, - KÖLCSÖNNYÚJTÁSHOZ, - ELŐLEGFIZETÉSHEZ, (ideért- ve az osztalékelőleget is) KAPCSOLÓDIK. VALAMINT - munkavállalói tartozás, - visszatérítendő adó, - igényelt, de még nem teljesített támogatás. TOVÁBBÁ - a vásárolt követelések, - a térítés nélkül és egyéb címen átvett követelé- sek.

215 LEÍRÁSRA KERÜLHET LEÍRÁSRA KERÜLHET a behajtha- tatlan követelés. BEHAJTHATATLAN az a követelés,AMELYRE az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet, a felszámolás, adósságrendezési eljárás során átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 7-2 A KÖVETELÉS MEGSZŰNIK, HA AZ ADÓSOK RENDEZIK: - kifizetik, - váltóval rendezik, A JOGOSULT ELENGEDI, A JOGOSULT LEÍRJA HITELEZÉSI VESZTESÉGKÉNT. AMELYET a hitelező a csődeljárás stb. során elengedett, eredményesen nem lehet érvénye- síteni, bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,AMELY a hatályos jogszabályok alapján elévült.

216 A MÉRLEGBEN KÖVETELÉSKÉNT KIMUTATOTT: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállal- kozással szemben, Követelések egyéb részesedé- si viszonyban lévő vállalko- zással szemben, Váltókövetelések, Egyéb követelések. 7-3 KÖVETELÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA A MÉRLEGBEN MÁS ESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT: Immateriális javakra adott előleg, Beruházásokra adott előleg, Tartósan adott kölcsön kap- csolt vállalkozásban, Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban, Egyéb tartósan adott kölcsön, Készletekre adott előleg, Bankbetétek, Bevételek aktív elhatárolása. A MÉRLEGBEN FORRÁST CSÖK- KENTŐ TÉTELKÉNT KIMUTATOTT : Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-).

217 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) 7-4 ITT KELL KIMUTATNI ITT KELL KIMUTATNI minden olyan,  a vállalkozó által teljesített,  a vevő által elismert,  termékértékesítésből,  szolgáltatásnyújtásból származó követelést, AMELY NEM  kapcsolt vállalkozással,  egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni követelés. AMELY NEM MINŐSÜL  tartós követelésnek: - a pénzügyi lízing miatti, - a részletre, - a halasztott fizetéssel tör- tént értékesítés miatti követelésnek.

218 7-5 KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Valamennyi, a mérleg B. II. KÖVETELÉSEK csoportjába tartozó követelés, ha az adós: - kapcsolt vállalkozás, illetve - egyéb részesedési viszonyban van a hitelezővel. KÖVETELÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

219 A nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés. 7-6 VÁLTÓKÖVETELÉSEK FAJTÁI: vevőtől elfogadott, egyéb (finánc). JELLEMZŐI: pénzkövetelést testesít meg, rövid lejáratú speciális értékpapír.

220 7-7 EGYÉB KÖVETELÉSEK ITT KELL KIMUTATNI:  a munkavállalói tartozást,  a visszatérítendő adót,  az igényelt, de még nem teljesített támogatást,  a rövid lejáratra kölcsön- adott pénzeszközt,  a valódi penziós ügylet miatti követeléseket. ITT KELL KIMUTATNI ITT KELL KIMUTATNI a nem ré- szesedési viszonyban lévő adós- sal szembeni minden követelést, ha az nem áruszállításból és szol- gáltatásból származik, valamint nem váltókövetelés. ITT KELL KIMUTATNI: ITT KELL KIMUTATNI:  a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket,  a peresített követelésekből azt az összeget, amelynek pénzügyi rendezése a mérleg-fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént.

221 7-8 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁL- TATÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETE- LÉS: a forintban kiszámlázott, elfoga- dott, elismert összegben a külföldi pénzértékre szóló kö- vetelést az elfogadott, elismert devizaösszegnek a teljesítéskori – a számviteli politikában rögzí- tett – devizaárfolyamon átszá- molt forint összegben. (Lásd: 4-11 – 4-15. vázlatot) a követelés fedezetére kapott VÁLTÓT VÁLTÓT a kiváltott követelés összegében, az EGYÉB KÖVETELÉST a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken. Aktiváláskor       Bekerülési (könyv szerinti) érték = Mérlegérték Mérlegben - behajthatatlan követelés (vesz- teség) - vagy + értékvesztés, visszaírás + vagy – év végi devizaárfolyam- nyereség vagy veszteség össze- ge.

222 7-9 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA A vevők, adósok minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénz- ügyileg nem rendezett követelések- ÉRTÉKVESZTÉST KELL ELSZÁ- nél ÉRTÉKVESZTÉST KELL ELSZÁ- MOLNI MOLNI, Ha a rendelkezésre álló információk alapján  a könyv szerinti értéknél  a várhatóan megtérülő ösz- szeg kevesebb és ez a KÜLÖNBÖZET  tartósnak mutatkozik és  jelentős összegű. Az értékvesztés elszámolása után végzett minősítés alapján a KÖVE- TELÉS ÖSSZEGE JELENTŐSEN MEG- HALADJA A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉ- KET, AKKOR AZ ÉRTÉKVESZTÉS ÖSSZEGÉT VISSZA KELL ÍRNI. Ha

223 7-10 A KÖVETELÉSEK BIZONYLATAI, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA  A követeléseket általában a vállalkozó által kiállított és a partner által elfogadott SZÁM- LA alapján kell elszámolni.  A vállalkozás döntésétől függ a szintetikus elszámolás mélysé- ge, ha az kevésbé részletes, akkor az analitikus nyilván- tartásokra szükség van. PÉLDÁUL:  A VEVŐKKEL szembeni köve- telések bizonylata: a KIMENŐ SZÁMLA  Vezetni kell a KIMENŐ (KI- MENT) SZÁMLÁK KÖNYVÉT  A főkönyvi számlák között vezetik a vevők FOLYÓSZÁM- LÁJÁT.

224 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 96. Egyéb bevétel 911. Belföldi értékesítés árbev. 311. Belföldi követelések elismert eladási értéke Tárgyi eszk. immat. javak Készlet, szolg. BELFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA 7-11 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

225 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 876. Pénzügyi műv. egyéb ráfordítása Árfolyamveszteség A vevők év végi értékeléséhez kapcsolódó elszámolt KÜLFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA 7-12 A vevők átutalásához kapcsolódó realizált 96. Egyéb bevétel 93. Export értékesítés árbev. 317. Külföldi követelések elismert eladási értéke Készlet, szolg. Tárgyi eszk. immat. javak 976. Pénzügyi műv. egyéb bevétele Árfolyamnyereség vagy

226 VEVŐKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA 7-13 876.Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai Fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezés miatt adott engedmény 86. Egyéb ráfordítás Behajthatatlan követelés 88. Rendkívüli ráford. Elengedett, térítés nélkül átadott követelés 86. Egyéb ráfordítás Utólag adott, nem konkrét számlához kapcsolódó eng. 38. Pénzeszközök 315. Köv. értékvesztése, visszaírása Értékvesztés 96. Egyéb bevét. Visszaírás Engedményezett követelés 311. Belföldi követelések 98. Rendkívüli bevételek Térítés nélkül átvett követelelés

227 7-14 A VÁLTÓ ÚTJA Bemutatás Inkasszó 6/b6/a JEGYBANK Viszont leszámítolás 4/b4/a Pénz Leszámítolás 3/b3/a Gyártó bankja Pénz GyártóFORGATMÁNYOS 2/a2/b Áru Váltó forgatás Bemutatás esedékességkor 5/b 5/a Kiskereskedő bankja Pénz átutalás KiskereskedőKIÁLLÍTÓ Saját váltó átadás NagykereskedőKedvezményezett 1/b1/a Áru

228 A VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA 7-15 31. Vevők34. Váltókövetelések 100 A váltó elfogadásának könyvelése a kiváltott összegben 97. Pénzügyi műveletek bevételei 100 38. Pénzeszközök 120 20 A váltó- követelés kiegyenlítése Kamat

229 VÁLTÓKIBOCSÁTÁS ÉS KIEGYENLÍTÉS ELSZÁMOLÁSA 7-16 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 457. Váltótartozások454. Szállítók 120 100 Váltó kibocsátás 100 Kamat 20 38. Pénzeszközök 120 Fizetés X

230 A VÁLTÓFORGATÁS ELSZÁMOLÁSA 7-17 454. Szállítók 105 97. Pénzügyi műveletek bevételei 5 A váltó nyilvántartott értéke Elfogadott váltó értéke A forgatásig járó váltó kamat 105100 34. Váltókövetelések 100

231 A VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS ELSZÁMOLÁSA 7-18 38. Pénzeszközök 108 A könyv szerinti érték kamattal növelt és leszámítolási díjjal csökkentett, ténylegesen kifizetett összege 53. Egyéb szolgáltatások költségei 4 4 Fizetett leszámítolási díj 97. Pénzügyi műveletek bevételei 12 A váltóbirtokost megillető időarányos kamat 34. Váltókövetelések 100 368. Különféle egyéb követelések (techn. számla) A követelés összegének kivezetése 100

232 DEVIZÁS KÖVETELÉS KIEGYENLÍTÉSE VÁLTÓVAL ÉS A VÁLTÓKIFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA 7-19 317. Külföldi követelések 13000 Váltóelfogadás 346. Külföldi váltóköv. 13000 38. Pénzeszközök 974. Egyéb kapott kamat 13992 792 200 976. Árfolyamnyereség 13000 Kamat Követelés Árf. nyereség Köv.: 100 DEMx130 Ft/DEM = 13.000 Ft Köv.: 100 DEMx130 Ft/DEM = 13.000 Ft Elfogadott váltó értéke 106 DEM Elfogadott váltó értéke 106 DEM Árf. beváltáskor 132 Ft/DEM Árf. beváltáskor 132 Ft/DEM Befolyt összesen: 13.992 Ft Befolyt összesen: 13.992 Ft - nyilvántart. 100x130 = 13.000 Ft - nyilvántart. 100x130 = 13.000 Ft - árf. nyereség 100x2 = 200 Ft - árf. nyereség 100x2 = 200 Ft - kamat 6x132 = 792 Ft - kamat 6x132 = 792 Ft

233 IDŐARÁNYOS VÁLTÓKAMAT ELSZÁMOLÁSA ÉV VÉGÉN 346. Külföldi váltókövetelés Árfolyamveszteség 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7-20 DEVIZÁS VÁLTÓKÖVETELÉS LEÉRTÉKELÉSE ÉV VÉGÉN 97. Pénzügyi műveletek bev. Időarányos kamat 39. Aktív időbeli elhatárolások 97. Pénzügyi műveletek bevételei Árfolyamnyereség

234 KEDVEZMÉNYEZETT ÁTADÁS 5 BEMUTATÁS FIZETÉS 6 7 CÍMZETT ELFOGADÁS BEMUTATÁS VISSZAKÜLDÉS KIÁLLÍTÓ KIÁLLÍTÁS 1 2 4 3 7-21 IDEGEN VÁLTÓ ÚTJA

235 7-22 IDEGEN VÁLTÓ ÁTADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KIÁLLÍTÓNÁL 31. Követelések a címzettel szemben 100 454. Kötelezettség a kedvezményez. szemben 100 IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A CÍMZETTNÉL IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KEDVEZMÉNYEZETTNÉL 31. Követelés a váltó kiállítójával szemben 100 45. Váltótartozások 106 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 100 454. Kötelezettség a váltó kiállítójával szemben 100 34. Váltókövetelések 100

236 KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEG 7-23 353. Készletekre adott előlegek 454. Szállítók 125100 300 2. Készletek38. Pénzeszközök 125 X 100 466. Előzetesen felszámított áfa Átvezetés 375 Előleg áfa 1 3 250 25 2 Beszerzés 75 250 Fizetés 4 áfa

237 8.ÉRTÉKPAPÍROK A befektetett pénzügyi eszközökkel együtt a 5.2. fejezetben került bemutatásra

238 9. PÉNZESZKÖZÖK

239 Készpénz Elektronikus pénzeszközök Csekk (azonnal pénzre váltható vevőtől kapott) Bankbetétek o Nem lekötött o Rövid lejáratra lekötött Fajtái Bekerülési értéken Mérleg készítéskor devizaárfolyam- nyereség, vagy veszteség lehet Értékelése Egyedi o Pénzne- menként o Bankszám- lánként o Csekken- ként Könyvelés folyamatos Szigorú számadású bizonylaton Nyilvántartása 9-1 PÉNZESZKÖZÖK Fizetési eszközként felhasználható tényleges pénz és csekk Forint vagy deviza (valuta) Fogalma

240 9-2 AZ ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (TECHNIKAI SZÁMLA) ALKALMAZÁSÁNAK BEMUTATÁSA Könyvelés a banki terhelési bizonylat alapján 381. Pénztár 389. Átvezetési számla Készpénz befizetés az elszámolási betét- számlára: könyvelés a kiadási pénztárbizonylat alapján 1 Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján 384. Elszámolási betétszámla 2 Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján 2 Pénz átutalás az elszámolási betétszámlára: Könyvelés az elkülönített betétszámláról kapott terhelési értesítés alapján 2 1 385. Elkülönített betétszámla Készpénz felvétel az elszámolási betétszámláról: könyvelés a bevételi pénztárbizonylat alapján 1

241 10. IDŐBELI ELHATÁROLÁS

242 FAJTÁI Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások ELVE Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek KÉT vagy TÖBB ÉVET is érintenek az adott időszak BEVÉTELEI és KÖLTSÉGEI között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az ALAPUL SZOLGÁLÓ IDŐSZAK és az ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK között megoszlanak. 10-1 AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS

243 10-2 A BÉRLETI DÍJ IDŐBELI ELHATÁROLÁSA FIZETÉS: ELŐRE BÉRLETI IDŐSZAK: kezdete 2001.10.01 vége 2002.09.30. tartama 1 év 2001. 10. 01. 12. 31. 2002.09. 30. 39. Aktív időb. elh. 9000 48. Passzív időb.elh. 9000 38. Pénzeszközök 9. Árbevétel 12000 522. Bérleti díjak 12000 38. Pénzeszközök BÉRBE ADÓNÁL 2001. 9. Árbevétel 48. Passzív időb.elh. 9000 2002. BÉRBE VEVŐNÉL 2001. 39. Aktív időb. elh.522. Bérleti díjak 9000 2002. BÉRLETI DÍJ: összege 12 eFt/év megoszlása 2001-re 3 eFt 2002-re 9 eFt a kiegyenl. ideje: 2001.10.01.

244 10-3 A BÉRLETI DÍJ IDŐBELI ELHATÁROLÁSA FIZETÉS: UTÓLAG BÉRLETI IDŐSZAK: kezdete 2001.10.01 vége 2002.09.30. tartama 1 év 2001. 10. 01. 12. 31. 2002.09. 30. 48. Passzív időb.elh. 522. Bérleti díjak 3000 BÉRBE ADÓNÁL 2001. BÉRBE VEVŐNÉL 2001. 9. Árbevétel 39. Aktív időb.elh. 3000 2002. 48. Passzív időb.elh. 38. Pénzeszközök 3000 522. Bérleti díjak 12000 3000 38. Pénzeszközök 12000 9. Árbevétel 2002. 39. Aktív időb.elh. 3000 BÉRLETI DÍJ: összege 12 eFt/év megoszlása 2001-re 3 eFt 2002-re 9 eFt a kiegyenl. ideje: 2002.09. 30.

245 10-4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK VÉGLEGESEN ÁT- VÁLLALT ÉS PÉNZ- ÜGYILEG NEM RENDEZETT KÖTE- LEZETTSÉGEK. Halasztott ráford.Bevételek OLYAN JÁRÓ BEVÉTELEK, AMELYEK CSAK A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN ESEDÉKESEK, DE A MÉRLEGGEL LEZÁRT IDŐSZAKRA SZÁMOLANDÓK EL. Költségek, ráford. A MÉRLEG FORDULÓ- NAPJA ELŐTT FELMERÜLT, ELSZÁMOLT OLYAN ÖSZ- SZEGEK, AMELYEK KÖLTSÉGKÉNT, RÁFORDÍTÁSKÉNT, CSAK A MÉRLEG FORDULÓ- NAPJÁT KÖVETŐ IDŐ- SZAKRA SZÁMOLHATÓK EL. A bevételeket növeliKöltségeket, ráfordításokat csökkenti A lezárt év eredményét növeli NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAM VESZ- TESÉG.

246 A névérték alatt vásárolt DISZKONT ÉRTÉKPAPÍROK NÉVÉRTÉKE és KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKE (vételára) KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET adott üzleti évre, időarányosan járó összegét. 10-5 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a tárgyévben 37. Értékpapírok38. Pénzeszközök 988 X Vásárlás 3 A különbözet (kamat) időarányos részének elszámolása év végén 3 97. Pénzügyi műveletek bev.391. Bevételek aktív időb. elh. 12 eFt KÜLÖNBÖZET PÉLDA: Vásárolt diszkont értékpapír - Névértéke 1.000 e Ft - Vételára 988 e Ft Vásárlás ideje: 2001. 10. 01. Lejárat ideje: 2002. 09. 30.

247 10-5 folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 37. Értékpapírok 988 391. Bev. aktív időb. elh. 3 988 12 38. Pénzeszközök 1000 Beváltás Különbözet (Kamat) 97. Pénzügyi műv. bevét. Elhatárolt különbözet feloldása 3 3

248 NÉVÉRTÉK ALATT VÁSÁROLT, – BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖZÉ SOROLT – HITELVISZONYT MEG- TESTESÍTŐ KAMATOZÓ ÉRTÉK- PAPÍR BESZERZÉSI ÉS NÉVÉR- TÉKE KÖZÖTTI – NYERESÉG JELLEGŰ – KÜLÖNBÖZETÉBŐL AZ ÜZLETI ÉVRE JUTÓ ÖSSZE- GET. 10-6 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI AZ ELSZÁMOLÁS ELVEIBEN MEG- EGYEZIK A DISZKONT ÉRTÉKPA- PÍR ELSZÁMOLÁSÁVAL, DE EZ NEM KAMAT, HANEM ÁRFOLYAM- NYERESÉG.

249 a tárgyévi, de csak a mér- leg fordulónapja után ese- dékes bérleti díjat, 10-7 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a tárgyévben 391. Bevételek aktív id. elh.91. Árbevétel Járó bérleti díj 20 a tárgyévi, de csak a mérleg fordulónapja után kapott ka- matot, az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig igé- nyelt támogatás, juttatás össze- gét stb. Járó kamat 97. Pénzügyi műv. bev. 10 96. Egyéb bevételek A mérlegkészítésig igényelt támogatás 50

250 10-7 folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 391. Bevét. aktív id. elh. 20 50 10 38. Pénzeszközök A bérleti díjat kifizették A kamatot átutalták A támogatást kiutalták 20 10 50 20 10 50 91. Árbevétel 97. Pénzügyi műv. bev. 96. Egyéb bevételek 20 10 50 20 10 50 Az elhatárolás fel- oldása

251 a következő időszak tárgyévben kifizetett bérleti díját, a következő időszakra megrendelt folyóiratok tárgyévben kifizetett előfizetési díját stb. 10-8 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI 38. Pénzeszközök Kifizetett összeg 522. Bérleti díjak 513. Egyéb anyagkölts. Könyvelés a következő évben Könyvelés a tárgyévben Elkönyvelt költség 522. Bérleti díjak 513. Egyéb anyagkölts. 392. Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása Nyitó e. 392. Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása Elhatárolt költség

252 A többlet fizetési kötelezettséget, például a kibocsátott váltóban lévő kamatot, ha a váltó futamideje két beszámolási időszakot érint. 10-9 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a tárgyévben 100 454. Szállítók 106 457. Váltótartozások Kamat Váltókibocsátás 87. Pénzügyi műv. ráford. 6 100 4 3922. Többlet kötelez. elhatárolása 4 A következő időszakot terhelő kamat elhatárolása év végén Kamat 6 e Ft PÉLDA: A kibocsátott váltó névértéke 106 e Ft A kiváltott kötelezettség 100 e Ft A váltó: kibocsátás ideje: 2001. 11. 01. a lejárat ideje: 2002. 04. 30.

253 10-9 folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 87. Pénzügyi műv. ráford. A kamat elszámolása 44 38. Pénzeszközök A váltó kiegyenlítése 106 X 4 457. Váltótartozások 106 3922. Többlet kötelezettségek elhatárolása

254 Az ellentételezés nélkül véglegesen ÁTVÁLLALT és pénzügyileg nem rendezett KÖTELEZETTSÉGEKET. Pl. az átvállalt kötelezettség: 100 e Ft. 10-10 HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés az átvállalás évében 100 44. Hosszú lejár. köt. 100 88. Rendkív. ráford. Átvállalás Könyvelés a törlesztés évében 44. Hosszú lejár. köt. 100 393. Halasztott ráford. időbeli elhatárolása 100 20 88. Rendkívüli ráford. A törlesztés összegé- nek elszámolása ráfordításként 20 100 393. Halaszt. ráford. időbeli elhatárolása Elhatárolás 100 Törlesztés 38. Pénzeszközök 20 X

255 10-11 HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSKÉNT LEHET ELSZÁMOLNI TÖRLESZTÉSKOR FEL KELL OLDANI – ÉS RÁFORDÍTÁSKÉNT EL KELL SZÁMOLNI – A KORÁB- BAN ELHATÁROLT, A TÖRLESZ- TÉSSEL REALIZÁLT ÁRFOLYAM- VESZTESÉGET. A devizaszámlán meglévő, devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló, beruházáshoz stb. kapcsolódó, HITELTARTOZÁSOK MÉRLEGFORDULÓNAPI ÉRTÉ- KELÉSBŐL KELETKEZETT, árfolyamnyereséggel nem ellen- tételezett NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAM- VESZTESÉGÉT.

256 A felvett devizahitel 1.000 e Ft. A mérlegfordulónapi értékelésből keletkezett árfolyamveszteség 60 e Ft. A következő évben a hitel 25%-át törlesztik. A NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉG ELSZÁMOLÁSA 10-11 folyt. Könyvelés az árfolyamveszteség-elszámolás évében 444. Beruházási hitel 3. Átértékelési különb. elszámolási számla 60 1000 60 Árfolyam veszteség Könyvelés a törlesztés évében 38. Pénzeszközök 265 X Törlesztés 393. Halasztott ráfordítások 601060 265 444. Beruházási hitel 393. Halasztott ráfordítások 60 Elhatárolt árf. veszteség 87. Pénzügyi műv. ráford Elszámolt árf. veszteség 60 87. Pénzügyi műv. ráford 15 Realizált árf.veszteség elszámolása

257 10-12 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráford. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ELŐTTI IDŐSZAKOT TERHELŐ KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS, AMELY CSAK A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁNI IDŐSZAKBAN MERÜL FEL, KERÜL ELSZÁMOLÁSRA. Bevételek A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ELŐTT BEFOLYT, ELSZÁMOLT BEVÉTEL, AMELY A KÖVET- KEZŐ IDŐSZAK BEVÉTELÉT KÉPEZI. Halasztott bevételek FEJLESZTÉSI CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁS. A költségeket növeliA bevételeket csökkenti A lezárt év eredményét csökkenti A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDŐSZAKÁBAN A VÁLLALKOZÓVAL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTETT, BENYÚJTOTT, ISMERTTÉ VÁLT, A LEZÁRT ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ - KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY, - KÉSEDELMI KAMAT, - BÍRÓSÁGI KÖLTSÉG. A LEZÁRT ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ – KÖTELEZETTSÉGKÉNT KI NEM MU- TATOTT - PRÉMIUM, JUTALOM AZOK JÁRULÉKA. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ- ZÖK KÖZÉ SOROLT KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍROK BEKERÜLÉSI- ÉS NÉVÉRTÉKE KÖZÖTTI VESZTESÉG JELLEGŰ KÜLÖNBÖZETBŐL A LE- ZÁRT ÉVRE JUTÓ RÉSZ. A KÖLTSÉGEK ELLENTÉTE- LEZÉSÉRE KAPOTT EGYÉB BEVÉTELKÉNT ELSZÁMOLT TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉBŐL A KÖLTSÉGGEL NEM ELLEN- TÉTELEZETT RÉSZ. A KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ ESZKÖZÖK ÉS KÖTE- LEZETTSÉGEK MÉRLEG- FORDULÓNAPI ÉRTÉKELÉ- SÉBŐL KELETKEZETT ÁRFOLYAMNYERESÉG. ELENGEDETT KÖTELE- ZETTSÉG, HA BESZER- ZETT ESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDIK. TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK. AJÁNDÉKKÉNT, HAGYA- TÉKKÉNT KAPOTT ESZ- KÖZÖK. TÖBBLETKÉNT FELLELT ESZKÖZÖK. NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK.

258 A mérleg fordulónapja ELŐTTI IDŐSZAKOT TERHELŐ KÖLTSÉGET, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja UTÁNI IDŐSZAKBAN MERÜL FEL, kerül elszámolásra. 10-13 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a tárgyévben Utólag fizetett áramdíj 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. 30 51. Anyagköltség Utólag fizetett bérleti díj 50 522. Bérleti díjak 50 Utólag fizetett kamat 10 87. Pénzügyi műv. ráford. 10

259 10-13 folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN Kifizették a bérleti díjat 80 * 80 Kifizették a kamatot 25 * 25 482. Költségek, ráford. passzív időb. elhatárolása 30 50 10 * Az előző évet és a fizetés évét terhelő * Az előző évet és a fizetés évét terhelő költség együtt költség együtt Kifizették az áramdíjat 38. Pénzeszközök51. Anyagköltség 30 X 87. Pénzügyi műv. ráford. 30 50 10 51. Anyagköltség 522. Bérleti díjak 30 Az elhatárolás fel- oldása 50 10

260 A mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó o kártérítési igényt, o késedelmi kamatot, o bírósági költséget stb. 10-14 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI kártérítési igény késedelmi kamat bírósági költség stb. 10 Könyvelés a tárgyévben 86. Egyéb ráfordítások 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. Könyvelés a következő évben 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. 10 Az elhatárolás feloldása 10 479. Különféle röv. lejár. egyéb kötelez. elszámol. 10

261 a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, s azok járulékait. 10-15 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Prémium, jutalom 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása 100 Könyvelés a tárgyévben Bérjárulékok 40 54. Bérköltség 56. Bérjárulékok 40 Könyvelés a következő évben 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. 100 40 471. Jövedelemelszámolási számla 100 473. Társ.bizt. kötelez. 40 Az elhatárolás fel- oldása 40

262 Névérték felett vásárolt - a befektetett eszközök közé sorolt – hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír beszer- zési és névértéke közötti – VESZTESÉG JELLEGŰ – különbözetéből az üzleti évre jutó összeg. 10-16 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KERÜL ELSZÁMOLÁSRA 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Vásárlás 38. Pénzeszközök 1150 X Könyvelés a tárgyévben 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 90 A különbözet (árfolyam- veszteség) időarányos részének elszámolása év végén 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. 150 eFt KÜLÖNBÖZET PÉLDA: Vásárolt kamatozó értékpapír – Névértéke 1.000 e Ft – Vételára * 1.150 e Ft Vásárlás ideje: 2001. 04. 01. Lejárat ideje: 2002. 06.30. Futamidő: 15 hónap * A vásárlásig felhalmozott kamat * A vásárlásig felhalmozott kamat nélkül. nélkül.

263 10-16 folyt. KÖNYVELÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS, BEVÁLTÁS ÉVÉBEN 90 Elhatárolt külön- bözet feloldása 482. Költségek, ráfod. passzív időb. elhat. 90 38. Pénzeszközök 10001150 150 87. Pénzügyi műv. ráford. Beváltás Külön- bözet (árfolyam-veszteség) 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpap. 1150

264 A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezi. 10-17 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a tárgyévben A következő időszakra jutó bérleti díj elhatárolása 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 70 70 70 91. Árbevétel Az elhatárolt bevétel kimutatása Könyvelés a következő évben * Ebből 70 a következő évre jut. * Ebből 70 a következő évre jut. 100 91. Árbevétel * 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 70

265 A költségek ellentételezésére ka- pott – egyéb bevételként elszá- molt – támogatás összegéből a költséggel nem ellentételezett részt. 10-18 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a tárgyévben Könyvelés a következő évben 38. Pénzeszközök 30 5. Költségnemek 30 Elszámolt költség PÉLDA  Kapott támogatás: 100 e Ft  Tárgyévben elszámolt költség: 70 e Ft. 481. Bevét. passzív időbeli elhatárolása 30 96. Egyéb bevételek 30 Felszabadítotttámogatás 38. Pénzeszközök 100 96. Egyéb bevételek 100 Kapotttámogatás 70 5. Költségnemek Elszámolt költség 481. Bev. passzív id.elh. 30 Elhatárolttámogatás

266 A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékeléséből keletkezett ÁRFOLYAM- NYERESÉGET. 10-19 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a tárgyévben 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 490 Elhatárolása 490 976. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 490 Bevételezése 490 3683. Átértékelési különb. elsz. szla. Könyvelés a következő időszakban árfolyamveszteség esetén 876. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 300 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 490 300 Árfolyamveszteség ellentételezése

267 Fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett TÁMOGATÁST ÉS a VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZEGÉT. 10-20 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Könyvelés a pénz átvételekor 98. Rendkívüli bevételek 100 Átvétel 38. Pénzeszközök PÉLDA Kapott támogatás 100 e Ft Értékcsökkenési leírás 20 e Ft/év. 483. Halasztott bevételek 100 Elhatárolás

268 10-20 folyt. KÖNYVELÉS A PÉNZ FELHASZNÁLÁSAKOR 38. Pénzeszközök 100 12-15. Tárgyi eszközökBeruházás,használatbavétel 100 KÖNYVELÉS AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ELSZÁMOLÁSAKOR 483. Halasztott bevételek 100 129-159. Tárgyi eszközök értékcsökk. 57. Értékcsökkenési leírás 20 Értékcsökkenés leírása 98. Rendkívüli bevételek 20 Bevételek felszabadítása

269 KÖNYVELÉS A BERUHÁZÁS, KÖTELEZETTSÉG ELENGEDÉS ÉVÉBEN 10-21 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Az ELENGEDETT, valamint a HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG összegét, ha az a kötelezettség terhére beszerzett eszközhöz kapcsolódik. 454. Szállítók 100 Beruházás, aktiválás 12-15. Tárgyi eszközök Beruházás bruttó értéke 100 eFt Elengedett kötelezettség 20 eFt Hasznos élettartam: 10 év Maradványérték: 0 Leírás módszere: lineáris PÉLDA 483. Halasztott bevételek 20 Elhatárolás 20 98. Rendkívüli bevételek 20 Kötelezettség elengedése 38. Pénzeszközök 80 X Kötelezettség részbeni teljesítése 80

270 10-21 folyt. KÖNYVELÉS A HASZNÁLAT ÉVEIBEN 12-15. Tárgyi eszközök 100 Értékcsökkenési leírás 57. Értékcsökkenési leírás 129-159.Tárgyi eszk. écs. 10 483. Halasztott bev. 20 98. Rendkívüli bev. 22 A leírással arányos bevétel felszabadí- tása

271 10-22 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A TÉRÍTÉS NÉLKÜL (visszaadási kötelezettség nélkül) ÁTVETT ESZKÖZÖK átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, valamint az AJÁNDÉKKÉNT, HAGYATÉKKÉNT kapott, a TÖBBLETKÉNT fellelt eszközök piaci értékét. KÖNYVELÉS AZ ÁTVÉTEL ÉVÉBEN Az átvett eszköz piaci értéke100 eFt Évi értékcsökkenési leírás 20 eFt PÉLDA 98. Rendkívüli bevételek12-15. Tárgyi eszközök 100 Átvétel 483. Halasztott bevételekElhatárolás 100

272 10-22 folyt. KÖNYVELÉS A HASZNÁLAT ÉVEIBEN 12-15. Tárgyi eszközök 100 Értékcsökkenési leírás 129-159.Tárgyi eszk. écs. 57. Értékcsök. leírás 20 483. Halasztott bev. 100 98. Rendkívüli bev. 20 A leírással azonos összegű bevétel felszabadítása

273 10-23 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL KIMUTATNI A cégvásárlás, illetve átalakulás során meghatározott NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉKET. Könyvelés a vásárlás évében 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1012 96. Egyéb bevételek 2 Vételár Cégérték Könyvelés a következő években 2 483. Halasztott bevételek A vállalkozás megvásárolta egy kft. 80%-át 2001. 12. 31-én - vételár 10 M Ft - a saját tőke 80%-nak az értéke 12 M Ft - üzleti vagy cégérték -2 M Ft - leírási idő 5 év PÉLDA 483. Halasztott bevételek 2 Elhatárolás 2 96. Egyéb bevételek Leírás 0,4

274 11. SAJÁT TŐKE

275 A saját tőke olyan tőkerész, amelyet a TULAJDONOS (AZ ALAPÍTÓ) BOCSÁTOTT a vállalkozó rendelkezésére, AZ ADÓZOTT EREDMÉNYBŐL HAGYOTT a vállalkozónál.KIVÉTEL: jogszabály alapján a tőke- tartalékba, az eredmény- tartalékba helyezett átvett pénz- és egyéb eszköz az értékelési tartalék 11-1 SAJÁT TŐKE FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA CSOPORTOSÍTÁSA JEGYZETT TŐKE (+) JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK (+) EREDMÉNYTARTALÉK (±) LEKÖTÖTT TARTALÉK (+) ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (+) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±).

276 11-2 JEGYZETT TŐKE A mérlegben kimutatásra kerül a JEGYZETT TŐKÉBŐL VISSZAVÁSÁROLT TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKEN. FIÓKTELEPNÉL: FIÓKTELEPNÉL: a működéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges, a KÜLFÖLDI SZÉKHE- LYŰ VÁLLALKOZÁS ÁLTAL BIZTO- SÍTOTT – tartósan rendelkezésre bocsátott – VAGYON (ide értve a törvényben meghatározott dotáci- ókat is) A JEGYZETT TŐKE-VÁLTOZÁST A PÉNZ TÉNYLEGES ÁTADÁSAKOR KELL KÖNYVELNI. A JEGYZETT TŐKE-VÁLTOZÁST a cégjegyzékbe való BEJEGYZÉS NAPJÁVAL KELL KÖNYVELNI. MÁS GAZDÁLKODÓNÁL: MÁS GAZDÁLKODÓNÁL: HA nincs cégbírósági bejegyzési kötelezett- ség, a részjegy tőke, az üzletrész- tőke, a vagyoni betét stb., a lé- tesítő okiratban meghatározott, a TULAJDONOSOK ÁLTAL tartósan rendelkezésre bocsátott – TÉNYLE- GESEN ÁTADOTT – TŐKE RT, KFT, EGYÉB VÁLLALKOZÓ- RT, KFT, EGYÉB VÁLLALKOZÓ- NÁL: NÁL: A CÉGBÍRÓSÁGON BEJEGY- ZETT TŐKE A LÉTESÍTŐ OKIRAT- BAN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEG- BEN. FOGALMA

277 SAJÁT TŐKE minusz: JEGYZETT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 11-3 JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI VAGYONI FEDEZET vagy + TŐKETARTALÉK ± EREDMÉNYTARTALÉK ± MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE

278 11-4 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE MŰKÖDŐ TŐKÉT MŰKÖDŐ TŐKÉT megkapjuk, ha jegyzett tőkéből levonjuk, a jegyzett, de még be nem fizetett tőkét, a visszavásárolt részvény, üzletrész névértékét. OSZTALÉKOT OSZTALÉKOT, csak a működő tőkére szabad fizetni. FOGALMA A később megfizetendő jegy- zett tőke (amit jogszabály tesz lehetővé) TARTALMÁBAN ez egy köve- telés, amely még az alapí- tóval szemben fennáll a tőke jegyzésével kapcsolatban.

279 11-5 TŐKETARTALÉK CSÖKKENTI JEGYZETT TŐKE EMELÉSE A VESZTESÉG MIATTI NEGATÍV eredménytartalék ellentételezése TŐKEKIVONÁSSAL megvalósított tőkeleszállításhoz kapcsolódó TŐKETARTALÉK KIVONÁS LEKÖTÖTT TARTALÉKBA ÁTVE- ZETETT összeg JOGSZABÁLY ALAPJÁN tőketar- talékkal szemben ÁTADOTT PÉNZ- és egyéb eszköz értéke a tényleges átadáskor. NÖVELI AZ ÁZSIÓ (a részvények kibocsá- táskori ellenértéke és névértéke közötti különbözet) Alapítók által alapításkor, tőke- emeléskor TŐKETARTALÉKKÉNT VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZ és egyéb eszköz értéke, A TÉNYLE- GES ÁTADÁSKOR A JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA LEKÖTÖTT TARTALÉKBÓL VISZ- SZAVEZETETT összeg A JOGSZABÁLY ALAPJÁN tőketar- talékba helyezhető ÁTVETT PÉNZ- és egyéb eszköz a tényleges átvé- telkor A vállalkozási tevékenység eredményétől függetlenül változó tőke, NEGATÍV NEM LEHET. FOGALMA

280 11-6 EREDMÉNYTARTALÉK FOGALMA Alapvetően az előző üzleti évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, amely a gazdálko- dási tevékenység eredményétől függő tőkeváltozás. NEGATÍV IS LEHET. A JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA a veszteség miatti negatív eredmény- tartalék ellentételezésére FELHASZ- NÁLT TŐKETARTALÉK gazdasági társaság TULAJDONOSÁNÁL a pótbefizetés VISSZAKAPOTT ÖSSZE- GE LEKÖTÖTT TARTALÉKBÓL visszaveze- tett összeg A JOGSZABÁLY ALAPJÁN eredmény- tartalékba helyezhető átvett pénz- és egyéb eszköz a tényleges átvételkor. NÖVELI az előző üzleti év mérleg szerinti ered- ménye, NYERESÉGE

281 11-6 folyt. JEGYZETT TŐKE EMELÉSE a szabad eredménytartalékból LEKÖTÖTT TARTALÉKBA átvezetett összeg az üzleti év végén OSZTALÉKRA, részesedésre, ezek adójára, egyéb célra történő felhasználás miatti adóra igénybe vett összeg gazdasági társaság TULAJDONO- SÁNÁL a veszteség fedezetére teljesített – törvényi előíráson alapuló – PÓTBEFIZETÉS ösz- szege. JOGSZABÁLY ALAPJÁN ered- ménytartalékkal szemben át- adott pénz- és egyéb eszköz a tényleges átadáskor. AZ ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS során megállapított – jelentősebb összegű hibák – eredményre gyako- rolt hatását eredmény-tartalékot növelő – csökkentő tételként a hi- ba megállapításának üzleti évében kell elszámolni. TŐKEKIVONÁSSAL megvalósí- tott tőkeleszállításhoz kapcso- lódó EREDMÉNYTARTALÉK- KIVONÁS CSÖKKENTI az előző üzleti év mérleg szerinti eredménye, VESZTESÉGE

282 11-7 AZ ADÓZOTT EREDMÉNY KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ A SZABAD EREDMÉNYTARTALÉK CSAK AKKOR VEHETŐ IGÉNYBE, HA AZ IGÉNYBEVÉTEL UTÁN > SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE

283 11-8 LEKÖTÖTT TARTALÉK Lekötött tartalékként kell kimutatni A GAZDASÁGI TÁRSASÁGNÁL a VESZTE- SÉG FEDEZETÉRE kapott PÓTBEFIZETÉS összegét, a visszafizetésig. Az eredménytartalékból le kell kötni a VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK, üzletrészek névértéke, illetve visszavá- sárlási értéke közül a nagyobbat, ÁTALAKULÁS ESETÉN a jogutódnál – a vagyon felértékelés, – az egyszeresről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt MÉG FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓNAK megfelelő ösz- szeget, az ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS, a KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT értékéből még le nem írt összeget, az elhatárolt NEM REALIZÁLT árfolyam- veszteség és az emiatt képzett CÉLTAR- TALÉK KÜLÖNBÖZETÉNEK összegét, a LEKÖTENDŐ TŐKETARTALÉKOT, ha arra a tőketartalék NEM NYÚJT fedezetet, a gazdasági társaság TULAJDONOSÁNÁL A VESZTESÉG FEDEZETÉRE – megszabott, de még NEM TELJESÍTETT – fizetendő pótbefizetés összegét, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogsza- bály alapján lekötött tartalékot. a tőketartalékból, a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összeg és az eredménytartalékból lekötött összeg és a kapott pótbefizetés összege. a kapott pótbefizetés összege. a NEM FORGALOMKÉPES, illetve csak harmadik személy engedélye alapján átruházható eszközök – a saját tőke és a mérlegfőösszeg arányában számított – értékét, szövetkezeteknél a FEL NEM OSZTHATÓ VAGYON ÉRTÉKÉT, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogszabály alapján lekötött tartalékot. A tőketartalékból le kell kötni A tőketartalékból le kell kötni

284 11-9 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÉS AZ ÉRTÉKHELYESBÍTÉS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG EGYMÁSSAL SZEMBEN ÉS AZONOS ÖSSZEG- BEN VÁLTOZHAT. Értékelési tartalékként kell kimutatni a számviteli tör- vény szerinti piaci értékelés alapján meghatározott ÉRTÉK- HELYES-BÍTÉS ÖSSZEGÉT (Pi- aci érték /-/ könyv szerinti nettó érték /=/ értékhelyes- bítés). FOGALMA

285 11-10 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY OSZTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYADÓ TÁRGYÉVI EREDMÉNY (Adózás előtti eredmény) AZ AZ ÖSSZEG, AMIT A TULAJDO- NOSOK AZ EREDMÉNYBŐL A VÁL- LALKOZÁSBAN HAGYNAK. Az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett EREDMÉNYTAR- TALÉKKAL NÖVELT, jóváhagyott osztalékkal, részese- déssel, kamattal CSÖKKENTETT TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY. FOGALMA

286 11-11 A TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY AKKOR FIZETHETŐ KI OSZTALÉKKÉNT, RÉSZESEDÉSKÉNT, A KAMATOZÓ RÉSZVÉNY KAMATAKÉNT, HA KIFIZETÉS UTÁN A SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE >=>=

287 11-12 A JEGYZETT TŐKE A JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE, CSAK AKKOR, ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN EMELHETŐ,HA A TŐKEEMELÉST KÖVETŐEN <=<= SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE történik a tőkeemelés – az előbbi feltételek mellett – akkor is, ha INGYENES vagy kedvezményes DOLGOZÓI RÉSZVÉNYT, üzletrészt bocsátanak ki, továbbá ha a részvényeket annak adják, aki a NYÚJTOTT HITEL VISSZAKÖVETELÉSÉRŐL LEMOND.

288 Az adótörvény az adóalap szerinti veszteséget engedi meg elhatárolni és a későbbi években az adóalap számításánál figyelembe venni. 11-13 ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE (NEM ÖNÁLLÓ MÉRLEGSOR) 100 Adózás előtti eredmény ADÓALAPSZÁMÍTÁS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE MEGNEVEZÉS - 50Adóalap vagy adóalap szerinti veszteség -150Módosítás az adótörvény szerint (±) 80Mérleg szerinti eredmény 20Osztalék

289 11-14 TŐKE- ÉS EREDMÉNYTARTALÉK VÁLTOZÁSOK BIZONYLATAI CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT VÁLLALKOZÓNÁL Az eszközmozgással egyidejűleg. Az eszköz átvételt igazoló okmány. Jogszabály alapján átadott vagy átvett eszköz. A határozatban meg- jelölt időpont. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Tőketartalék átvezetése eredménytartalékba vesz- teség ellentételezésére. A határozat napja. Az üzleti év vége. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Vezetői utasí- tás, könyvelési rendel- kezés. Lekötött tartalék át- és visszavezetés.A bejegyzés napja. Létesítő okirat módosítás, közgyűlési, alapítói stb. határozat. A jegyzett tőke leszállításá- hoz, emeléséhez kapcsoló- dó tőke- és eredménytarta- lék változás. Az átvételkor.Az eszköz átadását igazoló bizonylat. A BEJEGYZÉS UTÁN át- adott ÁZSIÓ.A bejegyzés napja. Létesítő okirat, annak módosítása, közgyűlési, alapítói stb. határozatok. Alapításkor, tőkeemeléskor ÁZSIÓKÉNT – A BEJEGYZÉ- SIG – ÁTADOTT eszköz. a könyvelés ideje * bizonylatamegnevezése A gazdasági esemény * A cégbírósági bejegyzésre nem kötelezett vállalkozónál a taggyűlési határozatban megjelölt időpontban a taggyűlési határozatban megjelölt időpontban

290 11-14 folyt. A bejegyzés napja.A bevonást igazoló okmány. Szövetkezeti üzletrész bevonása. A pénzmozgás napja. A pénzmozgást igazoló dokumentum. Pótbefizetések teljesítése és visszafizetése. Az üzleti év vége.Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Adózott eredmény kiegészítésére igénybe vett eredménytartalék. A jegyzőkönyv aláírásakor. Önellenőrzési jegyzőkönyv. Önellenőrzés miatt módo- sított előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. A jogerőre emelkedés napja. APEH határozat(ok). Ellenőrzés miatt módosí- tott előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. Az üzleti év eleje.Könyvelési rendelkezés. Előző üzleti év mérleg szerinti eredményének átvezetése. a könyvelés ideje * bizonylatamegnevezése A gazdasági esemény * A cégbírósági bejegyzésre nem kötelezett vállalkozónál a taggyűlési határozatban megjelölt időpontban a taggyűlési határozatban megjelölt időpontban

291 11-15 A SAJÁT TŐKE ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA  A TŐKETARTALÉK, AZ EREDMÉNY- TARTALÉK, A LEKÖTÖTT TARTA- LÉK analitikus nyilvántartása évenkénti bontásban tartalmazza a változásokat jogcímenként  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK analitikus nyilvántartása tartalmazza az egyes évek értékhelyesbítésének összegeit és azok korrekcióit  RÉSZVÉNYKÖNYV névre szólóan tartalmazza a jegyzett tőke név- leges értékét  TAGJEGYZÉK a nem részvény- társaságnál hasonló tartalommal kerül vezetésre, mint a részvény- könyv.  ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉ- GÉT tartalmazó nyilvántartásban ki kell mutatni az adóalap szerinti vesz- teség keletkezésének és leírásának évét.

292 11-16 JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS ELSZÁMOLÁSA 411. Jegyzett tőke 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Alapításkor, tőke- emeléskor jegyzett tőke Leszállítás, részvénybevonás 98. Rendkívüli bev. 413. Eredménytartalék Leszállítás halmozott hiány miatt 38. Pénzeszközök Munkavállalóknak ellenérték fejében adott dolgozói részvény, vagyonjegy 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék Jegyzett tőke-emelés tőke,- eredménytartalékból 412. Tőketartalék Munkavállalóknak térítés nélkül átadott dolgozói részvény, vagyonjegy

293 11-17 JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA SAJÁT RÉSZVÉNYEK BEVONÁSÁVAL 373. Saját részvények, üzletrészek Egyenleg 414. Lekötött tartalékLekötés a saját részvényvásárláskor 88. Rendkívüli ráfordítások Saját részvény bevonás visszavásárlási áron 413. EredménytartalékFeloldás 98. Rendkívüli bevételek Tőkeleszállítás névértéken 411. Jegyzett tőke Egyenleg

294 11-18 ALAPÍTÁSKORI TŐKE ELLÁTÁS ÉS JEGYZETT TŐKE EMELÉSE ÚJ RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁVAL 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke 38. Pénzeszközök Ténylegesen befizetett összeg 1. Befektetett eszözök 2. Készletek 37. Értékpapírok Nem pénzbeni betét átadása Jegyzésnévértéke 411. Jegyzett tőke

295 11-19 A TŐKETARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 413. Eredménytartalék Veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezése 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján adott pénzeszköz 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke emelése Munkavállalóknak térítés nélkül adott dolgozói részvény, vagyonjegy 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján kapott pénzeszköz 414. Lekötött tartalék Lekötés Feloldás 412. Tőketartalék 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke - Ázsió – Alapítók által véglegesen átadott eszköz

296 11-20 AZ EREDMÉNYTARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 413. Eredménytartalék Előző évi mérleg szerinti VESZTESÉG Előző évi mérleg szerinti NYERESÉG 419. Mérleg szerinti eredmény Egyenleg 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke felemelése 493. Adózott eredmény elszámolása Osztalékra igénybe vett összeg Jogszabály alapján átadott pénz 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján átvett pénz 38. Pénzeszközök Veszteség rendezésére pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL Visszakapott pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL Feloldás 414. Lekötött tartalékLekötés

297 11-21 LEKÖTÖTT TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 414. Lekötött tartalék 412. Tőketartalék Lekötés Feloldás 413. Eredményartalék Lekötés Feloldás 38. Pénzeszközök A pótbefizetés visszafizetése Veszteség fedezetére kapott pótbefizetés

298 11-22 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 417. Értékelési tartalék Adott évi értékelési tartalék illetve növekedés elszámolása 117. Immateriális javak értékhelyesbítése 127-157. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 177. Tartós részesedések értékhelyesbítése Adott évi értékelési tartalék nyilvántartásból való kivezetése, illetve csökkenésének elszámolása

299 11-23 A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA 413. Eredménytartalék Az előző évi nyereség átvezetése nyitás után A veszteség elszámolása év végén 493. Adózott eredmény elszámolása Egyenleg Az előző évi veszteség átvezetése nyitás után 413. Eredménytartalék 493. Adózott eredmény elszámolása Nyereség elszámolása év végén Egyenleg 419.Mérleg szerinti eredmény

300 12.CÉLTARTALÉKOK

301 12-1 CÉLTARTALÉK A KÉPZÉS MÓDSZERE KONKRÉT, MEGBÍZHATÓ ADATOK ALAPJÁN STATISZTIKAI BECSLÉS ÚTJÁN. IDŐSZAKONKÉNT ISMÉTLŐ- DŐ VÁRHATÓ KÖLTSÉGEKRE EGYÉB CÉLOKRA képzett for- rás. Így a bizonytalan, kétes ered- mény nem kerül kimutatásra. Az adózás előtti eredmény terhére a VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉ- GEKRE FOGALMA

302 12-2 CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE FAJTÁI GARANCIÁLIS KÖTELEZETT- SÉGRE, A KÉPZÉS KÖTELEZŐ. KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTE- LEZETTSÉGRE STB. VÉGKIELÉGÍTÉS MIATT, KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJ MIATT, BIZTOS JÖVŐBENI KÖTELE- ZETTSÉGRE, FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGRE, azokra a vállalkozó a SZÜKSÉ- GES FEDEZETET MÁS MÓDON NEM BIZTOSÍTOTTA. ÖSSZEGÜK, vagy ESEDÉ- KESSÉGÜK IDŐPONTJA a mérlegkészítéskor még BI- ZONYTALAN, és várhatóan vagy bizonyosan FELMERÜLNEK, DE Olyan múltbeli, illetve folya- matban lévő ügyletekből, szer- ződésekből származó KÖTELE- ZETTSÉGEKRE képzett céltar- talék, AMELYEK FOGALMA

303 mérlegtételkénti szerepel- tetése jövőbeni eseménytől függ. 12-3 FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉG opciós ügyletek, garanciavállalás, nem valódi penziós ügyletek, váltókezesi kötelezettség, Olyan, általában harmadik sze- méllyel szemben vállalt köte- lezettség, amely a mérleg fordulónapján fenn- áll, de FAJTÁI kezességvállalás, le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötele- zettség stb.

304 Olyan visszavonhatatlan köte- lezettség, amely a mérleg fordulónapján fennáll, de 12-4 BIZTOS JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉG SWAP ÜGYLET Olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügylet- ből tevődik össze. FAJTÁI HATÁRIDŐS ÜGYLETEKBŐL következő fizetési kötelezettség SWAP ÜGYLETEK HATÁRIDŐS RÉSZE miatti fizetési kötele- zettség a szerződés teljesítése még nem történt meg, így mér- legtételként még nem szere- peltethető.

305 12-5 A GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOKRA KÉPZŐDŐ CÉLTARTALÉK ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS FELOLDÁSA Feloldás A ténylegesen felmerült költ- séggel azonos összeg feloldása. A garanciális időszak végén a maradvány feloldása. VAGY: Időarányos feloldás. Meg kell tervezni (becsülni), hogy a garanciális időszak teljes hosszára mekkora költség várható, ekkora céltartalékot kell képezni. Képzés

306 VÁRHATÓAN, valószínűen, (tehát nem biztosan) időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló informáci- ók alapján FELMERÜLNEK, de o összegük vagy o felmerülésük időpontja bizonytalan, és nem sorolhatók passzív idő- beli elhatárolások közé. 12-6 CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE ÁTSZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLT- SÉGEK stb. A KÉPZÉS NEM KÖTELEZŐ, CSAK LEHETŐSÉG. Fogalma Olyan KÖLTSÉGEK, amelyek Fajtái FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK,

307 CÉLTARTALÉK KÉPEZHETŐ A  NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAM- VESZTESÉG időben elhatárolt összegére, a számviteli törvény előírása szerint. 12-7 EGYÉB CÉLTARTALÉK  JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁ- ROZOTT ESETEKBEN A biztosítási intézetnél befektetési vállalkozásnál hitelintézetnél pénzügyi vállalkozásnál kockázati tőketársaságnál.

308 12-8 A CÉLTARTALÉK KÉPZÉS ÉS FELOLDÁS ELSZÁMOLÁSA 96. Egyéb bevételek Feloldás 86. Egyéb ráfordítások 42. Céltartalék Képzés

309 13.KÖTELEZETTSÉGEK

310 szállító, vállalkozó, szolgáltató, hitelező, kölcsönző által már TELJESÍ- TETT, A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ELFOGADOTT, ELISMERT 13-1 KÖTELEZETTSÉGEK Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ FOGALMA szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódik. MEGSZŰNIK HA A VÁLLALKOZÓ o kifizeti PÉNZFORMÁBAN TELJESÍTENDŐ, ELISMERT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Amelyek a o váltót ad át, a HITELEZŐ ELENGEDI.

311 a nyújtott kölcsön bevonható az adósság rendezésbe, valamint 13-2 A KÖTELEZETTSÉGEK FAJTÁI Hátrasorolt kötelezettség o eredeti futamideje 5 évnél több, felszámolás vagy csőd esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, a visszafizetési határidő o meghatározatlan vagy a o jövőbeni eseményektől függ, de a törlesztés az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges. Olyan kapott kölcsön, amelyre vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tu- lajdonosok előtti legutolsó he- lyen áll,

312 egyéb hosszú lejáratú kötele- zettség. a mérleg fordulónapját követő EGY ÜZLETI ÉVEN BELÜL ESE- DÉKES TÖRLESZTŐRÉSZLETET NEM ITT, HANEM HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 13-2 folyt. 1. A hitelezővel kötött szerződés szerint az EGY ÜZLETI ÉVNÉL HOSSZABB LE- JÁRATRA KAPOTT kölcsön (ide értve a kötvény- kibocsátást is), hitel és A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN számvi- teli alapelvnek megfelelően A RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELE- ZETTSÉGEK között kell kimu- tatni.

313 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 13-2 folyt. 2.  Az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel.  IDE TARTOZIK: a vevőktől kapott előleg, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) a váltótartozás, a fizetendő osztalék, részesedés, a kamatozó részvények utáni kamat, egyéb rövid lejáratú kötele- zettség.  A hosszú lejáratú kötelezettségek- ből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes tör- lesztések.

314 A KÖTELEZETTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA A MÉRLEGBEN 13-3 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Átváltható kötvények 3.Tartozások kötvénykibocsá- tásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6.Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek. F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem- ben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

315 1.Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Vevőktől kapott előleg 4.Kötelezettségek áruszállí- tásból és szolgáltatásból (szállítók) 5.Váltótartozások 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem- ben 7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. 13-3 folyt. 1. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK Mérlegen kívüli kötelezettségek FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖTELE- ZETTSÉGEK

316 MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBE- NI KÖTELEZETTSÉGEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCSOLATOS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉGGEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ADÓHATÓSÁGGAL SZEMBE- NI KÖTELEZETTSÉGEK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK- KAL SZEMBENI KÖTELEZETT- SÉGEK ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSO- LATOS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉ- GEK JOGERŐS HATÁROZATTAL ELŐÍRT, VALAMINT AZ ELSŐ FOKON MEGÍTÉLT KÖTELE- ZETTSÉGEK Stb. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13-3 folyt. 2.

317 FORINTBAN TELJESÍTENDŐT AZ ELFOGADOTT, ELISMERT, VISSZA- FIZETENDŐ ÖSSZEGBEN A számla alapján DEVIZÁBAN, VALUTÁBAN TELJESÍTENDŐT az elismert, számlázott devizának a teljesítés napján érvényes - a számviteli politikában rögzített - devizaárfolyamon átszámolt forint összegben. A BARTER ügylet esetén az első ügylet teljesítésének napján ér- vényes – a számviteli politikában rögzített – devizaárfolyamon át- számított forint összegben. (AZ ÜZLETI ÉV VÉGÉN EZ A KÖTELEZETTSÉG NEM ÉRTÉKEL- HETŐ ÁT.) 13-4 KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSE Elismeréskor (passziváláskor) Mérlegben Mérlegben KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (±) év végi, devizaárfolyam nyereség vagy veszteség = MÉRLEGÉRTÉK

318 A kötelezettséget általában külső bizonylat alapján kell elszámolni. (Kivétel az önadózás, munkabér stb.) 13-5 A KÖTELEZETTSÉGEK BIZONYLATAI, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A főkönyvi számlák között veze- tik a szállítók FOLYÓSZÁMLÁJÁT. PÉLDÁUL: A SZÁLLÍTÓKKAL szembeni kö- telezettség bizonylata: a BEÉRKEZETT SZÁMLA Vezetni kell a BEÉRKEZETT SZÁMLÁK KÖNYVÉT A vállalkozások döntésétől függ a szintetikus elszámolás mélysége, ha az kevésbé részletes, akkor az analitikus nyilvántartásokra szük- ség van.

319 13-6 A HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA Kölcsönfelvétel 43. Hátrasorolt kötelezettségek38. Pénzeszközök Kölcsöntörlesztés

320 13-7 A HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL, KÖLCSÖN ELSZÁMOLÁSA 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Bankköltség 38. Pénzeszközök Felvett hitel 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 16. Beruházások Aktiválásig felmerült fizetett kamat 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett kamat 98. Rendkívüli bevételek Elengedett hitel Törlesztés 48. Passzív időbeli elhatárolások Tárgyidőszakot terhelő ki nem fizetett kamat

321 13-8 A HOSSZÚ LEJÁRATÚ DEVIZAHITEL ELSZÁMOLÁSA 4442. Beruházási és fejl. hitelek devizában Hitelfelvétel Árfolyam- veszteség 87. Pénzügyi műv. ráfordításai Nem realizált árfolyamveszteség 393. Halasztott ráfordítások 42. Céltartalékok 86. Egyéb ráfordítások Céltartalék képzés az árfolyamveszteség elhatárolása miatt 38. Pénzeszközök 532. Pénzügyi, befek.-i szolg. díjak Bankköltség Törlesztéskor a realizált árfolyamveszteség felszabadítása A céltartalék feloldása a futamidő második felében 96. Egyéb bevételek 97. Pénzügyi műv. bevételei Árfolyam- nyereség Hiteltörlesztés

322 13-9 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS, TÖRLESZTÉS, ÁTVÁLTÁS ELSZÁMOLÁSA Törlesztés Átváltható kötvény átváltása 411. Jegyzett tőke Kapott ellenérték 442. Átváltható kötvények 385. Elkülönített betétszámlák 384. Elszámolási betétszámla Lebonyolításért fizetett díj 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak X A kötvény után fizetett kamat 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai

323 13-10 ELLENTÉTELEZÉS NÉLKÜL VÉGLEGESEN ÁTVÁLLALT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA Átvállalt kötelezettség 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 88. Rendkívüli ráfordítások 393. Halasztott ráfordítás időb. elhat. Elhatárolás az átvállaláskor Törlesztés 38. Pénzeszközök X A törlesztésnek megfelelő összeg felszabadítása

324 13-11 SZÁLLÍTÓKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 98. Rendkívüli bevételek Kötelezettség elengedése áfa-ja 86. Egyéb ráford. 466. Előzetesen felszámított áfa Vissza nem igényelhetőáfa Az ellenérték arányában meg- osztott vissza nem igényel- hető hányad Bekerülési értéke értéke áfa-ja Visszaigényelhető Visszaküldött áru Visszaküldött áru 454. Szállítók Vételár 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 5. Költségnemek 35. Adott előlegek 38. Pénzeszközök 34. Váltókövetelések 457. Váltótartozások Váltó kibocsátás Váltó kibocsátás Előleg elszámolása Előleg elszámolása Átutalás Váltó forgatás Szállí- tók ki- egyen- lítése X X X

325 13-12 KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 38. Pénzeszközök Kötelezettség kiegyenlítése PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSKORI árfolyamon X 4542. Külföldi szállítók 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 5. Költségnemek Kötelezettség elismerése TELJESÍTÉSKORI árfolyamon Árfolyamnyereség 97. Pénzügyi műveletek bevételei Árfolyamveszteség 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai VAGY

326 13-13 BARTERÜGYLET ELSZÁMOLÁSA MINDKÉT FÉL TELJESÍTÉSE UTÁN 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 5. Költségnemek 4542. Külföldi szállítók Az import * elszámolása 93-94. Exportért. árbevétele 317. Külföldi követelések Az export * elszámolása * Az első teljesítéskori deviza árfolyamon számított ellenérték számított ellenérték 3682. Barter ügylet elszámolása Összevezetés

327 453. Vevőktől kapott előlegElőleg áfa nélkül áfa nélkül 38. Pénzeszközök 467. Fizetendő áfa 6060 15 15 Fizetendő áfa 1 Előleg elszámolása 60 15 60 15 3 Előleg áfa elszámolása 31. Vevők Árbevétel 100 25 2 Fizetendő áfa 25 91. Árbevétel Az események sorrendje 1 13-14 VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA

328 13-15 VÁLTÓTARTOZÁS ELSZÁMOLÁSA Pénzügyi rendezés X 38. Pénzeszközök457. Váltótartozások Kiváltott kötelezettség Váltókamat 87. Pénzügyi műv. ráfordításai 3922. Többletkötelezettségek elhatárolása Több elszámolási időszak esetén elhatárolás időarányosan 454. Szállítók Egyenleg

329 13-16 DEVIZÁBAN MEGLÉVŐ VÁLTÓTARTOZÁS ELSZÁMOLÁSA Egyenleg 4542. Külföldi szállítók 97. Pénzügyi műveletek bevételei Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség VAGY 457. Váltótartozások Szállítók kiegyenlítése váltókibocsátással, kibocsátáskori árfolyamon 87. Pénzügyi műv. ráfordításai Kamat kibocsátáskori árfolyamon Pénzügyi rendezés, a pénzügyi teljesítéskori árfolyamon X 38. Pénzeszközök

330 13-17 MUNKABÉR ÉS TERHEINEK ELSZÁMOLÁSA A nettó bér kifizetése, átutalás 38. Pénzeszközök 56. Bérjárulékok 473. Társadalombizt. köt. Munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás 463. Költségvetési befiz. köt. Társadalombiztosítási járulék 462. Személyi jöv.adó elsz. Személyi jöv. adó előleg 463. Költségvet. befiz. köt. Munkavállalói járulék 46-47. Egyéb rövid lej. köt. Előírt köt. levonása Nyugdíj- és egészségbizt. jár. 471. Jövedelemelszám. számla Bér, személyi jell. kifizetések elszám. 54. Bérköltség

331 13-18 TERMÉSZETBENI JÁRANDÓSÁG (BÉRKÖLTSÉG) ELSZÁMOLÁSA 54. Bérköltség 471. Jövedelem elszámolási számla Fogyasztói áron Az egyenlegátvezetése 86. Egyéb ráfordítások VAGY Az egyenleg átvezetése 96. Egyéb bevételek 476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a munkaváll. szemben Fogyasztói Fogyasztói áron 26. Kereskedelmi árukBeszerzésiáron 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

332 13-19 VEZETŐK RÉSZÉRE – AZ ÉVES PRÉMIUM TERHÉRE – FOLYÓSÍTOTT ELŐLEG ÉS A MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG MEGÁLLAPÍTOTT PRÉMIUM ELSZÁMOLÁSA 381. Pénztár 462. Szem.jöv.adó elsz. 473. Társ.bizt.kötelez. A kifizetett előleg és levonások elszámolása 56. Bérjárulékok A prémiumhoz kapcsolódó bérjárulékok 54. Bérköltség 48. Passzív időbeli elhatárolások időpont- jáig meg- állapított prémium A mérleg- készítés elszámolása 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 471. Jövedelem elszám. számla A folyósítandó előleg

333 13-20 A PRÉMIUM ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 48. Passzív időbeli elhatárolások Nyitó egyenleg A prémiumhoz kapcsolódó társadalom- biztosítási járulék 473. Társadalombizt. kötelezettség A ki nem fizetett prémium 471. Jövedelem elszámolási számla Az előleggel csökkentett prémium kifizetése és a levonások elszámolása 381. Pénztár 462. Szem.jöv.adó elsz. 473. Társ.bizt.kötelez.

334 13-21 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA 384. Elszámolási betétszámla A kötelezettség teljesítése 56. Bérjárulékok Társadalom-biztosításijárulék 473. Társadalombizt. kötelezettség 471. Jövedelem elszám. számla Levont egészség- biztosítási és nyugdíjbiztosí- tási járulék A munkavállalóknak kifizetett családi pótlék, táppénz 381. Pénztár 368. Különféle egyéb követelések, elszámolások

335 13-22 A TÁRSASÁGI ÉS HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSA 891. Társasági adóAdófizetésikötelezettség 461. Társasági adó elszámolása 469. Helyi adók elszámolásaAdóelőleg Feltöltés (havi, negyedévi) Feltöltés (dec. 20.)Fizetés (következő év máj. 31.) 38. Pénzeszközök 86. Egyéb ráfordítások Ráfordításként elszámolható adók

336 13-23 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSA Értékesítésáfa-ja 467. Fizetendő áfa 311. Vevők 468. Ált. forgalmi adó pénzügyi elszámolása 38. Pénzeszközök Áfa fizetés Összevezetés év végén vagy év elején Visszaigénylés pénzügyi teljesítése 479. Különféle rövid lejár. egyéb kötelezettségek Apport fogadás áfa-ja Térítés nélküli átvétel áfa-ja 368. Különféle egyéb köv. Import áfa-ja 368. Különféle egyéb követelésekApportba adás áfa-ja Térítés nélküli átadás áfa-ja 466. Előzetesen felszámított áfa Beszerzés áfa-ja 454. Szállítók

337 13-24 VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉGGEL (VPOP) KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK A kötelezettségek teljesítése 38. Pénzeszközök 465. Vám- és pénzügy- őrség elsz. számla Vám, vám- kezelési díj 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 5. Költségnemek Vissza- igényelhető Vissza nem igényelhetőáfa 368. Különféle egyéb követelések Importhoz kötődő illeték 466. Előzetesen felszámított áfa Az áfa átvezetése a kötelezettségek teljesítése után

338 14.EREDMÉNYKIMUTATÁS

339 14-1 EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel meg- nevezése Előző évElőző év(ek) módosításai Tárgyév FOGALMA, TARTALMA, CÉLJA Az eredménykimutatás a vállalkozó TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI – vállal- kozónál maradó adózott – EREDMÉ- NYÉNEK LEVEZETÉSÉT, (Ön)ellenőrzés esetén az ELŐZŐ ÜZLETI ÉV(EK) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉ- NYÉT MÓDOSÍTÓ JELENTŐSEBB ÖSZ- SZEGŰ HIBÁK EREDMÉNYRE GYAKO- ROLT HATÁSÁT ELKÜLÖNÍTETTEN TARTALMAZZA, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉ- SÉRE, módosítására HATÓ FŐBB TÉNYEZŐKET, A MÉRLEG SZERINTI ERED- MÉNY ÖSSZETEVŐIT, KI- ALAKULÁSÁT mutatja be. Az előző évi és a tárgyévi eredményt együttesen mutatja be:

340 14-2 EREDMÉNYKIMUTATÁS JELLEMZŐI BESZÁMOLÓ RÉSZE RÉSZE Választható forma Kötelező főcsoportok Két időszak adatai (Ön)ellenőr- zés adatai ADOTTIDŐSZAKRAVONATKOZIK Hitelesítés Kapcsolata a könyvvitellel Letétbehelye- zés KAPCSOLATAAMÉRLEGGEL Fordulónap Fordulónap és a mérlegkészí- tés időpontja közötti időszak TARTALMA Értékelés Mérleg sze- rinti ered- mény Eszközök és források különbsége AZ EREDMÉNY ÖSSZETEVŐI Hozamok Ráfordítások Adófizetési kötelezettség Fizetendő osztalék, részesedés

341 14-3 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (0) VAGY (-) JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS (-) ADÓZOTT EREDMÉNY (+) (+) IGÉNYBE VETT EREDMÉNY- TARTALÉK (+) HA A JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS > ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI ERED- MÉNY (±) (±) JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS (-) VAGY (0) ADÓZOTT EREDMÉNY (±) (±) ADÓFIZETÉSI KÖTELE- ZETTSÉG (-) VAGY (0) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (±) (±) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (±) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREMÉNYE (±)

342 „A” változat Lépcsőzetes elrendezés „B” vltozat „B” változat Mérlegszerű elrendezés 14-4 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDJA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „B” változat Mérlegszerű elrendezés „A” változat Lépcsőzetes elrendezés

343 14-4 folyt.1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÉT MÓDJA KÖZÖTTI ELTÉRÉS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSFORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSGÉG EREDMÉNYE (±) A TOVÁBBIAKBAN A KÉT MÓDSZER AZONOS +±+----+±+---- ÖSSZES HOZAM:  Árbevétel  Aktivált saját teljesít- mények értéke  Egyéb bevétel ÖSSZES KÖLTSÉG:  Anyagjellegű ráfordítások  Személyi jellegű ráfordítások  Értékcsökkenési leírás  Egyéb ráfordítások ++---++--- ÖSSZES BEVÉTEL:  Árbevétel  Egyéb bevétel FORGALMI KÖLTSÉG:  Értékesítés közvetlen költségei  Értékesítés közvetett költségei  Egyéb ráfordítások

344 14-4 folyt.2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÉT MÓDJA KÖZÖTTI AZONOSSÁG ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSFORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS (±) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY [üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, pénzügyi műveletek eredménye] (±) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (Szokásos vállalkozási eredmény, rendkívüli eredmény) + - Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (±) (±) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - Adófizetési kötelezettség (±) ADÓZOTT EREDMÉNY (+) - Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés (±) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY + - Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

345 14-4 folyt.3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÉT VÁLTOZATA KÖZÖTTI ELTÉRÉS „A” változat (lépcsőzetes elrendezés) ± Eredmény I. +- Bevételek II. Ráfordítások II. ± Eredmény II..... ± Eredmény  +- Bevételek I. Ráfordítások I. BR B = bevételek R = ráfordítások „B” változat (mérlegszerű elrendezés) Veszteség  (B < R) Nyereség  (B > R) Veszteség II. (B < R) Nyereség II. (B > R) Veszteség I. (B < R) Nyereség I. (B > R) Bevételek II. Ráfordítások II......... Bevételek I. Ráfordítások I.

346 Az üzleti év: e Ft árbevétele 1000 aktivált saját teljesítmények értéke 300 összes költsége 900 az értékesítés költsége (900-300) 600 egyéb bevétele200 egyéb ráfordítása170 + 430 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE + 430 - 170 Egyéb ráfordítások- 170 + 200 Egyéb bevételek + 200 Összes költség - 900 - 600 Értékesítés költsége Aktivált saját teljesít- mények értéke + 300 14-5 PÉLDA AZ ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRE ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL + 1000 Árbevétel+ 1000

347 14-6 EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „A” változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 03. Saját termelésű készletek állomány- változása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: Visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgál- tatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍ- TÁSOK (10+11+12) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

348 14-6 folyt. 1. X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) (±F+22-23) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfo- lyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök Árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű Ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bank- betétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítá- sai PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ- SAI(18+19±20+21) 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX.

349 14-6 folyt.2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „B” változat 01. Anyagköltség 02. Igénybe vett szolgáltatások értéke 03. Egyéb szolgáltatások értéke 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgálta- tások értéke II. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (01+02+03+04+05) (01+02+03+04+05) 06. Bérköltség 07. Személyi jellegű egyéb kifizetések 08. Bérjárulékok III. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍ- TÁSOK (06+07+08) TÁSOK (06+07+08) IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés VI. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I+II+III+IV+V) RÁFORDÍTÁSAI (I+II+III+IV+V) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (VI<XIV) NYERESÉGE (VI<XIV) 13. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 14. Exportértékesítés nettó ár- bevétele XI. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁR- BEVÉTELE (13+14) 16. Saját előállítású eszközök aktivált értéke XII. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉ- NYEK ÉRTÉKE (15+16) XIII. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés XIV. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI (XI+XII+XIII) BEVÉTELEI (XI+XII+XIII) H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (VI>XIV) VESZTESÉGE (VI>XIV) RÁFORDÍTÁSOKBEVÉTELEK I. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYÁNAK CSÖKKENÉSE 15. Saját termelésű készletek állománynövekedése

350 14-6 folyt.3.RÁFORDÍTÁSOK 09. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 10. Fizetendő kamatok és kamat- jellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 11. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (09+10±11+12) B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (VII <XV) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (NYERESÉG) EREDMÉNY (NYERESÉG)  (A+B) > (H+I)   (A+B) > (H+I)  J. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VESZTESÉG):  (A+B) < (H+I)  BEVÉTELEK 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 18. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 19. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 21. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei XV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+18+19+20+21) I. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE: (VII > XV)

351 14-6 folyt.4.RÁFORDÍTÁSOK VIII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK IX. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG X.JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX+X+G) ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX+X+G) D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (NYERESÉG) (VIII <XVI) E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (NYERESÉG)  (C+D) > (J+K)  F.ADÓZOTT EREDMÉNY (NYERESÉG)  (E-IX) > 0  (NYERESÉG)  (E-IX) > 0  G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (NYERESÉG) (NYERESÉG)BEVÉTELEK XVI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XVII. EREDMÉNYTARTALÉK IGÉNY- BEVÉTELE OSZTALÉKRA, RÉ- SZESEDÉSRE ÖSSZESEN: (XIV+XV+XVI+XVII+N) K. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VESZTESÉG) (VIII > XVI) (VESZTESÉG) (VIII > XVI) L.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (VESZTESÉG)  (C+D) < (J+K)  M.ADÓZOTT EREDMÉNY (VESZTESÉG )  (E-IX) 0  N. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (VESZTESÉG)

352 14-6 folyt.5. EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „A” változat A következő sorok értelemszerűen megegyeznek az összköltség eljárás „A” változat 13-23. és VIII-XII., valamint a B-G. soraival. (14-6. folyt.1. vázlat) III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ ERED- MÉNYE (I-II) MÉNYE (I-II) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLT- SÉGEI (03+04+05) SÉGEI (03+04+05) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (06+07+08) KÖLTSÉGEI (06+07+08) V. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)

353 A következő sorok értelemszerűen megegyeznek az összköltség eljárás „B” változat 09-12., 17-21. és VII-X., XV-XVII., valamint B-G., I-N. soraival. (14-6. folyt.3., 4. vázlat) 14-6 folyt.6. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL „B” változat RÁFORDÍTÁSOK 01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 02. Eladott áruk beszerzési értéke 03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke I. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI (01+02+03) 04. Értékesítési, forgalmazási költségek 05. Igazgatási költségek 06. Egyéb általános költségek II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI (04+05+06) III. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés IV. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I+II+III) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (IV < XI) NYERESÉGE (IV < XI)BEVÉTELEK 11.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 12.Exportértékesítés nettó árbevétele IX.ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (11+12) ÁRBEVÉTELE (11+12) X. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés ebből: visszaírt értékvesztés XI. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI (IX+X) BEVÉTELEI (IX+X) H. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (IV > XI) VESZTESÉGE (IV > XI)

354 14-7 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG HOZAMAI AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍT- MÉNYEK o Saját termelésű készletek állományváltozása (±) o Saját előállítású eszközök aktivált értéke (+) ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS ESETÉN NETTÓ ÁRBEVÉTEL o Belföldi o Export EGYÉB BEVÉTELEK FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS ESETÉN NETTÓ ÁRBEVÉTEL o Belföldi o Export EGYÉB BEVÉTELEK

355 14-8 NETTÓ ÁRBEVÉTEL Készletek és szolgáltatások értékesítéséből származik A teljesítés évében A vállalkozáson kívül- álló által elismert Számlázott vagy készpénzben kiegyenlített Áfa-t nem tartalmazó ellenérték. FOGALMA Kiszámlázott és elfogadott (vagy készpénzben ki- egyenlített) alapár és felár a növelő és csökkentő tételek- kel módosított áfa nélküli összege. TARTALMA Jellemzők, kritériumok

356 14-9 AZ EXPORT ÁRBEVÉTEL ÉRTÉKELÉSE A határállomás és a külföldi rendeltetési állomás közötti út- szakaszra jutó o devizában o valutában vagy o forintban fizetett szállítási, rakodási, raktározási költség. ÁRBEVÉTELT CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK A SZÁMLA SZERINTI DEVIZÁT, A KAPOTT VALUTÁT A TELJESÍTÉS NAPJÁRA VONATKOZÓ – A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN RÖGZÍTETT – DEVIZAÁRFOLYAMON KELL ÁTSZÁMÍTANI FORINTRA. Export árbevétel a külföldre illetve külföldön történő ér- tékesítés, szolgáltatás ellen- értéke függetlenül attól, hogy azt o devizában (valutában) o forintban vagy o importbeszerzéssel egyenlítik ki Külföldön történő értékesítés- nek, szolgáltatásnak minősül, ha a vevő o székhelye, o telephelye, ezek hiányában o lakhelye nem Magyarországon van. TARTALMA

357 14-10 A NETTÓ ÁRBEVÉTEL MAGÁBAN FOGLALJA AZ ÁRBEVÉTEL NEM TARTALMAZHATJA az értékesítésről ki- állított számlában – a konkrét értékesítéshez kapcsolódóan – ADOTT ENGEDMÉNY ÖSSZEGÉT. Az üzleti évben ÉRTÉKESÍTETT KÉSZLETEK és SZOLGÁLTATÁ- SOK árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csök- kentett – áfa-t nem tartalmazó – ELLENÉRTÉKÉT. (A vevő által elfogadott számlában rögzített áfa nélküli értéket.) Az árbevételbe beszámító ÁRKIE- GÉSZÍTÉST az adóhatósággal történő elszámolás alapján. A PÉNZÜGYI LÍZING keretében átadott termék, a RÉSZLET- FIZETÉSSEL, HALASZTOTT FIZETÉSSEL eladott termék számlázott ELLENÉRTÉKÉT. A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍ- TÉSÉRE, CSERESZERZŐDÉS KE- RETÉBEN átadott termék MEG- ÁLLAPODÁS SZERINTI ÉRTÉKÉT. AZ ÉRTÉKESÍTETT GÖNGYÖLEG BETÉTDÍJAS ÁRON SZÁMÍTOTT ÉRTÉKÉT. Gazdasági társaságnál a JEGY- ZETT TŐKE TŐKEKIVONÁSSAL történő leszállításakor, a BEVONT RÉSZVÉNYEK stb. ELLENÉBEN ÁTADOTT KÉSZLETEK SZÁMLÁ- ZOTT ÉRTÉKÉT.

358 A NETTÓ ÁRBEVÉTELT CSÖKKENTI 14-11 A készletek ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, a szolgáltatások nyújtásához kap- csolódóan UTÓLAG ADOTT EN- GEDMÉNY HELYESBÍTŐ SZÁMLÁ- BAN RÖGZÍTETT ÉRTÉKE *. A teljesítés időpontjában már fenn- álló, megismerhető SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS MIATTI ENGEDMÉNY*. A VISSZÁRU helyesbítő számlában rögzített értéke. A SZAVATOSSÁGI JOG (igény) érvé- nyesítése során helyesbítő számlá- ban rögzített érték. ** * A helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik. vonatkozik. ** A helyesbítés a szavatossági igény meg- ismerésének időpontjára vonatkozik. ismerésének időpontjára vonatkozik. A PÉNZÜGYI LÍZING keretében ÁTADOTT, részletfizetéssel, ha- lasztott fizetéssel ELADOTT ÉS KÉSŐBB VISSZAVETT – a két időpont között használt – TER- MÉK VISSZAVÉTELKORI PIACI ÉRTÉKE, legfeljebb eredeti eladási ára, a HELYESBÍTŐ SZÁMLÁBAN rögzített, az EREDETI ELLENÉR- TÉKNEK VISSZATÉRÍTETT ÉR- TÉKE. Az értékesített és KÉSŐBB VISZ- SZAVETT BETÉTDÍJAS GÖNGYÖ- LEG VISSZAVÉTELKORI ÉRTÉKE.

359 A készlet értékesítéséhez, a szolgáltatás- nyújtáshoz kapcsolódóan UTÓLAG FELSZÁMÍTOTT FELÁR, az ELADÁSI ÁRAT NÖVELŐ KOR- REKCIÓK helyesbítő számlában rögzített ÉRTÉKE. A helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik. 14-12 A NETTÓ ÁRBEVÉTELT NÖVELI

360 14-13 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK Tárgyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök értékét növelő munkák (felújítások) Tenyészállattá átminősített növendék állatok Ráfordítások között elszámo- landó saját előállítású eszkö- zök és teljesítmények ön- költségen számított értéke. Saját előállítású eszközök aktivált értéke(+) Saját termelésű készletek állományváltozása (±) Az üzleti év végi záró és az üzleti év eleji nyitó állomány különbözete. ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN, UTÓKALKULÁCIÓ VAGY NORMATÍV KALKULÁCIÓVAL MEGHATÁROZOTT ÖNKÖLTSÉGEN

361 14-14 EGYÉB BEVÉTELEK Az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység során kelet- keznek és nem minősülnek sem a pénzügyi mű- veletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek.  FOGALMA

362 14-14 folyt.1. CSOPORTJAI  káreseményekkel kapcsolatos kapott bevétel, kapott bírságok, kötbérek, fekbé- rek, késedelmi kamatok, kártérí- tések, a behajthatatlannak minősített – korábban veszteségként leírt – követelésekre kapott összeg, gazdálkodóktól költségek ellen- tételezésére kapott támogatás, juttatás, a terméktanács által fizetett termékpálya-szabályozás ösz- szege, a céltartalék összegének fel- használása, megszüntetése, az adóhatóságtól kapott, igé- nyelt támogatás, szerződésen alapuló – készlethez és szolgáltatáshoz közvetve kap- csolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény összege, az eredeti követelés engedmé- nyezőnél (eladónál) az átruhá- zott (engedményezett) köve- telésnek az engedményes (vevő) által elismert értéke, az immateriális jószág, tárgyi eszköz közvetlen értékesítéséből származó bevétel, a biztosító által fizetett, illetve elfogadott káreseményekhez kapcsolódó összeg, a halasztott bevételként elhatá- rolt negatív üzleti vagy cégérték- ből leírt összeg, az értékvesztés visszaírt összege, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összege, a kereskedelmi áruk nyereség- jellegű leltárértékelési különbö- zete.

363 14-15 AZ ÁRBEVÉTEL ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI A SZÁMLA TARTALMA A SZÁMLA ÉS A KÉSZPÉNZFIZE- TÉSI (EGYSZERŰSÍTETT) SZÁMLA A SZÁMLA SORSZÁMA A KIBOCSÁTÓ NEVE, CÍME, ADÓIGAZGATÁSI SZÁMA A VEVŐ NEVE, CÍME A TELJESÍTÉS IDŐPONTJA A KIBOCSÁTÁS KELTE A FIZETÉS MÓDJA A FIZETÉS HATÁRIDEJE A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE, JELLEMZŐI A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS STATISZTIKAI BESOROLÁSA AZ ÁFA ALAPJÁNAK FORINT- BAN KIFEJEZETT ÖSSZEGE A FELSZÁMÍTOTT ÁFA SZÁZA- LÉKOS MÉRTÉKE ÉS FORINT- BAN KIFEJEZETT ÖSSZEGE A SZÁMLA FORINTBAN KIFE- JEZETT ÖSSZEGE A GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉ- RE JOGOSULT SZEMÉLY ALÁ- ÍRÁSA.

364 14-16 AZ ÁRBEVÉTEL ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A FŐKÖNYVI SZÁMLÁK RÉSZLETE- ZETTSÉGÉTŐL ÉS A VEZETŐI IN- FORMÁCIÓS IGÉNYTŐL FÜGGŐEN LEHET: ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁNKÉNT o kiskereskedelem o nagykereskedelem ÜZEMENKÉNT, MŰHELYENKÉNT ÁGAZATONKÉNT (Pl.) o tehenészet o búzatermelés KÖLTSÉGVISELŐNKÉNT, TERMÉKENKÉNT Pl. o tehéntej o borjú o trágya

365 14-17 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELÉNEK ELSZÁMOLÁSA 362. Költségvetési kiutalási igény Árbevételbe beszámító árkiegészítés El nem ismert összeg Fizetendő áfa 467. Fizetendő áfa El nem ismert árbevételre jutó áfa 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele Kiszámlázott eladási ár 311. Belföldi követelések

366 14-18 BOLTI KISKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÓIPAR KÉSZPÉNZES ÉRTÉKESÍTÉSE Az áfa-t is tartalmazó bevétel elszámolása 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele 381. Pénztár 467. Fizetendő áfa A fizetendő áfa elszámolása

367 14-19 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA Elismert követelés * 93-94. Export értékesítés árbevétele 317. Külföldi követelések 454. Szállítók Export fuvar elszámolása * * A számla szerinti devizát, valutát a teljesítés napjára vonatkozó a teljesítés napjára vonatkozó – számviteli politikában rögzített – – számviteli politikában rögzített – devizaárfolyamon kell átszámítani devizaárfolyamon kell átszámítani forintra. forintra. 382. Valutapénztár Befizetett valuta *

368 14-20 A SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNY- KIMUTATÁS ESETÉN I. 23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 24. Növendék-, hízó és egyéb állatok 25. Késztermékek 581. Saját termelésű készletek állományváltozása Készletre vétel előállítási költségen* előállítási költségen* 91-94. Árbevétel31. Vevők Az árbevétel elszámolása A saját termelésű készletek könyvelése FOLYAMATOS * Elszámolási áron ± KÉK 1-4. Mérleg számlák 51-57. Költség- nemek Összes költség elszámolása 81-83. Költség- nemek A készletcsökkenés elszámolása *

369 A saját termelésű készletek könyvelése CSAK ÉV VÉGÉN 14-20 folyt. A SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNY- KIMUTATÁS ESETÉN II. 23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 24. Növendék-, hízó és egyéb állatok 25. Késztermékek 581. Saját termelésű készletek állományváltozása Év végén, ha a zárókészlet nagyobb mint a nyitókészlet 91-94. Árbevétel31. Vevők Az árbevétel elszámolása 1-4. Mérleg számlák 51-57. Költség- nemek Összes költség elszámolása 81-83. Költség- nemek Ha a zárókészlet kisebb mint a nyitókészlet VAGY

370 A SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS ESETÉN 14-21 85. Értékesítés közvetett költségei 59. Költségnem átvezetési számla Az általános költségek átvezetése 23. Befejezetlen termelés és félkész termékek és félkész termékek 24. Növendék-, hízó és egyéb állatok egyéb állatok 25. Késztermékek 581. Saját termelésű készletek állományváltozása Készletrevétel előállítási költségen 81-84. Értékesítés közvetlen költségei Az értékesítés miatti készletcsökkenés elszámolása 51-57. Költségnemek Összes költség elszámolása 1-4. Mérlegszámlák 31. Vevők Az árbevétel elszámolása 91-94. Árbevétel A felhasználás, átminősítés miatti csökkenés

371 14-22 SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSA * Csak összköltség eljárással készülő eredménykimutatás készülő eredménykimutatás esetén esetén 1-4. Mérleg számlák 51-57. Költség- nemek Beruházások, felújítások előállítási költsége 81-83. Költség- * nemek 12-14. Tárgyi eszközök 5821. Saját előáll. eszk. aktivált ért. Állományba vett tárgyi eszközök, felújítások előállítási költsége 16. Beruházások, felújítások 11. Immateriális javak Állományba vett immateriális javak előállítási költsége

372 14-23 TENYÉSZÁLLATTÁ ÁTMINŐSÍTETT NÖVENDÉK ÁLLATOK ELSZÁMOLÁSA 581. Saját termelésű készletek állományvált. Állományba vett növendék állatok előállítási költsége 241. Növendékállatok 51-57. Költség- nemek Növendék állatok előállítási költsége 81-83. Költség- * nemek 1-4. Mérleg számlák Tenyészállattá átminősített növendék állatok értékének kivezetése 15. Beruházások Tenyészállatok állományba vétele 15. Tenyész- állatok 5822. Tenyészállattá átminősített növendék állatok értéke * Csak összköltség eljárással készülő eredménykimutatás készülő eredménykimutatás esetén esetén

373 14-24 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK HIÁNYÁNAK, KÁRESEMÉNY MIATTI CSÖKKENÉSÉNEK, TÖBBLETÉNEK ELSZÁMOLÁSA * Csak összköltség eljárással készülő eljárással készülő eredménykimutatás eredménykimutatás esetén esetén 5823. Sajátos elszám. körébe tartozó tételek 86. Egyéb ráfordítások 51-57. Költség- nemek Saját termelésű készletek előállítási költsége 81-83. Költség- * nemek 1-4. Mérleg számlák Többlet Többlet Többlet 23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 24. Növendék-, hízó és egyéb állatok 25. Késztermékek 581. Saját termelésű készletek állományvált. Állományba vett saját termel